ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhongguo shixue congshu 中國史學叢書

Oct 28, 2012 © Ulrich Theobald

Zhongguo shixue congshu 中國史學叢書 "Collectanea of Chinese historiographical texts" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by Wu Xiangxiang 吳相湘 (1912-2007). It was published in Taibei by the Taiwan Student Press 臺灣學生書局 in three series between 1964 and 1987.

The first series came out in 1964 and includes 51 titles, the second series was published between 1968 and 1973 and includes 61 titles. The third series was sold from 1986 on and includes 68 titles. The books are not arranged chronologically and reach from the Ming 明 (1368-1644) to the Republican period (1912-1949). The type of texts reaches from memorials (like Lidai mingcheng zouyi 歷代名臣奏議) and legal statutes (Guochao dianhui 國朝典彙, Huang-Ming baoxun 皇明寶訓) to diaries (Zeng Wenzhenggong shouxie riji 曾文正公手寫日記), journals and newspapers (Shenbao 申報, Subao 蘇報), yearbooks (Quanguo yinhang nianjian 全國銀行年鑒), collected writings of individual persons (Yanshantang bieji 弇山堂別集, Kangxi di yuzhi wenji 康熙帝御制文集), local gazetteers (Chengshu xian zhi 常熟縣志), unofficial histories (Guochao gongshi 國朝宮史, Guangxu xiaoji 光宣小紀) and histories of administration (Hefang yilan 河防一覽, Liang-Huai yanfa zhi 兩淮鹽法志, Tongzheng bianlan 銅政便覽).

Half a dozen of books are translations from foreign languages, like Charles A. Bell's (1870-1945) Tibet: Past and Present (Oxford: Clarendon, 1924, as Xizang waijiao wenjian 西藏外交文件), India and Tibet by Francis E. Younghusband (1863-1942, London: Murray, 1910, as Yingguo qinlüe Xizang shi 英國侵略西藏史), or Lord George Macartney's (1737-1806) report of his visit to the Qianlong 乾隆 (1736-1795) court (An accurate account of Lord Macartney's embassy to China, London, Vernor and Hood, 1795, as Qianlong Ying shi qinjian ji 乾隆英使覲見記).

The Zhongguo shixue congshu is a large treasure of important primary sources for the study of the Ming, Qing 清 (1644-1911) and Republican periods.

Table 1. The series Zhongguo shixue congshu 中國史學叢書
(Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
1964 -1987 edition of Taiwan Xuesheng Shuju 臺灣學生書局
No. 書名, length in juan Title Author(s)
初編 Chubian First Series
1 歷代名臣奏議 三百十九卷 Lidai mingchen zouyi (Ming) 黃淮 Huang Huai, 楊士奇 Yang Shiqi et al. (comp.)
2 聖宋名賢五百家播芳大全文粹 一百二十六卷 Sheng Song mingxian wubai jia bofang daquan wencui (Song) 魏齊賢 Wei Qixian, 葉芬 Ye Fen (comp.)
3 能靜居日記 不分卷 Nengjingju riji (Qing) 趙烈文 Zhao Liewen
4 湘綺樓日記 不分卷 Xiangqilou riji (Qing) 王闓運 Wang Kaiyun
5 緣督廬日記抄 十六卷 Yuandulu riji chao (Qing) 葉昌熾 Ye Changchi; 王季烈 Wang Jilie (comp.)
6 國朝獻徵錄 一百二十卷 Guochao xianzheng lu (Ming) 焦竑 Jiao Hong
7 國朝典匯 二百卷 Guochao dianhui (Ming) 徐學聚 Xu Xueju (comp.)
