ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yitong zhengmai quanshu 醫統正脈全書

Aug 25, 2021 © Ulrich Theobald

Yitong zhengmai quanshu 醫統正脈全書, also called Gujin yitong zhengmai quanshu 古今醫統正脈全書 or Yitong zhengmai 醫統正脈 for short, is a series of collectanea (congshu 叢書) of medical texts compiled during the Ming period 明 (1368-1644) by Wang Kentang 王肯堂 (c. 1552-1638), courtesy name Yutai 宇泰 or Sunzhong 損仲, style Sun'an 損庵 or Nianxi Jushi 念西居士, from Jintan 金壇, Jiangsu. The series includes 44 texts with a total length of 213 juan.

Wang Kentang was examining editor (jiantao 檢討) of the Hanlin Academy 翰林院 and later rose to the post of administration vice commissioner (canzheng 參政) of the province of Fujian. He was acquainted with the Jesuit father Matteo Ricci (Li Madou 利瑪竇, 1552-1610). Wang wrote the books Zhengzhi zhunsheng 證治準繩, Yugangzhai bichen 郁岡齋筆麈, Yilun 醫論 and Yibian 醫辨.

The topics of the series cover medical classics (yijing 醫經), books on materia medica (bencao 本草), treatment methods (fangshu 方書) and diagnosis (zhenduan 診斷). Among these books, many are regarded as basic texts, like Wang Bing's 王冰 commentary on the Huangdi neijing suwen 黃帝內經素問 and Lingshujing 靈樞經, Hua Shou's 滑壽 (c. 1304-1386) commentary Nanjing benyi 難經本義, Cheng Wuji's 成無己 (c. 1063-1156) commentary Zhujie Shanghanlun 注解傷寒論, Huangfu Mi's 皇甫謐 (215-282) Huangdi zhenjiu jiayi jing 黃帝針灸甲乙經 or Wang Shuhe's 王叔和 (210-285) Jingui yaolüe 金匱要略 and Maijing 脈經. Most of these books are included in the imperial series Siku quanshu 四庫全書 and were published in separate editions, but in Wang's series, they are assembled in one collection.

A shortcoming of the series is that the arrangement of the texts does not follow a consistent principle.

The series was first printed in 1601 by Wu Mianxue 吳勉學. The most important Qing-period 清 (1644-1911) editions are Zhu Wenzhen's 朱文震 collated edition, as well as the 1894 edition from the Weixin Shuju 維新書局. In 1923, the Zhongyi Xueshe 中醫學社 in Beiping 北平 (Beijing) published a modern print.

