ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jindai Zhongguo shiliao congkan 近代中國史料叢刊

Nov 15, 2011 © Ulrich Theobald
Jindai Zhongguo shiliao congkan 近代中國史料叢刊

Jindai Zhongguo shiliao congkan 近代中國史料叢刊 "Collectanea of modern Chinese history" is a collection of historiographical texts and sources on Chinese history from the late eighteenth century to the late years of the Republic of China. It was published in two series by Shen Yunling 沈雲龍 (1909-1987) in the Wenhai Press 文海出版社 in Taiwan, the first in the years 1966 to 1973, the second series (Xubian 續編) between 1974 and 1982. Both series are divided into a hundred sub-series (ji 輯) each, and each series in ten books, which makes total of 2,000 volumes including about the same number of titles.

The collection focuses on the late Qing 清 (1644-1911) reform period and the history of the Republic. It includes official documents, contributions in journals as well as private writings. The literary genres reach from official statutes and treaties to commemoration volumes, diaries, travel reports and collected prose and poetry writings of important persons of the nineteenth century and the Republican age. About a dozen of titles has been written by Japanese and other foreign persons. The two collections are extremely important because they provide easy access to a lot of contemporary writings.

Table 1. The series Jindai Zhongguo shiliao congkan 近代中國史料叢刊
(Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
1966-1982 edition of Taiwan Wenhai Chubanshe 文海出版社
No. 書名, length in juan Title Author(s)
第一輯
1 中日戰輯 六卷
(附)諫止中東和議奏疏 一卷
(附)冤海述聞 一卷
Zhong-Ri zhan ji
app.Jian zhi Zhongdong heyi zoushu
app.Yuanhai shuwen
(Qing) 王炳耀 Wang Bingyao
NN
2 桂之華軒詩集 (桂之華軒遺集) 四卷
補遺 一卷
文集 九
補遺 一卷
(附)曼君先生紀年錄 一卷
Guizhihuaxuan shiji (Guizhihuaxuan yiji)
Buyi
Wenji
Buyi
app. Manjun xiansheng jinian lu
(Qing) 朱銘盤 Zhu Mingpan; 鄭肇經 Zheng Zhaojing (年錄)
3 庚辛之際月表 一卷 Gengxin zhi ji yuebiao (Qing) 王鏡航 Wang Jinghang
庚子傳信錄 一卷 Gengzi chuanxin lu (Japan) 小山秉信 Koyama Torinubu
榆關紀事 二卷
(附)燕晉弭兵記 一卷
Yuguan jishi
app. Yan-Ji mibing ji
(Qing) 鄒渭三 Zou Weisan
(Qing) 陳守謙 Chen Shouqian
4 庚子西狩叢談 五卷
(附)吳漁川先生年譜 一卷
Gengzi xishou congtan
app. Wu Yuchuan xiansheng nianpu
(Rep) 吳永 Wu Yong (narr.)
NN
5 汪穰卿先生傳記 七卷
(附)遺文 三種
Wang Rangqing xiansheng zhuanji
app. Yiwen
(Qing) 汪康年 Wang Kangnian, 汪詒年 Wang Yinian
6 一士類稿 不分卷
一士談薈 不分卷
Yishi leigao
Yishi tanhui
(Rep) 徐一士 Xu Yishi
7 蜀海叢談 四卷 Shuhai congtan (Rep) 周詢 Zhou Xun
8 心太平室集 十卷
補遺 一卷
附錄 一卷
(附)先德集 二卷
Xintaipingshi ji
Buyi
Fulu
app. Xiande ji
(Rep) 張一麐 Zhang Yilin
止叟年譜 一卷 Zhisou nianpu 韓國鈞 Han Guojun
9 永憶錄 二卷 Yongyilu (Rep) 韓國鈞 Han Guojun
10 周止庵先生別傳 不分卷 Zhou Zhi'an xiansheng biezhuan (Rep) 周叔媜 Zhou Shuzhen
第二輯
11 南海康先生傳 一卷 Nanhai Kang xiansheng zhuan (Rep) 張伯楨 Zhang Bozhen
康南海自編年譜 一卷 Kang Nanhai zibian nianpu (Qing) 康有為 Kang Youwei
12 戊戌六君子遺集: Wuxu liu junzi yiji: (Rep) 張元濟 Zhang Yuanji (comp.)
寥天一閣文 二卷 Liao Tianyige wen (Qing) 譚嗣同 Tan Sitong
莽蒼蒼齋詩 二卷
補遺 一卷
Mangcangcangzhai shi
Buyi
(Qing) 譚嗣同 Tan Sitong
遠遺堂集外文初編 一卷
續編 一卷
Yuanyitang ji waiwen chubian
Xubian
(Qing) 譚嗣同 Tan Sitong
晚翠軒集 一卷 Wancuixuan ji (Qing) 林旭 Lin Xu
說經堂詩草 一卷 Shuojingtang shicao (Qing) 楊銳 Yang Rui
介白堂詩集 二卷 Jiebaitang shiji (Qing) 劉光第 Liu Guangdi
雪虛聲堂詩鈔 Xuexushengtang shichao (Qing) 楊深秀 Yang Shenxiu
 童心小草 一卷 Tongxin xiaocao
 白雲司藁 一卷 Baiyunsi
 並垣皋比集 一卷 Bing yuangao bi ji
楊漪春侍御奏稿 一卷 Yang Qichun Shiyu zougao (Qing) 楊深秀 Yang Shenxiu
康幼博茂才遺文 一卷
遺詩一卷
Kang Youbo Maocai yiwen
Yishi
(Qing) 康廣仁 Kang Guangren
13 中華民國史料 七卷 Zhonghua minguo shiliao (Rep) 孫曜 Sun Yao (comp.)
14 雪生年錄 三卷 Xuesheng nianlu (Rep) 李根源 Li Genyuan
15 辱國春秋 不分卷 Ruguo chunqiu (Rep) 畢公天 Bi Gongtian
16 盾鼻集 Dunbiji (Rep) 梁啟超 Liang Qichao
17 雲南首義擁護共和始末記 Yunnan shouyi yonghu gonghe shimo ji (Rep) 庾恩煬 Yu Enyang
18 癸亥政變紀略 不分卷 Guihai zhengbian jilüe (Rep) 劉楚湘 Liu Chuxiang
19 曾慕年韓先生日記選 Zeng Munian Han xiansheng riji xuan (Rep) 曾琦 Zeng Qi; 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
20 現代政治人物述評 Xiandai zhengzhi renwu shuping (Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong
第三輯
21 道咸同光名人手札 不分卷 Dao-Xian-Tong-Guang mingren shouzha (Rep) NN
22 曾文正公年譜 十二卷 Zeng Wenzhenggong nianpu (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang
崇德老人紀念冊 一卷
(附)崇德老人自訂年譜 一卷
Chongde laoren jinian ce
app. CHongde laoren ziding nianpu
(Rep) 聶其杰 Nie Qijie (comp.)
(Qing) 曾紀芬 Zeng Jifen
23 茶陽三家文鈔 六卷: Chayang sanjia wenchao: (Rep) 溫廷敬 Wen Tingjing (comp.)
何少詹文鈔 三卷 He Shaozhan wenchao (Qing) 何如璋 He Ruzhang
林太仆文鈔 二卷 Lin Taipu wenchao (Qing) 林達泉 Lin Daquan
邱太守文鈔 一卷 Qiu Taishou wenchao (Qing) 丘晉昕 Qiu Jinxin
24 辛丑日記 不分卷 Xinchou riji (Qing) 徐鋆 Xu Yun
25 河海昆侖錄 四卷
附錄 一卷
Hehai kunlun lu
Fulu
(Qing) 裴景福 Pei Jingfu
26 湖濱補讀廬叢刻: Hubinbudulu congke: (Rep) 鍾廣生 Zhong Guangsheng
新疆志稿 三卷 Xinjiang zhigao
孫盦文集 四卷 Sun'an wenji
代言錄 一卷 Daiyanlu
孫盦四六文 一卷 Sun'an siliuwen
孫盦詩集 四卷 Sun An shiji
27 南社叢選: Nanshe congxuan: (Rep) 胡朴安 Hu Pu'an (comp.)
南社文選 十卷 Nanshe wenxuan
南社詩選 十二卷 Nanshe shixuan
南社詞選 二卷 Nanshe cixuan
28 歐戰後之中國 Ouzhan hou zhi Zhongguo (Qing) 徐世昌 Xu Shichang
歐戰後之新世界 Ouzhan hou zhi xin shijie (Qing) 黃郛 Huang Fu
29 黃膺白先生家傳 一卷
(附)追悼黃膺白先生紀念冊 一卷
(附)黃膺白先生故舊感憶錄 不分卷
Huang Yingbai xiansheng jiazhuan
app. Fudiao Huang Yingbai xiansheng jinian ce
app. Huang Yingbai xiansheng gujiu ganyi lu
(Qing) 沈亦雲 Shen Yiyun
30 唐繼堯
(附)東大陸主人言志錄
Tang Jiyao (Rep) 東南編譯社 Dongnan bianyi she
(Qing) 唐繼堯 Tang Jiyao
第四輯
31 翁松禪手札 不分卷 Weng Songchan shouzha (Qing) 翁同和 Weng Tonghe; (Qing) 俞鐘鑾 Yu Zhongluan (comp.)
32 李文忠公朋僚函稿 二十四卷 Li Wenzhonggong pengliao hangao (Qing) 李鴻章 Li Hongzhang; (Qing) 吳汝綸 Wu Rulun (comp.)
33 彭剛直公奏稿 四卷 Peng Gangzhigong zougao (Qing) 彭玉麟 Peng Yulin; (Qing) 俞樾 Yu Yue (comp.)
34 中法戰爭資料 不分卷 Zhong-Fa zhanzheng ziliao (Rep) NN
35 中日戰爭資料 不分卷 Zhong-Ri zhanzheng ziliao (Rep) NN
36 掌固零拾 四卷 Zhanggu lingshi (Rep) 王嵩儒 Gao Songru
37 王風箋題 一卷 Wangfeng jianti (Qing) 丁立誠 Ding Licheng; (Qing) 徐珂 Xu Ke (comm.)
國恥詩話 三卷 Guochi shihua (Rep) 王蘧常 Wang Quchang
38 梁任公詩稿手跡 不分卷
(附)飲冰室詩話 一卷
Liang Rengong shigao shouji
app. Yinbingshi shihua
(Rep) 梁啟超 Liang Qichao
39 世載堂詩待刪稿 二卷 Shizaitang shidai shangao (Rep) 劉成禺 Liu Chengyu
40 徐世昌 Xu Shichang (Rep) 警民 Jingmin
第五輯
41 平定粵匪紀略 十八卷
附記 四卷
Pingding Yuefei jilüe (Qing) 杜文瀾 Du Wenlan
42 淮軍平捻記 十二卷 Huaijun ping Nian ji (Qing) 周世澄 Zhou Shicheng
43 請纓日記 十卷 Qingying riji (Qing) 唐景崧 Tang Jingsong
44 東方兵事紀略 五卷 Dongfang bingshi jilüe (Qing) 姚錫光 Yao Xiguang
45 拳匪紀略 八卷
後編 二卷
圖 一卷
Quanfei jilüe
Houbian
Tu
(Qing) 僑析生 Qiao Xisheng et al.
46 庚子海外紀事 四卷 Gengzi haiwai jishi (Qing) 呂海寰 Lü Haihuan
47 張文襄公年譜 六卷 Zhang Wenxianggong nianpu (Rep) 胡鈞 Hu Jun
48 民國之精華 第一輯 Mingguo zhi jinghua (Mingoku no keika) ser. 1 (Japan) 佐藤三郎 Sato Saburō
49 萬竹樓隨筆 Wanzhulou suibi (Rep) 江舜生 Jiang Shunsheng
50 近三十年見聞雜記 Jin sanshinian jianwen zaji (Rep) 左舜生 Jiang Shunsheng
第六輯
51 林文忠公政書 三十七卷: Lin Wenzhonggong zhengshu: (Qing) 林則徐 Lin Zexu
甲集 Jiaji
  東河奏稿 一卷 Donghe zouggao
  江蘇奏稿 八卷 Jiangsu zougao
乙集 Yiji
  湖廣奏稿 五卷 Xiang-Guang zougao
  使粵奏稿 八卷 Shi Yue zougao
  兩廣奏稿 四卷 Liang-Guang zougao
丙集 Bingji
  陝甘奏稿 一卷 Shaan-Gan zougao
  雲貴奏稿 十卷 Yun-Gui zougao
52 求闕齋弟子記 三十二卷 Qiuquezhai dizi ji (Qing) 王定安 Wang Ding'an
53 羅忠節公遺集 八卷
(附)羅忠節公年譜 二卷
Luo Zhongjiegong yiji
app. Luo Zhongjiegong jianpu
(Qing) 羅澤南 Luo Zenan
(Qing) NN
54 沈文肅公政書 七卷
首 一卷
Shen Wensugong zhengshu
Shu
(Qing) 沈葆楨 Shen Baozhen
55 濤園詩集 五卷
附錄 一卷
(附)沈敬裕公年譜 一卷
Taoyuan shiji
Fulu
app. Shen Jingyugong nianpu
(Qing) 沈瑜慶 Shen Yuqing

沈成式 Shen Chengshi
56 茹經堂奏疏 三卷 Rujingtang zoushu (ROC) 唐文治 Tang Wenzhi
57 盛京通鑒 八卷 Shengjing tongjian (Qing) NN
58 瀋故 四卷 Shengu (Qing) 楊同桂 Yang Tonggui
59 黑龍江外記 八卷 Heilongjiang waiji (Qing) 西清 Xiqing (Sicing)
60 春冰室野乘 三卷 Chunbingshi yecheng (Qing) 李岳瑞 Li Yuerui
第七輯
61 駱文忠公奏議 (湘中稿) 十六卷 Luo Wenzhonggong zouyi (Xiangzhonggao) (Qing) 駱秉章 Luo Bingzhang
62 合肥李氏三世遺集 Hefei Lishi sanshi yiji (Qing) 李國杰 Li Guojie (comp.)
63 嘯亭雜錄 八卷
續錄 二卷
Xiaoting zalu (Qing) 愛新覺羅照連 Aixin Jueluo Zhaolian (Aisin Gioro Jaoliyan)
64 蒿盦隨筆 四卷 Gao'an suibi (Qing) 馮煦 Feng Xu
蒿叟隨筆 五卷 Gaosou suibi (Qing) 馮煦 Feng Xu
65 韌叟自訂年譜 一卷 Rensou ziding nianpu (Qing) 勞乃宣 Lao Naixuan
66 驢背集 四卷 Lübeiji (Qing) 胡思敬 Hu Sijing
67 使俄草 八卷 Shi E cao (Qing) 王之春 Wang Zhichun
68 黃興克強先生傳記 Huang Xing keqiang xiansheng zhuanji (Rep) 劉揆一 Liu Kuiyi
69 蔡黃追悼錄 Cai Huang zhuidao lu (Rep) 雲南國是報社 Yunnan guoshibao she (comp.)
70 丁巳滇川軍哄記錄 Dingsi Dian-Chuan jungong jilu (Rep) NN
第八輯
71 清皇室四譜 四卷 Qinghuangshi sipu (Qing) 唐邦治 Tang Bangzhi (comp.)
72 呂文節公奏疏 二卷 Lü Wenjiegong zoushu (Qing) 呂賢基 Lü Xianji
73 胡文忠公年譜 一卷
附錄 一卷
Hu Wenzhonggong nianpu
Fulu
(Qing) 嚴樹森 Yan Shusen
74 丁文誠公奏稿 二十六卷
首 一卷
Ding Wenchenggong zougao
Shou
(Qing) 丁寶楨 Ding Baozhen
75 石渠餘紀 六卷 Shuqu yuji (Qing) 王慶雲 Wang Qingyun
76 拙尊園叢稿 六卷 Zhuozunyuan conggao (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang
77 咸同中興名賢手札 不分卷 Xian-Tong zhongxing mingxian shouzha (Qing) 郭慶藩 Guo Qingfan (comp.)
