ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yanshi congchao 艷史叢鈔

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Yanshi congchao 艷史叢鈔 "Draft to a Series on Books about Love" is a series of collectanea (congshu 叢書) including books on love and the love business. It was compiled by a Qing-period 清 (1644-1911) scholar called Master Yushen 玉魫生 from Songbei 淞北, who can be identified as Wang Tao 王韜 (1828-1897). The 30-juan-long collection includes 12 texts, mainly of authors using pseudonyms.

Most stories originated from the region between Nanjing and Shanghai and deal with so-called "painted boats" (huafang 畫舫), where prostitutes offered their services. The texts are important sources for the social history of the lower Yangtze region during the eighteenth and nineteenth centuries. They can be used to attest information found in theatre plays, novellas and poems. The series was published 1878.

Table 1. The series Yanshi congchao 艷史叢鈔
(Qing) 淞北玉魫生 Songbei Yushensheng (王韜 Wang Tao) (comp.)
1878 edition by Taoyuan 弢園
書名, length in juan Title Author(s)
板橋雜記 三卷 Banqiao zaji (Qing) 余懷 Yu Huai
吳門畫舫錄 三卷 Wumen huafang lu (Qing) 西溪山人 Xixi shanren
吳門畫舫續錄 一卷 Wumen huafang xulu (Qing) 箇中生 Guzhong sheng
續板橋雜記 三卷 Xu banqiao zaji (Qing) 珠泉居士 Zhuquan jushi
雪鴻小記 一卷
補遺 一卷
Xuehong xiaoji
Buyi
(Qing) 珠泉居士 Zhuquan jushi
秦淮畫舫錄 二卷 Qin-Huai huafang lu (Qing) 捧花生 Panghua sheng
畫舫餘談 一卷 Huafang yutan (Qing) 捧花生 Panghua sheng
白門新柳記 一卷
補記 一卷
附記 一卷
Baimen xinliu ji
Buji
Fuji
(Qing) 嬾雲山人 Nenyun shanren (許豫 Xu Yu); 楊亨 Yang Heng (suppl.)
十洲存語 二卷 Shizhou cunyu (Qing) 二石生 Ershi sheng
竹西花事小錄 一卷 Zhuxi huashi xiaolu (Qing) 芬利它行者 Fenlita xingzhe
海陬冶游錄 三卷
附錄 三卷
餘錄 一卷
Haiqu yeyou lu
Fulu
Yulu
(Qing) 淞北玉魫生 Songbei Yushen sheng (王韜 Wang Tao)
花國劇談 二卷 Huaguo jutan (Qing) 淞北玉魫生 Songbei Yushen sheng (王韜 Wang Tao)
Sources:
Duan Huaiqing 段怀清 (2019). "Wang Tao yu Yanshi congchao, Xiangyan congshu ji Yanshi shi’er zhong 王韬与《艳史丛钞》《香艳丛书》及《艳史十二种》", Fujian Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2019 (2): 64-70+169-170.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 788.
Zheng Yunbo 鄭云波, ed. (1992). Zhongguo gudian xiaoshuo cididan 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 351.