ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Hanxuetang congshu 漢學堂叢書

Jul 19, 2021 © Ulrich Theobald

Hanxuetang congshu 漢學堂叢書 "Collectanea of the Han Studies Lodge", is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) collector Huang Shi 黃奭 (1809-1853), original name Huang Xilin 黃錫麟, courtesy name Youyuan 右原, from Ganquan 甘泉, Jiangsu. It includes the fragments of 214 titles.

The series presents fragments of texts from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the Sui 隋 (581-618) period, roughly arranged according to the four traditional categories, with many sub-categories. It thus begins with commentaries on the Confucian Classics (jingjie 經解), then proceeds to apocryphal texts (tongwei 通緯), and finishes with a joint category of "rediscovering ancient texts" (gouchen 鉤沉) of Masters and historiography (zi-shi子史).

The collection was first printed during the Daoguang reign-period 道光 (1821-1850). A facsimile edition was brought in in 1925 by Wang Jian 王鑒 with the title Huangshi yishu kao 黃氏逸書考. A further edition was published in 1934 by Zhu Changqi 朱長圻.

Table 1. The series Hanxuetang congshu 漢學堂叢書
(Qing) 黃奭 Huang Shi (comp.)
Edition from the Daoguang reign-period by Master Huang from Ganquan 甘泉黃氏(黃奭)
書名, length in juan Title Author(s)
經解 Jingjie Commentaries on the Classics
易類 Yi lei Book of Changes
子夏易傳 一卷 Zixia Yizhuan (Zhou)卜商 Bu Shang
易章句 一卷 Yi zhangju (Han) 孟喜 Meng Xi
易章句 一卷 Yi zhangju (Han) 京房 Jing Fang
易傳 一卷 Yizhuan (Han) 馬融 Ma Rong
易章句 一卷 Yi zhangju (Han) 劉表 Liu Biao
易注 一卷 Yizhu (Han) 宋衷 Song Zhong
易章句 一卷 Yi zhangju (Wei) 董遇 Dong Yu
易注 一卷 Yizhu (Wei) 王肅 Wang Su
易述 一卷 Yishu (Wu) 陸績 Lu Ji
九家易集注 一卷 Jiujia Yi jizhu () NN
易義 一卷 Yiyi () 瞿玄 Qu Xuan
易注 一卷 Yizhu (Jin) 張璠 Zhang Fan
易義 一卷 Yiyi (Jin) 向秀 Xiang Xiu
易注 一卷 Yizhu (Jin) 王廙 Wang Ji
易集解 一卷 Yi jijie (Jin) 張璠 Zhang Fan
易注 一卷 Yizhu (Jin) 黃頴 Huang Ying
易注 (蜀才易注) 一卷 Yizhu (Shucai yizhu) (Shu) 范長生 Fan Changsheng
乾坤義 一卷 Qiankunyi (Southern Qi) 劉瓛 Liu Xian
繫辭義疏 一卷 Xici yishuy (Southern Qi) 劉瓛 Liu Xian
易注 一卷 Yizhu (Liang) 褚仲都 Chu Zhongdu
易注 一卷 Yizhu (Chen) 周弘正 Zhou Hongzheng
周易講疏 一卷 Zhouyi jiangshu (Sui) 何妥 He Tuo
易注 一卷 Yizhu () 侯果 Hou Guo
易探玄 一卷 Yi tanxuan (Tang) 崔憬 Cui Jing
易音注 一卷 Yi yinzhu () 薛虞 Xue Yu
書類 Shu lei Book of Documents