78 近代名人小傳 一卷 Jindai mingren xiaozhuan (Rep) 費行簡 Fei Xingjian
79 江西紀遊 不分卷 Jiangxi jiyou (Rep) 李璜 Li Huang
80 清寧集
(附)老生常談
Qingningji
app. Laosheng changtan
(Rep) 常乃德 Chang Naide
第九輯
81 瓶廬叢稿 十卷 Pinglu conggao (Qing) 翁同和 Wang Tonghe
82 周愨慎公全集 (秋浦周尚書全集) 四十一卷 Zhou Queshengong wenji (Qiupu Zhou Shangshu wenji) (Qing) 周馥 Zhou Fu
83 壽愷堂集 三十卷
補編 一卷
Xunkaitang ji
Bubian
(Qing) 周家祿 Zhou Jialu
84 勸學篇 二卷 Quanxuepian (Qing) 張之洞 Zhang Zhidong
85 趨庭隨筆 一卷 Cuting suibi (Qing) 江庸 Jiang Yong
86 辛亥革命史 Xinhai geming shi (Rep) 高勞 Gao Lao
87 帝制運動始末記 Dizhi yundong shimo ji (Rep) 高勞 Gao Lao
88 護國之役電文及論文 Huguo zhi yi dianwen ji lunwen (Rep) 梁啟超 Liang Qichao
89 松坡軍中遺墨 Songpo junzhong yimo (Rep) 蔡鍔 Cai E
90 雲南遊記 Yunnan youji (Rep) 謝彬 Xie Bin
第十輯
91 清秘述聞 十六卷
(附)續 十六卷
(附)補 一卷
Qing mishu wen
app. Xu
app. Bu
(Qing) 法式善 Fashishan (Faššan, comp.)
(Qing) 王家相 Wang Jiaxiang et al.
(Qing) 錢惟福 Qian Weifu
92 澗於集奏議 六卷 Jianyuji zouyi (Qing) 張佩綸 Zhang Peilun
93 望嵒堂奏稿 十二卷
(附)年譜 一卷
Wangyantang zougao
app. Nianpu
(Qing) 陳壁 Chen Bi
陳宗蕃 Chen Zongfan
94 端忠敏公奏稿 十六卷 Duan Zhongmingong zougao (Qing) 端方 Duanfang
95 辛亥撫新記程 二卷 Xinhai fuxin jicheng (Qing) 袁大化 Yuan Dahua
96 新大陸遊記
(附)節錄
Xin dalu youji
app. Jielu
(Rep) 梁啟超 Liang Qichao
97 扶桑十旬記 Fusang shixun ji (Qing) 楊芾 Yang Fu
98 獨志堂叢稿 一卷
(附)譚張遺跡 一卷
Duzhitang conggao
app. Tan Zhang yiji
(Rep) 張其煌 Zhang Qihuang
99 奉直戰爭紀事 Feng-Zhi zhanzheng jishi (Rep) 張梓生 Zhang Xinsheng
100 吳佩孚正傳 Wu Peifu zhengzhuan (Rep) 國史編輯社 Guoshi bianji she (comp.)
民國十一年以前之馮玉祥歷史 Minguo shiyinian yiqian zhi Feng Yuxiang lishi (Rep) NN
第十一輯
101 滿洲秘檔 (滿洲老檔秘錄) 不分卷 Manzhou midang (Manzhou laodang milu) (Qing) 金梁 Jin Liang (comp.)
102 聖武記 十四卷 Shengwuji (Qing) 魏源 Wei Yuan
103 方恪敏公奏議 八卷
(附)國史列傳 一卷
Fang Kemintong zouyi
app. Guoshi liezhuan
(Qing) 方觀承 Fang Guancheng; 方傳穆 Fang Chuanmu (comm.)
104 劉中丞奏稿 八卷 Liu Zhongcheng zougao (Qing) 劉昆 Liu Kun
105 曾忠襄公撫鄂批牘 (曾忠襄公批牘) 一卷
撫晉批牘 三卷
督粵批牘 一卷
(附)曾忠襄公年譜 四卷
Zeng Zhongxianggong fu E pidu (Zeng Zhongxianggong pidu)
Fu Jin pidu
Du Yue pidu
app. Zeng Wenxianggong nianpu
(Qing) 曾國荃 Zeng Guoquan
(Qing) 王定安 Wang Ding'an
106 中西紀事 二十四卷 Zhong-Xi jishi (Qing) 王韜 Wang Tao
107 玉池老人自敘 不分卷 Yuchi laoren zixu (Qing) 郭嵩燾 Guo Songtao
108 從戎紀略 不分卷 Congrong jilüe (Qing) 朱洪章 Zhu Hongzhang
109 太平天國史料 第一集: Taiping tianguo shiliao 1: (Rep) 程演生 Cheng Yansheng (comp.)
天父下凡詔書 一卷 Tianfu xiafan zhaoshu
天父下凡詔書 一卷 Tianfu xiafan zhaoshu
天命詔旨書 一卷 Tianming zhaozhi shu
頒行詔書 一卷 Banxing zhaoshu
天朝田畝制度 一卷 Tianchao tianmu zhidu
建天京於金陵論 一卷 Jian Tianjing yu Jinling lun (Taiping) 何震川 He Zhenchuan et al.
貶妖穴為罪隸論 一卷 Bian yaoxue wei zuili lun
原道救世歌 一卷
百正歌 一卷
Yuandao jiushi ge
Baizheng ge
原道醒世訓 一卷 Yandao xingshi xun
原道覺世訓 一卷 Yuandao jueshi xun
110 太平天國有趣文件 十六種: Taiping tianguo youqu wenjian: (Rep) 劉復 Liu Fu (comp.)
太平條規 Taiping tiaogui
行營規矩 Xingying guiju
旨準頒行詔書總目 Zhizhun banxing zhaoshu zongmu
太平天國辛酉十一年新歷封面式樣並造歷人銜名 Taiping tianguo xinyou shiyian xinli fengmian shiyang bing zaoli renxian ming
請頒新歷奏 Qingban xinli zou
天王詔旨 一卷 Tianwang zhaozhi
天王詔旨 二卷 Tianwang zhaozhi
辛酉十一年正月分歷書 Xinyou shiyinian zhengyue fenli shu
庚申十年萌芽月令 Gengshen shinian mengya yueling
忠王致護王書 Zhongwang zhi huo wang shu
忠王致潮王書 Zhongwang zhi chao wang shu
福字碑拓本 Fuzibei tuoben
干王印 Ganwangyin
俚歌 一首 Lige
和碩親王致戈登札 Heshuo qinwang zhi Gedeng zha
張遇春致戈登書 Zhang Yuchun zhi Gedeng shu
第十二輯
111 國朝先正事略 六十卷 Guochao xianzheng shilüe (Qing) 李元度 Li Yuandu
112 中興將帥別傳 三十卷 Zhongxing jiangshuai biezhuan (Qing) 朱孔彰 Zhu Kongzhang
113 雲臥山莊尺牘 八卷 Yunwoshanzhuang chidu (Qing) 郭昆燾 Guo Kuntao
114 語冰閣奏議 八卷
(附)中越勘界往來電稿 四卷
Wubingge zouyi
app. Zhong-Yue kanjie wanglai diangao
(Qing) 鄧承修 Deng Chengxiu
115 中俄交涉記 四卷 Zhong-E jiaoshe ji (Qing) 楊楷 Yang Kai
116 中俄界記 二卷 Zhong-E jieji (Qing) 鄒代鈞 Zou Daijun; 曾寅 Zeng Yin (comm.)
117 出使英法義比四國日記 六卷 Chushi Ying-Fa yibi siguo riji (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
118-119 雲在山房叢書 三種 Yunzaishanfang congshu (Rep) 楊壽楠 Yang Shounan (comp.)
120 杶廬所聞錄 不分卷 Chunlu suowen lu (Rep) 瞿銖庵 Zhai Zhu'an
第十三輯
121 樞垣記略 二十八卷 Shuyuan jilüe (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju; 朱智 Zhu Zhi (suppl.)
122 陶風樓藏名賢手札 (咸同名賢手札) 不分卷 Taofenglou cang mingxian shouzha (Xian-Tong mingxian shouzha) (Rep) 柳詒征 Liu Yizheng (comp.)
123 霆軍紀略 十六卷 Tingjun jilüe (Qing) 陳昌世 Chen Changshi
124 咸同貴州軍事史 七卷 Xian-Tong Guizhou junshi shi (Rep) 凌惕安 Ling Ti'an
125 汪梅村先生集 十二卷
文外集 一卷
Wang Meicun xiansheng ji
Wen waiji
(Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo
悔翁筆記 六卷
詩鈔 十五卷
補遺 一卷
詩餘 五卷
Huiweng biji
Shichao
Buyi
Shiyu
(Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo
126 汪悔翁乙丙日記 三卷 Wang Huiweng yibing riji (Qing) 汪士鐸 Wang Shiduo; 鄧之誠 Deng Zhicheng (comp.)
汪梅村年譜稿 一卷 Wang Meicun nianpu gao (Rep) 趙宗復 Zhao Zongfu
127 朱九江先生集 十卷
(附)年譜 一卷
Zhu Jiujiang xiansheng ji
app. Nianpu
(Qing) 朱次琦 Zhu Ciqi
(Qing) 簡朝亮 Jian Chaoliang
128 同治中興京外奏議約編 八卷 Tongzhi zongxing Jingwai zouyi yuebian (Qing) 陳弢 Chen Tao (comp.)
129 欽定大清會典 四卷
(附)會典學十要 一卷
(附)內閣要義 一卷
(附)六部總義 一卷
(附)欽定職官總目 一卷
(附)職官增減裁並及堂屬簡明表 一卷
Qinding Da-Qing huidian
app. Huidian xue shiyao
app. Neige yaoyi
app. Liubu zongyi
app. Qinding zhiguan zongmu
app. Zhiguan cengjiancai bingji tangshu jianming biao
(Qing) GX imp. ord.
(Qing) 廖平 Liao Ping (suppl.)
130 大清縉紳全書 (爵秩全覽) 不分卷 Da-Qing jinshen quanshu (Juezhi quanlan) (QL) GX 30 imp. ord.
第十四輯
131 欽定滿洲源流考 二十卷
首 一卷
Qinding Manzhou yuanliu kao
Shou
(Qing) QL 34 imp. ord.
132 皇清開國方略 三十二卷
首 一卷
Huang-Qing kaiguo fanglüe
Shou
(Qing) QL 51 imp. ord.
133 皇朝武功紀盛 四卷 Huangchao wugong jisheng (Qing) 趙翼 Zhao Yi
134 國朝春曹題名 不分卷 Guochao chuncao timing (Qing) 費蔭章 Fei Yinzhang et al.; 劉毓楠 Liu Minnan (comp.)
135 國朝貢舉年表 三卷 Guochao gongju nianbiao (Qing) NN
136 國朝御史題名 不分卷
國朝滿洲蒙古御史題名 不分卷
Guochao yushi timing
Guochao Manzhou Menggu yushi timing
(Qing) 黃叔璥 Huang Shujing (comp.); 梁中靖 Liang Zhongjing (suppl.); Zhai Boheng 翟伯恆 (suppl.)
(Qing) 蘇芳阿 Su Fang'a
137 王文勤公年譜 一卷 Wang Wenqingong nianpu (Qing) 王傳璨 Wang Chuancan
138 王蘇州遺書 十二卷
首 一卷
(附)先公年譜 一卷
Wang Suzhou yishu
Shou
app. Xiangong nianpu
(Qing) 王仁堪 Wang Renkan
(Qing) 王傳璨 Wang Chuancan; 王孝緝 Wang Xiaoji (comp.)
139 岑襄勤公年譜 十卷 Cen Xiangqingong nianpu (Qing) 趙藩 Zhao Fan
140 郵傳部奏議類編 不分卷
郵傳部奏議分類續編 不分卷
Youchuanbu zouyi leibian
Youchuanbu zouyi fenlei xubian
(Qing) 參議廳編核科 Canyi ting bianhe ke (comp.)
第十五輯
141 清開國史料考 六卷
考補 一卷
Qing kaiguo shiliao kao
Kaobu
(Rep) 謝國楨 Xie Guozhen
142 清代名人手札 甲集 六卷 Qingdai mingren shouzha jiaji (Rep) 吳長瑛 Wu Changying (comp.)
143 靳文襄公奏疏 八卷 Jin Wenxianggong zoushu (Qing) 靳輔 Jin Fu
144 前任四川總督吁門官保駱公年譜 一卷 Qianren Sichuan zongdu yumen guanbao Luo Gong nianpu (Qing) 駱秉章 Luo Bingzhang
145 左文襄公年譜 十卷 Zuo Wenxianggong nianpu (Qing) 羅正鈞 Luo Zhengjun
146 合肥李勤恪公政書 十卷
首 一卷
Hefei Li Qinkegong zhengshu
Shou
(Qing) 李瀚章 Li Hanzhang; 李經畬 Li Jingshe et al. (comp.)
147 撫滇奏疏 四卷 Fu Dian zoushu (Qing) 張凱嵩 Zhang Kaisong
148 各國通商始末記 二十卷 Geguo tongshang shimo ji (Qing) 王之春 Wang Zhichun
149 清光緒朝中法交涉史料 二十二卷 Qing Guangxu chao Zhong-Fa jiaoshe shiliao (Rep) 故宮博物院 Gugong bowu yuan (comp.)
150 國防與外交 Guofang yu waijiao (Rep) 謝曉鐘 Xie Xiaozhong
第十六輯
151 郭侍郎奏疏 十二卷 Guo Shilang zoushu (Qing) 郭嵩燾 Guo Songtao; 王先謙 Wang Xianqian (comp.)
152 養知書屋文集 二十八卷
詩集 十五卷
Yangzhishuwu wenji
Shiji
(Qing) 郭嵩燾 Guo Songtao
153 適可齋記言 四卷
記行 六卷
Shikezhai jiyan
Jixing
(Qing) 馬建忠 Ma Jianzhong
154 英軺私記 一卷 Yingdiao siji (Qing) 劉錫鴻 Liu Xihong
155 使德日記 一卷 Shi De riji (Qing) 李鳳苞 Li Fengbao
156 述德筆記 八卷 Shude biji (Qing) 毓長 Min Chang
157 成山老人自撰年譜 六卷
(附)附錄 一卷
Chengshan laoren zizhuan nianpu
Fulu
(Qing) 唐炯 Tang Jiong; 唐堅 Tang Jian (suppl.)
158 遐庵彙稿 第一輯 三編
(附)葉遐庵先生年譜 不分卷
Xia'an huigao 1
app. Ye Xia'an xiansheng nianpu
(Rep) 葉恭綽 Ye Gongchuo
(Rep) 遐庵年譜彙稿編印會 Xia'an nianpu huigao bianyin hui
159 退還庚款事宜來往文件 Tuihuan gengkuan shiyi laiwang wenjian (Rep) NN
160 關稅特別會議議事錄 Guanshui tebie huiyi yishi lu (Rep) NN
第十七輯
161 續歷代紀事年表 (清代紀事年表) 十卷 Xu lidai jishi nianbiao (Qingdai jishi nianbiao) (Rep) 劉體仁 Liu Tiren
162 舊典備征 五卷
附錄 一卷
Jiudian beizheng
Fulu
(Qing) 朱彭壽 Zhu Pengshou
163 豫軍紀略 十二卷 Yujun jilüe (Qing) 尹耕雲 Yin Gengyun
164 戡定新疆記 八卷 Kanding Xinjiang ji (Qing) 魏光燾 Wei Guangtao
165 程將軍守江奏稿 十七卷 Cheng Jiangjun shou Jiang zougao (Qing) 程德全 Cheng Dequan
166 野棠軒全集: Yetangxuan wenji: (Rep) 奭良良 Shi Liang
野棠軒文集 五卷 Yatangxuan wenji
野棠軒詩集 四卷 Yetangxuan shiji
野棠軒詞集 四卷 Yetangxuan ciji
野棠軒摭言 八卷 Yetangxuan zhiyan
史亭識小錄 一卷 Shiting shi xiaolu
野棠軒獻酬集 一卷 Yetangxuan xianchou ji
野棠軒遊戲集 一卷 Yetangxuan youxi ji
167 東三省交涉輯要 十二卷 Dongsansheng jiaoshe jiyao (Qing) 劉瑞霖 Liu Ruilin et al. (comp.)
