ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Binfeng guangyi 豳風廣義

Jan 18, 2022 © Ulrich Theobald

Binfeng guangyi 豳風廣義 "Spreading the [farming] customs of the region of Bin" is a book on agriculture compiled during the early Qing-period by Yang Shen 楊屾 (1687-1785), courtesy name Shuangshan 雙山. Yang hailed from Xingping 興平, Shaanxi, and never obtained an official position.

The title of the book is derived from a chapter in the Confucian Classic Shijing 詩經 "Book of Songs" the poems of which were allegedly composed by people from the region of Bin 豳 (also written 邠, today's Binxian 彬县, Shaanxi). The region was famous for its particular tradition of raising silkworms, which is also the focus of Yang's 3-juan-long book.

Figure 1. Cooking of cocoons and preparation for spooling threads
1742 edition.

Yang himself visited farmers in order to learn from them, and gained himself more than ten years of experience in silkworm breeding. His book was finished in 1740 and printed by the Ningyi Hall 寧一堂 before it was regularly published about two years later. It is a prove that silkworm production was indeed possible in a semi-arid region like western Shaanxi. Apart from sericulture, Yang talks about domestic animals, including medical care. An appendix provides information on horticulture. The book includes some illustrations.

It is included in the series Guanzhong congshu 關中叢書 and Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書. In 1962, the Nongye Chubanshe press 農業出版社 published a modern annotated edition.

Sources:
Cao Xue 曹雪, Li Bin 李斌, Yang Xiaoming 楊小明 (2014). "Binfeng guangyi zhong de cansang sizhi yanjiu 《豳風廣義》中的蠶桑絲織研究", Fushi daokan 服飾導刊, 2014 (4): 23-28.
Gao Liushui 高流水 (1996). "Binfeng guangyi 豳風廣義", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, eds. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 452.
Li Fuqiang 李富强 (2017). "Shiba shiji Guanzhong diqu nongsang zhishi xingcheng yu chuanbo yanjiu: Yi Yang Shen shi-tu wei zhongxin 18世紀關中地區農桑知識形成與傳播研究——以楊屾師徒為中心", Ziran kexue shi yanjiu 自然科學史研究, 2017 (1): 45-59.
Li Fuqiang 李富强, Cao Ling 曹玲 (2017). "Qingdai qianqi woguo cansang zhishi xingcheng yu chuanbo yanjiu 清代前期我國蠶桑知識形成與傳播研究", Zhongguo nongshi 中國農史, 2017 (3): 36-45.
Li Hongbin 李鴻彬 (1987). "Yang Shen yu Binfeng guangyi 楊屾與《豳風廣義》", Zhongguo nongshi 中國農史, 1987 (3): 101-103.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1650.
Nongye da cidian bianji weiyuanhui 《農業大詞典》編輯委員會, ed. (1998). Nongye da cidian 農業大詞典 (Beijing: Zhongguo nongye chubanshe), 84.
Peng Shijiang 彭世獎 (1995). "Binfeng guangyi 豳風廣義", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye lishi 農業歷史卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 9.
Tian Zhijian 田芝健 (1990). "Yang Shen he ta de Binfeng guangyi 楊屾和他的《豳風廣義》", Jiangsu canye 江蘇蠶業, 1990 (3): 57.
Wang Guozhong 王國忠 (1996). "Binfeng guangyi 豳風廣義", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 452.
Wang Yuhu 王毓瑚, ed. (1964). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄 (Beijing: Nongye chubanshe), 221.
Xiao Kezhi 肖克之 (2001). "Binfeng guangyi banben shuo 《豳風廣義》版本說", Nongye kaogu 農業考古, 2001 (3): 204-205.
Yang Zhixing 楊志興 (1996). "Yang Shen yu Binfeng guangyi 楊屾與《豳風廣義》", Beifang canye 北方蠶業, 1996 (1): 47.
Yuan Mingren 袁明仁 et al., eds. (1992). Sanqin lishi wenhua cidian 三秦歷史文化辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 131.
Zeng Xiongsheng 曾雄生 (1994). "Binfeng guangyi tiyao 《豳風廣義》提要", in Ren Jiyu 任繼愈, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Nongxue 農學 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 4, 203-204.
Zhao Hansheng 趙翰生 (1997). "Binfeng guangyi 豳風廣義", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 459.
Zhao Rucheng 趙汝成 (1987). "Yang Shen yu Binfeng guangyi 楊屾與《豳風廣義》", Shaanxi canye 陝西蠶業, 1987 (4): 26-27.
Zhao Wenbang 趙文榜 (1991). "Binfeng guangyi 豳風廣義", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Fangzhi 紡織 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 6.