尚書章句 一卷 Shangshu zhangju (Han) 歐陽生 Ouyang Sheng
尚書義疏 一卷 Shangshu yishu (Sui) 顧彪 Gu Biao
詩類 Shi lei Book of Songs
魯詩傳 一卷 Lushizhuan (Han) 申培 Shen Pei
齊詩傳 一卷 Qishizhuan (Han) 轅固 Yuan Gu
毛詩注 一卷 Maoshi zhu (Han) 馬融 Ma Rong
毛詩注 一卷 Maoshi zhu (Wei) 王肅 Wang Su
毛詩申鄭義 一卷 Maoshi shen Zheng yi (Wei) 王基 Wang Ji
毛詩異同評 一卷 Maoshi yitong ping (Jin) 孫毓 Sun Yu
禮類 Li lei Ritual books
周官傳 一卷 Zhouguan zhuan (Han) 馬融 Ma Rong
周官注 一卷 Zhouguan zhu (Jin) 干寶 Gan Bao
儀禮喪服經傳 一卷 Yili sangfu jingzhuan (Han) 馬融 Ma Rong
儀禮喪服注 一卷 Yili sangfu zhu (Wei) 王肅 Wang Su
喪服變除圖 一卷 Sangfu bianchu tu (Wu) 射慈 She Ci
禮記解詁 一卷 Liji jiegu (Han) 盧植 Lu Zhi
月令章句 一卷 Yueling zhangju (Han) 蔡邕 Cai Yong
月令問答 一卷 Yueling wenda (Han) 蔡邕 Cai Yong
三禮圖 一卷 Sanlitu (Han) 阮諶 Ruan Chen
三禮義宗 一卷 Sanli yizong (Liang) 崔靈恩 Cui Ling'en
春秋類 Chunqiu lei Spring and Autumn Annals
春秋左氏解詁 一卷 Chunqiu Zuoshi jiegu (Han) 賈逵 Jia Kui
春秋左氏傳解誼 一卷 Chunqiu Zuoshizhuan jieyi (Han) 服虔 Fu Qian
春秋土地名 一卷 Chunqiu tudi ming (Jin) 京相璠 Jing Xiangfan
春秋左氏傳述義 一卷 Chunqiu Zuoshizhuan shuyi (Sui) 劉炫 Liu Xuan
春秋盟會圖 一卷 Chunqiu menghui tu (Han) 嚴彭祖 Yan Pengzu
春秋穀梁傳注 一卷 Chunqiu Guliangzhuan zhu (Wei) 糜信 Mi Xin
穀梁傳例 一卷 Guliangzhuan li (Jin) 范寗 Fan Ning
春秋後傳 一卷 Chunqiu houzhuan (Jin) 樂資 Le Zi
五經總義類 Wujing zongyi lei Five Classics in comprehensive form
五經通義 一卷 Wujing tonyi (Han) 劉向 Liu Xiang
小學類 Xiaoxue lei Lexicography
爾雅犍爲文學注 一卷 Erya jianwei wenxue zhu () NN
爾雅注 一卷 Erya zhu (Han) 樊光 Fan Guang
爾雅注 一卷
爾雅注 一卷
Erya zhu
Erya zhu
(Han) 李巡 Li Xun; 劉歆 Liu Xin (comm.)
爾雅音注 一卷 Erya yinzhu (Wei) 孫炎 Sun Yan
爾雅音義 一卷 Erya yinyi (Jin) 郭璞 Guo Pu
爾雅圖贊 一卷 Erya tuzan (Jin) 郭璞 Guo Pu
爾雅集注 一卷 Erya jizhu (Liang) 沈旋 Shen Shi
爾雅音 一卷 Erya yin (Chen) 施乾 Shi Qian
爾雅音 一卷 Erya yin (Chen) 謝嶠 Xie Jiao
爾雅音 一 Erya yin (Liang) 顧野王 Gu Yewang
爾雅衆家注 二卷 Erya zhongjia zhu
辨釋名 一卷 Bian shiming (Wu) 韋昭 Wei Zhao
倉頡篇 一卷 Cangjiepian
凡將篇 一卷 Fanjiangpian (Han) 司馬相如 Sima Xiangru
通俗文 一卷 Tongsu wen (Han) 服虔 Fu Qian
勸學篇 一卷 Quanxuepian (Han) 蔡邕 Cai Yong
古今字詁 一卷 Gujin zigu (Wei) 張揖 Zhang Ji
埤倉 一卷 Bicang (Wei) 張揖 Zhang Ji
字指 一卷 Zizhi (Jin) 李彤 Li Tong
文字集略 一卷 Wenzi jilüe (Liang) 阮孝緖 Ruan Xiaoxu
新字林 一卷 Xin zilin (Tang) 陸善經 Lu Shanjing
字略 一卷 Zilüe (Northern Wei) 宋世良 Song Shiliang
字統 一卷 Zitong (Northern Wei) 楊承慶 Yang Chengqing
桂苑珠叢 一卷 Guiyuan zhucong (Sui) 諸葛潁 Zhuge Ying et al.
