ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Hanshan zhoutan 寒山帚談

Apr 4, 2024 © Ulrich Theobald

Hanshan zhoutan 寒山帚談 "Discussions of Cold Mountain [as valuable as] a broom [at hand]" is a book on calligraphy written during the Ming period 明 (1368-1644) by Zhao Huanguang 趙宦光 (1559-1625), courtesy name Fanfu 凡夫 or Shuichen 水臣, style Guangping 廣平, from Taicang 太倉, Zhili 直隸 (approx. present-day Hebei), who also wrote a commentary on the famous ancient dictionary, Shuowen changjian 說文長箋. Part of this book has found entrance in his Hanshan zhoutan.

The book consists of 2 juan, the first of which explains the origin of fifteen different styles of calligraphy (ch. Quanyu 權輿), the composition of Chinese characters (Getiao 格調), the training of writing (Lixue 力學), and the imitation of models (Linfang 臨仿). The second fascicle deals with writing materials (Yongcai 用材), the assessment of artistic quality (Pingjian 評鑒), model calligraphies (Fashu 法書), and the "formulas" of the old masters (Liaoyi 了義). The supplement of the book (Shiyi 拾遺) adds some further information. The appendix (Fulu 附錄), being an excerpt of the Shuowen changjian, discusses the most important terms of writing styles and of inscribed objects.

The text is found in the series Siku quanshu 四庫全書 and Meishu congshu 美術叢書.

Sources:
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhonghua shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 30.
Cui Zujing 崔祖菁 (2021). "Hanshan zhoutan dui shishu de piping ji qi yiyi 《寒山帚談》對“時書”的批評及其意義", Nanjing Yishu Xueyuan xuebao (Meishu yu sheji) 南京藝術學院學報(美術與設計), 2021 (2): 66-70+219.
Dou Yuanzhang 竇元章 (2013). "Cong Zhao Huanguang Hanshan zhoutan kui qi shuxue sixiang 從趙宧光《寒山帚談》窺其書學思想", Taiyuan Shifan Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 太原師範學院學報(社會科學版), 12 (2): 109-110.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1809.
Lü Chuangang 呂傳剛 (2017). "Hanshan zhong zhe she chu de shi gu guan 《寒山帚談》中折射出的“師古觀”", Zhongguo shufa 中國書法, 2017 (8): 147-149.
Wang Jianbing 王劍冰 (1996). "Hanshan zhoutan 寒山帚談", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 519.
Wei Mingchao 魏明超 (2024). "Yi Hanshan zhoutan wei li kan Zhao Huanguang de zhuanshu wei ben shuxue guan 以《寒山帚談》為例看趙宧光的“篆書為本”書學觀", Shoucang yu touzi 收藏與投資, 15 (1): 19-21.