ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Guanzhong congshu 關中叢書

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Guanzhong congshu 關中叢書 "Collectanea of the Capital Region" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by Song Liankui 宋聯奎 (1870-1951), courtesy name Juwu 聚五 or Juwu 菊塢, style Jusou 菊叟, from Xi'an 西安, Shaanxi. The collection was compiled under the aegis of Shao Lizi 邵力子 (1882-1967), who was from 1935 to 1937 Chairman of the Provincial Government (zhengfu zhuxi 政府主席) of Shaanxi, and observed that there was not yet any collection of important writings of the Guanzhong region (the area "within the passes, around Xi'an", during the Han 漢 (206 BCE-220 CE) and Tang 唐 (618-907) periods the capital region of China).

The series consists of eight collections (ji 集) with a total amount of 54 books. It includes writings from the Han to the Qing periody 清 (1644-1911), all of them written by persons hailing from the region or having lived there for a lengthy period. The sources different in their appearance, and reach from manuscripts to circulating prints. If printed versions were available, Song carried out critical research to find out the best editions concerning textual quality, and even sometimes rectified errors. Each texts is accompanied by an afterword in which the process of selection and correction is explained. The series was published in several batches between 1934 and 1936 by the Shaanxi Tongzhiguan 陜西通志館.

The texts are arranged in chronological order. Quite a few book are geographical treatises, and of therefore of great importance for historical geography. Others range from historiographical writings to philosophical texts and literary writings.