字書 一卷 Zishu () NN
小學 一卷 Xiaoxue
聲類 一卷 Shenglei (Wei) 李登 Li Deng
音譜 一卷
(附)聲譜
Yunpu
(app.) Shengpu
(Liu-Song) 李槩 Li Gai
韻略 一卷 Yunlüe (Northern Qi) 陽休之 Yang Xiuzhi
開元文字音義 一卷 Kaiyuan wenzi yinyi (Tang) Tang Xuanzong
唐韻 二卷 Tangyun (Tang) 孫愐 Sun Mian
韻海鏡源 一卷 Yunhai jingyuan (Tang) 顏眞卿 Yan Zhenqing
切韻 一卷 Qieyun (Tang) 李舟 Li Zhou
通緯 Apocryphal Texts
河圖類 Hetu lei Apocrypha on the River Chart
河圖緯 一卷 Hetu wei
河圖括地象 一卷
(附)括地圖
Hetu kuodi xiang
(app.) Kuoditu
河圖帝覽嬉 一卷 Hetu dilan xi
河圖稽命徵 一卷 Hetu jiming zheng
河圖稽耀鉤 一卷 Hetu jiyao gou
龍魚河圖 一卷 Longyu hetu
河圖始開圖 一卷 Hetu shikai tu
雒書類 Luoshu lei Apocrypha on the Inscription of the Luo
雒書 一卷 Luoshu
雒書甄曜度 一卷 Luoshu zhenyao du
雒書靈准聽 一卷 Luoshu lingzhun ting
雒書摘六辟 一卷 Luoshu zhailiu bi
易類 Yi lei Apocrypha on the Changes
易緯 一卷 Yi wei
易乾鑿度 一卷 Yi qianzao du (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
易乾坤鑿度 一卷 Yi qian-kunzao du (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
易是類謀 一卷 Yi shilei mou (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
易坤靈圖一卷 Yi kunling tu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
易乾元序制記 一卷 Yi qianyuan xuzhi ji (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
書類 Shu lei Apocrypha on the Documents
尚書琁機鈐 一卷 Shangshu xuanji qian (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
尚書帝命驗 一卷 Shangshu dimin yan (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
尚書刑德放 一卷 Shangshu xingde fang (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
尚書運期授 一卷 Shangshu yunqi shou (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
詩類 Shi lei Apocrypha on the Songs
詩緯 一卷 Shi wei
詩含神霧 一卷 Shi hanshen wu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
詩推度災 一卷 Shi tuidu zai (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
禮類 Li lei Apocrypha on the Rites
禮緯 一卷 Liwei
禮含文嘉 一卷 Li hanwen jia (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
禮稽命徵 一卷 Li jiming zheng (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
樂類 Yue lei Apocrypha on the Music
樂緯 一卷 Yuewei
樂協圖徵 一卷 Yue xietu zheng (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋類 Chunqiu lei Apocrypha on the Spring and Autumn
春秋緯 一卷 Chunqiu wei
春秋演孔圖 一卷 Chunqiu yankong tu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋說題辭 一卷 Chunqiu shuoti ci (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋元命苞 一卷 Chunqiu yuanming bao (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋文耀鉤 一卷 Chunqiu wenyao gou (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋運斗樞 一卷 Chunqiu yundou shu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋感精符 一卷 Chunqiu ganjing fu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋合誠圖 一卷 Chunqiu hecheng tu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋攷異郵 一卷 Chunqiu kaoyi ju (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋保乾圖 一卷 Chunqiu baoqian tu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋佐助期 一卷 Chunqiu zuozhu qi (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋握誠圖 一卷 Chunqiu wocheng tu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋潛潭巴 一卷 Chunqiu qiantan ba (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋命厤序 一卷 Chunqiu mingli xu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
春秋內事 一卷 Chunqiu neishi (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
論語類 Lunyu lei Apocrypha on the Analects
論語摘輔象 一卷 Lunyu zhaifu xiang (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
論語摘衰聖 一卷 Lunyu zhaishuai sheng (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
孝經類 Xiaojing lei Apocrypha on the Filial Piety
孝經 一卷 Xiaojing
孝經鉤命決 一卷 Xiaojing goumtng jue (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
孝經援神契 一卷 Xiaojing shoushen qi (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
孝經緯 一卷 Xiaojing wei (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
孝經內記圖 一卷 Xiaojing neiji tu (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
附讖 Fu chan Supplementary apocrypha
河圖聖洽符 一卷 Hetu shengqia fu () NN
論語撰考讖 一卷 Lunyu zhuankao chen (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
論語陰嬉讖 一卷 Lunyu yinxi chen (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
論語崇爵讖 一卷 Lunyu chongjue chen
論語素王受命讖 一卷 Lunyu suwang shouming chen
論語紀滑讖 一卷 Lunyu jigua chen
論語讖 一卷 Lunyu chen (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
論語比考讖 一卷 Lunyu bikao chen (Wei) 宋均 Song Jun (comm.)
孝經雌雄圖 一卷 Lunyu zixiong tu
遁甲開山圖 一卷 Dunjia kaishan tu () 榮氏 Master Rong (comm.)