Table 1. The series Yitong zhengmai quanshu 醫統正脈全書
(Ming) 王肯堂 Wang Kentang
1601 edition
書名, length in juan Title Author(s)
重廣補註黃帝內經素問 二十四卷
遺篇 一卷
Chongguang buzhu Huangdi neijing suwen
Yipian
(Tang) 啟玄子 Qixuanzi (王冰 Wang Bing)(comm.); (Song) 林億 Lin Yi (rev.); 孫兆 Sun Zhao (rev.)
(Song) 劉溫舒 Liu Wenshu
黃帝素問靈樞經 十二卷 Huangdi suwen lingshujing (Song) 史菘 Shi Song (comm.)
針炙甲乙經 十二卷 Zhenjiu jiayi jing (Jin) 皇甫謐 Huangfu Mi
華先生中藏經 八卷 Hua Xiansheng Zhongzangjing (Han) 華佗 Hua Tuo
脈經 十卷 Maijing (Jin) 王叔和 Wang Shuhe
難經本義 二卷 Nanjing benyi (Yuan) 滑壽 Hua Shou
注解傷寒論 十卷 Zhujie Shanghanlun (Han) 張機 Zhang Ji; (Jin) 王叔和 Wang Shuhe (comp.); (Jurchen-Jin) 成無已 Cheng Wuyi (comm.)
傷寒明理論 四卷 (Jurchen-Jin) 成無已 Cheng Wuyi
新編金匱要略 三卷 Xinbian Jingui yaolüe (Han) 張機 Zhang Ji
增注類證活人書 二十一卷 Zengzhu Leizheng huoren shu (Song) Wuqiuzi 無求子 (朱肱 Zhu Hong)
素問玄機原病式 一卷 Suwen xuanji yuanbing shi (Jurchen-Jin) 劉完素 Liu Wansu
黃帝素問宣明論方 十五卷 Huangdi suwen xuanming lunfang (Jurchen-Jin) 劉完素 Liu Wansu
傷寒標本心法類萃 二卷 Shanghan biaoben xinfa leicui (Jurchen-Jin) 劉完素 Liu Wansu
劉河閒傷寒醫鑒 一卷 Liu Hexian shanghan yijian (Yuan) 馬宗素 Ma Zongsu
素問病機氣宜保命集 三卷 Suwen bingji qiyi baoming ji (Jurchen-Jin) 劉完素 Liu Wansu
劉河閒傷寒直格論方 三卷
(附)河閒傷寒心要 一卷
Liu Hexian shanghan zhige lunfang
(app.) Hexian shanghan xinyao
(Jurchen-Jin) 劉完素 Liu Wansu; 葛雍 Ge Yong (comp.)
(附)張子和心鏡別集 (傷寒心鏡) 一卷 (app.) Zhangzi hexinjing bieji (Shanghan xinjing) (Jurchen-Jin) 張從正; (Yuan) 常德 Chang De (comp.)
東垣十書: Dongyuan shishu: (Yuan) 李杲 Li Gao
脈訣 一卷 Maijue (Yuan) 崔嘉彥 Cui Jiayan
局方發揮 一卷 Jufang fahui (Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
脾胃論 三卷 Piweilun (Yuan) 李杲 Li Gao
格致餘論 一卷 Gezhi yulun (Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
蘭室祕藏 三卷 Lanshi bicang (Yuan) 李杲 Li Gao
內外傷辨 三卷 Neiwai shangbian (Yuan) 李杲 Li Gao
東垣先生此事難知集 二卷 Dongyuan Xiansheng cishi nanzhi ji (Yuan) 李杲 Li Gao
湯液本草 三卷 Tangye bencao (Yuan) 王好古 Wang Haogu
醫經㴑洄集 一卷 Yijing suhui ji (Yuan) 王履 Wang Lü
外科精義 二卷 Waike jingyi (Yuan) 齊德之 Qi Dezhi
醫壘元戎 一卷 Yilei yuanrong (Yuan) 王好古 Wang Haogu
海藏㿀病萃英 一卷 Haicang banbing cuiying (Yuan) 王好古 Wang Haogu
丹溪先生心法 五卷
附 一卷
Danxi Xiansheng shengxinfa
Fu
(Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
新刻校定脈訣指掌病式圖說 一卷 Xinke xiaoding Maijue zhizhang bingshi tushuo (Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
丹谿先生金匱鉤玄 三卷 Danxi Xiansheng Jingui gouxuan (Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
醫學發明 一卷 Yixue faming (Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
活法機要 一卷 Huofa jiyao (Yuan) 朱震亨 Zhu Zhenheng
祕傳證治要訣 十二卷 Bichuan dengzhi yaojue (Ming) 戴元禮 Dai Yuanli
證治要訣類方 四卷 Zhengzhi yaojue leifang (Ming) 戴元禮 Dai Yuanli
儒門事親 十五卷 Rumen shiqin (Jurchen-Jin) 張從正 Zhang Congzheng
傷寒六書: Shanghan liushu: (Ming) 陶華 Tao Hua
傷寒瑣言 一卷 Shanghan suoyan (Ming) 陶華 Tao Hua
傷寒家祕的本 一卷 Shanghan jiabu diben (Ming) 陶華 Tao Hua
殺車槌法 一卷 Shache chuifa (Ming) 陶華 Tao Hua
傷寒一提金 一卷 Shanghan yiti jin (Ming) 陶華 Tao Hua
傷寒證脈藥截江網 一卷 Shanghan zhengmai yaojie jianggang (Ming) 陶華 Tao Hua
傷寒明理續論 一卷 Shanghan mingli xulun (Ming) 陶華 Tao Hua
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1690.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol 1, 708-709.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 196.
Zhuang Shufan 莊樹藩, ed. (1990). Zhonghua guji wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Yuyao 醫藥卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 42.