ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Haishanxianguan congshu 海山仙館叢書

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Haishanxianguan congshu 海山仙館叢書 "Collectanea of the Studio of the Immortals from the Seas and the Mountains" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the late Qing-period 清 (1644-1911) scholar Pan Shicheng 潘仕誠. It included 56 books with a total length of 492 juan.

Pan Shicheng, courtesy name Deyu 德畬, hailed from Guangle 廣樂 and was director in the Ministry of War (bingbu langzhong 兵部郎中). The series was published in 1848 and then again in 1903. It imitates the structure of the Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書. Intended to serve for higher education, it includes many historiographical texts and commentaries on the Confucian Classics from the Ming 明 (1368-1644) and Qing periods. Yet there are also some medical and mathematical texts to be found, among them books written by Western authors, like Matteo Ricci's (Chinese name Li Madou 利瑪竇) book on geometry, the Jihe yuanben 幾何原本, or his Tongwen suanzhi 同文算指 and Huanrong jiaoyi 圜容較義.

Table 1. The series Haishanxianguan congshu 海山仙館叢書
(Qing) 潘仕誠 Pan Shicheng (comp.)
1845-1851 edition of Master Pan from Fanyu 番禺潘氏(潘仕誠)
書名, length in juan Title Author(s)
遂初堂書目 一卷 Suichutang shumu (Song) 尤袤 You Mao
易大義 一卷 Yi dayi (Qing) 惠棟 Hui Dong
讀書敏求記 四卷 Dushu minqiu ji (Qing) 錢曾 Qian Zeng
尚書注考 一卷 Shangshu zhukao (Ming) 陳泰交 Chen Taijiao
讀詩拙言 一卷 Dushi zhuoyan (Ming) 陳第 Chen Di
四書逸箋 六卷 Sishu yijian (Qing) 程大中 Cheng Dazhong
一切經音義 二十五卷 Yiqiejing yinyi (Tang) 釋玄應 Monk Xuanying
古史輯要 六卷
首 一卷
Gushi jiyao
Shou
(Qing) NN
史記短長說 二卷 Shiji duanchang shuo (Ming) 凌迪知 Ling Dizhi; 凌稚隆 Ling Zhilong (rev.)
順宗實錄 五卷 Shunzong shilu (Tang) 韓愈 Han Yu
九國志 十二卷 Jiuguozhi (Song) 路振 Lu Zhen; 張唐英 Zhang Tangying (suppl.)
靖康傳信錄 三卷 Jingkang chuanxin lu (Song) 李綱 Li Gang
庚申外史 二卷 Gengshen waishi (Ming) 權衡 Quan Heng
二十二史感應錄 二卷 Ershier shi ganying lu (Qing) 彭希涑 Peng Xisu
洛陽名園記 一卷 Luoyang mingyuan ji (Song) 李格非 Li Gefei
廣名將傳 二十卷 Guang mingjiang zhuan (Ming) 黃道周 Huang Daozhou
高僧傳 十三卷 Gaosengzhuan (Liang) 釋慧皎 Monk Huijiao
酌中志 二十四卷 Zhuozhongzhi (Ming) 劉若愚 Li Ruoyu
火攻挈要 三卷
圖 一卷
Huogong qieyao
Tu
(Qing) 湯若望 Tang Ruowang (Adam Schall von Bell)
慎守要錄 九卷 Shenshou yaolu (Ming) 韓霖 Han Lin
明夷待訪錄 一卷 Mingyi daifang lu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
考古質疑 六卷 Kaogu zhiyi (Song) 葉大慶 Ye Daqing
隱居通議 三十一卷 Yinju tongyi (Yuan) 劉壎 Liu Xun
洞天清祿集 一卷 Dongtian qinglu ji (Song) 趙希鵠 Zhao Xigu
調燮類編 四卷 Tiaobian leibian (Qing) NN
菰中隨筆 一卷 Sunzhong suibi (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
雲谷雜記 四卷
首 一卷
末 一卷
Yungu zaji
Shou
Mo
(Song) 張淏 Zhang Hao
龍筋鳳髓判 四卷 Longjin fengsui pan (Zhang) 張鷟 Zhang Zhuo; (Ming) 劉允鵬 Liu Yunpeng (comm.); (Qing) 陳春 Chen Chun (suppl.)
桂苑筆耕集 二十卷 Guiyuan bigeng ji (Tang) 崔致遠 Cui Zhiyuan
