ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Quanfang beizu 全芳備祖

Feb 16, 2022 © Ulrich Theobald

Quanfang beizu 全芳備祖 is China's oldest book on plants. It was written during the Southern Song period 南宋 (1127-1279) by Chen Jingyi 陳景沂 (b. c. 1201), actual name Yong 詠 (Jingyi was his courtesy name), style Feitun 肥遯, Feidun 肥遁 or Yuyizi 愚一子, from Tiantai 天臺 (today in Zhejiang). The book was finished around 1253.

The text of 58 juan length is divided into a First (Qianji 前集) and a Second Collection (Houji 後集). The first part includes 27 chapters just on flowers (Huabu 花部), while the second part presents a separate chapter in each of the 31 fascicles, reaching from fruits (ch. 1-9) to various herbs (ch. 10-11) and grasses (ch. 12-13), trees (ch. 14-19) and economic plants like mulberry (ch. 20-22), legumes (ch. 23-27), or medical herbs (ch, 28-31). The whole book provides information for no less than 307 plants, quoting from ancient literature.

The characteristic point of the book is that for each different plant, three "evidential points" (zu 祖) are provided, namely "evidence of facts" (shishi zu 事實祖) providing basic knowledge as transmitted, second, "lyrical evidence" (fuyong zu 賦詠祖) in the shape of poetry or verses, and third, "ballad evidence" (yuefu zu 樂府祖), i.e. whole poems. As to poems, the Quanfang beizu preserves quite a few lyric works from Yan Shu 晏殊 (991-1055), Ding Wei 丁謂 (966-1037) or Jia Sidao 賈似道 (1213-1275) which are otherwise not transmitted.

Unfortunately, only fragments of the text survive in China, but the book served as a blueprint for Wang Xiangjin's 王象晉 Qunfangpu 群芳譜 from the Ming period (1561-1653). A manuscript version, once onwed by the Jiguge Library 汲古閣 of the Mao family 毛氏, is held by the Shanghai Cishu Press 上海辭書出版社. A fragmentary Japanese edition of the Imperial Library (Kōku Zusho Ryōsho 皇宮圖書寮所) was reprinted in 1982 by the Zhongguo Nongye Press 中國農業出版, as part of the series Zhongguo nongye zhenben congkan 中國農業珍本叢刊. For this edition, the missing parts were supplemented by a manuscript version owned by the Institute for the History of Agriculture of Huanan Agricultural University (Huanan Nongye Daxue Nongshi Yanjiushi 華南農業大學農史研究室). The fragments are also found in the imperial series Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Contents of the Quanfang beizu 全芳備祖
前集 Qianji First collection
1.-27. 花卉 Huahui Flowers and herbs
後集 Houji Second collection
1.-9. 果部 Guo Fruits
10.-12. 卉部 Hui Herbs
13. 草部 Cao Grasses
14.-19. 木部 Mu Trees
20.-22. 農桑部 Nongsang Agriculture and sericulture
23.-27. 蔬部 Shu Vegetables
28.-31. 藥部 Yao Pharmaceutical plants
Sources:
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhonghua shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 514.
Chen Xinyu 陳信玉 (1991). "Quanfang beizu jizhe Chen Jingyi jiguan kaozheng 《全芳備祖》輯者陳景沂籍貫考證", Zhongguo nongshi 中國農史, 1991 (1): 106-107.
Cheng Jie 程傑 (2013a). "Quanfang beizu bianzhe Chen Jingyi shengping he zuopin kao 《全芳備祖》編者陳景沂生平和作品考", Shaoxing Wenli Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 紹興文理學院學報(哲學社會科學版), 2013 (6): 66-72.
Cheng Jie 程傑 (2013b). "Quanfang beizu de chaoben wenti 《全芳備祖》的抄本問題", Zhongguo nongshi 中國農史, 2013 (6): 114-122.
Cheng Jie 程傑 (2014). "Ri cang Quanfang beizu keben shidai kao 日藏《全芳備祖》刻本時代考", Jiangsu shehui kexue 江蘇社會科學, 2014 (5): 217-222.
Feng Hongqian 馮洪錢 (2003). "Woguo zui zao de yi bu zhiwuxue cidian chu zi Wenling: Song Chen Jingyi bianzhuan Quanfang beizu juzhu kaozheng 我國最早的一部植物學辭典出自溫嶺——宋陳景沂編撰《全芳備祖》巨著考證", Nongye kaogu 農業考古, 2003 (3): 264-265.
Li Baohua 李保華 (1993). "Quanfang beizu 全芳備祖", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典(Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 462.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2041.
Liu Changzhi 劉昌芝 (1993). "Quanfang beizu tiyao《全芳備祖》題要", in Gou Cuihua 茍萃華, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Shengwu 生物卷 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 683-684.
Peng Shijiang 彭世獎 (1996). "Quanfang beizu 全芳備祖", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Guanshang yuanyi 觀賞園藝卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 356.
Sun Zhaoliang 孫兆亮, Xu Weitong 徐維統, eds. (1996). "Quanfang beizu 全芳備祖", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 709.
Wang Huafu 王華夫 (1998). "Quanfang beizu zhong youguan mifeng de jizai 《全芳備祖》中有關蜜蜂的記載", Yangfeng jishu 養蜂科技, 1998 (4): 39.
Wang Yuhu 王毓瑚, ed. (1964). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄 (Beijing: Nongye chubanshe), 101.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 346.
Wu Jiaju 吳家駒 (1987). "Guanyu Quanfang beizu banben wenti 關於《全芳備祖》版本問題", Tushuguan zazhi 圖書館雜誌, 1987 (6): 50-51.
Wu Deduo 吳德鐸 (1983). "Quanfang beizu shugai 《全芳備祖》述概", Cishu yanjiu 辭書研究, 1983 (3): 117-122.
Yang Baolin 楊寶霖 (1985). "Gujin hebi shilei beiyao bieji caomu juan yu Quanfang beizu 《古今合璧事類備要》别集草木卷與《全芳備祖》", Wenxian 文獻, 1985 (1): 160-173.
Yang Baolin 楊寶霖 (1995) "Quanfang beizu 全芳備祖", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye lishi 農業歷史卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 274.
Zhao Hankun 趙含坤 (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 126-127.