168 外蒙交涉始末記 一卷 Waimeng jiaoshe shimo ji (Rep) 畢桂芳 Bi Guifang (comp.)
169 止室筆記 不分卷 Zhishi biji (Rep) 陳籙 Chen Lu
170 中國境界變遷大勢考 Zhongguo jingjie bianqian dashi kao (Rep) 蘇演存 Su Yancun
第十八輯
171 防海紀略 二卷 Fanghai jilüe (Qing) 芍唐居士 Shaotang jushi
172 胡文忠公年譜 三卷 Hu Wenzhonggong nianpu (Rep) 梅英杰 Mei Yingjie
173 李肅毅伯奏議 十三卷 Li Suyibo zouyi (Qing) 李鴻章 Li Hongzhang; 章洪鈞 Zhang Hongjun, 吳汝綸 Wu Rulun (comp.)
174 楊勇愨公奏議 十六卷 Yang Yongquegong zouyi (Qing) 楊岳斌 Yang Yuebin
175 錢敏肅公奏疏 七卷 Qian Minsugong zoushu (Qing) 錢鼎銘 Qian Dingming
176 湘綺樓箋啟 八卷 Xiangqilou jianqi (Qing) 王闓運 Wang Kaiyun
177 異辭錄 四卷 Yicilu (Rep) 劉體仁 Liu Tiren
178 金雞談薈 十四卷
首 一卷
Jinji tanhui
Shou
(Qing) 歐陽利見 Ouyang Lijian
179 雲南勘界籌邊記 二卷
集思廣益編 二卷
(附)偵探記 二卷
Yunnan kanjie choubian ji
Jisi guangyi bian
app. Zhentanji
(Qing) 姚文棟 Yao Wendong
180 新世說 八卷 Xin shishuo (Rep) 易宗夔 Yi Zongkui
第十九輯
181 潘祖蔭年譜 (潘文勤公年譜) 一卷 Pan Zuyin nianpu (Pan Wenqingong nianpu) (Qing) 潘祖年 Pan Zunian
182 曾惠敏公遺集 Zeng Huimingong yiji (Qing) 曾紀澤 Zeng Jize
183 許文肅公遺稿 (許文肅公遺集) 十二卷
書札 二卷
日記 一卷
外集 五卷
外集附錄 卷一
Xu Wensugong yigao (Xu Wensugong yiji)
Shuzha
Riji
Waiji
Waiji fulu
(Qing) 許景澄 Xu Jingcheng
184 周中丞撫江奏稿 四卷 Zhou Zhongcheng fu Jiang zougao (Qing) 周樹模 Zhou Shumo
185 孫中山先生廿年來手札 不分卷 Sun Zhongshan xiansheng niannian lai shouzha (Rep) 孫文 Sun Wen; 鄧澤如 Deng Zeru (comp.)
186 約法會議紀錄 Yuefa huiyi jilu (Rep) 約法會議秘書廳 Yuefa huiyi mishu ting (comp.)
187 中華民國再造史 Zhonghua minguo zaizao shi (Rep) 于悔原 Yu Huiyuan
188 王光祈先生紀念冊
(附)王光祈與少年中國學會
Wang Guangqi xiansheng jinian ce
app. Wang Guangqi yu Shaonian Zhongguo xuehui
(Rep) 王光祈先生紀念委員會 Wang Guangqi xiansheng jinian weiyuanhui (comp.); 黃仲蘇 Huang Zhongsu (suppl.)
189 解放別錄 Jiefang bielu (Rep) 海隅孤客 Hai'ou guke
190 贛皖湘鄂視察記 Gan-Wan-Xiang-E shicha ji (Rep) 陳賡雅 Chen Gengya
第二十輯
191 繩枻齋年譜 二卷 Shengyizhai nianpu (Qing) 蔣攸銛 Jiang Youxian; 蔣霨遠 Jiang Weiyuan (comm.)
192 吟香書室奏疏 八卷 Yinxiangshushi zoushu (Qing) 徐炘 Xu Xin
193 黎襄勤公奏議 六卷 Li Xiangqin gong zouyi (Qing) 黎世序 Li Shixu
194 周文忠公尺牘 二卷
雜文附錄 一卷
Zhou Wenzhonggong chidu
Zawen fulu
(Qing) 周天爵 Zhou Tianjue
195 卞制軍政書 四卷 Bian zhijun zhengshu (Qing) 卞寶第 Bian Baodi
196 劉壯肅公奏議 十卷
首一卷
Liu Zhuangsugong zouyi
Shou
(Qing) 劉銘傳 Liu Mingchuan
197 江表忠略 二十卷
(附)寤言 二卷
(附)權制 八卷
Jiangbiao zhonglüe
app. Wuyan
app. Quanzhi
(Qing) 陳澹然 Chen Danrong
198 蟫香館使黔日記 九卷 Yinxiangguang shi Qian riji (Rep) 嚴修 Yan Xiu
199 邊事續鈔 八卷 Bianshi xuchao (Qing) 朱克敬 Zhu Kejing (comp.)
200 東藩紀要 十二卷
補錄 一卷
Dongfan jiyao
Bulu
(Qing) 薛培榕 Xue Peirong
第二十一輯
201-210 那文毅公奏議 八十卷 Na Wenyigong zouyi (Qing) 那彥成 Nayancheng (Nayanceng); 那容安 Narong'an (Nažunggan; comp.)
第二十二輯
211 于文襄手札 一卷 Yu Wenxang shouzha (Qing) 于敏中 Yu Minzhong
212 文文忠公事略 四卷
(附)文文忠公自訂年譜 一卷
(附)巴林紀程 一卷
(附)蜀軺紀程 一卷
Wen Wenzhonggong shilüe
app. Wen Wenzhonggong ziding nianpu
app. Balin jicheng
app. Shudiao jicheng
(Qing) 文熙治 Wen Xizhi; 文祥 Wen Xiang (suppl.); 洪良品 Hong Liangpin (comm.)
213 德壯果公年譜 三十二卷 De Zhuangguogong nianpu (Qing) 花沙納 Huashane (Huwašana)
214 劉尚書奏議 八卷 Liu Shangshu zouyi (Qing) 劉秉璋 Liu Bingzhang; 朱孔彰 Zhu Kongzhang (comp.)
清芬錄 二卷 Qingfenlu (Rep) 劉聲木 Liu Shengmu (comp.)
215 賊情彙纂 十二卷 Zeiqing huizuan (Qing) 張德堅 Zhang Dejian et al.
216 柏堂師友言行記 四卷 Baitang shiyou yanxing ji (Qing) 方宗誠 Fang Zongcheng
217 湘軍水陸戰紀 (湘軍志) 十六卷 Xiangjun shuilu zhanji (Xiangjunzhi) (Qing) 王闓運 Wang Kaiyun
218 萇楚齋隨筆 十卷
續筆 十卷
三筆 十卷
Changchuzhai suibi
Xubi
Sanbi
(Rep) 劉聲木 Liu Shengmu
219 天咫偶聞 十卷 Tianchi ouwen (Qing) 震鈞 Dai Jun
220 養吉齋叢錄 二十六卷
餘錄 十卷
Yangjizhai conglu
Yulu
(Qing) 吳振棫 Wu Zhenyu
第二十三輯
221 張文毅公奏稿 八卷 Zhang Wenyigong zougao (Qing) 張芾 Zhang Fu; 張修府 Zhang Xiufu (comp.)
222 張靖達公奏議 八卷
首 一卷
Zhang Jingdagong zouyi
Shou
(Qing) 張樹聲 Zhang Shusheng; 何嗣昆 He Sikun (comp.)
223 于中丞遺書: Yu Zhongcheng yishu: (Qing) 于蔭霖 Yu Yinlin; 于翰篤 Yu Handu (comp.)
悚齋遺書奏議 (于忠丞奏議) 十卷 Suzhai yishu zouyi (Yu Zhongcheng zouyi)
悚齋于氏家傳 一卷 Suzhai yushi jiazhuan
南陽商學偶存 一卷 Nanyang shangxue oucun
224 悚齋遺書日記 (悚齋日記) 八卷
首 一卷
Suzhai yishu riji (Suzhai riji)
Shou
(Qing) 于蔭霖 Yu Yinlin; 于翰篤 Yu Handu (comp.)
225 退耕堂政書 五十五卷 Guigengtang zhengshu (Qing) 徐世昌 Xu Shichang
226 復庵先生集 十卷
附錄 一卷
Fu'an xiansheng ji
Fulu
(Qing) 許玨 Xu Yu
227 蠖園文存 三卷 Huoyuan wencun (Rep) 朱啟鈐 Zhu Qiqin
228 咄咄吟 二卷 Duoduoyin (Qing) 貝青喬 Bei Qingqiao
229 夷患備嘗記 一卷
事略附記 一卷
(附)紅亂紀事草 一卷
(附)覺夢錄 一卷
(附)梟林小史 一卷
(附)星周紀事 二卷
Yihuan beichang ji
Shilüe fuji
app. Hongluan jishi cao
app. Juemenglu
app. Xionglin xiaoshi
app. Xingzhou jishi
(Qing) 曹晟 Cao Sheng

(Qing) 黃本銓 Huang Benquan
(Qing) 王萃元 Wang CUiyuan
230 清代考試制度資料 不分卷 Qingdai kaoshi zhidu ziliao (Rep) 章中如 Zhang Zhongru
第二十四輯
231 曾文正公手札 不分卷 Zeng Wenzhenggong shouzha (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
胡文忠公手札 不分卷 Hu Wenzhonggong shouzha (Qing) 胡林翼 Hu Linyi
232 劉襄勤公奏稿 十六卷 Qin Xiangqingong zougao (Qing) 劉錦棠 Liu Jintang
233 平浙紀略 十六卷 Ping Zhe jilüe (Qing) 秦緗業 Qin Xiangye, 陳鐘英 Chen Zhongying
234 太平軍小刀會亂滬史料: Taipingjun Xiaodaohui luan Hu shiliao: (Rep) 上海通信社 Shanghai tongxin she (comp.)
紅亂紀事草 一卷 Hongluan jishi cao (Qing) 曹晟 Cao Sheng
覺夢錄 一卷 Juemenglu (Qing) 曹晟 Cao Sheng
梟林小史 一卷 Xionglin xiaoshi (Qing) 黃本銓 Huang Benquan
星周紀事 二卷 Xingzhou jishi (Qing) 王萃元 Wang Cuiyuan
235 蜷廬隨筆 不分卷 Quanlu suibi (Qing) 王伯恭 Wang Bogong
236 秋讞輯要 六卷
首 一卷
Qiuxian jiyao
Shou
(Qing) 剛毅 Gang Yi (comp.)
237 毋自欺室文集 十卷 Wuziqishi wenji (Qing) 王炳燮 Wang Bingxie
238 故舊文存 四卷 Gujiu wencun (Rep) 王樹楠 Wang Shunan (comp.)
239 志盦文稿 (志盦遺稿) 四卷
詩稿 六卷
Zhi'an wengao (Zhi'an yigao)
Shigao
(Rep) 王式通 Wang Shitong
240 北洋海軍章程 六卷 Beiyang haijun zhangcheng (Qing) NN
第二十五輯
241-244 王壯武公遺集 二十四卷
(附)年譜 二卷
Wang Zhuangwugong yiji
app. Nianpu
(Qing) 王錱 Wang Zhen
(Qing) 羅正鈞 Luo Zhengjun
245-250 劉武慎公全集 二十九卷
首 一卷
Liu Wuzhen quanji
Shou
(Qing) 劉長佑 Liu Changyou
第二十六輯
251-259 劉忠誠公遺集 Liu Zhongchenggong yiji (Qing) 劉坤一 Liu Kunyi
260 殷譜經侍郎自定年譜 二卷 Yin Pujing Shilang ziding nianpu (Qing) 殷兆鏞 Yin Zhaoyong
第二十七輯
261 宮傅楊果勇侯自編年譜 五卷 Gongfu Yang Guoyonghou zibian nianpu (Qing) 楊芳 Yang Fang
262 劉中丞奏議 二十卷 Liu Zhongcheng zouyi (Qing) 劉蓉 Liu Rong
263 嶺西公牘彙存 十卷 Lingxi gongcu huicun (Qing) 方浚師 Fang Junshi
264 兩罍軒尺牘 十二卷 Liangleixuan chidu (Qing) 吳雲 Wu Yun
265 小航文存 四卷 Xiaohang wencun (Rep) 王照 Wang Zhao
266 方家園雜詠二十首並紀事 一卷
雜記 一卷
Fangjiayuan zayong ershishou bing jishi
Zaji
(Rep) 王照 Wang Zhao
雪泥一印草刪存 一卷
附 一卷
照膽臺吟草刪存 一卷
下裡吟草刪存 一卷
Xueni yiyin cao shancun
Fu
Zhaodantai yincao shancun
Xiali yincao shancun
(Rep) 王照 Wang Zhao
航泊軒吟草刪存 二卷
(附)航泊軒詩餘 一卷
Hangboxuan yincao shancun
app. Hangboxuan shiyu
(Rep) 王照 Wang Zhao
267 敝帚齋主人年譜 一卷
(附)補 一卷
Bizhouzhai zhuren nianpu
Bu
(Qing) 徐鼒 Xu Zi; 徐承禧 Xu Chengxi (comm., suppl.)
268 舊聞隨筆 四卷 Jiuwen suibi (Rep) 姚永朴 Yao Yongpu
269 入幕須知 五種: Rumu xuzhi: (Qing) 張廷驤 Zhang Tingxiang (comp.)
幕學舉要 一卷 Muxue juyao (Qing) 萬維{翰-羽+飛} Wan Weihan
佐治藥言 一卷
續 一卷
Zuozhi yaoyan
Xu
(Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
學治臆說 二卷
續說 一卷
說贅 一卷
Xuezhi yishuo
Shuozhui
(Qing) 汪輝祖 Wang Huizu
辦案要略 一卷 Bian'an yaolüe (Qing) 王又槐 Wang Youhuai
刑幕要略 一卷
(附)贅言十則 一卷
Xingmu yaolüe
Zhuiyan shize
(Qing) NN
(Qing) 張廷驤 Zhang Tingxiang
270 求牧芻言 八卷
(附)誰園詩鈔 六卷
Qiumu chuyan
app. Shuiyuan shichao
(Qing) 阮本焱 Ruan Benyan
第二十八輯
271 籌瞻奏稿 三卷 Chouzhan zougao (Qing) 鹿傳霖 Lu Chuanlin
272 拙盦叢稿 Zhuo'an conggao (Qing) 朱一新 Zhu Yixin
273 清芬閣集 十二卷 Qingfenge ji (Qing) 朱採 Zhu Cai
274 陳侍御奏稿 四卷 Chen Shiqing zougao (Qing) 陳善同 Chen Shantong
275 出使美日秘國日記 十六卷 Chushi Mei-Ri-Mi guo riji (Qing) 崔國因 Cui Guoyin
276 陶廬文集 十三卷
文莫室詩 八卷
陶廬詩續集 十一卷
Taolu wenji
Wenmoshi shi
Taolu shi xuji
(Qing) 王樹楠 Wang Shunan
277 侯官陳石遺先生年譜 七卷 Houguan Chen Shiyi xiansheng nianpu (Rep) 陳聲暨 Chen Shengji; 王真 Wang Zhen (cont.)
278 歐戰之教訓與中國之將來 Ouzhan zhi jiaoxun yu Zhongguo zhi jianglai (Rep) 黃郛 Huang Fu
279 建國銓真 Jiaoguo quanzhen (Rep) 徐樹錚 Xu Shuzheng
280 國民政府外交史 第一集 Guomin zhengfu waijiao shi (Rep) 洪鈞培 Hong Junpei
第二十九輯
281 陶文毅公全集 六十四卷
首 一卷
末 一卷
Tao Wenyigong quanji
Shou
Mo
(Qing) 陶澍 Tao Shu
282 還讀我書室老人手訂年譜 二卷 Huanduwoshushi laoren shouding nianpu (Qing) 董恂 Dong Xun
283 冬暄草堂師友箋存 不分卷 Dongxuancaotang shiyou jiancun (Rep) 陳漢第 Chen Handi et al. (comp.)
