ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Heke sanzhi 合刻三志

Jan 12, 2014 © Ulrich Theobald

Heke sanzhi 合刻三志 "Three stories jointly printed" is a series of collectanea (congshu 叢書) assembling early stories and novellas. The collection of 85 texts and a total length of 86 juan was compiled by a Ming-period scholar calling himself Binghua Jushi 冰華居士, and who is probably identical to a certain Wang Tao 王韜. It is divided into seven parts including texts about immortals (zhiqi 志奇), supernatural events (zhiguai 志怪), strange events (zhiyi 志異), phantasmas (zhihuan 志幻), ghosts (zhigui 志鬼), dreams (zhimeng 志夢), and encounters far away (zhiyu 志寓).

The Heke sanzhi is a series compiled with great care and is therefore a valuable source for Chinese novellas. Strangely enough it was not very widespread, and there exists only a small amount of prints.

Table 1. The series Heke sanzhi 合刻三志
(Qing) 淞北玉魫生 Songbei Yushensheng or 冰華居士 Binghua jushi (王韜 Wang Tao) (comp.)
Ming-period edition
書名, length in juan Title Author(s)
志奇類 Zhiqi lei
僊/仙吏傳 一卷 Xianlizhuan (Tang) 太上隱者 Taishang Yinzhe
神僧傳 一卷 Shensengzhuan (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
異僧傳 一卷 Yisengzhuan (Southern Tang) 李中 Li Zhong
怪道士傳 一卷 Guai daoshi zhuan (Tang) 韓愈 Han Yu
奇男子傳 (怪男子傳) 一卷 Qi nanzi zhuan (Guai nanzi zhuan) (Tang) 許棠 Xu Tang
梁四公記 一卷 Liang sigong ji (Liang) 沈約 Shen Yue
三異人傳 一卷 San yiren zhuan (Tang) 陸龜蒙 Lu Guimeng
英雄傳 一卷 Yingxiongzhuan (Tang) 雍陶 Yong Tao
豪客傳 一卷 Haokezhuan (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
續劒俠傳 一卷 Xu jianxiazhuan (Song) 洪邁 Hong Mai or 喬夢符 Qiao Mengfu (喬吉 Qiao Ji)
狂奴傳 一卷 Kuangnuzhuan (Tang) 李延壽 Li Yanshou
神女傳 一卷 Shennüzhuan (Tang) 孫頠 Sun Wei
麗姝傳 一卷 Limeizhuan (Jin) 王嘉 Wang Jia
義妓傳 一卷 Yijizhuan (Ming) 張獻翼 Zhang Yanyi
俊婢傳 一卷 Junbizhuan (Song) 楊萬里 Yang Wanli
駿僕傳 一卷 Junpuzhuan (Han) 王褒 Wang Bao
志怪類 Zhiguai lei
志怪錄 一卷 Zhiguailu (Tang) 陸勳 Lu Xun
聞奇錄 一卷 Wenqilu (Tang) 于逖 Yu Di
靈怪錄 一卷 Lingguailu (Tang) 牛嶠 Niu Jiao
物怪錄 一卷 Wuguailu (Tang) 徐嶷 Xu Yi
東陽夜怪錄 (夜怪錄) 一卷 Dongyang yeguai lu (Yeguailu) (Tang) 王洙 Wang Zhu
幽怪錄 一卷 Youguailu (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
語怪 一卷 Yuguai (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
志異類 Zhiyi lei
述異記 一卷 Shuyiji (Liang) 任昉 Ren Fang
諾皐記 一卷 Nuogaoji (Tang) 段成式 Duan Chengshi
續齊諧記 一卷 Xu qijie ji (Liang) 吳均 Wu Jun
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
博異志 一卷 Boyiji (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
摭異記 一卷 Zheyiji (Tang) 李濬 Li Jun
異林 一卷 Yilin (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
