ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集

Apr 3, 2021 © Ulrich Theobald

Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集 "Pure and bright collection of verdicts by eminent masters", short Qingmingji 清明集 "Pure and bright collection", is a collection of office documents and correspondence on law cases, lawsuits, and verdicts compiled by an unknown person during the Song period 宋 (960-1279). A fragmentary version from the Song consists of a chapter on households and marriage (Huhun 戶婚) and includes judgments by Zhu Xi 朱熹 (1130-1200), Zhen Dexiu 真德秀 (1178-1235), Wu Qian 吳潛 (1195-1262), Chen Zihua 陳子華, Xu Qingsou 徐清叟 (1182-1262), Wang Boda 王伯大 (d. 1253), Cai Kang 蔡抗 (1193-1259) and other officials serving in positions requiring them to dispense justice. A Ming-period (1178-1235) edition includes some more documents from the Yuan era 元 (1279-1368). In 1987 the Zhonghua Book Company 中華書局 published a modern edition of this Ming version, with the Song fragment as an appendix. This edition has a length of 14 juan.

The first two fascicles (chapter Guanli 官吏 "Officials and sub-officials") includes 64 paragraphs on the organisation and administration of district courts, including the important instrument of exonerating documents (zhaoxue wenshu 昭雪文書). Juan 3 and 4 include the chapters Fuyi 賦役門 "Tax and corvée" and Wenshi 文事 "Cultural matters", the latter describing public schools, private academies, shrines and the examination system. The chapter on households and matrimony (Huhun) with 187 paragraphs mainly deals with questions of property, mortgage, heritage, adoption, tombs, marriage and divorce, and servants in private households. 43 questions of family and township relations (renlun 人倫) are the topic of the tenth fascicle, while the next is concerned with 44 matters of higher social status as a member of the imperial house, academic, monk, member of a guild, state official soldier or bailiff. The last part (Cheng'e 懲惡 "Punishment of evils") is an overview of 101 morally unacceptable activities like exposing dark secrets, unjustified accusal, refusal to support the authorities, forgery, beating, gambling, illegal slaughtering, spreading heresies, the abuse of shrines, deception, sorcery, human trafficking, or illegal horse racings.

The collection is a very important documents on the history of jurisdiction in traditional China. The text can be found in the series Xu guyi congshu 續古逸叢書.

Parts of the book are translated by Brian E. McKnight (1999), The Enlightened Judgments: Ch‘ing- ming Chi, The Sung Dynasty Collection (New York: State University of New York Press).