8 皇明世法錄 九十二卷 Huang-Ming shifa lu (Ming) 陳仁錫 Chen Renxi
9 裕壽泉折奏 Yushou quanzhe zou (Qing) 裕祿 Yu Lu
10 王少宰奏議 Wang Shaozai zouyi (Qing) 王茂蔭 Wang Maoyin
11 中山文獻 八種 Zhongshan wenxian (Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
12 曾文正公手寫日記 Zeng Wenzhenggong shouxie riji (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
13 曾惠敏公手寫日記 Zeng Huimingong shouxie riji (Qing) 曾紀澤 Zeng Jize
14 勸世良言 Quanshi liangyan (Qing) 梁發 Liang Fa
15 明代方志選 五種 Mingdai fangzhi xuan (Ming) 彭澤修 Peng Zexiu et al. (comp.)
16 弇山堂別集 一百卷 Yanshantang bieji (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
17 申報 (總1-5062) Shenbao
18 蘇報 Subao (Rep) 上海蘇報館 Shanghai Subao guan (comp.)
19 國民日日報 (總2-17, 46-74) Minguo riribao (Rep) 上海國民日日報館 Shanghai Minguo riribao guan (comp.)
20 述報 Shubao (Rep) 廣州述報館 Guangzhou Shubao guan (comp.)
21 皇朝蓄艾文編 八十卷 Huangchao chu'ai wenbian (Qing) 于寶軒 Yubaoxuan (comp.)
22 明太祖御制文集 二十卷 Ming Taizu yuzhi wenji (Ming) 朱元璋 Zhu Yuanzhang (明太祖 Emperor Ming Taizu)
23 天學初函 二十種 Tianxue chuhan (Ming) 李之藻 Li Zhizao et al. (comp.)
24 天主教東傳文獻 六種 Tianzhujiao dongchuan wenxian (Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
25 水東日記 四十卷 Shuidong riji (Ming) 葉盛 Ye Cheng
26 湘鄉曾氏文獻 Xiangxiang Zengshi wenxian (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan et al.
27 盛世危言增訂新編 八卷 Shengshi weiyan cengding xinbian (Qing) 鄭觀應 Zheng Guanying
28 國朝宮史 三十六卷 Guochao gongshi (Qing) 于敏中 Yu Minzhong et al. (comp.)
28a 國朝宮史續編 一百卷 Guochao gongshi xubian (Qing) 慶桂 Cinggui et al. (comp.)
29 清代燕都梨園史料 三十八種 Qingdai Yandu liyuan shiliao (Rep) 張次溪 Zhang Cixi et al. (comp.)
30 (萬歷)金華府志 三十卷 (Wanli) Jinhua fu zhi (Ming) 王懋德 Wang Maode et al. (rev.); 陸鳳儀 Lu Fengyi (comp.)
31 (正德)姑蘇志 六十卷 (Zhengde) Gusu zhi (Ming) 王鏊 Wang Ao et al. (rev.)
32 (嘉靖)常熟縣志 十三卷 (Jiajing) Changshu xian zhi (Ming) 馮汝弼 Feng Rubi (rev.); 鄧韍 Liu Fu (comp.)
33 河防一覽 十四卷 Hefang yilan (Ming) 潘季馴 Pan Jixun
34 明朝開國文獻 十三種 Mingchao kaiguo wenxian (Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
35 英廉奏疏 不分卷 Yinglian zoushu (Qing) 英廉 Yinglian; 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
36 駐德使館檔案鈔 五種 Zhu De shi guan dang'an chao (Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
37 清季名人手札 Qingji mingren shouzha (Qing) 翁同和 Weng Tonghe et al.
38 澗於日記 Jianyu riji (Qing) 張佩綸 Zhang Peilun
39 北游日記 Beiyou riji (Qing) 伍銓萃 Wu Quancui
40 天主教東傳文獻續編 二十種 Tianzhujiao dongchuan wenxian xubian (Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
41 康熙帝御制文集 四種 Kangxi di yuzhi wenji (Qing) 玄曄 Xuanye (清聖祖 Emperor Qing Shengzu)
42 兩淮鹽法志 二十八卷 Liang-Huai yanfa zhi (Qing) 謝開寵 Xie Kaichong (comp.)
43 新修長蘆鹽法志 十六卷 Xinxiu Changlu yanfa zhi (Qing) 段如蕙 Duan Ruhui (comp.)