284 可園文存 十六卷 Keyuan wencun (Qing) 陳作霖 Chen Zuolin
285 譚瀏陽全集 Tan Liuyang quanji (Qing) 譚嗣同 Tan Sitong
286 椒生隨筆 八卷 Jiaosheng suibi (Qing) 王之春 Wang Zhichun
287 瓜圃叢刊敘錄 一卷
續編 一卷
Guapu congkan xulu
Xubian
(Qing) 金梁 Jin Liang (comp.)
288 瀛談 五卷
附錄 一卷
Yingtan
Fulu
(Rep) 關賡麟 Guan Genglin
289 宦海伏波大事記 十二卷 Huanhai fubo da shiji (Rep) 陳福齡 Chen Fuling
290 宣統三年冬季職官錄 不分卷 Xuantong sannian dongji zhiguan lu (Qing) imp. ord. XT 3
第三十輯
291 國朝翰詹源流編年 二卷 Guochao hanzhan yuanliu biannian (Qing) 吳鼎雯 Wu Dingwen
292 如山于公年譜 二卷 Rushan Yu Gong nianpu (Qing) 宋榮 Song Rong, 李樹德 Li Shude
293 欽定學政全書 八十卷 Qinding xuezheng quanshu (Qing) imp. ord. QL 39
294 安吳 四種: An Wu: (Qing) 包世臣 Bao Shichen
中衢一勺 三卷
附錄 四卷
Zhongqu yishao
Fulu
(Qing) 包世臣 Bao Shichen; 包世榮 Bao Shirong, 包真言 Bao Zhenyan (comm.)
藝舟雙楫 六卷
附錄 三卷
Yizhou shuangji
Fulu
(Qing) 包世臣 Bao Shichen
管情三義 八卷 Guanqing sanyi (Qing) 包世臣 Bao Shichen
齊民四術 十二卷 Qimin sishu (Qing) 包世臣 Bao Shichen
295 李忠節公奏議 十六卷 Li Zhongjiegong zouyi (Qing) 李秉衡 Li Bingheng
296 蘿華山館遺集 五卷 Luohuashanguan yiji (Qing) 郭侖燾 Guo Luntao
297 太平天國叢書 十三種 Tiaping tianguo congshu (Rep) 謝興堯 Xie Xingyao (comp.)
298 盾鼻隨聞錄 八卷 Dunbi suiwen lu (Qing) 樗園退叟 Chuyuan tuisou; (Japan) 伊藤之干 Ito Shikan
299 侯官郭氏家集彙刊: Houguan Guoshi jiaji huikan: (Rep) 郭則澐 Guo Zeyun (comp.)
石泉集 四卷 Shiquanji (Qing) 郭柏蔭 Guo Baiyin
天開圖書樓文稿 四卷 Tiankaitushulou wengao (Qing) 郭柏蔭 Guo Baiyin
變雅斷章衍議 一卷 Bianya duanzhang yanyi (Qing) 郭柏蔭 Guo Baiyin
嘐嘐言 六卷
續嘐嘐言 四卷
Xiaoxiaoyan
Xu xiaoxiaoyan
(Qing) 郭柏蔭 Guo Baiyin
說雲樓詩草 二卷 Shuoyunlou shicun (Qing) 郭式昌 Guo Shichang
惜齋吟草 二卷 Xizhai yincao (Qing) 郭傅昌 Guo Fuchang
惜齋吟草別存 一卷 Xizhai yincao biecun (Qing) 郭傅昌 Guo Fuchang
匏廬詩存 九卷 Kualu shicun (Qing) 郭曾炘 Guo Cengxin
匏廬剩草 一卷 Kualu shengcao (Qing) 郭曾炘 Guo Cengxin
再愧軒詩草 一卷 Nankuixuan shicao (Qing) 郭曾炘 Guo Cengxin
郭文安公奏疏 一卷 Guo Wen'angong zoushu (Qing) 郭曾炘 Guo Cengxin
樓居偶錄 一卷 Louju oulu (Qing) 郭曾炘 Guo Cengxin
300 南園叢稿 二十四卷 Nanyuan conggao (Rep) 張相文 Zhang Xiangwen
第三十一輯
301 林文直公奏稿 (閩縣林侍郎(紹年)奏稿) 七卷
首 一卷
Lin Wenzhigong zougao (Minxian Lin Shilang zougao) (Qing) 林紹年 Lin Shaonian
302 屠光祿奏疏 (屠光祿(梅君)疏稿) 四卷 Tu Guanglu zoushu (Tu Guanglu shugao) (Qing) 屠仁守 Tu Renshou
303 趙柏岩集: Zhao Baiyan ji: (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin
庭訓錄 一卷 Tingchuanlu (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
光緒大事彙鑒 十二卷 Guangxu dashi huijian (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
宣統大事鑒 一卷 Xuantong dashi jian (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
彙呈朱子論治本各疏 一卷 Huicheng Zhuzi lunzhi ben geshu (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
興亡彙鑒 一卷 Xingwang huijian (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
諫院奏事錄 六卷 Jianyuan zoushi lu (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
柏岩文存 四卷 Baiyan wencun (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
潛並廬雜存 二卷 Qianbinglu zacun (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
柏岩詩存 四卷
聯語偶存 一卷
Baiyan shicun
Lianyu oucun
(Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
潛並廬詩存 二卷 Qianbinglu shicun (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
柏岩感舊詩話 三卷 Baiyan ganjiu shihua (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
潛並廬詩存初續 三卷 Qianbinglu shicun chuxu (Rep) 趙炳麟 Zhao Binglin (comp.)
304 金粟齋遺集 八卷
首 一卷
附錄 一卷
Jinsuzhai yiji
Shou
Fulu
(Qing) 蒯光典 Kuai Guangdian
305 乙亥叢編 四種: Yihai congbian: (Rep) 趙詒琛 Zhao Taichen, 王保{言+慧} Wang Baohui, 王大隆 Wang Dalong (comp.)
窳櫎日記鈔 三卷 Yuguang riji chao (Qing) 周星詒 Zhou Xingyi
夢盫居士自編年譜 一卷 Meng'an jushi zibian nianpu (Qing) 程庭鷺 Cheng Tinglu
三百堂文集 二卷 Sanbaitang wenji (Qing) 陳奐 Chen Huan
東陵紀事詩 一卷 Dongling jishi shi (Qing) 陳毅 Chen Yi
306 百爵齋叢刊 二種: Baijuezhai congkan: (Qing) 羅振玉 Luo Zhenyu (comp.)
東陵盜案彙編 三卷 Dongling dao'an huibian (Rep) NN
趙客亭先生年譜紀略 一卷 Zhao Keting xiansheng nianpu jilüe (Qing) 呂元亮 Lü Yuanliang
307 膠澳志 十二卷 Liao'aozhi (Rep) 趙琪 Zhao Qi; 袁榮叟 Yuan Rongsou (comp.)
308 膠澳租借始末電存 一卷 Liao'ao zujie shimo diancun (Qing) 章高元 Zhang Gaoyuan; 柳培榮 Liu Peirong (comp.)
309 新疆遊記 Xinjiang youji (Rep) 謝彬 Xie Bin
310 天放樓文言 十一卷
附錄 一卷
(附)詩集 九卷
Tianfanglou wenyan
Fulu
app. Shiji
(Rep) 金天翮 Jin Tianhe
第三十二輯
311 李文襄公奏議 二卷
奏疏 十卷
首 一卷
別錄 六卷
(附)年譜 一卷
Li Wenxianggong zouyi
Zoushu
Shou
Bielu
app. Nianpu
(Qing) 李之芳 Li Zhifang


(Qing) 程光{礻+豆} Cheng Guangdou
312 李文恭公奏議 二十二卷 Li Wengonggong zouyi (Qing) 李星沅 Li Xingyuan
313 星軺日記 一卷 Xingdiao riji (Qing) 沈炳垣 Shen Bingyuan
314 南遊記 一卷 Nanyouji (Qing) 孫嘉淦 Sun Jiagan
315 槐廳載筆 二十卷 Huaiting zaibi (Qing) 法式善 Fashishan (Faššan)
316 羊城古鈔 八卷
首 一卷
Yangcheng guchao
Shou
(Qing) 仇池石 Qiu Chishi
317 延吉邊務報告 不分卷 Yanji bianwu baogao (Qing) 吳祿貞 Wu Luzhen
318 海客日譚 六卷
首 一卷
Haike ritan
Shou
(Qing) 王芝 Wang Zhi
319 南征紀略 一卷 Nanzheng jilüe (Qing) 孫廷銓 Sun Tingquan
320 籌邊紀略 二卷 Choubian jilüe (Rep) 蕭劍秋 Xiao Jianqiu
第三十三輯
321 粵氛紀事 十三卷 Yuefen jishi (Qing) 謝山居士 Xieshan jushi
322 鮑公年譜 (鮑忠壯公(超)年譜) 一卷 Baogong nianpu (Bao Zhongzhuanggong nianpu) (Qing) 李叔璠 Li Shufan
323 皇清誥授光祿太夫特贈太子太保兵部尚書兼都察院右都御史兩江總督馬端敏公年譜 一卷 Huang-Qing gaoshou guanglu taifu tezeng taizi taibao bingbu shangshu jian duchayuan you duyushi Liang-Zhe zongdu Ma Duanmingong nianpu (Qing) 馬新佑 Ma Xinyou
324 長沙瞿氏叢刊: Changsha Zhaishi congkan: (Rep) 瞿宣穎 Zhai Xuan (comp.)
蘇常日記 一卷 Suchang riji (Qing) 瞿元霖 Zhai Yuanlin
天逸道人存稿 不分卷 Tianyi daoren cungao (Qing) 瞿元霖 Zhai Yuanlin
使豫日記 一卷 Shi Yu riji (Qing) 瞿鴻禨 Zhai Hongji
使閩日記 一卷 Shi Min riji (Qing) 瞿鴻禨 Zhai Hongji
325 譚文勤公奏稿 二十卷
首 一卷
Tan Wenqingong zougao
Shou
(Qing) 譚鐘麟 Tan Zhonglin
326 南海先生戊戌奏稿 二卷 Nanhai xiansheng wuxu zougao (Qing) 康有為 Kang Youwei
327 覺顛冥齋內言 四卷 Juedianmingzhai neiyan (Qing) 唐才常 Tang Caichang
328 蒿盦類稿 三十二卷
續稿 三卷
奏稿 四卷
Gao'an leigao
Xugao
Zougao
(Qing) 馮煦 Feng Xu
329 一山文存 十二卷 Yishan wencun (Rep) 章梫 Zhang Qin
330 中俄會議參考文件 第一類至第五類
(附)蘇維埃社會共和國聯邦憲法
Zhong-E huiyi cankao wenjian 1-5
app. Suwei'ai shehui gongheguo lianbang xianfa
(Rep) 中俄交涉公察會務處 Zhong-E jiaoshe gongcha huiwu chu (comp.)
第三十四輯
331 皇朝道咸同光奏議 六十四卷 Huangchao Dao-Xian-Tong-Guang zouyi (Qing) 王延熙 Wang Yanxi, 王樹敏 Wang Shumin
332 欽定六部處分則例 五十二卷 Qinding liubu chufen zeli (Qing) imp. ord. GX 3; 堵煥辰 Du Huanchen (rev.)
333 倭文端公遺書 十一卷
首 二卷
Wo Wenduandong yishu
Shou
(Qing) 倭仁 Wo Ren
334 吳文節公遺集 八十卷 Wu Wenjiegong yiji (Qing) 吳文鎔 Wu Wenrong
335 庚子詩鑒 七卷 Gengzi shijian (Rep) 郭則炘 Guo Zeyun
336 拳變系日要錄 不分卷 Quanbian xiri yaolu (Rep) 陳陸 Chen Lu (comp.)
337 桂林梁先生遺書 七卷
首 一卷
Guilin Liang xiansheng yishu
Shou
(Qing) 梁濟 Liang Ji; 梁煥鼐 Liang Huannai, 梁煥鼎 Liang Huanding (comp.)
338 審安齋遺稿 五卷
詩集 四卷
Shen'anzhai yigao
Shiji
(Rep) 陳濤 Chen Tao
339 中俄會商交收東三省電報彙鈔 Zhong-E huishang jiaoshou dongsansheng dianbao huichao (Qing) 楊儒 Yang Ru (comp.)
340 東三省蒙務公牘彙編 五卷 Dongsansheng mengwu gongdu huibian (Rep.) 朱啟鈐 Zhu Qiqian (comp.)
第三十五輯
341 文端公年譜 (錢文端公(陳群)年譜) 三卷
首 一卷
Wenduangong nianpu (Qian Wenduangong nianpu)
Shou
(Qing) 錢儀吉 Qian Yiji; 錢志澄 Qian Zhicheng (rev.)
342 啖蔗軒自訂年譜 一卷 Danzhexuan ziding nianpu (Qing) 方士淦 Fang Shigan
342 東歸日記 一卷 Donggui riji (Qing) 方士淦 Fang Shigan
343 陸文節公奏議 五卷
附錄 一卷
Lu Wenjiegong zouyi
Fulu
(Qing) 陸建瀛 Lu Jianying
344 寶韋齋類稿 八十二卷 Baoweizhai leigao (Qing) 李桓 Li Huan
345 光緒政要 三十四卷 Guangxu zhengyao (Qing) 沈桐生 Shen Tongsheng
346 寫禮廎遺箸 五卷 Xieliqing yizhu (Qing) 王頌蔚 Wang Songwei
347 陶廬雜錄 六卷 Taolu zalu (Qing) 法式善 Fashishan (Faššan)
348 李剛己先生遺集 (李剛己遺稿) 五卷
附錄 一卷
Li Gangji xiansheng yiji (Li Gangji yigao)
Fulu
(Qing) 李剛己 Li Gangji
349 清宮述聞 六卷 Qinggong shuwen (Rep) 章唐容 Zhang Tangrong (comp.)
350 陪京雜述 (陪都雜述) 不分卷 Pei Jing zashu (Peidu zashu) (Qing) 繆東霖 Miao Donglin
第三十六輯
351 大義覺迷錄 四卷 Dayi juemi lu (Qing) 清世宗 Emperor Shizong (愛新覺羅胤禛 Aisin Gioro Injen)
352 清初三大疑案考實 Qingchu san da yi'an kaoshi (Rep) 孟森 Meng Sen
353 耐庵奏議存稿 十二卷
首 一卷
(附)公牘存稿 四卷
(附)文存 六卷
(附)詩存 三卷
Nai'an zouyi cungao
Shou
app. Gongdu cungao
app. Wencun
app. Shicun
(Qing) 賀長齡 He Changling
354 潘文勤公奏疏 不分卷 Pan Wenqingong zoushu (Qing) 潘祖蔭 Pan Zuyin
秦輶日記 一卷
東陵日記 一卷
瀋陽紀程 一卷
西陵日記 一卷
Qinyou riji
Dongling riji
Shenyang jicheng
Xiling riji
(Qing) 潘祖蔭 Pan Zuyin
芬陀利室詞 一卷 Fentuolishi ci (Qing) 潘祖蔭 Pan Zuyin
東古文存 一卷 Donggu wencun (Tong ko mun ch'on) (Korea) 金正喜 Kim Chŏng-hŭi (comp.)
355 有恆心齋集: Youhengxinzhai ji: (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao
有恆心齋前集 一卷 Youhengxinzhai qianji (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
有恆心齋文 十一卷
詩 七卷
駢體文 六卷
Youhengxinzhai wen
Shi
Piantiwen
(Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
夏小正集說 四卷 Xia xiaozheng jishuo (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
有恆心齋外集 二卷 Youhengxinzhai waiji (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
有恆心齋詩餘 二卷 Youhengxinzhai shiyu (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
有恆心齋詞餘 一卷 Youhengxinzhai ciyu (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
雞澤脞錄 一卷 Jize cuolu (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
迎靄筆記 二卷 Ying'ai biji (Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
先德記 二卷
附 一卷
Xiandeji
Fu
(Qing) 程鴻詔 Cheng Hongzhao (comp.)
