ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guyi congshu 古逸叢書

Jul 19, 2021 © Ulrich Theobald

Guyi congshu 古逸叢書 "Collectanea of ancient lost books" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the late Qing-period 清 (1644-1911) master Li Shuchang 黎庶昌 (1837-1897). In includes 26 books with a total size of 198 juan.

Li Shuchang, courtesy name Chunzhai 蒓齋, hailed from Zunyi 遵義, Guizhou, and spent from 1881 on several years in Japan, where he became a student of Yang Shoujing 楊守敬 (1839-1915), from which he learnt to collect, evaluate and republish ancient prints of rare books. His series includes a rare, large-character print of the glossary Erya 爾雅 from Sichuan, a Japanese edition of the collected commentaries Lunyu jijie 論語集解 from the Sōhei reign-period 正平 (1347-1370) and fragments of a manuscript of the Wenguan cilin 文館詞林. None of these could be found anywhere in China.

The title of the series is not strictly correct because some texts like Cai Mengbi's 蔡夢弼 edition of the poems of Du Fu 杜甫 (712-770) or Nanhua zhengjing zhushu 南華真經注疏 are also to be found in Chinese editions. The preface is followed by a descriptive table of contents with notes on each text. The series was printed by the Jiangsu Guanshuju Press 江蘇官書局, but the edition was of minor quality. A qualitative edition was published in 1884 by a printing shop in Tōkyō.

Between 1922 and 1938, Zhang Yuanji 張元濟 (1867-1959) published – in various editions – sequels to the Guyi congshu called Xu guyi congshu 續古逸叢書. The largest version includes 46 texts. Zhang is famous for his series of rare prints Sibu congkan 四部叢刊. The sequel includes facsimiles of Song-period 宋 (960-1279) prints that survived as solitary copies (guben 孤本). The edition of 1957 added the collected works of Du Fu, Du Gongbu ji 杜工部集.

1982, the Zhonghua Shuju Press 中華書局 began to put together rare Song- and Yuan-period 元 (1279-1368) prints owned by Chinese libraries – mainly the Beijing Library 北京圖書館 - to form a second sequel, Guyi congshu sanbian 古逸叢書三編, which was finalized in 1987. It includes 43 texts in 44 book cases. The selection of texts was carried out under the direction of Zhao Shouyan 趙守儼 (1926—1994) and Fu Xinian 傅熹年 (b. 1933). This collection, too, includes precious Song- and Yuan-period prints like a Southern Song print from Hangzhou 杭州, Zhejiang, of the Wangyou qingle ji 忘憂清樂集, a Southern-Song solitary edition of the Jinshilu 金石錄, or fragments of an edition of the Da-Tang liudian 大唐六典 from the Shaoxing reign-period 紹興 (1131-1162).

Table 1. The series Guyi congshu 古逸叢書
(Qing) 黎庶昌 Li Shuchang (comp.)
1882-1884 edition of Master Li from Zunyi 遵義黎氏(黎庶昌)
書名, length in juan Title Author(s)
爾雅 三卷 Erya (Jin) 郭璞 Guo Pu (comm.)
春秋穀粱傳 十二卷 Chunqiu Guliang zhuan (Jin) 范甯 Fan Ning (comm.)
論語 十卷 Lunyu (Wei) 何晏 He Yan (comm.)
周易 六卷
(附)晦庵先生校正周易繫辭精義 二卷
Zhouyi
(app.) Hui'an Xiansheng jiaozheng Zhouyi xici jingyi
(Song) 程頤 Cheng Yi (transm.)
呂祖謙 Lü Zuqian (comm.)
孝經 一卷 Xiaojing (Tang) 唐玄宗 Emperor Xuanzong (comm.)
老子道德經注 二卷 Laozi Daodejing zhu (Jin) 王弼 Wang Bi (comm.)
荀子 二十卷 Xunzi (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.)
南華眞經注疏 十卷 Nanhua zhenjing zhushu (Jin) 郭象 Guo Pu (comm.); (Tang) 成玄英 Cheng Xuanying (comm.)
楚辭集注 八卷
楚辭辨證 二卷
楚辭後語 六卷
Chuci jizhu
Chuci bianzheng
Chuci houyu
(Song) 朱熹 Zhu Xi (comm.)
