ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhenben yishu jicheng 珍本醫書集成

Aug 25, 2021 © Ulrich Theobald

Zhenben yishu jicheng 珍本醫書集成 is a series of collectanea (congshu 叢書) of medical books compiled by Qiu Qingyuan 裘慶元 (1873-1948), courtesy name Jisheng 吉生, from Shaoxing 紹興, Zhejiang. Qiu was deeply involved into the study of traditional Chinese medicine, and founded the Sansan Yiyuan Hospital 三三醫院 with the intention to defend TCM against Western-style medicine. He wrote several basic books on medicine like Xueyi fangzhen 學醫方針, Yaowuxue biandu 藥物學便讀, Zhenduanxue 診斷學 or Zhiliaoxue 治療學 and edited the periodical Sansan yibao 三三醫報. He also compiled the series Yiyao congshu 醫藥叢書, Guoyi baijia 國醫百家, and Sansan yishu 三三醫書.

The Zhenben yishu jicheng includes 90 texts presented as facsimiles of precious and excellent prints or manuscripts. The texts are arranged according to medical disciplines in 12 sections, namely medical classis, materia medica, methods and treatments, diagnosis, febrile diseases, and 傷寒類, "warm diseases" (wenbing), as well as the clinical fields of so-called inner (neike 內科) and outer medicine (waike 外科), gynaecology, and pediatrics. The collections ends with the sections medical cases and miscellaneous books. Qiu thus presents a library covering all important fields of traditional Chinese medicine, even texts not found in authoritative editions like the imperial series Siku quanshu 四庫全書 or the encyclopaedias Yongle dadian 永樂大典 and Gujin tushu jicheng 古今圖書集成. Far the largest part of the collections consists of books compiled during the Qing period 清 (1644-1911), some of them commentaries on older texts.

The series was published in 1936 by the Shijie Shuju 世界書局.