敬齋古今黈 八卷 Jingzhai gujin tou (Yuan) 李冶 Li Ye
晁具茨先生詩集 十五卷 Chao Juci xiansheng shiji (Song) 晁沖之 Chao Chongzhi
揭曼碩詩 三卷 Jie Manyan shi (Yuan) 揭傒斯 Jie Xisi; (Ming) 毛晉 Mao Jin (rev.)
青藤書屋文集 三十卷
補遺 一卷
Qingteng shuwu wenji
Buyi
(Ming) 徐渭 Xu Wei
婦人集 一卷
補一卷
Furenji
Bu
(Qing) 陳維崧 Chen Weisong; 冒褒 Mao Bao (comm.); 冒丹書 Mao Danshu (suppl.)
漁隱叢話 前集 六十卷
後集 四十卷
Yinyin conghua Qianji
Houji
(Song) 胡仔 Hu Zai
四溟詩話 四卷 Siming shihua (Ming) 謝榛 Xie Zhen
宋四六話 十二卷 Song siliu hua (Qing) 彭元瑞 Peng Yuanrui
詞苑叢談 十二卷 Ciyuan congtan (Qing) 徐釚 Xu Qiu
竹雲題跋 四卷 Zhuyun tiba (Qing) 王澍 Wang Shu; 錢人龍 Qian Renlong (rev.)
讀畫錄 四卷 Xuhualu (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
續三十五舉 一卷 Xu sanshiwu ju (Qing) 桂馥 Gui Fu
茶董補 二卷 Chadong bu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru (comp.)
酒顛補 三卷 Jiudianbu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
尺牘新抄 十二卷 Chidu xinchao (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong (comp.)
顏氏家藏尺牘 四卷
姓氏考 一卷
Yanshi jiacang chidu
Xingshikao
(Qing) 顏光敏 Yan Guangmin (comp.)
幾何原本 六卷 Jihe yuanben (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci); 徐光啟 Xu Guangqi (rec.)
同文算指 前編 二卷
通編 八卷
Tongwen suanzhi Qianbian
Tongbian
(Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci); 李之藻 Li Zhizao (rec.)
圜容較義 一卷 Huanrong jiaoyi (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci); 李之藻 Li Zhizao (rec.)
測量法義 一卷 Celiang fayi (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci); 徐光啟 Xu Guangqi (rec.)
測量異同 一卷 Celiang yitong (Ming) 徐光啟 Xu Guangqi
勾股義 一卷 Gouguyi (Ming) 徐光啟 Xu Guangqi
翼梅 八卷: Yimei: (Qing) 江永 Jiang Yong
曆學補論 一卷 Lixue bulun
歲實消長辯 一卷 Suishi xiaochang bian
恆氣注曆辯 一卷 Hengqi zhuli bian
冬至權度 一卷 Dongzhi quandu
七政衍 一卷 Qizhengyan
金水發微 一卷 Jinshui fawei
中西合法擬草 一卷 Zhong-Xi hefa nicao
算剩 一卷 Suansheng
女科 二卷
產後編 二卷
Nüke
Chanhoubian
(Qing) 傅山 Fu Shan
海錄 一卷 Hailu (Qing) 楊炳南 Yang Bingnan
新釋地理備考全書 十卷 Xinshi dili beikao quanshu (Ming) 瑪吉士 Ma Jishi (José Martinho Marques)
全體新論 十卷 Quanti xinlun (Great Britain) 合信氏 Master Hexin (Benjamin Hobson)
Sources:
Guangdong baike quanshu bianweihui 《廣東百科全書》編委會, ed. (1995). Guangdong baike quanshu 廣東百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 374.
Li Yikun 李沂昆, Yang Huan 杨桓 (2012). "Haishan xianguan congshu gaishuo 《海山仙馆丛书》概说", Keji zixun 科技资讯, 2012 (25): 236+238.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2087.
Lingnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》編輯委員會, ed. (2006). Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書》 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 830.
Ni Junjming 倪俊明 (2008). "Haishan xianguan congshu de tese he jiazhi pingxi 《海山仙馆丛书》的特色和价值评析", Guangdong shehui kexue 广东社会科学, 2008 (4): 121-127.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 183-184.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 743.