物異考 一卷 Wuyikao (Song) 方鳳 Fang Feng
妖妄傳 一卷 Wowangzhuan (Former Shu) 牛希濟 Niu Xiji
慶陵妖亂志 一卷 Qingling woluan zhi (Tang) 羅隱 Luo Yin
妖蠱傳 一卷 Woguzhuan (Former Shu) 魏承班 Wei Chengban
妖巫傳 一卷 Wowuzhuan (Tang) 尹鶚 Yin E
夜乂傳 一卷 Yeyizhuan (Tang) 段成式 Duan Chengshi
異疾志 一卷 Yijizhi (Tang) 段成式 Duan Chengshi
獵狐記 一卷 Liehuji (Tang) 孫恂 Sun Xun
任氏傳 一卷 Renshi zhuan (Tang) 沈旣濟 Shen Jiji
袁氏傳 一卷 Yuanshi zhuan (Later Shu) 顧敻 Gu Xiong
白猿傳 一卷 Baiyuanzhuan (Liang) 江總 Jiang Zong
志幻類 Zhihuan lei
幻戲志 一卷 Huanxizhi (Tang) 蔣防 Jiang Fang
幻影傳 一卷 Huanyingzhuan (Former Shu) 薛昭蘊 Xue Shaoyun
幻異志 一卷 Huanyizhi (Tang) 孫頠 Sun Wei
神呪志 一卷 Shenzhouzhi (Tang) 雍益堅 Yong Yijian
雷民傳 一卷 Leiminzhuan (Tang) 沈旣濟 Shen Jiji
古鏡記 一卷 Gujingji (Sui) 王度 Wang Du
鸚鵡舍利塔記 一卷 Yingwu shelita ji (Tang) 韋皐 Wei Hao
聖琵琶傳 一卷 Sheng pipa zhuan () 何曾 He Zeng
五方神傳 一卷 Wu fangshen zhuan () 柳湖 Liu Hu
稽神錄 一卷 Jishenlu (Tang) 雍陶 Yong Tao
志鬼類 Zhigui lei
周秦行紀 一卷 Zhou-Qin xingji (Tang) 牛僧孺 Niu Sengru (?)
冥感記 一卷 Mingganji (Yuan) 羅貫中 Luo Guanzhong
冥音錄 一卷 Mingyinlu (Tang) 朱慶餘 Zhu Qingyu
冥通記 一卷 Mingtongji (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
暌車志 一卷 Kuichezhi (Later Shu) 歐陽烱 Ouyang Jiong
鬼塚志 一卷 Guizhongzhi (Tang) 褚遂良 Chu Suiliang
壠上記 一卷 Longshangji (Tang) 蘇頲 Su Ting
再生記 一卷 Zaishengji (Later Shu) 閰選 Yan Xuan
見鬼傳 一卷 Jianguizhuan (Tang) 陳鴻 Chen Hong
寃債志 一卷 Yuanzezhi (Tang) 吳融 Wu Rong
尸媚傳 一卷 Shimeizhuan (Southern Tang) 張泌 Zhang Bi
賣鬼傳 一卷 Maiguizhuan (Tang) 包何 Bao He
奇鬼傳 一卷 Qiguizhuan (Tang) 杜靑荑 Du Qingyi
靈鬼志 一卷 Lingguizhi (Tang) 常沂 Chang Yi
才鬼記 一卷 Caiguiji (Tang) 鄭蕡 Zheng Fen
志夢類 Zhimeng lei
夢遊錄 一卷 Mengyoulu (Tang) 任蕃 Ren Fan
南柯記 一卷
(附) 枕中記 一卷
Nankeji
app. Zhenzhongji
(Tang) 李公佐 Li Gongzuo
楊州夢記 一卷 Yangzhou mengji (Tang) 于鄴 Yu Ye
巫山神女夢 一卷
(附)曹直洛神賦
Wushan shennü meng
Cao Zhi Luoshen fu
(Zhou) 宋玉 Song Yu
志寓類 Zhiyu lei
責髯奴辭 一卷 Qingrang nuci (Han) 黃香 Huang Xiang
黑心符 一卷 Heixinfu (Tang) 于義方 Yu Yifang
中山狼傳 一卷 Zhongshanlang zhuan (Tang) 姚合 Yao He
東城老父傳 一卷 Dongcheng laofu zhuan (Tang) 陳鴻 Chen Hong
琵琶婦傳 一卷 Pipa fu zhuan (Tang) 白居易 Bai Juyi
杜秋傳 一卷 Duqiuzhuan (Tang) 杜牧 Du Mu
李謩吹笛記 一卷 Laomu chuidi ji (Tang) 楊巨源 Yang Juyuan
衛公故物記 一卷 Wei Gong guwu ji (Tang) 韋端符 Wei Duanfu
靈應錄 一卷 Lingyinglu (Tang) 于逖 Yu Di
前定錄 一卷 Qiandinglu (Tang) 鍾輅 Zhong Lu
Sources:
Qiao Changfu 喬長阜 (2003). "Heke sanzhi 合刻三志", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 499.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 760-761.
Zeng Yunbo 鄭云波, ed. (1992). Zhongguo gudian xiaoshuo cididan 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 351.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 248.