Table 1. The series (Yuzuan) Yizong jinjian (御纂)醫宗金鑑
(Qing) 吳謙 Wu Qian, 劉裕鐸 Liu Yuduo (comp.)
1936 edition of the Shijie Shuju 世界書局, 1985 facsimile edition of the Shanghai Kexue Jishu Chubanshe 上海科學技術出版社
書名, length in juan Title Author(s)
醫經類 Medical classics
內經素問校義 一卷 Neijing suwen jiaoyi (Qing) 胡澍 Hu Shu
內經博議 四卷 Neijing boyi (Qing) 羅美 Luo Mei
難經古義 二卷 Nanjing guyi (Nangyō kogi) (Japan) 滕萬卿/滕万卿 (加藤俊丈 Katō Toshitake)
難經正義 六卷 Nanjing zhengyi (Qing) 葉霖 Ye Lin
古本難經闡注 二卷 Guben janjing chanzhu (Qing) 丁錦 Ding Jin
本草類 Materia medica
神農本草經贊 三卷
(附)月令七十二候贊 一卷
Shennong bencaojing zan
(app.) Yueling qishi'er hou zan
(Qing) 葉志詵 Ye Zhishen
本草擇要綱目 一卷 Bencao zeyao gangmu (Qing) 蔣居祉 Jiang Juzhi
本草撮要 十卷 Bencao cuoyao (Qing) 陳其瑞 Chen Qirui (comp.)
本草思辨錄 四卷
首 一卷
Bencao xibian lu
Shou
(Qing) 周巖 Zhou Yan
食鑑本草 一卷 Shijian bencao (Qing) 費伯雄 Fei Boxiong
脈學類 Blood vessels
太素脈祕訣 二卷
(附)太素脈考 一卷
Taisumai bijue
(app.) Taisumai kao
(Tang) 張太素 Zhang Taisu; 劉伯詳 Liu Boxiang (comm.)
(Qing) 董志仁 Dong Zhiren
脈訣乳海 六卷 Maijue ruhai () 王邦傅 Wang Bangfu
診脈三十二辨 一卷 Zhenmai sanshi'er bian () 管玉衡 Guan Yuheng (comp.)
傷寒類 Febrile diseases
傷寒括要 二卷 Shanghan kuoyao (Ming) 李中梓 Li Zhongzi
傷寒尋源 三卷 Shanghan xunyuan (Qing) 呂震名 Lü Zhenming
傷寒捷訣 一卷 Shanghan jiejue (Qing) 嚴宮方 Yan Gongfang
傷寒法祖 二卷 Shanghan fazu (Qing) 任越菴 Ren Yue'an
通治類 General treatment
松厓醫徑 二卷 Songya yijing (Ming) 程玠 Cheng Jie
古今醫徹 四卷 Gujin yiche (Qing) 懷遠 Huai Yuan
醫略十三篇 十三卷
關格考 一卷
人迎辨 一卷
Yilüe
Guange kao
Renyin bian
(Qing) 蔣寶素 Jiang Baosu
醫經小學 六卷 Yijing xiaoxue (Ming) 劉純 Li Chun
通俗內科學 一卷 Tongsu neike xue (Rep) 張拯滋 Zhang Chengzi
雜症會心錄 二卷 Zazheng huixin lu (Qing) 汪文綺 Wang Wenqi
鷄鳴錄 一卷 Jiminglu (Qing) 王士雄 Wang Shixiong, 汪曰楨 Wang Yuezhen
醫學傳燈 二卷 Yixue chuandeng (Qing) 陳岐 Chen Qi
內科類 Inner medicine
增訂傷暑全書 二卷 Zengding Shangshu quanshu (Ming) 張鶴謄 Zhang Heteng; 葉霖 Ye Lin (rev.)
辨疫瑣言 一卷
(附)李翁醫記 二卷
Bianyi suoyan
(app.) Li Weng yiji
(Qing) 李炳 Li Bing; 焦循 Jiao Xun (suppl.)
六氣感證要義 一卷 Liuqi ganzheng yaoyi (Qing) 周巖 Zhou Yan
鼠疫約編 一卷 Shuyi quebian (Qing) 吳宣崇 Wu Xuanchong; 羅汝蘭 Luo Rulan (suppl.), 鄭奮揚 Zheng Fenyang (rev.)
濕溫時疫治療法 一卷 Shiwen shiyi zhiliao fa (Rep) 紹興醫學會 Shaoxing Yixue Hui
溫熱經解 一卷 Wenre jingjie (Rep) 沈麟 Shen Lin; 沈懋宗 Shen Maozong, 沈懋官 Shen Maoguan (comm.)
溫熱論箋正 一卷 Wenrelun jianzheng (Rep) 陳光淞 Chen Guangsong
醫寄伏陰論 二卷 Yi'an fuyin lun (Qing) 田宗漢 Tian Zonghan
霍亂燃犀說 二卷 Huoluan ranxi shuo (Qing) 許起 Xu Qi
六因條辨 三卷 Liuyin tiaobian (Qing) 陸廷珍 Lu Tingzhen
瘴瘧指南 二卷
(附)黑熱病證治指南 一卷
Zhangnüe zhinan
(app.) Heire bing zhengzhi zhinan
(Ming) 鄭全望 Zheng Quanwang
(Rep) 宋翼愛 Song Yi'ai
瘋門全書 二卷
(附)瘋門辨症 一卷
Fengmen quanshu
(app.) Fengmen bianzheng
(Qing) 蕭曉亭 Xiao Xiaoting
(Qing) 侯敬庵 Hou Jing’an, 鄭鳳山 Zheng Fengshan
外科類 Outer medicine
外科傳薪集 一卷 Waihe chuanxin ji (Qing) 馬培之 Ma Peizhi
外科方外奇方 四卷 Waike fangwai qifang (Qing) 淩奐 Ling Huan
傷科方書 一卷 Shangke fangshu (Qing) 江祥 Jiang Xiang
婦科類 Gynaecology
產寶 一卷 Chanbao (Qing) 倪枝維 Ni Zhiwei
產孕集 二卷 Chanyinji (Qing) 張曜孫 Zhang Yaosun
胎產新書 二十卷 Taichan xinshu (Qing) 釋雪巖 Monk Xueyan (comp.); 吳煜 Wu Yu (comm.)
女科百問 二卷 Nüke baiwen (Song) 齊仲甫 Ji Zhongfu
兒科類 Pediatrics
兒科醒 十二卷 Erkexing () 芝嶼樵客 Zhiyu Qiaoke
麻疹闡註 四卷 Mazhen chanzhu (Qing) 張廉 Zhang Lian
方書類 Methods and treatments
惠直堂經驗方 四卷 Huizhitang jingyan fang (Qing) 陶承熹 Chen Chengxi
絳囊撮要 一卷 Jiangnang cuoyao (Qing) 雲川道人 Yunchuan Daoren
經驗奇方 二卷 Jingyan qifang (Qing) 周子薌 Zhou Zixiang (comp.)