356 陶樓文鈔 十四卷 Taolou wenchao (Qing) 黃彭年 Huang Pengnian
陶樓雜著 Taolou zazhu (Qing) 黃彭年 Huang Pengnian
357 桐鄉勞先生遺稿 八卷
首 一卷
(附)韌叟自訂年譜 一卷
(附)拳案 三種
(附)新刑律修正案彙錄 一卷
Tongxiang Lao xiansheng yigao
Shou
app. Rensou ziding nianpu
app. Quan'an
app. Xin xinglü xiuzheng an huilu
(Qing) 勞乃宣 Lao Naixuan
358 冰嶺紀程 一卷
(附)度嶺吟 一卷
Bingling jicheng
app. Dulingyin
(Qing) 景廉 Jing Lian
359 半隱廬叢稿 六卷
(附)行狀 一卷
Banyinlu conggao
app. Xingzhuang
(Qing) 朱孔彰 Zhu Kongzhang
(Qing) 朱師轍 Zhu Shizhe
360 退補齋文存 十二卷
首 一卷
Tuibuzhai wencun
Shou
(Qing) 胡鳳丹 Hu Fengdan
第三十七輯
361-364 黎文肅公遺書 Li Wensugong yishu (Qing) 黎培敬 Li Peijing
365-366 桐城吳先生文集 四卷
詩集 一卷
尺牘 五卷
尺牘補遺 一卷
諭兒書 一卷
Rongcheng Wu xiansheng wenji
Shiji
Chidu
Chidu buyi
Yuershu
(Qing) 吳汝綸 Wu Rulun; 吳闓生 Wu Kaisheng (comp.)
367 桐城吳先生日記 十六卷 Tongcheng Wu xiansheng riji (Qing) 吳汝綸 Wu Rulun
368 通甫類稿 四卷
續編 二卷
通父詩存 四卷
詩存之餘 二卷
(附)右軍年譜 一卷
Tongfu leigao
Xubian
Tongfu shicun
Shicun zhi yu
app. Youjun nianpu
(Qing) 魯一同 Lu Yitong
369 竹葉亭雜記 八卷 Zhuyeting zaji (Qing) 姚元之 Yao Yuanzhi
370 豫乘識小錄 二卷 Yu chengshi xiaolu (Qing) 朱雲錦 Zhu Yunjin
第三十八輯
371 欽定滿洲祭神祭天典禮 六卷 Qinding Manzhou jisheng jitian dianli (Qing) imp. ord. QL 12
372 朱笥河先生年譜 一卷 Zhu Sihe xiansheng nianpu (Rep) 羅繼祖 Luo Jizu
373 邵二雲先生年譜 一卷 Shao Eryun xiansheng nianpu (Rep) 黃雲眉 Huang Yunmei
374 存素堂文稿 (存素堂全集) 四卷
補遺 一卷
詩稿 十三卷
續編 四卷
(附)頤壽老人年譜 二卷
Cunsutang wengao (Cunsutang wenji)
Buyi
Shigao
Xubian
app. Yishou laoren nianpu
(Qing) 錢寶琛 Qian Baochen; 錢鼎銘 Qian Dingming, 錢鼒銘 Qian Ziming (comm., suppl.)
375 蕉軒隨錄 十二卷
續錄 二卷
Jiaoxuan suilu
Xulu
(Qing) 方浚師 Fang Junshi
376 在陸草堂文集 六卷 Zailucaotang wenji (Qing) 儲欣 Chu Xin
377 邵陽魏先生遺集: Shao Yangwei xiansheng yiji: (Rep) 魏繇 Wei Yao
文斤山民集 六卷 Wenjin shanmin ji
復初文錄 一卷 Fuchu wenlu
金溪題跋 一卷 Jinci tiba
金溪詞 一卷 Jinxi ci
泳經堂叢書 二卷 Yongjingtang congshu
378 槐卿遺稿 六卷
附錄 一卷
槐卿政跡 六卷
Huaiqing yigao
Fulu
Huaiqing zhengji
(Qing) 沈衍慶 Shen Yanqing
379 在園雜志 四卷 Zaiyuan zazhi (Qing) 劉廷璣 Liu Tingji
380 大清縉紳全書 (光緒戊申春夏兩季爵秩全覽) 不分卷 Da-Qing jinshen quanshu (Guangxu wushen chun-xia liangji juezhi quanlan) (Qing) imp. ord. GX 33
第三十九輯
381 宗室貢舉備考 不分卷 Zongshi gongju beikao (Qing) 瑞聯 Rui Lian
382 養晦堂文集 十卷
詩集 二卷
Yanghuitang wenji
Shiji
(Qing) 劉蓉 Liu Rong
383 周武莊公遺書 (磨盾紀實) 九卷
外集 三卷
別集 一卷
附錄 一卷
(附)年譜 一卷
Zhou Wuzhuanggong yishu (Lixun jishi)
Waiji
Bieji
Fulu
Nianpu
(Qing) 周盛傳 Zhou Shengchuan(Qing) 周家駒 Zhou Jiaxun
384 敦懷堂洋務叢鈔: Dunhuaitang yangwu congchao: (Qing) 張樹聲 Zhang Shusheng (comp.)
柔遠新書 四卷 Rouyuan xinshu (Qing) 朱克敬 Zhu Kejing
海防要覽 二卷 Hailan yaolu (Qing) 李鴻章 Li Hongzhang, 丁日昌 Ding Richang
萬國總說 三卷 Wanguo zongshuo (Qing) 朱克敬 Zhu Kejing (transl.)
俄羅斯國紀要 一卷 Eluosi guo jiyao (Qing) 林則徐 Lin Zexu
俄羅斯方域 一卷 Eluosi fangyu (Qing) 姚瑩 Yao Ying
記英俄二夷構兵 一卷 Ji Ying-E eryi goubing (Qing) 姚瑩 Yao Ying
操勝要覽 一卷 Caosheng yaolan (Qing) 王韜 Wang Tao
華洋戰書 一卷 Hua-Yang zhanshu (Qing) 張藎臣 Zhang Jinchen
火攻備要 三卷
(附)七注陰符經 一卷
Huogong beiyao
app. Qizhu Yinfujing
(Shu-Han) 諸葛亮 Zhuge Liang; (Ming) 劉基 Li Ji, 焦玉 Jiao Yu (comm.)
(Han) 張良 Zhang Liang
孫子九地問對 一卷 Sunzi jiucheng wendui (Japan) 荻生徂徠 Ogyū Sorai; 太宰春台 Dazai Shundai (suppl.)
385 庚辛泣杭錄 十六卷: Gengxin qi Hang lu: (Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
欽定剿平粵匪方略 二卷 Qinding Jiaoping yuefei fanglüe (Qing) 朱學勤 Zhu Xueqin (comp.); 丁丙節 Ding Bingijie (rec.)
昭忠祠志 一卷 Zhaozhongci zhi (Qing) 范承堃 Fan Chengkun
崇義祠志 一卷 Chongyici zhi (Qing) 陸楨 Lu Zhen
儀烈墓錄 一卷 Yiliemu lu (Qing) 孫樹禮 Sun Shuli
兩浙庚辛紀略 一卷 Liang-Zhe gengxin jilüe (Qing) 陳學繩 Chen Xuesheng
庚申浙變記 一卷 Gengshen Zhe bian ji (Qing) 繆德芬 Miao Defen
轉徙餘生記 一卷 Zhuanxi yusheng ji (Qing) 許奉恩 Xu Feng'en; 丁丙節 Ding Bingjie (rec.)
杭城再陷紀實 一卷 Hangcheng zaixian jishi (Qing) 華學烈 Hua Xuelie
思痛記 一卷 Sitongji (Qing) 李圭 Li Gui; 丁丙節 Ding Bingjie (rec.)
難中記 Nanzhongji (Qing) 張爾嘉 Zhang Erjia
殉烈記 Xunlieji (Qing) 張光烈 Zhang Guanglie; 丁丙節 Ding Bingjie (rec.)
平浙紀略 一卷 Ping Zhe jilüe (Qing) 秦緗業 Qin Xiangye, 鐘英 Zhong Ying; 丁丙節 Ding Bingjie (rec.)
湘軍記 一卷 Xiangjunji (Qing) 王定安 Wang Ding'an
杭城紀難詩 Hangcheng jinan shi (Qing) 陸以湉 Lu Yitian
蒿目集 Gaomuji (Qing) 許瑤光 Xu Yaoguang
杭城辛酉紀事詩 一卷 Hangcheng xinyou jishi shi (Qing) 張蔭榘 Zhang Yinqu, 吳淦 Wu Gan
杭城紀難詩編 一卷 Hangcheng jinan shibian (Qing) 王震元 Wang Zhenyuan (comp.)
386 京口掌故叢編 六卷: Jingkou zhanggu congbian: (Qing) 陳懋恆 Chen Maoheng, 陶駿保 Tao Junbao (comp.)
己酉避亂錄 一卷 Yiyou biluan lu (Song) 胡舜申 Hu Shunshen
己酉避亂錄校勘記 一卷 Yiyou biluan lu jiaokanji (Qing) 陳懋恆 Chen Maoheng
京口僨城錄 一卷 Jingkou fencheng lu (Qing) 法芝瑞 Fazhirui
出圍城記 一卷 Chu weicheng ji (Qing) 楊棨 Yang Qi
鎮城竹枝詞 一卷 Zhencheng zhuzhi ci (Qing) NN
草閑日記 一卷 Caoxian riji (Qing) 朱士雲 Zhu Shiyun
從軍紀事 一卷 Congjun jishi (Qing) 卞乃譝 Bian Naisheng
387 撫夷日記 一卷 Fuyi riji (Qing) 張喜 Zhang Xi
388 瀛壖雜志 六卷 Yingruan zazhi (Qing) 王韜 Wang Tao
389 籌邊芻言 一卷 Choubian chuyan (Qing) 徐鼐霖 Xu Nailin
390 籌藏芻議 一卷 Choucang chuyi (Qing) 姚錫光 Yao Xiguang
第四十輯
391 錢牧齋先生尺牘 四卷 Qian Muzhai xiansheng chidu (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi
392 武進李先生年譜 (李申耆年譜) 三卷
先師小德錄 一卷
Wujin Li xiansheng nianpu (Li Shenqi nianpu)
Xianshi xiaode lu
(Qing) 蔣彤 Jiang Tong
393 篷窗隨錄 十四卷
續錄 二卷
附錄 二卷
Luchuang suibi
Xulu
Fulu
(Qing) 沈兆澐 Shen Zhaoyun
394 寶綸堂文鈔 八卷
詩鈔 六卷
Baoluntang wenchao

Shichao
(Qing) 齊召南 Qi Zhaonan
395 荻芬書屋文稿 不分卷
詩稿 四卷
Difenshuwu wengao
Shigao
(Qing) 董恂 Dong Xun
396 退一步齋文集 四卷 Tuiyibuzhai wenji (Qing) 方浚師 Fang Junshi
397 陳文忠公奏議 (滄趣樓奏議) 二卷 Chen Wenzhonggong zouyi (Cangqulou zouyi) (Qing) 陳寶琛 Chen Baochen
397 滄趣樓詩集 十卷
聽水齋詞 一卷
Cangqulou shiji
Tingshuizhai ci
(Qing) 陳寶琛 Chen Baochen
398 張中丞奏議 四卷 Zheng Zhongcheng zouyi (Qing) 張聯桂 Zhang Liangui
399 常慊慊齋文集 二卷 Chengqianqianzhai wenji (Qing) 朱之榛 Zhu Zhizhen
400 螾廬未定稿 三卷
續編 一卷
Yinlu weiding gao
Xubian
(Rep) 王季烈 Wang Jilie
第四十一輯
401 勵志錄 (沈端恪公遺書) 二卷
(附)沈端恪公年譜 二卷
Lizhilu (Shen Duankegong yishu)
app. Shen Duankegong nianpu
(Qing) 沈近思 Shen Jinsi
(Qing) 沈曰富 Shen Yuefu
402 天岳山館文鈔 四十卷 Tianyueshanguan wenchao (Qing) 李元度 Li Yuandu
403 莫氏 四種: Moshi:
貞定先生遺集 四卷 Zhending xiansheng yiji (Qing) 莫與儔 Mo Yuchou
郘亭遺文 八卷 Lüting yiwen (Qing) 莫友芝 Mo Youzhi
郘亭遺詩 八卷 Lüting yishi (Qing) 莫友芝 Mo Youzhi
郘亭詩鈔 六卷 Lüting shichao (Qing) 莫友芝 Mo Youzhi
404 江南制造局記 十卷
附 一卷
Jiangnan zhizaoju ji
Fu
(Qing) 魏允恭 Wei Yungong
405 蕉廊脞錄 八卷 JIaolang cuolu (Qing) 吳慶坻 Wu Qingchi
406 諫書稀庵筆記 一卷 Lianshuxi'an biji (Qing) 陳恆慶 Chen Hengqing
407 蜀燹述略 六卷 Shuxian shulüe (Qing) 余鴻觀 Yu Hongguan
408 敬鄉筆述 八卷 Jingxiang bishu (Qing) 徐士鑾 Xu Shiluan
409 桐城耆舊傳 十二卷 Tongcheng qijiu zhuan (Qing) 馬其昶 Ma Qichang
410 汪穰卿筆記 八卷 Wang Rangqing biji (Qing) 徐珂 Xu Ke
第四十二輯
411 心白日齋集 六卷 Xinbairizhai ji (Qing) 尹耕雲 Yin Gengyun
412 春在堂雜文 二卷
續編 五卷
三編 四卷
四編 八卷
五編 八卷
六編 十卷
補遺 六卷
Chunzaitang zawen
Xubian
Sanbian
Sibian
Wubian
Liubian
Buyi
(Qing) 俞樾 Yu Yue
413 春在堂隨筆 十卷 Chunzaitang suibi (Qing) 俞樾 Yu Yue
414 春在堂尺牘 六卷 Chunzaitang chidu (Qing) 俞樾 Yu Yue
415 (春在堂)楹聯錄存 五卷
附錄 一卷
(Chunzaitang) Yinglian lucun
Fulu
(Qing) 俞樾 Yu Yue
416 清道人遺集 二卷
附錄 一卷
佚稿 一卷
捃遺 一卷
Qing daoren wenji
Fulu
Yigao
Junyi
(Qing) 李瑞清 Li Ruiqing
417 嚴幾道文鈔 五卷
詩鈔 一卷
附錄 一卷
Yan Jidao wenchao
Shichao
Fulu
(Qing) 嚴復 Yan Fu
418 奧簃朝鮮 三種: Yueyi Chaoxian: (Qing) 周家祿 Zhou Jialu
朝鮮世表 一卷 Chaoxian shibiao
朝鮮載記備編 二卷 Chaoxian zaiji beibian
朝鮮樂府 一卷 Chaoxian yuefu
419 舊聞零拾 Jiuwen lingshi (Rep) 鄧之誠 Deng Zhicheng (comp.)
420 辛亥革命始末記 (實行立憲彙編) Xinhai geming shimo ji (Shixing lixian huibian) (Rep) 壽臣 Shou Chen
第四十三輯
421 復初齋文集 三十五卷 Fuchuzhai wenji (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
422 籌海初集 四卷 Chouhai chuji (Qing) 關天培 Guan Tianpei
423 裕靖節公遺書 十二卷
首 一卷
Chu Jingjiegong yishu
Shou
(Qing) 裕謙 Yu Lian
424 古微堂內集 三卷
外集 七卷
Guweitang neiji
Waiji
(Qing) 魏源 Wei Yuan
425 嘉定長白二先生奏議 Jiading Changbai er xiansheng zouyi (Qing) 夏震武 Xia Zhenwu (comp.)
426 敬孚類稿 十六卷 Jingfu leigao (Qing) 蕭穆 Xiao Mu
427 銅官感舊集 四卷 Tongguan ganjiu ji (Qing) 章華 Zhang Hua (comp.)