子史鉤沉 子部 Zi-shi gouchen: Zibu Rediscovering texts of the Masters and of Historiography: Masters
儒家類 Rujia lei Confucian books
典論 一卷 Dianlun (Wei) 曹丕 Cao Pi (魏文帝 Emperor Wen)
物理論 一卷 Wulilun (Jin) 楊泉 Yang Quan
兵家類 Bingjia lei Military books
六韜 一卷 Liutao (Zhou)呂望 Zhou Wang
法家類 Fajia lei Legalist books
法經 一卷 Fajing (Zhou) 李悝 Li Kui
公羊治獄 一卷 Gongyang zhiyu (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu
農家類 Nongjia lei Agricultural texts
范子計然 一卷 Fanzi jiran () NN
醫家類 Yijia lei Medical texts
神農本草經 三卷 Shen Nong bencao jing () NN
天文類 Tianwen lei Astrological texts
乾象術 一卷 Qianxiang shu (Han) 劉洪 Liu Hong
術數類 Shushu lei Numerological texts
易元包 一卷 Yi yuanbao (Northern Zhou) 衞元嵩 Wei Yuansong; (Tang) 蘇源明 Su Yuanming (transm.), 李江 Li Jiang (comm.)
藝術類 Yishu lei Books on arts
淮南王萬畢術 一卷 Huainan wang wanbi shu (Han) 劉安 Liu An
鐘律書 一卷 Zhonglü shu (Han) 劉歆 Liu Xin
琴操 一卷 Qinzao (Han) 蔡邕 Cai Yong
古今樂錄 一卷 Gujin yuelu (Chen) 釋智匠 Monk Zhijiang
雜家類 Zajia lei Miscellaneous texts
魏皇覽 一卷 Wei huanglan (Wei) 劉劭 Liu Shao, 王象 Wang Xiang et al.
道家類 Daojia lei Daoist texts
逸莊子 一卷 Yi Zhuangzi () NN
莊子注 一卷 Zhuangzi zhu (Jin) 司馬彪 Sima Biao
子史鉤沈 史部 Zi-shi gouchen: Shibu Rediscovering texts of the Masters and of Historiography: Historiography
正史類 Zhengshi lei Official dynastic history
漢後書 一卷 Houhanshu (Wu) 薛瑩 Xue Ying
後漢書注 一卷 Houhanshu zhu (Wu) 華嶠 Hua Jiao
後漢書 一卷 Houhanshu (Jin) 謝沈 Xie Shen
後漢書 一卷 Houhanshu (Jin) 袁山松 Yuan Shansong
晉書 一卷 Jinshu (Jin) 虞預 Yu Yu
晉書 一卷 Jinshu (Jin) 朱鳳 Zhu Feng
晉中興書 一卷
(附)徵祥說
Jin zhongxing shu
(app.) Zhengxiang shuo
(Liu-Song) 何法盛 He Fasheng
晉書 一卷 Jinshu (Liu-Song) 謝靈運 Xie Lingyun
晉書 一卷 Jinshu (Southern Qi) 臧榮緖 Zang Rongxu
編年類 Biannian lei Annals and chronicles
竹書紀年 一卷 Zhushu jinian () NN
別史類 Bieshi lei Alternative histories
後漢記 一卷 Houhanji (Jin) 張璠 Zhang Fan
晉書 一卷
(附)惠帝起居注
Jinshu
(app.) Huidi qijuzhu
(Jin) 陸機 Lu Ji
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 干寶 Gan Bao
漢晉春秋 一卷 Han-Jin chunqiu (Jin) 習鑿齒 Xi Zaochi
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 鄧粲 Deng Can
晉陽秋 一卷 Jinyang qiu (Jin) 孫盛 Sun Sheng
晉紀 一卷 Jinji (Liu-Song) 劉謙之 Liu Qianzhi
晉安帝紀 一卷 Jin Andi ji (Liu-Song) 王韶之 Wang Shaozhi
晉紀 一卷 Jinji (Jin) 徐廣 Xu Guang
續晉陽秋 一卷 Xu Jinyang qiu (Liu-Song) 檀道鸞 Tan Daoluan
晉起居注 一卷 Jin qijuzhu (Liu-Song) 劉道薈 Liu Daohui
衆家晉史 一卷 Zhongjia jinshi () NN
雜史類 Zashi lei Miscellaneous histories
尚書百兩篇 一卷 Shangshu bailiang pian (Han) 張霸 Zhang Ba
國語解詁 一卷 Guoyu jiegu (Han) 鄭衆 Zheng Zhong
國語注 一卷 Guoyu zhu (Han) 賈逵 Jia Kui
國語注 一卷 Guoyu zhu (Wu) 唐固 Tang Gu
國語章句 一卷 Guoyu zhangju (Wei) 王肅 Wang Su
國語注 一卷 Guoyu zhu (Jin) 孔晁 Kong Chao
春秋後語 一卷 Chunqiu houyu (Jin) 孔衍 Kong Yan
漢春秋 一卷 Chu-Han chunqiu (Han) 陸賈 Lu Jia
