ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhuanxue suozhu 篆學瑣著

Feb 25, 2023 © Ulrich Theobald

Zhuanxue suozhu 篆學瑣著, also called Zhuanxue congshu 篆學叢書, is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by Gu Xiang 顧湘 (1829-1880), courtesy name Cuilan 翠嵐, style Lanjiang 蘭江, Shidun Shanren 石墩山人 or Shidun Shanmin 石墩山民, from Changshu 常熟, Jiangsu. He was a famous collector of original ancient writings (with a focus on unpublished manuscripts) from the Song 宋 (960-1279), Yuan 元 (1279-1368), and Ming 明 (1368-1644) periods and owner of the studios Linglong Shanguan 玲瓏山館, Xiaoshi Shanfang 小石山房 and Zhenyitang 珍藝堂. His own collection of old seals was presented to the public in the book Xiaoshi Shanfang yinpu 小石山房印譜. Other precious books are included in the series Xiaoshi Shanfang congshu 小石山房叢書 and Linglong Shanfang congshu 玲瓏山館叢書.

Gu's series Zhuanxue suozhu, published in 1840, includes 30 old writings and catalogues on ancients seals. Part of them was written for producers of seals, others for collectors and conoisseurs. The series thus presents an ideal overview of Chinese scholarship on the art of seal carving. It has a total length of 40 juan.

Table 1. The series Zhuanxue suozhu 篆學瑣著
(Qing) 顧湘 Gu Xiang (comp.)
1840 edition of Gu xiang from Haiyu 海虞顧氏
書名, length in juan Title Author(s)
論篆 一卷 Lunzhuan (Tang) 李陽冰 Li Yangbing
五十六種書法 一卷 Wushiliu zhong shufa (Tang) 韋續 Wei Xu
學古編 一卷 Xuegubian (Yuan) 吾邱衍 Wuqiu Yan
古今印史 一卷 Gujin yinshi (Ming) 徐官 Xu Guan
篆學指南 一卷 Zhuanxue zhinan (Ming) 趙宦光 Zhao Huanguang
印章集說 一卷 Yinzhang jishuo (Ming) 甘暘 Gan Yang
學古編 (續學古編) 二卷 Xuegubian (Xu xuegubian) (Yuan) 吾邱衍 Wuqiu Yan; (Ming) 何震 He Zhen (suppl.)
印旨 一卷 Yinzhi (Qing) 程遠 Cheng Yuan
印經 一卷 Yinjing (Qing) 朱簡 Zhu Jian
印章要論 一卷 Yinzhang yaolun (Qing) 朱簡 Zhu Jian
篆刻十三略 一卷 Yinke shisan lüe (Qing) 袁三俊 Yuan Sanjun
印章考 一卷 Yinzhangkao (Qing) 方以智 Fang Yizhi
敦好堂論印 一卷 Dunhaotang lunyin (Qing) 吳先聲 Wu Xiansheng
說篆 一卷 Shuozhuan (Qing) 許容 Xu Rong
印辨 一卷 Yinbian 高積厚 Gao Jihou
印述 Yinshu (Qing) 高積厚 Gao Jihou
印戔說 一卷 Yinjianshuo (Qing) 徐堅 Xu Jian
六書緣起 Liushu yuanqi (Qing) 孫光祖 Sun Guangzu
古今印制 一卷 Gujin yinzhi (Qing) 孫光祖 Sun Guangzu
篆印發微 一卷 Zhuanyin fawei (Qing) 孫光祖 Sun Guangzu
古印考略 一卷 Guyin kaolüe (Qing) 夏一駒 Xu Jiju
續三十五舉 一卷
再績三十五舉 一卷
重定續三十五舉 一卷
Xu sanshiwu ju
Zaixu sanshiwu ju
Chongding xu sanshiwu ju
(Qing) 桂馥 Gui Fu
印說 一卷 Yinshuo (Qing) 陳鍊 Chen Lian
印言 一卷 Yinyan (Qing) 陳鍊 Chen Lian
論印絕句 一卷 Lunyin jueju (Qing) 沈心 Shen Xin et al. (comp.)
印學管見 Yinxue guanjian (Qing) 馮承輝 Feng Chenghui
印人傳 三卷 Yinrenzhuan (Qing) 周亮工 Zhou Lianggong
續印人傳 八卷 Xu yinren zhuan (Qing) 汪啟淑 Wang Qishu
Sources:
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol 1, 743.
Wang Chongren 王崇人, ed. (2002). Zhongguo shuhua yishu cidian 中國書畫藝術辭典, Vol. Zhuanke 篆刻卷 (Xi'an: Shaanxi renmin meishu chubanshe), 55.