Sources:
Bai Jian 白贤 (2018). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Nansong shi dafu de sifa shijian yu zhengzhi linian 从《名公书判清明集》看南宋士大夫的司法实践与政治理念", Ningde Shifan Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 宁德师范学院学报(哲学社会科学版), 2018 (3): 77-81.
Chen Rui 陈锐 (2011). "Songdai de falü fangfa lun: Yi Minggong shupan qingming ji wei zhongxin de kaocha 宋代的法律方法论———以《名公书判清明集》为中心的考察", Xiandai faxue 现代法学, 2011 (2): 36-47.
Chu Xiaoxu 初晓旭 (2012). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Kansong nü’er de ciachan jicheng quan 从《名公书判清明集》看南宋女儿的财产继承权", Xueshu jiaoliu 学术交流, 2012 (2): 72-75.
Chu Xiaoxu 初晓旭, Wang Yi 王壹 (2013). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Nansong zhuixu de caichan jicheng quan 从《名公书判清明集》看南宋赘婿的财产继承权", Xueshu jiaoliu 学术交流, 2013 (10): 71-73.
Cui Mingshi 崔明石 (2010). "Shishi yu guifan zhi jian: Qinglifa fa de zai renshi: Yi Minggong shupan qingming ji wei kaocha yiju 事实与规范之间:情理法的再认识——以《名公书判清明集》为考察依据", Dangdai faxue 当代法学, 2010 (6): 3-10.
Cui Mingshi 崔明石 (2011). "Qinglifa de zhengdangxing: Yi qing wei hexin de chanshi: Yi Minggong shupan qingming ji wei kaocha yiju 情理法的正当性:以“情”为核心的阐释———以《名公书判清明集》为考察依据", Jilin Shifan daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 吉林师范大学学报(人文社会科学版), 2011 (2): 51-54.
Hong Yang 洪洋 (2020). "Wusong yu xison: Tiaojie zai Nansong lisong jiefen zhong de yingyong: Jiyu Minggong shupan qingming ji de yanjiu 无讼与息讼:调解在南宋理讼解纷中的应用——基于《名公书判清明集》的研究", Chongqing Keji Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 重庆科技学院学报(社会科学版), 2020 (4): 31-34.
Hong Yang 洪洋, Su Ke 苏可 (2019). "Nansong shiqi de jiceng shehui zhili lujing: Yi Minggong shupan qingming jiwei shijiao 南宋时期的基层社会治理路径———以《名公书判清明集》为视角", Guangdong Di Er Shifan Xueyuan xuebao 广东第二师范学院学报, 2019 (4): 97-104.
Huang Qichang 黄启昌, Zhao Dongming 赵东明 (2007). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Songdai de yizhu jicheng 从《名公书判清明集》看宋代的遗嘱继承", Xiangtan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2007 (3): 38-43.
Kong Qingming 孔慶明 (1990). "Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集" in Yang Chunxi 楊春洗 et al., ed. Xingshi faxue da cidian 刑事法學大辭書 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 343.
Kong Xue 孔学 (2003). "Minggong shupan qingming ji suo yin Songdai falü tiaowen shulun 《名公书判清明集》所引宋代法律条文述论", Henan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 河南大学学报(社会科学版), 2003 (2): 57-65.
Li Qianwen 李倩文 (2016). "Nansong Fan Yingqin falü sixiang tanxi: Yi Minggong shupan qingming ji wei zhongxin 南宋范应铃法律思想探析———以《名公书判清明集》为中心", Hebei Beifang Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 河北北方学院学报(社会科学版), 2016 (1): 31-34.
Liu Tong 刘通 (2019). " Minggong shupan qingming ji Song Ci panci yu Zhuzi yulei cihui de bijiao yanjiu 《名公书判清明集》宋慈判词与《朱子语类》词汇的比较研究", Zhuzi wenhua 朱子文化, 2019 (4): 30-34.
Lu Hong 陆红 (2016). "Nansong zuan ji ji yanjiu: Jiyu Minggong shupan qingming jide fenxi 南宋砧基籍研究———基于《名公书判清明集》的分析", Zhongguo nongshi 中国农史, 2016 (6): 84-94.
Lu Jun 鹿军 (2015). "Songchao xianji gongli zhiwu fanhui xiangguan wenti touxi: Yi Minggong shupan qingming jiwei zhongxin de kaocha 宋朝县级公吏职务犯罪相关问题透析———以《名公书判清明集》为中心的考察", Kaili Xueyuan xuebao 凯里学院学报, 2015 (5): 123-126.