44 敕修兩浙鹽法志 十六卷
首一卷
Chixiu Liang-Zhe yanfa zhi
Shou
(Qing) 李衛 Li Wei (comp.)
45 初修河東鹽法志 十二卷 Chuxiu Hedong yanfa zhi (Qing) 覺羅石麟 Gioro Sirin (comp.)
46 山東鹽法志 十四卷 Shandong yanfa zhi (Qing) 莽鵠立 Mangguli (comp.)
47 明元清系通紀 前編一卷
正編十五卷
Ming-Yuan-Qing xitong ji Qianbian
Zhengbian
(Rep) 孟森 Meng Sen (comm.)
48 翁文恭軍機處日記 Weng Wengong junjuchu riji (Qing) 翁同和 Weng Tonghe
49 譯書匯編 (總1-2,7-8;) Yishu huibian (Japan) 坂崎斌 Sakazaki Sakan (comp.)
50 花圖新報 (卷2-12; 1-6) Huatu xinbao (Rep) 花圖新報館 Huatu xinbao guan (comp.)
續編 Xubian Second series
1 八旗通志初集 二百五十卷
首三卷
Baqi tongzhi chuji
Shou
(Qing) 鄂爾泰 Ortai et al. (comp.)
2 (欽定)八旗通志 三百四十二卷
首十二卷
(Qinding) Baqi tongzhi
Shou
(Qing) 鐵保 Tiyeboo et al. (comp.)
3 中國鐵路借款合同全集 Zhongguo tielu jiekuan hetong quanji (Rep) 王景春 Wang Jingchun, 林則蒸 Lin Zecheng, 張恩鍠 Zhang Enhuang (comp.)
4 關於東三省鐵路之中日條約及借款合同 Guanyu Dong sansheng tielu zhi Zhong-Ri tiaoyue ji jiekuan hetong (Rep) 鐵道部 Tiedaobu (comp.)
5 陶模新疆奏稿 Tao Mo Xinjiang zougao (Qing) 陶模 Tao Mo
6 燕楚游驂錄 甲編 二十卷 Yan-Chu youcan lu Jiabian (Rep) 京漢鐵路管理局 Jing-Han tielu guanli ju (comp.)
7 漢猛德將軍視察中國國有鐵路報告 Han Mengde jiangjun shicha Zhongguo guoyou tielu baogao Han Mengde 漢猛德 (Frederick Dawson Hammond)
8 交通部經管各項內外債說明書 Jiaotong bu jingguan ge xiang neiwai zhai shuoming shu (Rep) 財政整理會 Caizheng zhengli hui (comp.)
9 財政部經管有確實擔保外債說明書 Caizheng bu jingguan youque shidan bao waizhai shuoming shu (Rep) 財政整理會 Caizheng zhengli hui (suppl.)
10 國有鐵路債務節略 Guoyou tielu zhaiwu jielüe (Rep) 鐵路部財務司 Tielubu caiwusi (comp.)
11 石窟一征 九卷 Shiku yizheng (Qing) 黃釗 Huang Zhao
12 中國金融年鑒 Zhongguo jinrong nianjian (Rep) 沈雷春 Shen Leichun (comp.)
13 全國銀行年鑒 Quanguo yinhang nianjian (Rep) 中國銀行經濟研究室 Zhongguo yinhang jingji yanjiushi (comp.)
14 金融法規大全 Jinrong fagui daquan (Rep) 中央銀行經濟研究處 Zhongyang yinhang jingji yanjiushi (comp.)
15 中國重要商品 Zhongguo zhongyao shangpin (Rep) 周志驊 Zhou Zhihua
16 廣州之銀業 Guangzhou zhi yinye (Rep) 區季鸞 Ou Jiluan, 黃蔭普 Huang Yinpu
17 江西經濟問題 Jiangxi jingji wenti (Rep) 江西省政府經濟委員會 Jiangxi sheng zhengfu jingji weiyuanhui (comp.)