伏侯古今注 一卷 Fu Hou gujin zhu (Han) 伏無忌 Fu Wuji
英雄記 一卷 Yingxiongji (Han) 王粲 Wang Can
戰略 一卷 Zhanlüe (Jin) 司馬彪 Sima Biao
九州春秋 一卷 Jiuzhou chunqiu (Jin) 司馬彪 Sima Biao
晉諸公讚 一卷 Jin zhugong zan (Jin) 傅暢 Fu Chang
晉後略 一卷 Jin houlüe (Jin) 荀綽 Xun Chuo
晉八王故事 一卷 Jin bawang gushi (Jin) 盧綝 Lu Lin
晉四王遺事 一卷 Jin siwang yishi (Jin) 盧綝 Lu Lin
傳記類 Zhuanji lei Biographies
喪服要記 一卷 Sangfu yaoji (Wei) 王肅 Wang Su
三輔決錄 一卷 Sanfu juelu (Han) 趙岐 Zhao Qi; (Jin) 摯虞 Zhi Yu (comm.)
孝子傳 一卷 Xiaozizhuan (Han) 劉向 Liu Xiang
孝子傳 一卷 Xiaozizhuan (Jin) 蕭廣濟 Xiao Guangji
孝子傳 一卷 Xiaozizhuan (Liu-Song) 師覺授 Shi Jueshou
時令類 Shiling lei Edicts concerning the seasons
唐明皇月令注解 一卷 Tang Minghuang yueling zhujie (Tang) 李林甫 Li Linfu et al.
地理類 Dili lei Geography
晉太康三年地記 一卷 Jin taikang sannian diji (Jin) NN
晉書地道記 一卷 Jinshu didao ji (Jin) 王隱 Wang Yin
括地志 一卷 Kuodizhi (Tang) 李泰 Li Tai
職官類 Zhiguan lei State offices
漢官解詁 一卷 Hanguan jiegu (Han) 王隆 Wang Long; 胡廣 Hu Guang (comm.)
漢官 一卷 Hanguan (Han) NN
漢官儀 一卷 Hanguanyi (Han) 應劭 Ying Shao
漢官典儀 一卷 Hanguan dianyi (Han) 蔡質 Cai Zhi
漢儀 一卷 Hanyi (Wu) 丁孚 Ding Fu
晉百官名 一卷 Jin baiguan ming () NN
晉公卿禮秩 一卷
(附)晉故事 一卷
Jin gongqing lizhi
(app.) Jin gushi
(Jin) 傅暢 Fu Chang
晉百官表注 一卷 Jin baiguan biaozhu (Jin) 荀綽 Xun Chuo
政書類 Zhengshu lei Statecraft and administration
石渠禮論 一卷 Shiqu lilun (Han) 戴聖 Dai Sheng
漢舊儀 一卷 Hanjiuyi (Han) 衞宏 Wei Hong
問禮俗 一卷 Wenlisu (Wei) 董勛 Dong Xun
高密遺書 Gaomi yishu Remnant books from Gaomi
鄭司農年譜 一卷 Zheng Sinong nianpu (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan; 阮元 Ruan Yuan (suppl., rev.); 黃奭 Huang Shi (annot.)
尚書大傳注 一卷 Shangshu dazhuan zhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
毛詩譜 一卷 Maoshi pu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
答臨孝存周禮難 一卷 Da Linxiao cun Zhouli nan (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
魯禮禘祫義 一卷 Lu li dixia yi (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
喪服變除 一卷 Sangfu bianchu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
三禮目錄 一卷 Sanli mulu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
駮五經異義 一卷 Bo wujing yiyi (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
孝經解 一卷 Xiaojing jie (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
論語篇目弟子 一卷 Lunyu pianmu dizi (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
論語注 一卷 Lunyu zhu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
Sources:
Cao Shujie 曹书杰 (1989). "Huang Shi jiyishu shuming bian: Hanxuetang congshu, Huangshi yishu kao mingwei lun 黄奭辑佚书书名辨——《汉学堂丛书》《黄氏逸书考》名伪论", Tushuguan yanjiu 图书馆学研究, 1989 (6): 87-89.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 270.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 400-404.