428 金壺七墨全集: Jinhu qimo quanji: (Qing) 黃鈞宰 Huang Junzai
金壺浪墨 八卷 Jinhu langmo
金壺遁墨 五卷 Jinhu dunmo
金壺逸墨 二卷 Jinhu yimo
金壺戲墨 一卷 Jinhu ximo
金壺醉墨 一卷 Jinhu zuimo
金壺淚墨 二卷 Jinhu leimo
429 水雲樓詞 二
(附)水雲樓燼餘稿 一卷
Shuiyunlou ci
app. Shuiyunlou jinyugao
(Qing) 蔣春霖 Jiang Chunlin
430 煮藥漫抄 二卷 Zhuyao manchao (Qing) 葉煒 Ye Hui
第四十四輯
431-436 曾忠襄公奏議 三十二卷 Zeng Zhongxianggong zouyi (Qing) 曾國荃 Zeng Guoquan
437 退庵自訂年譜 一卷 Tui'an ziding nianpu (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
438 退庵隨筆 二十二卷 Tui'an suibi (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
439 南省公餘錄 八卷 Nanshenggong yulu (Qing) 梁章鉅 Liang Zhangju
440 張嗇庵先生實業文鈔 三卷
首 一卷
Zhang Lin'an xiansheng shiye wenchao
Shou
(Rep) 張謇 Zhang Jian
第四十五輯
441 陶勤肅公奏議遺稿 十二卷
首 一卷
Tao Qinsugong zouyi yigao
Shou
(Qing) 陶模 Tao Mo
442 龍壁山房文集 五卷 Longbishanfang wenji (Qing) 王拯 Wang Cheng
443-448 退廬全集: Tuilu quanji: (Qing) 胡思敬 Hu Sijing
退廬詩集 四卷
退廬文集 七卷
Tuilu shiji
Tuilu wenji
退廬箋牘 四卷 Tuilu jiandu
退廬疏稿 四卷
補遺 一卷
Tuilu shugao
Buyi
驢背集 四卷 Lübeiji
審國病書 一卷 Shen guobing shu
大盜竊國記 一卷 Dadao kouguo ji
丙午厘定官制芻論 二卷
附錄 一卷
Bingwu liding guanzhi chulun
Fulu
戊戌履霜錄 四卷 Wuxu lüshuang lu
國聞備乘 四卷 Guowen beicheng
九朝新語 十六卷 Jiuchao xinyu
十朝新語外編 一卷 Shichao xinyu waibian
鹽乘 十六卷 Yancheng
449 室名索引 Shiming suoyin (Rep) 陳乃乾 Chen Naiqian, 陶毓英 Tao Yuying (comp.)
450 最近官紳履歷彙錄 第一集 Zuijin guanshen lüli huilu ser. 1 (Rep) 敷文社 Fuwenshe (comp.)
第四十六輯
451 趙文恪公自訂年譜 一卷 Zhao Wenkegong ziding nianpu (Qing) 趙光 Zhao Guang
趙文恪公遺集 二卷 Zhao Wenkegong yiwen (Qing) 趙光 Zhao Guang
452-460 張文襄公全集 奏議 七十二卷
電奏 十三卷
公牘 四卷
首 二卷
Zhang Wenxianggong quanji zouyi
Dianzou
Gongdu
Shou
(Qing) 張之洞 Zhang Zhidong
第四十七輯
461 東塾集 六卷 Dongshuji (Qing) 陳澧 Chen Li
462 開縣李尚書政書 八卷
首 一卷
Kaixian Li Shangshu zhengshu
Shou
(Qing) 李宗羲 Li Zongxi, 方宗誠 Fang Zongcheng (comp.); 李本方 Li Benfang (comm.)
463-470 張文襄公全集 電牘 八十卷 Zhang Wenxianggong quanji diandu (Qing) 張之洞 Zhang Zhidong, 王樹楠 Wang Shunan (comp.)
第四十八輯
471 國朝名臣言行錄 十六卷 Guochao mingchen yanxing lu (Qing) 王炳燮 Wang Bingxie
472 使琉球記 六卷 Shi Liuqiu ji (Qing) 李鼎元 Li Dingyuan
473-478 張文襄公全集 公牘 三十六卷 Zhang Wenxianggong quanji gongdu (Qing) 張之洞 Zhang Zhidong, 王樹楠 Wang Shunan (comp.)
479 庫頁島志略 四卷 Kuyedao zhilüe (Rep) 石榮暲 Shi Rongzhang
480 合河政紀 二卷 Hehe zhengji (Rep) 石榮暲 Shi Rongzhang
第四十九輯
481 二知軒文存 三十四卷 Erzhixuan wencun (Qing) 方浚頤 Fang Junyi
482-485 張文襄公全集
(附)校勘記 一卷
Zhang Wenxianggong quanji
app. Jiaokanji
(Qing) 張之洞 Zhang Zhidong; 甘鵬雲 Gan Pengyun (comm.), 王樹楠 Wang Shunan (comp.)
486 田硯齋文集 二卷 Tianyanzhai wenji (Qing) 褚榮槐 Chu Ronghuai
487 退谷文集 (退谷文存) 二卷 Tuigu wenji (Tuigu wencun) (Qing) 程守謙 Cheng Shouqian
488 玉井山館筆記 一卷 Yujingshanguan biji (Qing) 許宗衡 Xu Zongheng
489 四魂集 五卷 Yihunji (Qing) 易順鼎 Yi Shunding
490 李鴻章遊俄紀事 Li Hongzhang you E jishi (Russia) 維特 Weite (Sergei Yulivich Witte); 王光祈 Wang Guangqi (transl.)
第五十輯
491 晏海澄先生年譜 四卷
附錄 一卷
Yan Haicheng xiansheng nianpu
Fulu
(Rep) 金兆豐 Jin Zhaoli
492-498 民國經世文編 不分卷 Minguo jingshi wenbian (Rep) 經世文社編譯部 Jingshi wenshe bianyi bu (comp.)
499 黃克強軼事 一卷
蔡松坡軼事 一卷
Huang Keqiang yishi
Cai Songpo yishi
天懺生冬生 撰 排印本
500 清代州縣故事 一卷 Qingdai zhouxian gushi (Rep) 蔡申之 Cai Shenzhi
第五十一輯
501 沈文忠公集 十卷
(附)沈文忠公自訂年譜 一卷
Shen Wenzhonggong ji
app. Shen Wenzhonggong ziding nianpu
(Qing) 沈兆霖 Shen Zhaolin
502 劉武慎公年譜 三卷 Liu Wushengong nianpu (Qing) 鄧輔綸 Deng Fulun, 王政慈 Wang Zhengci
503 滇黔奏議 十卷 Dian-Qian zouyi (Qing) 劉岳昭 Liu Yuezhao
504 王先謙自定年譜 (葵園自定年譜) 三卷 Wang Xianqian ziding nianpu (Kuiyuan ziding nianpu) (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
505 黃陶樓先生年譜 一卷 Huang Taolou xiansheng nianpu (Rep) 陳定祥 Chen Dingxiang
506 藝風老人年譜 一卷 Yifeng laoren nianpu (Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
507 庸盦尚書奏議 十六卷 Yong'an shangshu zouyi (Qing) 陳夔龍 Chen Kuilong; 俞陛雲 Yu Biyun (comp.)
508 珠岩山人 三種: Zhuyan shanren: (Rep) 高樹 Gao Shu
金鑾瑣記 一卷 Jinluan suoji (Rep) 高樹 Gao Shu
鴒原錄 一卷 Lingyuanlu (Rep) 高樹 Gao Shu
思子軒傳奇 六卷 Sizixuan chuanqi (Rep) 高樹 Gao Shu
509 肅藻遺書 四卷 Suzao yishu (Qing) 胡發琅 Hu Falang
510 雲南北界勘察記 八卷
附錄 二卷
Yunnan beijie kancha ji
Fulu
(Rep) 尹明德 Yin Mingde
第五十二輯
511 學源堂文集 十九卷 Xueyuantang wenji (Qing) 郭芬 Guo Fen
512 學源堂詩集 十卷 Xueyuantang shiji (Qing) 郭芬 Qing Fen
513-515 望溪先生文集 (方望溪先生全集) 十八卷
集外文 十卷
集外文補遺 二卷
(附)年譜 一卷
(附)年譜附錄 一卷
Wangxi xiansheng wenji (Fang Wangxi xiansheng quanji)
Jiwai wen
Ji waiwen buyi
app. Nianpu
app. Nianpu fulu
(Qing) 方苞 Fang Bao; 戴鈞衡 Dai Junheng (comp.)


(Qing) 蘇敦元 Su Dunyun
516 澄懷園文存 十五卷 Chenghuaiyuan wencun (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu
517 澄懷主人自訂年譜 六卷 Chenghuai zhuren ziding nianpu (Qing) 張廷玉 Zhang Tingyu
518 夷氛記聞 五卷 Yifen jiwen (Qing) 梁廷楠 Liang Tingnan
519 惕盦年譜 一卷 Ti'an nianpu (Qing) 崇實 Chong Shi
520 聖德紀略 一卷
儤直紀略 一卷
恩遇記略 一卷
舊聞紀略 一卷
Shengde jilüe
Baozhi jilüe
Enyu jilüe
Jiuwen jilüe
(Qing) 瞿鴻禨 Zhai Hongji
第五十三輯
521-522 佳夢軒叢著: Jiamengxuan congzhu: (Qing) 奕賡 Yigeng
東華錄綴言 六卷 Donghualu chuoyan (Qing) 奕賡 Yigeng
清語人名譯漢 二卷 Qingyu renming yi Han (Qing) 奕賡 Yigeng
歌章祝詞輯錄 二卷 Gezhang zhuci jilu (Qing) 奕賡 Yigeng
謚法續考 一卷 Yifa xukao (Qing) 奕賡 Yigeng
本朝王公封號 一卷
異姓公伯 一卷
Benchao wanggong fenghao
Yixing gongbo
(Qing) 奕賡 Yigeng
封謚翻清 一卷 Fengyi fanqing (Qing) 奕賡 Yigeng
侍衛瑣言 一卷
補 一卷
Shiwei suoyan
Buyi
(Qing) 奕賡 Yigeng
管見所及 一卷
補遺 一卷
Guanjian suoji
Buyi
(Qing) 奕賡 Yigeng
寄楮備談 一卷 Jichu beitan (Qing) 奕賡 Yigeng
煨柮閑談 一卷 Weiduo xiantan (Qing) 奕賡 Yigeng
括談 二卷 Kuotan (Qing) 奕賡 Yigeng
523-526 滿清稗史 十六種 Man-Qing baishi (Rep) 陸保璇 Lu Baoxuan; 汪慶祺 Wang Qingqi, 汪德軒 Wang Dexuan (comm.)
527 辛亥革命北方實錄 一卷
(附)辛亥革命北方烈士列傳 一卷
Xinhai geming beifang shilu
app. Xinhai geming beifang lieshi liezhuan
(Rep) 胡鄂公 Hu Egong
528 我之歷史 (宋漁父遺著) Wo zhi lishi (SOng Yufu yizhu) (Rep) 宋教仁 Song Jiaoren
529 陳英士先生紀念全集 Chen Yingshi xiansheng jinian quanji (Rep) 何仲簫 He Zhongxiao (comp.)
530 阮荀伯先生遺集: Ruan Xunbo xiansheng yiji: (Rep) 阮性存 Ruan Xingcun
阮荀伯先生遺札 一卷 Ruan Xunbo xiansheng yizha
阮性存遺稿 五卷 Ruan Xingcun yigao
現行刑律要論 不分卷 Xianxing xinglü yaolun
大清現行刑律要論 不分卷 Da-Qing xianxing xinglü yaolun
先君荀伯公年譜 一卷 Xianjun Xun Bogong nianpu (Rep) 阮毅成 Ruan Yicheng
第五十四輯
531 國朝宮史 三十六卷 Guochao gongshi (Qing) imp. ord. QL 34
532 皇朝瑣屑錄 四十四卷 Huangchao suoxie lu (Qing) 鐘琦 Zhong Qi
533 包慎伯先生年譜 一卷 Bao Shenbo xiansheng nianpu (Rep) 胡韞玉 Hu Wenyu
534 未灰齋文集 八卷
外集 一卷
Weihuizhai wenji
Waiji
(Qing) 徐鼒 Xu Zi
535 二二五五疏 二卷 Erer wuwu shu (Rep) 錢恂 Qian Xun
536 無錫楊仁山先生遺著 不分卷 Wuxi Yang Renshan xiansheng yizhu (Rep) 楊道霖 Yang Daolin
537 軌政紀要 五卷 GUizheng jiyao (Qing) 陳毅 Chen Yi (comp.)
538 度支部軍餉司奏案彙編 四卷 Duzhibu junxiang si zou'an huibian (Qing) imp. ord. GX 34
539 度支部稅課司奏案輯要 三卷 Duzhibu shuike si zou'an jiyao (Qing) imp. ord. XT 3
540 田賦案牘彙編 不分卷 Tianfu andu huibian (Rep) 財政部 Caizhengbu (comp.)
第五十五輯
541 孫文定公奏疏 十二卷 Sun Wendinggong zoushu (Qing) 孫嘉淦 Sun Jiagan; 孫鑄 Sun Zhu (comp.)
542 道咸同光名人手札 第一集 不分卷 Dao-Xian-Tong-Guang mingren shouzha 1 (Rep.) NN
543 山東軍興紀略 二十二卷 Shandong junxing jilüe (Qing) 張曜 Zhang Yao
544 滿洲軍機章京題名 一卷 Manzhou junji zhangjing timing (Qing) 吳孝銘 Wu Xiaoming
545 乘查筆記 一卷 Shengzha bitan (Qing) 斌椿 Bin Chun
546 振綺堂叢書 初集: Zhenqitang congshu 1: (Qing) 汪康年 Wang Kangnian (comp.)
聖祖五幸江南恭錄 一卷 Shengzu wuxing Jiangnan gonglu (Qing) NN
客舍偶聞 一卷 Keshe ouwen (Qing) 彭孫貽 Peng Sunyi
克復諒山大略 一卷 Kefu liangshan dalüe (Qing) NN
拳匪聞見錄 一卷 Quanfei jianwen lu (Qing) 管鶴 Guan He
韓南溪 四種 Hannanxi (Qing) 韓超 Han Chao
 獨山平匪記 一卷 Dushan pingfei ji
 遵義平匪日記 一卷 Zunyi pingfei riji
 苗變記事 一卷 Miaobian jishi
 南溪韓公年譜 一卷
(附)玩寇新書回目
Nanxi Hangong nianpu
app. Wenkou xinshu huilu
(Qing) 陳昌運 Chen Changyun
(Qing) NN
漢官答問 五卷 Hanguan dawen (Qing) 陳樹鏞 Chen Shuyong
澳門公牘錄存 一卷 Aomen gongdu lucun (Qing) NN
蒙古西域諸國錢譜 四卷 Menggu Xiyu zhuguo qianpu (Qing) 陳其鑣 Chen Jibiao (transl.); 張美翊 Zhang Meiyi (corr.)
經典釋文補條例 一卷 Jingdian shiwen bu tiaoli (Qing) 汪遠孫 Wang Yuansun
借閑隨筆 一卷 Jiexian suibi (Qing) 汪遠孫 Wang Yuansun
547 嶺雲海日樓詩鈔 十三卷
選外集 一卷
(附)倉海先生丘公逢甲年譜 一卷
Lingyunhairilou shichao
Xuan waiji
app. Canghai xiansheng Qiu gong feng jia nianpu
(Qing) 丘逢甲 Qiu Fengjia

(Qing) 丘琮 Qiu Cong
548 舊京詩存 八卷
文存 八卷
Jiujing shicun
Wencun
(Rep) 孫雄 Sun Xiong
549 曾胡治兵語錄 不分卷 Zeng Hu zhibing yulu (Rep) 蔡鍔 Cai E
550 治匪紀略 不分卷 Zhifei jilüe (Rep) 任傳藻 Ren Chuanzao
第五十六輯
551 籌辦夷務始末 道光 八十卷 Chouban yiwu shimo Daoguang (Qing) imp. ord. XF 6
552 郎潛紀聞 十四卷 Lang Qian jiwen (Qing) 陳康祺 Chen Kangqi
553 燕下鄉脞錄 (郎潛二筆) 十六卷 Yanxia xiangcuo lu (Lang Qian erbi) (Qing) 陳康祺 Chen Kangqi
554 壬癸藏札記 (郎潛三筆) 十二卷 Rengui Zang zhaji (Lang Qian sanbi) (Qing) 陳康祺 Chen Kangqi
555 明末清初灌輸西學之偉人 Mingmo Qingchu guanshu xixue zhi weiren (Rep) 徐宗澤 Xu Zongze
556 清代雲南銅政考 Qingdai Yunnan tongzheng kao (Rep) 嚴中平 Yan Zhongping
557 近代湘賢手札 一卷 Jindai Xiangxian shouzha (Rep) 龍伯賢 Long Boxian (comp.)
