ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xingli daquan 性理大全

Aug 31, 2021 © Ulrich Theobald

Xingli daquan 性理大全, also called Xingli daquan shu 性理大全書, is a compendium on Neo-Confucian teachings compiled on imperial order by a team under the guidance of Hu Guang 胡廣 (1369-1418), courtesy name Guangda 光大, style Hao'an 晃菴, from Jishui 吉水, Jiangxi.

The compilation begun in 1414 and was presented to the throne a year later. It includes quotations from the writings of 120 Song-period philosophers. Hu's collected writings are called Hu Wenmu ji 胡文穆集. He participated in the compilation of the veritable records of the dynastic founder, Taizu shilu 太祖實錄, and in the two compendia Wujing daquan 五經大全, and Sishu daquan 四書大全 (together called Wujing-Sishu-Xingli daquan 五經四書性理大全). The title of the Xingli daquan was inspired by Chen Chun's 陳淳 (1159-1223) book Xingli ziyi 性理字義 or Xiong Gangda's 熊剛大 Xingli qunshu 性理羣書.

The book with a length of 70 juan begins with full quotations of the core texts of early Neo-Confucianism. The second half of the book consists of explanations to 13 central terms and propositions like the relation between the universal principle (li 理) and substance (qi 氣), the human character (xing 性) in relation to the universal principle, the conduct of Confucians, the correct way of rulership, etc. Each of the 13 sections has sub-chapters.

The book was used as a textbook in all important educational institutions of the Six Ministries, the Directorate of Education (guozijian 國子監) and throughout all prefectures of the empire.

The text was shortened in the early 18th century and refined to the widely used compendium Xingli jingyi 性理精義. The original was printed by the imperial printing shop and the Shiguzhai Studio 師古齋. In 1455, Master Wei 書林魏氏 of the Renshitang Hall 仁實堂 published a private edition. Wu Mianxue 吳勉學 printed the text in 1597. A fascimile of the official version was published by the Imperial Household in 1673. The text is also included in the imperial series Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Contents of the Xingli daquan 性理大全
1 太極圖說 Taiji tushuo (Zhou Dunyi 周敦頤)
2-3 通書 Tongshu (Zhou Dunyi 周敦頤)
4 西銘 Ximing (Zhang Zai 張載)
5-6 正蒙 Zhengmeng (Zhang Zai 張載)
7-13 皇極經世書 Huangji jingshi shu (Shao Yong 邵雍)
14-17 易學啟蒙 Yixue qimeng (Zhu Xi 朱熹, Cai Yuanding 蔡元定)
18-21 家禮 Jiali (Zhu Xi 朱熹)
22-23 律呂新書 Lülü xinshu (Cai Yuanding 蔡元定)
24-25 洪範皇極内篇 Hongfan huangji neipian (Cai Shen 蔡沈)
26-27 理氣 The universal principle and substance
28 鬼神 Ghosts and spirits
29–37 性理 Human nature and the universal principle
38 道統 The transmission of the Way
聖賢 Saints and worthies
39-42 諸儒 The many Neo-Confucian scholars
43-56 On learning
57-58 諸子 The many philosophers
59-64 歴代 [Teachings] through the ages
65 君道 The way of the sovereign
66-69 治道 The way of rulership
70 Poetry/td>
Prose writings
Sources:
Jiang Haiyun 姜海军 (2016). "Wujing-Sishu-Xingli daquan de bianzuan yu wenhua chuansheng 《五经四书性理大全》的编纂与文化传承", Wuyi Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 五邑大学学报(社会科学版), 2016 (1): 48-52+94.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 230.
Li Yifen 李以芬 (1996). "Xingli daquan 性理大全", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 329.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1565.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 547.
Wu Jiewen 吳捷文 (1997). "Xingli daquan 性理大全", in Pang Pu 龐樸, ed. Zhongguo ruxue 中國儒學 (Shanghai: Dongfang chuban zhongxin), Vol. 3, 198.
Xu Xinghai 徐興海, Liu Jianli 劉建麗, eds. (2000). Ruija wenhua cidian 儒家文化辭典 (Zhengzhou: Zhongji guji chubanshe), 321.
Zhao Xiangqun 趙向群 (1988). "Xingli daquan 性理大全", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, ed. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 422.
Zhu Feng 朱鋒 (1992). "Xingli daquan 性理大全", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 621.
Zhu Ye 朱冶 (2015). "Ming Yongle Sishu Wujing Xingli daquan zuanxiu di ji qi beijing kao 明永乐《四书五经性理大全》纂修地及其背景考", Nandu xuetan 南都学坛, 2015 (6): 25-28.