ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Gu wenci leizuan 古文辭類纂

Aug 12, 2022 © Ulrich Theobald
Gu wenci leizuan 古文辭類纂

Gu wenci leizuan 古文辭類纂 is a "classified compilation of ancient prose writings" compiled by Yao Nai 姚鼐 (1731-1815), courtesy name Jichuan 姬傳 or Menggu 夢谷.

The book of 74 juan length assembles more than 700 prose writings from the Warring States 戰國 (5th cent.-221 BCE) to the high Qing period 清 (1644-1911). The selection does not include texts from the Classics or from the so-called "Masters and philosophers", but was inspired by the works of great writers of literature. Yao Nao belonged to the Tongcheng School 桐城派 of literature that saw the classical writings in simple prose language from the Tang 唐 (618-907) and Song 宋 (960-1279) periods as models for contemporary literature.

The collection is divided onto 13 sections of different types of literature. Yao did not follow the traditional pattern of sequence as developed in the anthology Wenxuan 文選, but followed an own scheme. The preface describes the particular characters of each genre and their historic development. Each chapter and each texts is introduced and critically commented (see collation).

Yao’s anthology was finished in 1779 and first printed in the early 19th century by Kang Shaoyong 康紹鏞 (1770-1834), with reading marks (quandian 圈點). In 1825, Wu Qichang 吳啟昌 reprinted this edition, but without the reading marks. These were reintroduced in Li Chengyuan’s 李承淵 edition from 1901. In 1923, the Guangyi Shuju 廣益書局 in Shanghai published a commented edition. The Shijie Shuju 世界書局 published in 1935 another commented edition. A modern edition was published in 1986 by the Zhongguo Shujian 中國書店 in Beijing.

Xu gu wenci leizuan 續古文辭類纂

A continuation to Yao’s anthology was compiled by Wang Xianqian 王先謙 (1842-1918). His Xu gu wenci leizuan 續古文辭類纂 with a length of 34 juan imitates the structure of Yao’s book by selecting 455 writings of 39 persons from the high Qing period. This anthology does not include imperial edicts (zhaoling 詔令), memorials (zouyi 奏議) and rhapsodies or prose-poetry (cifu 辭賦). It was finished in 1882 and printed by Wang Xianqian’s Xushou Hall 虛受堂.

Another continuation with the same title was compiled by Li Shuchang 黎庶昌 (1837-1987). It was inspired by Zeng Guofan’s 曾國藩 (1811-1872) anthology Jingshi baijia zachao 經史百家雜鈔 and thus includes also texts from historiographical books. It has a length of 28 juan and is divided into 11 literary genres and includes 449 texts. It was printed in 1889.

A third continuation called Xin gu wenci leizuan 新古文辭類纂 was compiled by Jiang Ruizao 蔣瑞藻 (1891—1929). It includes 1,015 texts of 90 writers from the late Qing to the early Republican period. It was finished in 1922 and edited as a lithographical print.

Zeng Guofan’s Jingshi baijia zachao is also sometimes considered as a continuation of Yao Nai’s anthology.

