ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Ershi'er zi 二十二子

Apr 20, 2012 © Ulrich Theobald

Ershi'er zi 二十二子 "Twenty-two Masters" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Zhejiang Publishing House 浙江書局 during the late Qing period 清 (1644-1911). It includes 22 books of early "Masters and Philosophers" (zi 子) with a total length of 349 juan.

The texts are based on qualitatively high-ranking Ming-period 明 (1368-1644) prints or text-critical editions from the early and high Qing period. To many books, additional critical material is added. The series was in 1985 by the Shanghai Guji Press 上海古籍出版社 reprinted in facsimile form.

There are several other collections bearing the same or a similar title as the Ershi'er zi, yet the books included are presented in a different order and the texts of lower quality. Such imitations are the Zishu ershi'er zhong 子書二十二種, also published by the Zhejiang Printing House, and Wang Xiangtang's 王纕堂 Nianerzi quanshu 廿二子全書 that includes some titles not found in the "original" Ershi'er zi.

Table 1. The series Ershi'er zi 二十二子
1875-1877 edition of the Zhejiang Shuju 浙江書局
書名, length in juan Title Author(s)
董氏春秋繁露 (春秋繁露) 十七卷 Dongshi Chunqiu Fanlu (Chunqiu fanlu) (Han) 董仲舒 Dong Zhongshu; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
竹書紀年統箋 十二卷
前編 一卷
雜述 一卷
Zhushu jijian tongjian
Qianbian
Zashu
(Qing) 徐文靖 Xu Wenjing
晏子春秋 七卷
(附)音義 二卷
校勘記 二卷
Yanzi chunqiu
app. Yinyi
Jiaokanji
(Zhou) 晏嬰 Yan Ying; (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan (comp.); 黃以周 Huang Yizhou (comp.)
孔子集語 十七卷 Kongzi jiyu (清)孫星衍輯
荀子 二十卷
(附)校勘補遺一卷
Xunzi
app. Jiaokan buyi
(Zhou) 荀況 Xun Kuang; (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao, 謝墉 Xie Yong (comm.)
揚子法言 (法言) 十三卷
(附)音義 一卷
Yangzi fayan (Fayan)
app. Yinyi
(Han) 揚雄 Yang Xiong; (Jin) 李軌 Li Gui (comm.); (Song) NN (comp.)
新書 十卷 Xinshu (Han) 賈誼 Jia Yi; (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
文中子中說 (中說) 十卷 Wenzhongzi Zhongshuo (Zhongshuo) (Sui) 王通 Wang Tong; (Song) 阮逸 Ruan Yi (comm.)
孫子十家注 (孫子兵法) 十三卷
(附)敘錄 一卷
遺說 一卷
Sunzi shijia zhu (Sunzi bingfa)
app. Xulu
Yishuo
(Zhou) 孫武 Sun Wu; (Song) 吉天保 Ji Tianbao (comp.); (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan, 吳人驥 Wu Renji (comp.); 畢以珣 Bi Yixun (comp.); (Song) 鄭友賢 Zheng Youxian (comp.)
管子 二十四卷 Guanzi (Zhou) 管仲 Guan Zhong; (Tang) 房玄齡 Fang Xuanling (comm.); (Ming) 劉績 Lu Ji (comm.)
商君書 五卷 Shangshunshu (Zhou) 商鞅 Shang Yang; (Qing) 嚴萬理 Yan Wanli (嚴可均 Yan Kejun, comm.)
韓非子 二十卷
(附)識誤 三卷
Hanfeizi
app. Shiwu
(Zhou) 韓非 Han Fei; () NN (comm.); (Qing) 顧廣圻 Gu Guangqi (comp.)
補注黃帝內經素問 (黃帝內經) 二十四卷
靈樞 十二卷
(附)素問遺篇 一卷
Buzhu Huangdi neijing suwen (Huangdi neijing)
app. Lingshu
Suwen yipian
(Tang) 啓玄子 Qiquanzi (王冰 Wang Bing, comm.); (Song) 林億 Lin Yi etc. (comm.), 孫兆重 Sun Zhaozhong (rev.); 劉溫舒 Liu Wenshu (comp.)
墨子 十六卷 Mozi (Zhou) 墨翟 Mo Di; (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comm.)
尸子 二卷
存疑 一卷
Shizi
Cunyi
(Zhou) 尸佼 Shi Jiao; (Qing) 汪繼培 Wang Jipei (comp.)
呂氏春秋 二十六卷 Lüshi chunqiu (Zhou) 呂不韋 Lü Buwei (comp.); (Han) 高誘 Gao You (comm.); (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comm.)
淮南子 二十一卷 Huainanzi (Han) 劉安 Liu An (comp.); 高誘 Gao You (comm.); (Qing) 莊逵吉 Zhuang Kuiji (comm.)
山海經 十八卷 Shanhaijing (Jin) 郭璞 Guo Pu; (Qing) 畢沅 Bi Yuan (comm.)
老子道德經 二卷
(附)音義 一卷
Laozi Daodejing
Yinyi
(Zhou) 李耳 Li Er; (Wei) 王弼 Wang Bi (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (comp.)
莊子 十卷 Zhuangzi (Zhou) 莊周 Zhuang Zhou; (Jin) 郭象 Guo Xiang (comm.); (Tang) 陸德明 Lu Deming (comp.)
列子 八卷 Liezi (Zhou) 列禦寇 Lie Yukou; (Jin) 張湛 Zhang Zhan (comm.); (Tang) 殷敬順 Yin Jingxun (comm.)
文子纘義 十二卷 Wenzi zuanyi (Yuan) 杜道堅 Du Daojian
Sources:
Deng Wenfeng 邓文锋 (2002). "Yu Yue yu Zheju Ershi’erzi 俞樾与浙局《二十二子》", Zhongguo bianji 中国编辑, 2002 (1): 46-52.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2100.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 696-697.