尚書釋音 一卷 Shangshu shiyin (Tang) 陸德明 Lu Deming
玉篇 零卷 Yupian (Liang) 顧野王 Gu Yewang
大宋重修廣韻 五卷
宋本廣韻 五卷
校札 一卷
Da-Song chonxiu Guangyun
Songben Guangyun
Zhaji
(Song) 陳彭年 Chen Pengnian
廣韻 五卷 Guangyun () NN
玉燭寶典 十二卷 Yuzhu baodian (Sui) 杜臺卿 Du Taiqing
文館詞林 存十四卷 Wenguan cilin (Tang) 許敬宗 Xu Jingzong et al.
琱玉集 零本 二卷 Diaoyuji (Tang) NN
姓解 三卷 Xingjie (Song) 邵思 Shao Xi (comp.)
韻鏡 一卷 Yunjing (Song) NN
日本國見在書目 一卷 Ribenguo xianzai shumu (Japan) 藤原佐世 Fujiwara no Sukeyo
史略 六册 Shilüe (Song) 高似孫 Gao Sisun
漢書食貨志 一卷 Hanshu shihuo zhi (Tang) 顏師古 Yan Shigu (comm.)
急就篇 一卷 Jijiupian (Han) 史遊 Shi You
杜工部草堂詩話 二卷
年譜 二卷
杜工部草堂詩 箋四十卷
(附)黃氏集千家註杜工部詩史補遺 十卷
(附)集註草堂杜工部詩外集 一卷
Du Gongbu Caotang shihua
Nianpu
Du Gongbu Caotang shi
(app.) Huangshi ji qianjia zhu Du Gongbu shi-shi buyi
(app.) Jizhu Caotang Du Gongbu shi waiji
(Tang) 杜甫 Du Fu; (Song) 蔡夢弼 Cai Mengbi, 趙子櫟 Zhao Zili (chronicle); 魯訔 Lu Yin, 蔡夢弼 Cai Mengbi (comp., comm.)
(app.) 黃鶴 Huang He (comm.)
(app.) 蔡夢弼 Cai Mengbi (comm.)
碣石調幽蘭 一卷 Jieshi diao Youlan (Chen) 丘公明 Qiu Gongming
天台山記 一卷 Tiantaishan ji (Tang) 徐靈府 Xu Lingfu
太平寰宇記 補闕 六卷(113-118) Taiping huanyu ji (Song) 樂史 Le Shi
Table 2. The series Xu guyi congshu 續古逸叢書
(Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comp. 1922-1957)
1922-1957 edition by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館
書名, length in juan Title Author(s)
孟子 十四卷 Mengzi (Han) 趙岐 Zhao Qi (comm.)
南華眞經 十卷 Nanhua zhenjing (Zhou) Zhuang Zhou; (Jin) 郭象 Guo Xiang (comm.)
爾雅疏 十卷 Erya shu (Song) 邢昺 Xing Bing et al.(comp.)
說文解字 十五卷 Shuowen jiezi (Han) 許愼 Xu Shen; (Song) 徐鉉 Xu Xuan et al. (comp.)
曹子建文集 十卷 Cao Zijian wenji (Wei) 曹植 Cao Zhi
嘯堂集古錄 二卷 Xiaotang jigu lu (Song) 王俅 Wang Qiu
竇氏聯珠集 一卷 Doushi lianzhu ji (Tang) 竇常 Dou Chang, 竇牟 Dou Mou, 竇羣 Dou Qun, 竇庠 Dou Xiang, 竇鞏 Dou Gu; 褚藏言 Chu Cangyan (comp.)
張文昌文集 四卷 Zhang Wenchang wenji (Tang) 張籍 Zhang Ji
皇甫持正文集 六卷 Huangfu Chizheng wenji (Tang) 皇甫湜 Huangfu Shi
李長吉文集 四卷 Li Changji wenji (Tang) 李賀 Li He
許用晦文集 二卷
拾遺 二卷
Xu Yonghui wenji
Shiyi
(Tang) 許渾 Xu Hun
鄭守愚文集 三卷 Zheng Shouyu wenji (Tang) 鄭谷 Zheng Gu
孫可之文集 十卷 Sun Kezhi wenji (Tang) 孫樵 Sun Qiao
司空表聖文集 十卷 Sikong Biaosheng wenji (Tang) 司空圖 Sikong Tu
龍龕手鑑 四卷 Longkan shoujian (Liao) 釋行均 Monk Xingjun
中說 十卷 Zhongshuo (Sui) 王通 Wang Tong; (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
老子道德經古本集註 二卷 Laozi Daodejing guben jizhu (Song) 范應元 Fan Yingyuan
漢官儀 三卷 Hanguanyi (Song) 劉攽 Liu Ban
漢丞相諸葛忠武侯傳 一卷 Han chengxiang Zhuge Zhongwuhou zhuan (Song) 張栻 Zhang Shi
頤堂先生文集 五卷 Yitang Xiansheng wenji (Song) 王灼 Wang Zhuo
新雕注疏珞琭子三命消息賦 三卷
(附)新雕李燕陰陽三命 二卷
Xindiao zhushu Luoluzi sanming xiaoxi fu
(app.) Xindiao Li Yan yinyang sanming
(Song) 李仝 Li Tong (comm.); 東方明 Dongfang Ming (comm.)
