ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jinxiu wanhua gu 錦繡萬花谷

Feb 7, 2011 © Ulrich Theobald

Jinxiu wanhua gu 錦繡萬花谷 "Valley of the ten thousand flowers like embroidered brocades" is an encyclopaedia written during the Song period 宋 (960-1279) by an unknown author, probably Xiao Zanyuan 蕭贊元 from the time of Emperor Xiao 宋孝宗 (r. 1162-1189), but before 1188.

It is divided in to three parts, namely a first collection (Qianji 前集) of 40 juan, a second collection (Houji 後集) of 40 juan, and a supplementary collection (Xuji 續集) with the same size, making a total of 120 juan. The book catalogue Qianqingtang shumu 千頃堂書目 lists a fourth collection (bieji 別集) of 30 juan (making 150 juan in total). All surviving editions include parts written during the late Southern Song period 南宋 (1127-1279) which are actually additions by later authors.

The first collection is divided into 242 topics, the second collection into 326, the third collection includes chapters to 47 themes, and the fourth collection speaks about 196 themes. Each theme is introduced by a descriptive part and explained by quotations of poetry and prose writings. The arrangement of the themes is not as stringent as in other encyclopaedias, and the vast array of topics makes this encyclopaedia rather a vast ocean of various themes, for which literary sources of different quality are quoted. The Jinxiu wanhua gu is, nevertheless, an excellent source preserving a lot of phrases from books otherwise lost, like Zhilin 職林, Junge yatan 郡閣雅談, Yunlin yijing ji 雲林異景記 or Yayan xishu 雅言系述. This is especially true for the poems quoted at the end of each chapter.

There is a moveable-character print from 1490 by Hua Sui's 華燧 (1439-1513) Huitongguan Studio 會通館, in 100 juan, and a print from the Jiajing reign-period 嘉靖 (1522-1566). The book is included in the series Siku quanshu 四庫全書. It has been reprinted in 1969 by the Xinshudian Press 新書店 in Taipeh, as well as in 1991 by the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社.

Sources:
Cui Kai 崔凱 (2017). "Jinxiu wanhua gu bianzhe yu Lu Xiang guanxi kao 《錦繡萬花谷》編者與盧襄關係考", Guji yanjiu 古籍研究, 65: 171-177.
Hao Qian 郝婧, Wang Jun 王俊 (2017). "Cong Jinxiu wanhua gu kan Song banshu zaishengxing baohu 從《錦繡萬花谷》看宋版書再生性保護", Chuanbo yu banquan 傳播與版權, 2017 (2): 80-82.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990) Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 723.
Li Geng 李更 (2013). "Jinxiu wanhua gu xuji bieben ji qi wenxian jiazhi: Yi shiyi zhu juan wei zhongxin 《錦繡萬花谷續集》“别本”及其文獻價值——以“拾遺”諸卷爲中心", Banben muluxue yanjiu 版本目錄學研究, 2013 (4): 217-236.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2039.
Li Zhizhong 李致忠 (2013). "Jinxiu wanhua gu bianzhe wei shei zai tantao 《錦繡萬花谷》編者為誰再探讨", Xin shiji tushuguan 新世紀圖書館, 2013 (5): 74-76+42.
Liu Lei 劉磊 (2017). "Jinxiu wanhua gu banben zhulu ji chuantong shidai wenxian liyong shukao 《錦繡萬花谷》版本著錄及傳統時代文獻利用述考", Guji yanjiu 古籍研究, 65: 86-104.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jinkui 郭建魁, eds. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 686.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 889.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 716.
Xu Xinyue 許欣悦 (2020a). "Jinxiu wanhua gu yu Nansong wenren yanzhong de fengwu xianmei 《錦繡萬花谷》與南宋文人眼中的風物閑美", Nanjing Yishu Xueyuan xuebao (Meishu yu sheji) 南京藝術學院學報(美術與設計), 2020 (3): 86-90.
Xu Xinyue 許欣悦 (2020b). "Jinxiu wanhua gu yu Songdai fengwu wenhua de guanxi 《錦繡萬花谷》與宋代風物文化的關係", Gongye gongcheng sheji 工業工程設計, 2 (2): 89-92.
Xu Xinyue 許欣悦 (2020c). "Jinxiu wanhua gu zhong Songdai shiren jiaowang zhong de yishu shenghuo 《錦繡萬花谷》中宋代士人交往中的藝術生活", Yishu pinjian 藝術品鑒, 2020 (15): 26-27.
Zhang Lijuan 張麗娟 (2013). "Guanyu Guoyunlou jiu cang Jinxiu wanhua gu 關於過雲樓舊藏《錦繡萬花谷》", Banben muluxue yanjiu 版本目錄學研究, 2013 (4): 199-215.
Zhao Hankun 趙含坤 (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 107-108.