Table 1. The series Guanzhong congshu 關中叢書
(Rep) 宋聯奎 Song Liankui (comp.)
1934-1936 edition
書名, length in juan Title Author(s)
第一集 (1934)
孟子 十四卷 Mengzi (Han) 趙岐 Zhao Qi (comm.)
三輔決錄 二卷 Sanfu juelu (Han) 趙岐 Zhao Qi; (Jin) 摯虞 Zhi Yu (comm.); (Qing) 張澍 Zhang Shu (comp.)
西京雜記 二卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin (or (Jin) 葛洪 Ge Hong)
三輔黃圖 二卷 Sanfu huangtu (Han) NN
十三州志 一卷 Shisanzhou zhi (Later Wei) 闞駰 Kan Yin; (Qing) 張澍 Zhang Shu (comp.)
鄉約 一卷 Xiangyue (Song) 呂大忠 Lü Dazhong
陝西南山谷口考 一卷 Shaanxi nanshan gukou kao (Qing) 毛鳳枝 Mao Fengzhi
周禮政要 四卷 Zhouli zhengyao (Qing) 孫詒讓 Sun Yirang
第二集(1934)
白虎通義 四卷
(附)校勘記 四卷
Baihu tongyi
app. Jiaokanji
(Han) 班固 Ban Gu; (Qing) 孫星華 Sun Xinghua (comm.)
考工記 二卷 Kaogongji (Tang) 杜牧 Du Mu (comm.)
匡謬正俗 八卷 Kuangmiu zhengsu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
真珠船 八卷 Zhenzhuchuan (Ming) 胡侍 Hu Shi
河套圖考 一卷 Hetao tukao (Qing) 楊江 Yang Jiang
聽園西疆雜述詩 四卷 Tingyuan Xijiang zashu shi (Qing) 蕭雄 Xiao Xiong
第三集 (1935)
顏氏家訓 二卷 Yanshi jiaxun (Northern Wei) 顏之推 Yan Zhitui
雍錄 十卷 Yonglu (Song) 程大昌 Cheng Dachang
雞山語要 Jishan yuyao (Ming) 張舜典 Zhang Shundian
致曲言 一卷 Zhiquyan
明德集大旨總論 一卷 Ming deji dazhi zonglun
歲寒集 一卷 Suihanji (Ming) 焦之夏 Jiao Zhixia
莘野先生遺書 二卷 Xinye Xiansheng yishu (Qing) 康乃心 Kang Naixin
莘野先生康乃心‧年譜 一卷 Xinye Xinansheng Kang Naixin nianpu (Qing) 康緯 Kang Wei
華山經 一卷 Huashanjing (Qing) 東蔭商 Dong Yinshang
秋窗隨筆 一卷 Qiuchuang suibi (Qing) 馬位 Ma Wei
豐川雜著 Fengchuan zazhu (Qing) 王心敬 Wang Xinjing
區田法 一卷 Qutianfa
荒政考 一卷 Huangzhengkao
四禮寧儉編 一卷 Sili ningjian bian
修齊直指評 一卷 Xiuqi zhizhi ping (Qing) 劉光蕡 Liu Guangfen
三省山內風土雜識 一卷 Sansheng shannei fengtu zashi (Qing) 嚴如煜 Yan Ruyi
第四集 (1935)
摯太常遺書 三卷 Zhi Taichang yishu (Jin) 摯虞 Zhi Yu; (Rep) 張鵬一 Zhang Pengyi (comp.)
摯太常文集 一卷 Zhi Taichang wenji
決疑要注 一卷 Jueyi yaozhu (Rep) 張鵬一 Zhang Pengyi (comp.)
文章流別志論 一卷
(附)文章志
Wen zhang liu bie zhi lun
Wen zhang zhi
游城南記 一卷 Youcheng nanji (Song) 張禮 Zhang Li
太華太白紀遊略 一卷 Taihua taibai jiyou lüe (Qing) 趙嘉肇 Zhao Jjiazhao
思庵野錄 三卷 Si'an yelu (Ming) 薛敬之 Xue Jingzhi
古今韻考 四卷
附記 一卷
Gujin yunkao
Fulu
(Qing) 李因篤 Li Yindu
(Qing) 楊傳第 Yang Chuandi
新疆建置志 四卷 Xinjiang jianzhi zhi (Qing) 宋伯魯 Song Bolu
陝境漢江流域貿易稽核表 二卷 Shaanjing Hanjiang liuyu maoyi xihe biao (Qing) 仇繼恒 Chou Jiheng
第五集 (1936)
廣成先生玉函經(3卷 Guangcheng Xiansheng Yuhanjing (Former Shu) 杜光庭 Du Guangting
韓翰林集 三卷)補遺 一卷 Han Hanlin ji (Tang) 韓偓 Han Wo; (Qing) 吳汝綸 Wu Rulun (comm.)
香奩集 三卷 Xianglianji (Tang) 韓偓 Han Wo
忠湣公詩集 三卷 Zhongmingong shiji (Song) 寇准 Kou Zhun
華原風土詞 一卷 Huayuan fengtu ci
附陽雜詠 一卷 (Qing) 顧曾烜 Gu Zengxuan xxx 陽雜詠//(Qing) 黨澐 Dang Yun (comm.)
關中三李年譜 八卷 Guanzhong San Li nianpu (Qing) 吳懷清 Wu Huaiqing
二曲先生(李顒)年譜 二卷
附錄 二卷
Erqu Xiansheng (Li Yong) nianpu
Fulu
雪木先生(李柏)年譜 一卷 Xuemu Xiansheng (Li Bai) nianpu
天生先生(李因篤)年譜 二卷
附錄 一卷
Tiansheng Xiansheng (Li Yindu) nianpu
app. Fulu
第六集 (1936)
竇氏聯珠集 一卷 Doushi lianzhu ji (Tang) 竇常 Dou Chang, 竇牟 Dou Mou, 竇群 Dou Qun, 竇庠 Dou Xiang, 竇鞏 Dou Gu; 褚藏言 Chu Cangyan (comp.)
古今事物考 八卷 Gujin shiwu kao (Ming) 王三聘 Wang Sanpin
豳風廣義 三卷 Binfeng guangyi (Qing) 楊屾 Yang Shen
關中水利議 一卷 Guanzhong shuili yi (Qing) 張鵬飛 Zhang Pengfei
續漢書郡國志釋略 一卷 Xu Hanshu junguo zhi shilüe (Qing) 毛昌傑 Mao Changjie
尚書微 一卷 Shangshu wei (Qing) 劉光蕡 Li Guangfen
立政臆解 一卷 Lizheng yijie (Qing) 劉光蕡 Liu Guangfen
學記臆解 一卷 Xueji yijie (Qing) 劉光蕡 Liu Guangfen
陝甘味經書院志 一卷 Shaan-Gan Weijing Shuyuan zhi (Qing) 劉光蕡 Liu Guangfen
第七集 (1936)
秦邊紀略 六卷 Qinbian jilüe (Qing) NN
楚辭新注 八卷 Chuci xinzhu (Qing) 屈複 Qu Fu
河濱遺書鈔 六卷 Hebin yishu chao (Qing) 李楷 Li Kai
漢詩音注 十卷 Hanshi yinzhu (Qing) 李因篤 Li Yindu
第八集 (1936)
不二歌集 二卷 Bu'er geji (Ming) 張春 Zhang Chun
關中勝跡圖志 三十卷 Guanzhong shengji tuzhi (Qing) 畢沅 Bi Yuan
春冰室野乘 三卷 Chunbingshi yesheng (Rep) 李岳瑞 Li Yuerui
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2115.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol 1, 415-416.
Yuan Mingren 袁明仁 et al., ed. (1992). Sanqin lishi wenhua cidian 三秦歷史文化辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 110.
Zhang Yonglu 張永祿, ed. (1999). Ming-Qing Xi'an cidian 明清西安詞典 (Xi'an: Shaanxi remin chubanshe), 865.