558 譚延闓詩札 一卷 Tan Yankai shizha (Rep) 譚延闓 Tan Yankai
559 澄廬詩集 七卷 Chenglu shiji (Rep) 鄒魯 Zou Lu
560 客人對 二卷 Kerendui (Rep) 古直 Gu Zhi
第五十七輯
561 衛藏圖識 二卷 Wei Zang tushi (Qing) 馬少雲 Ma Shaoyun, 盛梅溪 Sheng Meixi
562 黔南職方紀略 九卷 Qiannan zhifang jilüe (Qing) 羅繞典 Luo Raodian (comp.)
563 三名臣書牘 四卷 San mingchen shudu (Qing) 何天柱 He Tianzhu (comp.)
564 軍書彙鈔 六卷 Junshu huichao (Qing) 張錫綸 Zhang Xilun (comp.)
565 津門雜記 三卷 Jinmen zaji (Qing) 張燾 Zhang Tao
566 退思齋文存 一卷
詩存 一卷
(附)河北省教育三年計畫 一卷
Tuisizhai wencun
Shicun
app. Hebeisheng jiaoyu sannian jihua
(Rep) 陳寶泉 Chen Baoquan
567 程璧光殉國記 Cheng Biguang xunguo ji (Rep) 莫汝非 Mo Rufei
568 (甲子)奉直戰史 (Jiazi) Feng-Zhi zhan shi (Rep) NN
569 哀思錄 Aisilu (Rep) 孫中山先生國葬紀念委員會 Sun Zhongshan xiansheng guozang jinian weiyuanhui (comp.)
570 會澤唐母朱太夫人榮哀錄 (會澤唐氏榮哀錄) 不分卷
唐太翁榮哀錄 不分卷
唐母李太夫人榮哀錄 不分卷
唐室袁夫人榮哀錄 不分卷
Huize Tangmu Zhu Tai furen rong'ai lu (Huize Tangshi rong'ai lu)
Tang Taiweng rong'ai lu
Tangmu Li Tai furen rong'ai lu
Tangshi Yuan furen rong'ai lu
(Rep) NN
第五十八輯
571 曾忠襄公書札 二十二卷
文集 二卷
Zeng Zhongxianggong shuzha
Wenji
(Qing) 曾國荃 Zeng Guoquan; 蕭榮爵 Xiao Rongjue (comp.)
572 李忠武公遺書 四卷 Li Zhongwugong yishu (Qing) 李續賓 Li Xubin; 李光久 Li Guangjiu (comp.)
573 十三峰書屋文稿 (李申夫先生全集) 一卷
詩集 一卷
書札 四卷
批牘 二卷
Shisanfengshuwu wengao (Li Shenfu xiansheng quanji)
Shiji
Shuzha
Pidu
(Qing) 李榕 Li Rong
574 馬中丞遺集 十卷
首 一卷
Ma Zhogncheng yiji
Shou
(Qing) 馬丕瑤 Ma Piyao
575 陸文慎公年譜 二卷
陸氏世系 一卷
Lu Senshenggong nianpu
Lushi shixi
(Qing) 陸寶忠 Lu Baozhong; 陳宗彝 Chen Zongyi (suppl.)
576 袁忠節公手札 不分卷 Yuan Zhongjiegong shouzha (Qing) 袁永日 Yuan Yongri
577 詞垣日記 一卷 Ciyuan riji (Qing) 帥方蔚 Shuai Fangwei
578 乞師日記 一卷 Qishi riji (Qing) 張瑛 Zhang Ying
579 恤蒿廬文初稿 十卷 Xuegaolu wen chugao (Qing) 張浚萬 Zhang Junwan
580 兵部公牘 二卷 Bingbu gongdu (Qing) 黃雲鵠 Huang Yungu
第五十九輯
581 籌辦夷務始末 咸豐 八十卷 Chouban yiwu shimo Xianfeng (Qing) imp. ord. TZ 6
582 使東述略 一卷
(附)雜詠 一卷
Shidong shulüe
app. Zayong
(Qing) 何如璋 He Ruzhang
583 棧雲峽雨日記 二卷
(附)棧雲峽雨詩草 一卷
(附)附錄一卷
Zhanyun xiayu riji
app. Zhanyun xiari shicao
app. Fulu
(Japan) 竹添光鴻 Takezoe Kōkō
584 隨軺筆記 四種 四卷 Suidiao biji (Qing) 吳宗濂 Wu Zonglian
585-589 太湖趙氏家集彙刻 (太湖趙氏家集叢刻) 五種 Taihu Zhaoshi jiaji huike (Taihu Zhaoshi jiaji congke) (Rep) 趙榮鑫 Zhao Rongxin (comp.)
590 山東懸案細目協定 一卷 Shandong xuan'an ximu xieding (Rep) NN
第六十輯
591 惜抱軒手札 不分卷 Xibaoxuan shouzha (Qing) 姚鼐 Yao Nai
592 姚惜抱先生家書 一卷 Yao Xibao xiansheng jiashu (Qing) 姚鼐 Yao Nai
593 翁松禪家書 二卷 Weng Songchan jiashu (Qing) 翁同和 Weng Tonghe
594 湘綺樓文集 八卷 Xiangjilou wenji (Qing) 王闓運 Wang Kaiyun
595 湘綺樓詩集 十四卷 Xiangqilou shiji (Qing) 王闓運 Wang Kaiyun
596 湘綺府君年譜 六卷 Xiangqifu jun nianpu (Rep) 王代功 Wang Daigong
597 金薤琳琅齋叢稿 (金薤琳琅齋文存) 一卷 Jinxielinlangzhai conggao (Jinxielinlangzhai wencun) (Rep) 汪榮寶 Wang Rongbao
598 思玄堂詩集 一卷 Sixuntang shiji (Rep) 汪榮寶 Wang Rongbao
599 趙魯庵先生集 九卷
首 一卷
Zhao Lu'an xiansheng ji
Shou
(Qing) 趙天錫 Zhao Tianci
600 中和月刊史料選集 Zhonghe yurkan shiliao xuanji (Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
第六十一輯
601 羅壯勇公年譜 二卷 Luo Zhuangyonggong nianpu (Qing) 羅思舉 Luo Siju
602 毛尚書奏稿 十六卷
首 一卷
Mao Shangshu zougao
Shou
(Qing) 毛鴻賓 Mao Hongbin
603 劉中丞奏稿 四卷 Liu Zhongcheng zougao (Qing) 劉瑞芬 Liu Ruifen
604 養雲山莊文集 一卷
續文集 一卷
詩集 四卷
Yangyunshanzhuang wenji
Xu wenji
Shiji
(Qing) 劉瑞芬 Liu Ruifen
605 睦州存稿 八卷 Muzhou cungao (Qing) 丁壽昌 Ding Shouchang
606 臺垣疏稿 一卷 Taiyuan shugao (Qing) 丁壽昌 Ding Shouchang
漸西村人 初集 十三卷 Jianxi cunren chuji (Qing) 袁昶 Yuan Chang
607 學壽堂日記 十二卷 Xueshoutang riji (Rep) 徐紹楨 Xu Shaozhen
608 陸軍行政紀要 不分卷 Lujun xingzheng jiyao (Rep) 陸軍部 Lujunbu (comp.)
609 陸軍行政紀要 不分卷 Lunjun xingzheng jiyao (Rep) 陸軍部 Lujunbu (comp.)
610 國民參政會川康建設視察團報告書 Minguo canzheng hui Chuan-Kang jianshe shicha tuan baogao shu (Rep) 國民參政會川康建設視察團 Minguo canzhenghui Chuan-Kang jianshe shichatuan (comp.)
第六十二輯
611 籌辦夷務始末 同治 一百卷 Chouban yiwu shimo Tongzhi (Qing) imp. ord. GX 6
612 校邠廬抗議 二卷 Jiaobinlu kangyi (Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
613 觀光紀遊 十卷 Guanguang jiyou (Kankou jiyou) (Japan) 岡千仞 Oka Senjin
614 扶桑遊記 三卷 Fusang youji (Qing) 王韜 Wang Tao
615 法越交兵記 一卷 Fa-Yue jiaobing ji (Japan) 曾根嘯雲 Sone Shōun; (Qing) 王韜 Wang Tao (rev.)
616 三上彭官保書 一卷 Sanshang Peng Guanbao shu (Rep) 潘思慎 Pan Sishen
617 滇事危言 初集 一卷 Dianshi weiyan chuji (Rep) 楊覲東 Yang Jindong (comp.)
618 清宣統朝中日交涉史料 六卷 Qing Xuantong chao Zhong-Ri jiaoshe shiliao (Rep) 故宮博物院 Gugong bowuyuan (comp.)
619 南洋三月記 不分卷 Nanyang sanyue ji (Rep) 鄭子健 Zheng Zijian
620 近百年來中外關系 Jin bainian lai Zhong-wai guanxi (Rep) 胡秋原 Hu Qiuyuan
第六十三輯
621 文貞公年譜 二卷 Wenzhengong nianpu (Qing) 李清植 Li Qingzhi
622 杭州八旗駐防營志略 二十五卷 Hangzhou baqi zhufang ying zhilüe (Qing) 張大昌 Zhang Dachang
623 清代七百名人傳 六卷
補編 一卷
附錄 五卷
Qingdai qibai renming zhuan
Bubian
Fulu
(Rep) 蔡冠洛 Cai Guanluo
624 清代四名人家書 不分卷 Qingdai si mingren jia shu (Rep) NN; 周維立 Zhou Weili (comm.)
625 紅杏山房遺稿: Hongxingshanfang yigao: (Qing) 宋湘 Song Xiang
不易居齋集 一卷 Buyijuzhai ji
豐湖漫草 一卷 Fenghu mancao
紅杏山房詩鈔 六卷 Hongxingshanfang shichao
試帖詩 一卷 Shitieshi
試詩 一卷 Shishi
漢書摘詠 一卷 Hanshu zhaiyong
後漢書摘詠 一卷 Houhanshu zhaiyong
626 節庵先生剩稿 二卷 Jie'an xiansheng shenggao (Rep) 梁鼎芬 Liang Dingfen
627 提法公年譜 一卷 Tifagong nianpu (Rep) 張澍棠 Zhang Shutang
628 天嬰室叢稿 第一輯: Tianyingshi conggao 1: (Rep) 陳訓正 Chen Xunzheng
無邪詩存 一卷
旁篇 一卷
雜箸 一卷
Wuxie shicun
Bianpian
Zazhu
哀冰集 一卷 Aibingji
秋岸集 一卷 Qiu'anji
逃海集 一卷 Taohaiji
庸海集 一卷
二集 一卷
Yonghai ji
Erji
閼逢困敦集 一卷 Efeng kundun ji
629 西征紀事 不分卷 Xizheng jishi (Rep) 寧協萬 Ning Xiewan
630 近代史事與人物 Jindai shishi yu renwu (Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong
第六十四輯
631 張惠肅公年譜 八卷
首 一卷
Zhang Huisugong nianpu
Shou
(Qing) 張祖佑 Zhang Zuyou; 張德廣 Zhang Deguang, 張德純 Zhang Dechun (suppl.)
632 雪鴻山館紀年 一卷 Xuehongshanguan jinian (Qing) 趙守純 Zhao Shouchun
633 (翼王)石達開全集 不分卷 Yiwang Shi Dadai quanji (Qing) 石達開 Shi Dakai
634 清代文讞紀略 Qingdai wenxian jilüe (Rep) 歸靜先 Gui Jingxian
635 中國基督教史綱 Zhongguo jidujiao shigang (Rep) 王治心 Wang Zhixin
636 鹺政備覽(兩廣) 不分卷 Cuozheng beilan (Liang-Guang) (Qing) 方浚師 Fang Junshi
637 中國鹽政沿革史(長蘆) Zhongguo yanzheng yange shi (Changlu) (Rep) 長蘆鹽務署 Changlu yanwushu
638 上海租界略史 Shanghai zujie lüeshi (Rep) 卜舫濟 Bu Fangji (Francis Lister Hawks Pott); 岑德彰 Cen Dezhang (transl.)
639 最近三十年中國軍事史 Zuijin sanshinian Zhongguo junshi shi (Rep) 文砥 Wen Di
640 煙統稅史 Yan tongshui shi (Rep) 煙統稅局 Yantong shuiju (comp.)
第六十五輯
641 南巡盛典 一百二十卷 Nanxun shengdian (Qing) 高晉 Gao Jin (comp.)
642 御制圓明園詩 二卷 Yuzhi Yuanmingyuan shi (Qing) 清世宗 Emperor Shizong (愛新覺羅胤禛 Aisin Gioro Injen); 鄂爾泰 Ortai et al. (comm.)
643 天主教傳入中國概觀 Tianzhujiao chuanru Zhongguo gaiguan (Rep) 聖教雜志社 Shengjiao zazhi she (comp.)
644 義和團運動史 Yihetuan yundong shi (Rep) 陳捷 Chen Jie
645 鷗舫詩文鈔 十卷 Ouchuan shiwen chao (Qing) 潘振華 Pan Zhenhua
646 樊山政書 二十卷 Maoshan zhengshu (Qing) 樊增祥 Fan Cengxiang
647 翼教叢編 六卷
附 一卷
Yijiao congbian
Fulu
(Qing) 蘇輿 Su Yu (comp.)
648 牧令須知 六卷 Muling xuzhi (Qing) 剛毅 Gang Yi; 葛士達 Ge Shida (rev.)
649 官制篇 二卷 Guanzhipian (Japan) 有賀長雄 Ariga Nagao (narr.); 李景和 Li Jinghe et al. (transl.)
650 度支部幣制奏案輯要 一卷 Duzhibu qianzhi zou'an jiyao (Qing) 度支部 Duzhibu (comp.)
第六十六輯
651 中華民國開國史 Zhonghua minguo kaiguo shi (Rep) 谷鐘秀 Gu Zhongxiu
652 伍先生公牘 二卷 Wu xiansheng gongdu (Rep) 伍廷芳 Wu Tingfang
伍廷芳歷史 Wu Tingfang lishi (Rep) 伍廷光 Wu Tingfang
653 合肥執政年譜初稿 二卷 Hefei zhizheng nianpu chugao (Rep) 吳廷燮 Wu Tingxie
安福趣史 一卷 Anfu qushi (Rep) 鴻隱生 Hongyinsheng
654 樂齋漫筆 Lezhai manbi (Rep) 岑春煊 Cen Chunxuan
桂糸據粵由來及其經過 Guimi ju Yue youlai ji qi jingguo (Rep) 李培生 Li Peisheng
655 朱執信文鈔 (朱執信文存) Zhu Zhixin wenchao (Rep) 朱執信 Zhu Zhixin; 邵元沖 Shao Yuanchong (comp.)
656 正定王氏雙節永慕錄 二卷 Zhengding Wangshi shuangjie yongmu lu (Rep) 王士珍 Wang Shizhen (comp.)
657 民國軍事近紀 上篇 Minguo junshi jinji 1 (Rep) 丁文江 Ding Wenjiang
658 國民軍史稿 Mingguo junshi gao (Rep) 李泰芬 Li Taifen
659 涿州戰紀 十六卷
(附)文書彙編
Zhuozhou zhanji
app. Wenshu huibian
(Rep) 夏壽田 Xia Shoutian
660 駐外使領館職員錄 (民國二十二年民國二十七年) Zhu waishi lingguan zhiyuan lu (1933-1938) (Rep) NN
第六十七輯
661 孫中山先生講演集 Sun Zhongshan xiansheng jiangyan ji (Rep) 首都各界總理逝世三周年紀念會 Shoudu gejie zongli shishi sanzhounian jinian hui (comp.)
