ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhurenlu 竹人錄

Mar 27, 2024 © Ulrich Theobald

Zhurenlu 竹人錄 "On bamboo carvers" was written during the late Qing period 清 (1644-1911) by Jin Yuanyu 金元鈺 (fl. 1807) from Jiading 嘉定, Shanghai. He lived in the early 19th century.

The book consists of 2 juan, the first of which is a collection of biographies of craftsmen from Jiading who worked with bamboo as decorative material. It includes the biographies of 70 masters from around 1500 to 1807. The second fascicle presents quotations on bamboo from the field of literature, and also includes the author’s comments on the craft of bamboo workers.

A continuation of the book, Zhuren xulu 竹人續錄, was compiled by Chu Deyi 褚德彝 (1871-1942). It was published in 1930.

Sources:
Xu Qingsong 許青松 (1997). "Zhurenlu 竹人錄", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 937.
Yang Boda 楊伯達 (1992). "Zhurelu 竹人錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Qinggong 輕工 (Beijing; Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 668.
Jiang Hui 姜輝 (2018). "Cong Zhurenlu qianxi Jiading zhuke yishu zai shidai bianqian shiye xia de chuancheng yu yingxiang yinsu 從《竹人錄》淺析嘉定竹刻藝術在時代變遷視野下的傳承與影響因素", Hanzi wenhua 漢字文化, 2018 (5): 68-70.
Wang Guangqian 王光乾 (2016). "Zhurenlu zuozhe Jin Yuanyu yanjiu 《竹人錄》作者金元鈺研究", Wenwu tiandi 文物天地, 2016 (8): 92-95.
Wang Xuewei 王雪薇 (2018). "Qianxi Jin Yuanyu Zhurenlu shilun JIading zhuke de yuan yu liu 淺析金元鈺《竹人錄》試論嘉定竹刻的源與流", Hanzi wenhua 漢字文化, 2018 (14): 34-36.
蜀漢 (221-263)