Table 1. Contents of Yao Nai's 姚鼐 Gu wenci leizuan 古文辭類纂
1-5 論辯類 Discussions and discourses
5-10 序跋類 Prefaces and afterwords
11-24 奏議類 Memorials
25-31 書說類 Letters and explanations
32-34 贈序類 Compositions presented at parting
35-37 詔令類 Imperial edicts
38-39 傳狀類 Biographies and descriptions of conduct
40-51 碑志類 Stone slab inscriptions
52-59 雜記類 Miscellaneous recors
60 箴銘類 Admonitions and inscriptions
61 頌贊類 Eulogies and encomia
62-72 辭賦類 Rhapsodies
73-75 哀祭類 Laments and sacrificial texts
Sources:
Chen Guangyi 陳光貽 (1984). "Tan Gu wenci leizuan deng shu de xuanwen biaozhun 談《古文辭類纂》等書的選文標準", Wenxian 文獻, 1984 (4): 129-133.
Chen Xiangyao 陳祥耀 (1986). "Gu wenci leizuan 古文辭類纂", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 194.
Dai Liang 代亮 (2010). "Jingshi baijia zachao yu Gu wenci leizuan zhi yitong 《經史百家雜鈔》與《古文辭類纂》之異同", Nanyang Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 南陽師範學院學報(社會科學版), 2010 (2): 56-59+63.
Gao Daiying 高黛英 (2005). "Gu wenci leizuan de wentixue gongxian 《古文辭類纂》的文體學貢獻", Wenxue pinglun 文學評論, 2005 (5): 35-41.
Guan Xianzhu 關賢柱 (1992). "Qianlun Li Shuchang de Xu guwenci leizuan 淺談黎庶昌的《續古文辭類纂》", Guizhou wenshi congkan 貴州文史叢刊, 1992 (3): 54-59.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2843, 2845.
Lin Fei 林非, ed. (1997). Zhongguo sanwen da cidian 中國散文大辭典 (Zhengzhou: Zhongzhou guji chubanshe), 360.
Luo Shuhua 羅書華 (2012). "Gu wenci leizuan de shuangchong yiyi 《古文辭類纂》的雙重意義", Gudian wenxue zhishi 古典文學知識, 2012 (2): 96-100.
Pan Zhihe 潘志和 (2008). "Cong Gu wenci leizuan dao Jingshi baijia zachao: Lun Zeng Guofan yu Tongchengpai de chengchuan guanxi 從《古文辭類纂》到《經史百家雜鈔》——論曾國藩與桐城派的承傳關係", Guangdong Jishu Shifan Xueyuan xuebao 廣東技術師範學院學報, 2008 (10): 20-22+106.
Pang Bo 龐礴 (2001). "Cong Yao Nai de Gu wenci leizuan kan Tongcheng guwen pai de lilun deshi 從姚鼐的《古文辭類纂》看桐城古文派的理論得失", Chengdu Jiaoyu Xueyuan xuebao 成都教育學院學報, 2001 (11): 18-20.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 1079.
Wang Gaoyu 王高宇 (2007). "Gu wenci leizuan yu xubu san zhong de yitong 《古文辭類纂》與續補三種的異同", Huaibei Meitan Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 淮北煤炭師範學院學報(哲學社會科學版), 2007 (3): 19-22.
Wang Zuomin 汪祚民 (2009). "Gu wenci leizuan Li kenben jiaokan yuanwei yu xueshu jiazhi 《古文辭類纂》李刻本校勘原委與學術價值 ", Anqing Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 安慶師範大學學報(社會科學版), 2009 (5): 1-7.
Wu Chengxue 吳承學, He Shihai 何詩海 (2013). "Gu wenci leizuan bianzuan tili zhi wentixue yiyi 《古文辭類纂》編纂體例之文体學意義", Beijing Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 北京大學學報(哲學社會科學版), 2015 (3): 147-153.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 190.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Chanchun: Jilin wenshi chubanshe), 140.
Yang Xinping 楊新平 (2015). "Lin Shu Gu wenci leizuan xuanben ji qi wenzhangxue sixiang 林紓《古文辭類纂選本》及其文章學思想", Anqing Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 安慶師範大學學報(社會科學版), 2015 (6): 6-12.
Zhang Bingwen 張炳文 (2021). "Yao Nai guwenci sixiang ji qi shijian: Gu wenci leizuan xuan cifu de wenzhangxue yiyi 姚鼐的“古文辭”思想及其實踐——《古文辭類纂》選辭賦的文章學意義", Anqing Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 安慶師範大學學報(社會科學版), 2021 (5): 13-19.
Zheng Yunbo 鄭雲波 (1986). " Gu wenci leizuan 續古文辭類纂", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 1121.
Zhou You 周游 (2019). "Lun Yan Fu de guwen zhiqu: Yi Yan ping Gu wenci leizuan wei zhongxin 論嚴復的古文旨趣——以嚴評《古文辭類纂》為中心", Wenxue yichan 文學遺產, 2019 (5): 125-137.
Zhou Yuanzheng 周遠政 (2003). "Gu wenci leizuan banben shulüe 《古文辭類纂》版本述略", Gudian wenxue zhishi 古典文學知識, 2003 (5): 98-105.