Rao Xinxian 饒鑫賢 (1984). "Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Faxue 法學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 427.
Shi Quanchang 石泉長, Chen Tao 陳濤 (1993). "Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 358.
Wang Dan 王丹, Zhang Na 张娜 (2015). "Gudai panci zhong da fa: Yi Minggong shupan qingming jiweifa jiaoyi wei li 古代判词中的“法”——以《名公书判清明集》违法交易为例", Fazhi yu shehui 法制与社会, 2015 (35): 3-4.
Wang Shanjun 王善军 (1998). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Songdai de zongtiao jicheng ji qi yu caichan jicheng de guanxi 从《名公书判清明集》看宋代的宗祧继承及其与财产继承的关系", Zhongguo shehui jingji shi yanjiu 中国社会经济史研究, 1998 (2): 19-26.
Wang Zhiqiang 王志强 (1996). "Minggong shupan qingming ji 名公書判清明集", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 316.
Wang Zhiqiang 王志强 (1997). "Minggong shupan qingming ji falü sixiang chutan 《名公书判清明集》法律思想初探", Faxue yanjiu 法学研究, 1997 (5).
Wu Shuchen 武樹臣, ed (1999). Zhongguo chuantong falü wenhua cidian 中國傳統法律文化辭典 (Beijing: Beijing daxue chubanshe), 455.
Yang Guolin 杨国林 (2016). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Nansong tianzhai jiaoyi de yuanze 从《名公书判清明集》看南宋田宅交易的原则", Pingdingshan Xueyuan xuebao 平顶山学院学报, 2016 (6): 62-65.
Zhang Jinpeng 张锦鹏, Chen Linling 陈琳玲 (2003). "Nansong fumin shesong anjian leixing yu tedian: Yi Minggong shupan qingming ji wei yanjiu duixiang 南宋“富民”涉讼案件类型与特点———以《名公书判清明集》为研究对象", Guoji shehui kexue zazhi (Zhongwen ban) 国际社会科学杂志(中文版), 2020 (3): 133-146+7+12-13.
Zhang Li 张利 (2006). "Songdai minggong sifa shenpan jingshen tanxi: Yi Minggong shupan qingming ji wei zhuyao yiju 宋代“ 名公” 司法审判精神探析— 以《名公书判清明集) 为主要依据", Hebei faxue 河北法学, 2006 (10): 144-149.
Zhang Lijuan 张丽娟 (2018). "Cong Minggong shupan qingming ji kan Nansong de caichen jicheng zhidu 从《名公书判清明集》看南宋的财产继承制度", Zhiku shidai 智库时代, 2018 (46): 278+283.
Zhang Moyu 张默予 (2013). "Cong Minggong shupan qingming ji kuitan Songdai zai shinü de caichan jicheng 从《名公书判清明集》窥探宋代在室女的财产继承", Xue lilun 学理论, 2013 (24): 152-154.
Zhao Chen 赵晨 (2014). "Shixi Songdai xianya zhong de cengji guanxi: Yi Minggong shupan qingming ji wei zhongxin 试析宋代县衙中的层级关系——以《名公书判清明集》为中心", Ningxia shehui kexue 宁夏社会科学, 2014 (4): 114-117.
Zhao Jing 赵晶 (2018). "Zhongguo chuantong sifa wenhua dingxing de Songdai weidu. Fanxi Riben de Minggong shupan qingming ji yanjiu 中国传统司法文化定性的宋代维度—— 反思日本的《名公书判清明集》研究", Xueshu yuekan 学术月刊, 2018 (9): 149-161+184.
Zhong Haitao 钟海涛 (2016). "Songdai de yili sixiang de falü yingxiang: Cong Minggong shupan qingming ji de anli shuo kai 宋代的义利思想的法律影响——从《名公书判清明集》的案例说开", Shang 商, 2016 (24): 228.
Zhu Wenhui 朱文慧 (2015). "Bangshi dushi menshi: Minggong shupan qingming jisuo jian Songdai sifa zhong de xinxi gongkai 榜示·读示·门示——《名公书判清明集》所见宋代司法中的信息公开", Zhejiang xuekan 浙江学刊, 2015 (5): 44-50.
Zhu Yu 朱禹, ren Mengjia 任檬佳, Wang Qianqian 王茜茜 (2014). "Tanxi Minggong shupan qingming ji zhong de wusong sixiang: Yi qinshu jian susong de shijiao 探析《名公书判清明集》中的“无讼”思想——以亲属间诉讼为视角", Fazhi yu shehui 法制与社会, 2014 (22): 105-107.