18 中國土地利用 Zhongguo tudi liyong John Lossing Buck; 喬啟明 Qiao Qiming (transl.)
19 平桂紀略 四卷 Ping Gui jilüe (Qing) NN
19a 廣西昭忠錄 八卷 Guangxi zhaozhong lu (Qing) 蘇鳳文 Su Fengwen
20 堂匪總錄 十二卷
(附)廣西道里表 一卷
Tangfei zonglu
app. Guangxi daoli biao
(Qing) 蘇鳳文 Su Fengwen
21 天主教東傳文獻三編 十四種 Tianzhujiao dongchuan wenxian sanbian (Rep) 吳相湘 Wu Xiangxiang (comp.)
22 明史佛郎機呂宋和蘭意大里亞四傳注釋 Mingshi folangji Lüsong Helan Yidaliya si chuan zhushi (Rep) 張維華 Zhang Weihua
23 康熙與羅馬使節關系文書 Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu (Rep) 陳垣 Chen Yuan
23a 乾隆英使覲見記 Qianlong Ying shi qinjian ji George Macartney; 劉復 Liu Fu (transl.)
24 信及錄 一卷 Xinjilu (Qing) 林則徐 Lin Zexu
24a 鴉片事略 二卷 Yapian shilüe (Qing) 李圭 Li Gui
24b 中秘日錄 一卷 Zhongmi riji (Rep) NN
25 太平天國起義記 Taiping tianguo qiyi ji (Qing) 洪仁玕 Hong Rengan; Theodore Hamberg; 簡又文 Jian Youwen (transl.)
25a 晚清禍亂稗史 二卷 Wan-Qing huoluan baishi (Rep) 徐珂 Xu Ke (comp.)
25b 越事備考案略 Yueshi beikao anlüe (Rep) 劉名譽 Liu Mingyu
26 盾墨留芬 八卷 Dunmo liufen (Qing) 胡傳釗 Hu Chuanzhao
27 西巡回鑾始末記 六卷 Xixun huiluan shimo ji (Japan) 吉田良太郎 Yoshida Ryōtarō, 八詠樓主人 Bayonglou zhuren (comp.)
28 英國侵略西藏史 Qingguo qinlüe Xizang shi Francis Edward Younghusband; 孫煦初 Sun Xuchu (transl.)
29 德宗遺事 一卷 Dezong yishi (Rep) 王照 Wang Zhao (narr.); 王樹柟 Wang Shunan (comp.)
29a 光宣小紀 一卷 Guangxu xiaoji (Qing) 金梁 Jin Liang
30 庫倫條約之始末 Kulun tiaoyue zhi shimo Ivan Iakovlevich Korostovets; 王光祈 Wang Guangqi (transl.)
30a 西藏外交文件 Xizang waijiao wenjian Charles Alfred Bell; 王光祈 Wang Guangqi (transl.)
31 帝俄侵略滿洲史 Di-E qinlüe Manzhou shi Boris Aleksandrovich Romanov; 民耿 Min Geng (transl.)
32 歐戰期間中日交涉史 Ouzhan qijian Zhong-Ri jiaoshe shi (Rep) 劉彥 Liu Yan
33 藏書 六十八卷
續藏書 二十七卷
Cangshu
Xu cangshu
(Ming) 李贄 Li Zhi
34 南通張季直先生傳記
(附)年譜年表
Nantong Zhang Jizhi xiansheng chuanji
app. Nianpu nianbiao
(Rep) 張孝若 Zhang Xiaoruo
35 中國南海諸群島文獻匯編 二十三種 Zhongguo nanhai zhu qundao wenxian huibian
36 湘鄉曾氏文獻補 Xiangxiang Zengshi wenxian bu (Qing) 曾國荃 Zeng Guoquan et al.
37 中日問題之真相 Zhong-Ri wenti zhi zhenxiang (Rep) 中華民國國民政府外交部 Zhonghua minguo guomin zhengfu waijiaobu (comp.)