古方彙精 五卷 Gufang huijing (Qing) 愛虛老人 Aixu Laoren
醫方簡義 六卷 Yifang jianyi (Qing) 王淸源 Wang Qingyuan
回生集 二卷 Huishengji (Qing) 陳杰 Chen Jie
不知醫必要 四卷 Buzhiyi biyao (Qing) 梁廉夫 Liang Lianfu
醫便 五卷
(附)提綱 一卷
Yibian
(app.) Tigang
(Qing) 王三才 Wang Sancai (comp.)
(Qing) 徐□ Xu N
春脚集 四卷 Chunjiaoji (Qing) 孟文瑞 Meng Wenrui (comp.)
外治壽世方 四卷 Waizhi shoushi fang (Qing) 鄒存淦 Zou Cungan
文堂集驗方 四卷 Wentang jiyan fang (Qing) 何京 He Jing
疑難急症簡方 四卷 Yinan jizheng jianfang (Qing) 羅越峯 Luo Yuefeng
扶壽精方 一卷 Fushou jingfang (Ming) 吳旻 Wu Min
孫眞人海上方 一卷 Sun Zhenren haishang fang (Tang) 孫思邈 Sun Simiao
魯府禁方 四卷 Lufu jinfang (Ming) 龔廷賢 Gong Tingxian
祕傳大麻瘋方 一卷 Bichuan damafeng fang () NN
喻選古方試驗 四卷 Yu xuan gufang shiyan (Qing) 喻嘉言 Yu Jiayan
醫案類 Medical cases
得心集醫案 六卷 Dexin jiyi an (Qing) 謝星煥 Xie Xinghuan
杏軒醫案初集 一卷
續錄 一卷
輯錄 一卷
Xingxuan yi'an chuji
Xulu
Jilu
(Qing) 程文 Cheng Wen
古今醫案按選 四卷 Gujin yi'an anxuan (Qing) 俞震 Yu Zhen (comp.); 王子雄 Wang Zixiong
花韻樓醫案 一卷 Huayunlou yi'an (Qing) 顧德華 Gu Dehua
王旭高臨證醫案 四卷 Wang Xugao Linzheng yi'an (Qing) 王旭高 Wang Xugao; 方仁淵 Fang Renyuan (rev.)
叢桂草堂醫案 四卷 Congguicaotang yi'an (Rep) 袁焯 Yuan Zhuo
黃澹翁醫案 四卷 Huang Danweng yi'an (Rep) 黃述寧 Huang Shuning
診餘擧隅錄 二卷 Zhenyu juyu lu (Qing) 陳廷儒 Chen Tingru
也是山人醫案 一卷 Yeshi Shanren yi'an () NN
龍砂八家醫案 一卷 Longsha bajia yi'an (Qing) 姜成之 Jiang Chengzhi (comp.)
邵氏醫案 一卷 Shaoshi yi'an (Qing) 邵蘭生 Shao Lansheng
沈氏醫案 一卷 Shenshi yi'an (Qing) 沈璠 Shen Fan
靑霞醫案 一卷 Yingxia yi'an (Qing) 沈登階 Shen Dengjie
素圃醫案 四卷 Supu yi'an (Qing) 鄭重光 Zheng Zhongguang
掃葉莊一瓢老人醫案 四卷 Saoyezhuang Yipiao Laoren yi'an (Qing) 薛雪 Xue Xue
雜著類 Miscellaneous topics
壽世靑編 二卷
(附)病後調理服食法 一卷
Shoushi qingbian
(app.) Binghou tiaoli fushi fa
(Qing) 尤乘 You Sheng (comp.)
存存齋醫話稿 二卷
(附)吳山散記 一卷
Cuncunzhai yihua gao
(app.) Wushan sanji
(Qing) 趙彥暉 Zhao Yanhui
(Qing) 沈仲圭 Shen Zhonggui
醫權初編 二卷 Yiquan chubian (Qing) 王三尊 Wang Sanzun
一得集 三卷 Yideji (Qing) 釋心禪 Monk Xinchan
醫醫偶錄 二卷 Yiyi oulu (Qing) 陳念祖 Chen Nianzu
藥症忌宜 一卷 Yaozheng jiyi (Qing) 陳澈 Chen Che
蠢子醫 四卷 Chunziyi (Qing) 龍之章 Long Zhizhang
宜麟策 一卷
續編 一卷
Yilince
Xubian
() NN
醫醫小草 一卷
游藝誌略 一卷
Yiyi xiaocao
Youyi zhilüe
(Qing) 寶輝 Bao Hui
醫門補要 三卷
附載 一卷
Yimen buyao
Fuzai
(Qing) 趙濂 Zhao Lian
履霜集 三卷 Lüshuangji (Qing) 臧達德 Zang Dade
廣嗣要語 一卷
附論 一卷
Guangsi yaoyu
Fulu
(Ming) 俞橋 Yu Qiao
Sources:
He Yi 何怡 et al. (2020). "Qiu Jisheng de shengping shilüe ji qi zhuyao xueshu chengjiu 裘吉生的生平事略及其主要学术成就", Zhejiang Zhongyiyao Daxue xuebao 浙江中医药大学学报, 2020 (9): 891-894+898.
Li Jingwei 李經緯 et al., ed. (1995). Zhongyi da cidian 中醫大辭典 (Beijing: Renmin weisheng chubanshe), 1025.
Li Jingwei 李經緯 et al., ed. (2001). Jianming Zhongyi cidian 簡明中醫辭典 (Beijing: Zhongguo zhongyiyao chubanshe), 680.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol 1, 714-715.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Jilin: Chanchun wenshi chubanshe), 585.
Zhao Faxin 趙法新 et al., ed. (2000). Zhongyi wenxianxue cidian 中醫文獻學辭典 (Beijing: Zhongyi guji chubanshe), 294.
Zhongyi da cidian bianji weiyuanhui 《中醫大辭典》編輯委員會, ed. (1994). Jianming Zhongyi cidian 簡明中醫辭典 (Beijing: Renmin weisheng chubanshe), 591.
Zhuang Shufan 莊樹藩, ed. (1990). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Yiyao 醫藥卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 197.
Yu Ying'ao 余瀛鰲, Li Jingwei 李經緯, ed. (2000). Zhongyi wenxian cidian 中醫文獻辭典 (Beijing: Beijing kexue jishu chubanshe), 487.