山谷琴趣外篇 三卷 Shangu qinqu waipian (Song) 黃庭堅 Huang Tingjian
公是先生七經小傳 三卷 Gongshi Xiansheng qijing xiaozhuan (Song) 劉敞 Liu Chang
附釋文互注禮部韻略 五卷
條氏 一卷
Fu shiwen huzhu Libu yunlüe
Tiaoshi
(Song) NN
孔氏祖庭廣記 十二卷 Kongshi Zuting guangji (Jin) 孔元措 Kong Yuancuo
漢雋 十卷 Hanjuan (Song) 林鉞 Lin Yue
張子語錄 三卷 後錄 二卷 Zhangzi yulu (Song) 張載 Zhang Zai
龜山語錄 四卷
後錄 二卷
Guishan yulu
Houlu
(Song) 楊時 Yang Shi
酒經 三卷 Jiujing (Song) 大隱翁 Da Yinweng
淸波雜志 十二卷 Qingbo zazhi (Song) 周煇 Zhou Hui
續幽怪錄 四卷 Xu youguailu (Tang) 李復言 Li Fuyan
通玄眞經 十二卷 Tongxuan zhenjing (Zhou) 辛鈃 Xin Xing; (Tang) 徐靈府 Xu Lingfu (comm.)
洞靈眞經 五卷 Dongling zhenjing (Zhou) 庚桑楚 Kangsang Chu; (Song) 何粲 He Can (comm.)
陶淵明詩 一卷 Tao Mingyuan shi (Jin) 陶潛 Tao Qian
昭德先生郡齋讀書志 四卷
附志 一卷
後志 二卷
二本 四卷
考異 一卷
Zhaode Xiansheng Junzhai dushu zhi
Fuzhi
Houzhi
Erben
Kaoyi
(Song) 晁公武 Chao Gongwu
(Song) 趙希弁 Zhao Xibian (app.)
樂善錄 十卷 Leshanlu (Song) 李昌齡 Li Changling (comp.)
名公書判淸明集 不分卷 Minggong shupan qingming ji () NN
武經七書 二十五卷 Wujing qishu (Song) 何去非 He Qufei (comp.)
搜神秘覽 三卷 Soushen milan (Song) 章炳文 Zhang Bingwen
春秋公羊疏 殘七卷 Chunqiu Gongyang shu (Tang) 徐彥 Xu Yan
乖崖先生文集 十二卷
附集 一卷
Guaiya Xiansheng wenji
Fuji
(Song) 張詠 Zhang Yong
謝幼槃竹友集 十卷 Xie Youpan zhuyou ji (Song) 謝薖 Xie Ke
水經注 十五卷 Shuijingzhu (Sanguo) 桑欽 Sang Qin; (Liu-Song) 酈道元 Li Daoyuan
中庸說 殘三卷 Zhongyong shuo (Song) 張九成 Zhang Jiucheng
程氏演繁露 十卷 Chenshi Yanfanlu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
梅花喜神譜 二卷 Meihua xishen pu (Song) 宋伯仁 Song Boren
杜工部集 二十卷
補遺 一卷
Du Gongbu ji
Buyi
(Tang) 杜甫 Du Fu; (Song) 王洙 Wang Zhu (comp.)
Table 3. The series Guyi congshu sanbian 古逸叢書三編
(PRC) 北京中華書局 Beijing Zhonghua Shuju (comp.)