38 中國現代交通史 Zhongguo xiandai jiaotong shi (Rep) 張心澄 Zhang Xincheng
39 近代中國實業通志: 制造業 Jindai Zhongguo shiye tongzhi: Zhizaoye (Rep) 楊大金 Yang Dajin (comp.)
40 國貨調查錄 Guohuo diaocha lu (Rep) 浙江省各界服用國貨會 Zhejiang sheng gejie fuyong guohua hui (comp.)
41 戶部山西司奏稿 八卷
會議奏稿 一卷
Hubu Shanxi si zougao
Huiyi zougao
(Qing) 英琦 Ingci et al. (comp.)
41a 戶部陝西司奏稿 八卷 Hubu Shaanxi si zougao (Qing) 世杰 Shijiye et al. (comp.)
42 漱蘭詩葺 一卷 Shulan shiji (Qing) 黃體芳 Huang Tifang
42a 張文襄公翰苑奏議 三卷 Zhang Wenxianggong Hanyuan zouyi (Qing) 張之洞 Zhang Zhidong
42b 竹坡侍郎奏議 二卷 Zhupo shilang zouyi (Qing) 宗室寶廷 Prince Booting
43 庚子日記 八卷 Gengzi riji (Qing) 高楠 Gao Nan
44 道光甲辰恩科直省同年錄 不分卷 Daoguang jiachen enke zhisheng tongniang lu (Qing) NN
45 詞科掌錄 十七卷
餘話 七卷
Cike zhanglu
Yuhua
(Qing) 杭世駿 Hang Shijun
46 政學錄初稿 八卷 Zhengxue lu chugao (Qing) 陸言 Lu Yan (comp.)
47 三賢政書 十五卷 Sanxian zhengshu (Qing) 吳元炳 Wu Yuanbing (comp.)
48 寧海將軍固山貝子功績錄 六卷 Ninghai jiangjun gushan beizi gongji lu (Qing) 黃任 Huang Ren et al. (comp.)
49 上諭旗務議覆 十二卷
諭行旗務奏議 十三卷
Shangyu qiwu yifu
Yuxing qiwu zouyi
(Qing) 允祿 Yūnlu et al.
50 十朝詩乘 二十四卷 Shichao shicheng (Qing) 郭則澐 Guo Zeyun
三編 Sanbian Third series
1 九省鹽務議略 不分卷 Jiusheng yanwu yilüe (Qing) 王守基 Wang Shouji
1a 汴游助賑叢鈔 不分卷 Bianyou zhuzhen congchao (Qing) 孫傳鳸 Sun Chuanhu
2 銅政便覽 八卷 Tongzheng bianlan (Qing) NN
3 錢穀挈要 十卷 Qiangu jieyao (Qing) NN
4 金穀瑣言 四卷 Jingu suoyan (Qing) 朱補庭 Zhu Buting, 汪畹香 Wang Wanxiang
5 度支津梁 不分卷 Duzhi jinliang () NN
6 明徐州蠲免房租書冊 一卷 Ming Xuzhou juanmian fangzu shuce (Ming) NN
6a 山西兵事輯略 四卷
(附)釋地 一卷
Shanxi bingshi jilüe
app. Shidi
(Qing) NN
7 閩稟底稿
滇稟底稿 不分卷
Minlin digao
Dianlin digao
(Qing) NN
8 潁州奏稿 六卷 Yingzhou zougao (Qing) 賈臻 Jian Zhen
9 退圃老人宣南奏議 二卷 Tuituan laoren xuannan zouyi (Qing) 王文韶 Wang Wenshao; 王國楨 Wang Guozhen (comp.)
10 哈密事跡 一卷
(附)趙全讞牘 一卷
Hami shiji
app. Zhao Quanxian du
(Ming) NN
10a 衢州奇禍記 二卷 Quzhou qihuo ji (Qing) 綠意軒主人 Lüyizhuan zhuren
10b 槎客瑣記 一卷 Chake suoji (Qing) NN
10c 直講簪豪記 一卷 Zhijiang zanhao ji (Qing) 吳士鑒 Wu Shijian
11 皇明疏鈔 七十卷 Huang-Ming shuchao (Ming) 孫旬 Sun Xun (comp.)