1982-1987 edition by Beijing Zhonghua Shuju 北京中華書局
書名, length in juan Title Author(s)
忘憂清樂集 一卷 Wangyou qingle ji (Song) 李逸民 Li Yimin
金石錄 三十卷 Jinshilu (Song) 趙明誠 Zhao Mingcheng
大唐六典 三十卷 Da-Tang liudian (Tang) 李隆基 Li Longji (唐玄宗 Emperor Xuanzong); 李林甫 Li Linfu et al. (comm.)
山海經 三卷 Shanhaijing (Jin) 郭璞 Guo Pu (transm.)
范文正公文集 Fan Wenzhenggong wenji (Song) 范仲淹 Fan Zhongyan
梅花字字香前集 一卷
集 一卷
Meihua zizi xiang qianji
Houji
(Yuan) 郭豫亨 Guo Yuheng
梅花百咏 一卷
補騷 一卷
Meihua baiyong
Busao
(Yuan) 韋珪 Wei Gui
甲申雜記 一卷
聞見近錄 一卷
Jiashen zaji
Wenjian jinlu
(Song) 王鞏 Wang Gong
建康實錄 二十卷 Jiankang shilu (Tang) 許嵩 Xu Song
南豐曾子固先生集 三十四卷 Nanfeng Zeng Zigu Xiansheng ji (Song) 曾鞏 Zeng Gong
集韻 十卷 Jiyun (Song) 丁度 Ding Du et al. (comp.)
切韻指掌圖 一卷 Qieyun zhizhang tu (Song) 司馬光 Sima Guang
禹貢論 二卷
後論 一卷
Yugong lun
Houlun
(Song) 程大昌 Cheng Dachang
禹貢山川地理圖 二卷 Yugong shanchuan dili tu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
韻補 五卷 Yunbu (Song) 吳棫 Wu Yu
畫繼 十卷
(附)五代名畫補遺 一卷
Huaji
(app.) Wudai minghua buyi
(Song) 鄧椿 Deng Chun
(Song) 劉道醇 Liu Daochun (app.)
抱朴子內篇 二十卷 Baopuzi neipian (Jin) 葛洪 Ge Hong
兩漢博聞 十二卷 Lianghan bowen (Song) 楊侃 Yang Kan
周易注疏 十三卷 Zhouyi zhushu (Tang) 孔穎達 Kong Yingda
陸士龍文集 十卷 Lu Shilong wenji (Jin) 陸雲 Lu Yun
石田先生文集 十五卷 Shitian Xiansheng wenji (Yuan) 馬祖常 Ma Zuchang
崑山雜詠 三卷 Kunshan zayong (Song) 龔昱 Long Yu (comp.)
駱賓王文集 十卷 Luo Binwang wenji (Tang) 駱賓王 Luo Binwang
王荊公唐百家詩選 殘九卷 Wang Jinggong Tang baijia shi xuan (Song) 王安石 Wang Anshi (comp.)
嘉祐集 十五卷 Jiayou ji (Song) 蘇洵 Su Xun
東觀餘論 二卷 Dongguan yulun (Song) 黃伯思 Huang Boxi
忠文王紀事實錄 五卷 Zhongwenwang jishi shilu (Song) 謝起巖 Xie Qiyan
尚書正義 二十卷 Shangshu zhengyi (Tang) 孔穎達 Kong Yingda et al.
育德堂奏議 六卷 Yudetang zouyi (Song) 蔡幼學 Cai Youxue
離騷草木疏 四卷 Lisao caomu shu (Song) 吳仁傑 Wu Renjie
鉅鹿東觀集 十卷 Julu Dongguan ji (Song) 魏野 Wang Ye
唐柳先生外集 一卷 Tang Liu Xiansheng (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
陶靖節先生詩 四卷
(附)補注 一卷
Tao Jingjie Xiansheng shi
(app.) Buzhu
(Jin) 陶潛 Tao Qian; (Song) 湯漢 Tang Han (comm.)
春秋公羊經傳解詁 十二卷
(附)釋文 一卷
Chunqiu Gongyang jingzhuan jiegu
(app). Shiwen
(Han) 何休 He Xiu; (Tang) 陸德明 Lu Deming (comp.)
南華眞經 十卷 Nanhua zhenjing (Jin) 郭象 Guo Xiang (comm.)