12 玉鏡新譚 十卷
(附)圖
Yujiang xintan
app. Tu
(Ming) 朱長祚 Zhu Changzuo
12a 登陴紀略 不分卷 Dengpi jilüe (Ming) 繆沅 Miao Yuan
13 經略復國要編 十四卷
附錄 二卷
Jinglüe fuguo yaobian
Fulu
(Ming) 宋應昌 Song Yingchang
14 頌天臚筆 二十四卷 Songtian lubi (Ming) 金日升 Jin Risheng
15 讀律瑣言 三十卷
附錄 一卷
Dulü suoyan
Fulu
(Ming) 雷夢麟 Lei Menglin
16 兵政紀略 五十卷 Bingzheng jilüe (Ming) 李材 Li Cai
17 皇祖四大法 十二卷 Huangzu si da fa (Ming) 何棟如 He Dongru
18 皇明寶訓 四十卷 Huang-Ming baoxun (Ming) 陳治本 Chen Zhiben et al. (comp.)
19 皇明通紀述遺 十二卷 Huang-Ming tongji shuyi (Ming) 卜世昌 Bu Shichang, 屠衡 Tu Heng
20 憲章外史 十四卷 Xianzhang waishi (Ming) 許重熙 Xu Chongxi
21 辛丑瑣記 一卷 Xinchou suoji (Qing) NN
21a 壬寅瑣記 一卷 Renyin suoji (Qing) NN
21b 乘槎札記 不分卷 Chengcha zhaji (Qing) 許尚質 Xu Shangzhi
22 癸未日記 四卷 Kuiwei riji (Qing) 綠杉野屋主人 Lüshanyewu zhuren
22a 息園日記 不分卷 Xiyuan riji (Qing) 祁嶲藻 Qi Junzao
23 蔬香館日記 不分卷 Shuxiangguan riji (Qing) 金芝原 Jin Zhiyuan
23a 百尺樓日記 不分卷 Baichilou riji (Qing) 陳鐘英 Chen Zhongying
24 拈紅詞人日記 五卷 Nianhong ciren riji (Qing) □世堉 N Shiyu
25 有暉事記 二卷
(附)記 一卷
Youhui shiji
app. Ji
(Qing) 鍾有暉 Zhong Youhui
26 吳郡張大復先生明人列傳稿 不分卷 Wujun Zhang Dafu xiansheng Mingren liezhuan gao (Ming) 張大復 Zhang Dafu; (Qing) 方惟一 Fang Weiyi (comp.)
26a 世祖學士忠獻公致身自序 不分卷 Shizu xueshi Zhongxiangong zhishen zixu (Ming) 史仲彬 Shi Zhongbin; (Qing) 史名 Shi Ming (comp.)
27 盧龍塞略 二十卷
圖一卷
Lulong sailüe
Tu
(Ming) 郭造卿 Guo Zaoqing
28 兩浙海防類考 十卷 Liang-Zhe haifang leikao (Ming) 范淶 Fan Lai
29 修攘通考 六卷 Xiurang tongkao (Ming) 何鏜 He Tang
30 海防論 不分卷 Haifanglun (Ming) 鄭若曾 Zeng Ruoceng
30a 江防論 不分卷 Jiangfanglun (Ming) 鄭若曾 Zeng Ruoceng
30b 湖防論 不分卷 Hufanglun (Ming) 鄭若曾 Zeng Ruoceng
30b 江防志 二十二卷 Jiangfangzhi (Qing) NN
31 直隸河渠書 存九十四卷 Zhili hequ shu (Qing) 趙一清 Zhao Yiqing; 戴震 Dai Zhen (rev.)
32 杭俗怡情碎錦 一卷 Hangsu yiqing suijin (Qing) NN
32a (宣統)永昌縣鄉土志 不分卷 (Xuantong) Yongchang xian xiangtu zhi (Qing) 楊鼎新 Yang Dingxin et al. (rev.)
32b 化平直隸撫民廳遵章採訪編輯全帙 不分卷 Huaping Zhili fumin ting zunzhang caifang bianji quandie (Qing) 王賓 Wang Bin, 張元泰 Zhang Yuantai
32c 皋蘭縣紅水分縣採訪事略 不分卷 Gaolan xian Hongshui fen xian caifang shilüe (Qing) 李國華 Li Guohua et al.
33 目營小輯 四卷 Muying xiaoji (Ming) 陸化熙 Lu Huaxi
34 (萬歷)鄖陽府志 三十一卷 (Wanli) Xunyang fu zhi (Ming) 周紹稷 Zhou Shaoji
35 (萬歷)鄖台志 十卷 (Wanli) Xuntai zhi (Ming) 彭遵古 Peng Zungu et al.
36 (萬歷)遂安縣志 四卷 (Wanli) Sui'an xian zhi (Ming) 韓晟 Han Cheng (rev.); 毛一鷺 Mao Yilu (comp.)
37 (弘治)八閩通志 八十七卷 (Hongzhi) Bamin tongzhi (Ming) 黃仲昭 Huang Zhongzhao
38 (萬歷)重修泉州府志 二十四卷 (Wanli) Chongxiu Quanzhou fu zhi (Ming) 陽思謙 Yang Xiqian (rev.); 黃鳳翔 Huang Fengxiang et al.; 徐敏學 Xu Minxue, 吳維 Wu Wei (comp.)
39 (萬歷)永福縣志 六卷 (Wanli) Yongfu xian zhi (Ming) 唐學仁 Tang Xueren (rev.); 謝肇淛 Xie Zhaozhi (comp.)
40 (嘉靖)南畿志 六十四卷 (Jiajing) Nanji zhi (Ming) 聞人詮 Wen Renquan (rev.); 陳沂 Chen Yi (comp.)
41 (正德)常州府志續集 八卷 (Zhengde) Changzhou fu zhi xuji (Ming) 張愷 Zhang Kai
42 (崇禎)開沙志 二卷 (Chongzhen) Kaisha zhi (Ming) 李尉 Li Wei
42a (萬歷)重修昆山縣志 八卷
(附)圖
(Wanli) Chongxiu Kunshan xian zhi
app. Tu
(Ming) 周世昌 Zhao Shichang
43 (萬歷)嘉定縣志 二十二卷 (Wanli) Jiading xian zhi (Ming) 韓浚 Han Jun et al. (rev.); 張應武 Zhang Yingwu (comp.)
44 (弘治)吳江縣志 二十二卷
附錄 一卷
(Hongzhi) Wujjiang xian zhi
Fulu
(Ming) 曹一麟 Cao Yilin (rev.); 徐師曾 Xu Shuceng et al. (comp.)
45 (成化)重修毗陵志 四十卷
圖 一卷
表 一卷
(Chenghua) Chongxiu Piling zhi
Tu
Biao
(Ming) 朱昱 Zhu Yu
46 (萬歷)鹽城縣志 十卷 (Wanli) Yancheng xian zhi (Ming) 楊瑞雲 Yang Ruiyun et al. (rev.); 夏應星 Xia Yingxing (comp.)
47 (嘉靖)徐州志 十二卷 (Jiajing) Xuzhou zhi (Ming) 梅守德 Mei Shoude, 任子龍 Ren Zilong et al. (comp.)
48 雲間志略 二十四卷 Yunnan zhilüe (Ming) 何三畏 He Sanwei (comp.)
49 (隆慶)長洲縣志 十卷
藝文志 十卷
(Longqing) Changzhou xian zhi
Yiwen zhi
(Ming) 皇甫汸 Huangfu Fang et al. (comp.)
50 (嘉靖)吳江志 二十八卷
首一卷
(Jiajing) Wujiang zhi
Shou
(Ming) 莫旦 Mo Dan
Sources:
xxx