朱文公訂正門人蔡九峯書集傳 六卷 Zhu Wendong ding zhengmenren Cai Jiufeng shu jizhuan (Song) 蔡沈 Cai Shen
無爲集 十五卷 Wuwei ji (Song) 楊傑 Yang Jie
新序 十卷 Xinxu (Han) 劉向 Liu Xiang
禮記 二十卷 Liji (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
周禮 十二卷 Zhouli (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
新定三禮圖 二十卷 Xinding sanlitu (Song) 聶崇義 Nie Chongyi (comm.)
新刊劍南詩稾 二十卷 Xinkan Jiannan shigao (Song) 陸游 Lu You
蘭亭續考 二卷 Lanting jikao (Song) 兪松 Yu Song (comp.)
營造法式 殘五卷 Yingzao fashi (Song) 李誡 Li Jie
Sources:
Chen Donghui 陈东辉 (1993). "Cong Riben jike de Guyi congshu ji qi wenxian jiazhi 从日本辑刻的《古逸丛书》及其文献价值", Shehui kexue zhanxian 社会科学战线, 1993 (4): 268-273+213.
Chen Donghui 陈东辉 (1997). "Guyi congshu kaolüe 《古逸丛书》考略", Shixue shi yanjiu 史学史研究, 1997 (1).
Chen Futong 陈福桐 (2010). "Li Shuchang yu Guyi congshu 黎庶昌与《古逸丛书》", Jiaoyu wenhua luntan 教育文化论坛, 2010 (2): 126-128.
Guizhou baike quanshu bianji weiyuanhui 《貴州百科全書》編輯委員會, ed. (2005). Guizhou baike quanshu 貴州百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 181.
Li Guoqing 李国庆 (1991). "Guyi congshu kegong xi Riben Mucun Jiaping [Kimura Kahei]《古逸丛书》刻工系日人木村嘉平", Wenxian 文献, 1991 (3): 280.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2096.
Liu Hecheng 柳和城 (2002). "Zhu Wenjun yu Xu guyi congshu 朱文钧与《续古逸丛书》", Tushuguan zazhi 图书馆杂志, 2002 (12): 72-74+66.
Long Wenzhan 龙文展 (2019). "Jindai Ba-Shu cangshujia Li Shifen yu Guyi congshu 近代巴蜀藏书家李士棻与《古逸丛书》", Shaoyang Xueyuan xuebao (Shehui kexue ban) 邵阳学院学报(社会科学版), 2019 (3): 91-96.
Luo Qin 罗勤 (1998). "Li Shuchang yu Guyi congshu chuyi 黎庶昌与《古逸丛书》刍议", Guiyang Xuexuan xuebao (Shehui kexue ban) 贵阳学院学报(社会科学版), 1998 (1): 84-87.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 214-215.
Shi Tianzhao 石田肇, Kong Fanxi 孔繁锡 (1992). "Guyi congshu de kanke ji kegong Mucun Jiaping [Kimura Kahei] shilüe 《古逸丛书》的刊刻及刻工木村嘉平史略", Guizhou wenshi congkan 贵州文史丛刊, 1992 (3): 41-52.
Wang Yiyao 王义耀 (1984). "Guji zhengli yixiang zhongyao chengguo Guyi congshu zhengbian, xubian, sanbian jianjie 古籍整理一项重要成果 《古逸丛书》正编·续编·三编简介", Tushuguan xuekan 图书馆学刊, 1984 (4): 76-78+82.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 189, 827.
Xia Rixin 夏日新 (2009). "Yang Shoujin yu Guyi congshu 杨守敬与《古逸丛书》", Jiang-Han luntan 江汉论坛, 2009 (11): 87-90.
Ye Shuang 叶霜 (2003). "Guyi congshu kanke shuyao 《古逸丛书》刊刻述要", Guizhou wenshi congkan 贵州文史丛刊, 2003 (4): 70-72.
Zhang Xinmin 张新民 (1984). "Li Shuchang ji qi Guyi congshu 黎庶昌及其《古逸丛书》", Guizhou shehui kexue 贵州社会科学, 1984 (2): 81-88+80.
Zhang Xinmin 张新民 (1992). "Li Shuchang de banben muluxue: Du Guyi congshu zhaji 黎庶昌的版本目录学——读《古逸丛书》札记", Guizhou wenshi congkan 贵州文史丛刊, 1992 (3): 33-40.
Zhang Xinmin 张新民 (2006). "Li Shuchang ji qi Guyi congshu kaoshu 黎庶昌及其《古逸丛书》考论", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究学刊, 2006 (4): 1-7+86.