662 黎副總統政書 三十四卷 Li fu zongtong zhengshu (Rep) 黎元洪 Li Yuanhong, 易國干 Yi Guogan et al. (comp.)
663 水竹村人集 十二卷 Shuizhu cunren ji (Qing) 徐世昌 Xu Shichang
664 馬相伯先生年譜 一卷 Ma Xiangbo xiansheng nianpu (Rep) 張若谷 Zhang Ruogu
665 回顧錄 四卷 Huigulu (Rep) 鄒魯 Zou Lu
666 李烈鈞將軍自傳 Li Liejun jiangjun zizhuan (Rep) 李烈鈞 Li Liejun
667 八十回憶 (八十自述) Bashi huiyi (Bashi zishu) 何成浚 撰 排印本
668 北洋人物史料 三種: Beiyang renwu shiliao: 競智圖書館 等輯
徐世昌全傳 Xu Shichang quanzhuan (Rep) NN
段祺瑞秘史 Duan Qirui mishi (Rep) 瀨江濁物 Laijiang Zhuowu (?) (comp.)
李純全史
(附)李純軼事
Li Chun quanshi
app. Li Chun yishi
(Rep) 吳虞公 Wu Yugong
(Rep) 張雲石 Zhang Yunshi
669 陸軍士官學校入學中華民國前清人名簿 Lujun shiguan xuexiao ruxue Zhonghua minguo qianqing renming pu (Rep) NN
新聞學院校友名簿 Xinwen xueyuan xiaoyou mingpu (Japan) 新聞學院校友會 Shimbun gakuen kyoyoukai (comp.)
670 留日學生名簿昭和十一年六月現在 Liu Ri xuesheng mingpu Zhaohe shiyi nian liuyue xianzai (Rep) 日華學會學報部 Nichi-Ka gakkai gakuhou bu (rep.)
第六十八輯
671 慈衛室詩 一卷
粵遊集 一卷
訒齋詩草 一卷
Ciweishi shi
Yueyouji
Renzhai shicao
(Rep) 譚延闓 Tan Yankai
茶陵譚公年譜 一卷 Chaling Tangong nianpu (Rep) 譚伯羽 Tan Boyu
672 太炎先生自定年譜 一卷
(附)太炎先生著述目錄 一卷
Taiyan xiansheng ziding nianpu
app. Taiyan xiansheng zhushu mulu
(Rep) 章炳麟 Zhang Binglin
(Rep) 潘承弼 Pan Chengbi
673 吳佩孚先生集 Wu Peifu xiansheng ji (Rep) 吳佩孚 Wu Peifu
674 曾慕韓先生遺著
(附)曾母宋太夫人詩稿
Zeng Muhan xiansheng yizhu (Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
675 督軍團傳 Dujun tuanzhuan (Rep) 陶菊隱 Tao Juyin
676 湘軍援鄂戰史 Xiangjun shou E zhan shi (Rep) 國史編輯社 Guoshi bianji she (comp.)
677 壬戌政變記 Renxu zhengbian ji (Rep) 張梓生 Zhang Zisheng
678 滿宮殘照記 Mangong canzhao ji (Rep) 秦翰才 Qin Hancai
679 民國政史拾遺 上冊 Minguo zhengshi shiyi 1 (Rep) 劉以芬 Liu Yifen
680 中國共產黨之來源 Zhongguo Gongchandang zhi laiyuan (Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong
第六十九輯
681 虛受堂文集 十六卷 Xushoutang wenji (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
682 虛受堂詩存 十七卷 Xushoutang shicun (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
683 虛受堂書札 二卷 Xushoutang shuzha (Qing) 王先謙 Wang Xianqian
684 聽雨叢談 十二卷 Qingyu congtan (Qing) 福格 Fu Ge
685 粵軺集 四卷 Yuediaoji (Qing) 徐琪 Xu Qi
686 蓬廬文鈔 八卷 Penglu wenchao (Qing) 周廣業 Zhou Guangye
687 澹園詩集 二卷 Danyuan shiji (Qing) 虞景璜 Yu Jinghuang
688 椽筆樓初集 二卷 Chuanbilou chuji (Rep) 胡鉉 Hu Xuan
689 黃杏村遊找出塞日記 一卷 Huang XIngcun youzhao chusai riji (Qing) 黃明亮 Huang Mingliang
690 隴蜀之遊 Long-Shu zhi you (Rep) 莊澤宣 Zhuang Zexuan
第七十輯
691-698 阿文成公年譜 三十四卷 A Wenchenggong nianpu (Qing) 那彥成 Nayancheng
699 清代西藏史料叢刊 第一集 Qingdai Xizang shiliao congkan 1 (Rep) 吳豐培 Wu Fengpei (comp.)
700 清升平署存檔事例漫抄 六卷 Qing shengping shucun dang shilie manchao (Rep) 周明泰 Zhou Mingtai (comp.)
第七十一輯
701 牧齋遺事 一卷 Muzhai yishi (Qing) NN
牧齋先生年譜 一卷 Muzhai xiansheng nianpu (Qing) 葛萬裡 Ge Wanli
河東君殉家難事實 一卷 Hedong junxun jianan shishi (Qing) 錢孫愛 Qian Sun'ai (comp.)
702 萬年少先生年譜 一卷
附錄 一卷
補正 一卷
Wannian shao xiansheng nianpu
Fulu
Buzheng
(Qing) 羅振玉 Luo Zhenyu
703 周漁潢先生年譜 一卷 Zhou Yuhuang xiansheng nianpu (Qing) 陳田 Chen Tian
704 永憲錄 四卷
續編 一卷
Yongxianlu
Xubian
(Qing) 蕭奭 Xiao Shi
705 喬勤恪公奏議 十六卷 Qiao Qinkegong zouyi (Qing) 喬松年 Qiao Songnian
706 李文忠公事略 一卷 Li Wenzhonggong shilüe (Qing) 吳汝綸 Wu Rulun
707 夢蕉亭雜記 二卷 Mengjiaoting zaji (Qing) 陳夔龍 Chen Kuilong
708 天根文鈔 四卷
文法 一卷
續集 一卷
詩鈔 二卷
Tiangen wenchao
Wenfa
Xuji
Shichao
(Qing) 何家琪 He Jiaqi
709 慎所立齋文集 四卷
詩集 十卷
Shensuolizhai wenji
Shiji
(Rep) 江瀚 Jiang Han
710 近世中國史 Jinshi Zhongguo shi (Rep) 金兆梓 Jin Zhaozi
第七十二輯
711 劉石庵公家書真跡 一卷 Liu Si'an gongjia shu zhenji (Qing) 劉墉 Liu Yong
712 翁常熟手札 一卷
(附)翁松禪致張嗇庵手書 一卷
Weng Changshu shouzha
app. Weng Songchan zhi Zhangse'an shouzha
(Qing) 翁同和 Weng Tonghe
713 龔定盦全集類編 十八卷
(附)年譜 一卷
Gong Ding'an quanji leibian
app. Nianpu
(Qing) 龔自珍 Gong Zizhen; 夏田藍 Xian Tianlan (comp.)
(Rep) 吳昌綬 Wu Changshou
714 吳愙齋尺牘 不分卷 Wu Kezhai chidu (Qing) 吳大澄 Wu Dacheng; 謝國楨 Xie Guozhen (comp.)
715 太平天國詩文鈔 不分卷
附錄 三卷
補遺 二卷
Taiping tianguo shiwen chao
Fulu
Buyi
(Rep) 羅邕 Luo Yong, 沈祖基 Shen Zuji
716 新增都門紀略 七卷 Xinceng dumen jilüe (Qing) 楊靜亭 Yang Jingting; 劉玉奎 Liu Yukui et al. (rev.)
717 世載堂雜憶 Shizaitang zayi (Rep) 劉禺生 Liu Yusheng
718 陝西實業考察記 Shaanxi shiye kaocha ji (Rep) 何慶雲 He Qingyun
719 海南島旅行記 Hainandao lüxing ji (Rep) 田曙嵐 Tian Shulan
720 中國貿易年鑒民國三十七年 Zhongguo maoyi nianjian Minguo sanshiqi nian (Rep) 中國貿易年鑒社 Zhongguo maoyi nianjian she (comp.)
第七十三輯
721 國朝掌故輯要 二十四卷 Guochao zhanggu jiyao (Qing) 林熙春 Lin Xichun
722 清室外紀 Qingshi waiji (GB) John O. P. Bland, Edmund Backhouse; 陳冷汰 Chen Lengtai, 陳詒先 Cheng Yixian (transl.)
723 光緒建元以來巡撫年表初稿一 Guangxu jianyuan yilai xunfu nianbiao chugao (Rep) 吳廷變 Wu Tingbian
724 奏定學堂章程 不分卷 Zouding xuetang zhangcheng (Qing) 張之洞 Zhang Zhidong et al.
725 桐城吳先生年譜 四卷 Tongcheng Wu xiansheng nianpu (Rep) 郭立志 Guo Lizhi
726 匑廠文稿 六卷 Gongchang wengao (Rep) 黃孝紓 Huang Xiaoshu
727 蔣百里先生傳 Jiang Baili xiansheng zhuan (Rep) 陶菊隱 Tao Juyin
728 花溪閑筆 不分卷
續編 不分卷
Huaxi xianbi
Xubian
(Rep) 吳鼎昌 Wu Dingchang
729 中國新經濟政策 Zhongguo xin jingji zhengce (Rep) 吳鼎昌 Wu Dingchang
730 甘簃詩集 八卷
文集剩稿 二卷
Gan Yi shiji
Wenji shenggao
(Rep) 陳灨一 Chen Ganyi
第七十四輯
731 皇朝經世文編 一百二十卷 Huangchao jingshi wenbian (Qing) 賀長齡 He Changling (comp.)
732 庚子使館被圍記 Gengzi shiguan beiwei ji (GB) 扑笛南姆威爾 Bumiaonanmuweier; 陳冷汰 Chen Lingtaim 陳詒先 Chen Yixian (transl.)
733 庚子聯軍統帥瓦德西拳亂筆記 Gengzi lianjun tongshuai Wadesi juanluan biji (Germany) 瓦德西 Graf von Waldersee; 王光祈 Wang Guangqi (transl.)
734 英軺日記 十二卷 Yingdiao riji (Qing) 載振 Dai Zhen
735 中國關稅制度論 Zhongguo guanshui zhidu lun (Japan) 高柳松一郎 Takayanagi Shōichirō; 李達 Li Da (transl.)
736 海關權與民國前途 Haiguanquan yu Minguo qiantu (Rep) 金體乾 Jin Tiqian
737 租界與中國 Zujie yu Zhongguo (Rep) 顧器重 Gu Qizhong
738 滬租界經過概要 Hu zujie jingguo gaiyao (Rep) 王臻善 Wang Zhenshan
739 澳門雜詩 一卷 Aomen zashi (Rep) 慵叟 Yong Sou
740 中英法外交辭典 Zhong-Ying-Fa waijiao cidian (Rep) 外交部條約司 Waijiaobu tiayue si (comp.)
第七十五輯
741 皇朝經世文續編 一百二十卷 Huangchao jingshi wen xubian (Qing) 葛士浚 Ge Shijun
742 列朝後妃傳稿 二卷 Liechao houfei zhuan gao (Rep) 張採田 Zhang Caitian
743 梁燕孫先生年譜 二卷 Liang Yansun xiansheng nianpu (Rep) 岑學呂 Cen Xuelü
744 節庵先生遺詩 六卷 Jie'an xiansheng yishi (Rep) 梁鼎芬 Liang Dingfen
745 檗盦奏稿 (溫文節公集) 一卷
(附)溫文節公年譜 一卷
Bo'an zougao (Wen Wenjiegong ji)
app. Wen Wenjiegong nianpu
(Qing) 溫肅 Wen Su
746 陳少白先生年譜 一卷 Chen Shaobai xiansheng nianpu (Rep) 陳德芸 Chen Deyun
747 張弼士君生平事略 一卷
榮哀錄 一卷
Zhang Bishi jun shengping shilüe
Rong'ailu
(Qing) 鄭官應 Zheng Guanying
748 馮平山記事冊 一卷 Feng Pingshan jishi ce (Rep) 馮平山 Feng Pingshan
749 春暉草堂筆記 二卷 Chunhuicaotang biji (Rep) 張天錫 Zhang Tianci
750 歸廬譚往錄 二卷 Guilu tanwang lu (Qing) 徐宗亮 Xu Zongliang
第七十六輯
751 皇朝經世文三編 八十卷 Huangchao jingshi wen sanbian (Qing) 陳忠倚 Chen Zhongyi (comp.)
752 宸垣識略 十六卷 Chengyuan shilüe (Qing) 吳長元 Wu Changyuan
753 冷廬雜識 八卷 Lenglu zashi (Qing) 陸以湉 Lu Yitian
754 讀易草堂文集內篇 一卷
外篇 一卷
Duyicaotang wenji neipian
Waipian
(Qing) 辜湯生 Gu Tangsheng
755 鄰蘇老人年譜 一卷 Linsu laoren nianpu (Qing) 楊守敬 Yang Shoujing; 熊會貞 Xu Huizhen (suppl.)
756 何翽高先生年譜 一卷 He Huigao xiansheng nianpu (Rep) 吳天任 Wu Tianren
757 蔡松坡先生遺集 八卷
首 一卷
末 一卷
(附)年譜 一卷
Cai Songpo xiansheng yiji
Shou
Mo
app. Nianpu
(Rep) 蔡鍔 Cai E


(Rep) 劉達武 Liu Dawu
758 蔣百里先生文選 Jiang Baili xiansheng wenxuan (Rep) 蔣方震 Jiang Fangzhen
759 沁水賈氏塋廟石刻文稿 一卷 Qingshui Jiashi Yingmiao shike wengao (Rep) 賈景德 Jia Jingde
760 潘齡皋手札 一卷 Pan Linggao shouzha (Rep) 潘齡皋 Fan Linggao
第七十七輯
761 皇朝經世文四編 五十二卷 Huangchao jingshi wen sibian (Qing) 何良棟 He Liangdong (comp.)
762 東塾續集 五卷 Dongshu xuji (Qing) 陳澧 Chen Li
763 陳東塾先生年譜 一卷 Cheng Dongshu xiansheng nianpu (Rep) 汪宗衍 Wang Zongyan
764 吳荷屋自訂年譜 (吳榮光自訂年譜) 一卷 Wu Hewu ziding nianpu (Wu Rongguang ziding nianpu) (Qing) 吳榮光 Wu Rongguang
765 自治官書偶存 三卷 Zizhi guanshu oucun (Qing) 劉如玉 Liu Ruyu
766 南海康先生年譜續編 一卷 Nanhai Kang xiansheng nianpu xubian (Rep) 康文佩 Kang Wenpei
767 中國抗戰史 Zhongguo kangzhan shi (Rep) 馮子超 Feng Zichao
768 常德抗日血戰史 Changde kang Ri xuezhan shi (Rep) 徐浩然 Xu Haoran (comp.)
769 呼江吸海樓詩 一卷 Hujiangxihailou shi (Rep) 羅卓英 Luo Zhuoying
770 東西洋考察記 Dongxiyang kao chayi (Rep) 仲躋翰 Zhong Jihan
第七十八輯
771 皇朝經世文新編 三十三卷 Huangchao jingshi wen xinbian (Qing) 麥仲華 Mai Zhonghua (comp.)
772 水流雲在館奏議 二卷 Shuiliuyunzaiguan zouyi (Qing) 宋晉 Song Jin
772 水流雲在館詩鈔 六卷 Shuiliuyunzaiguan shichao (Qing) 宋晉 Song Jin
773 不慊齋漫存 (不自慊齋漫存) 七 Bulianzhai mancun (Buzilianzhai mancun) (Qing) 徐賡陛 Xu Gengbi
774 鷗堂日記 三卷 Outang riji (Qing) 周星譽 Zhou Xingyu
775 琿牘偶存 一卷 Huidu oucun (Qing) 李金鏞 Li Jinyong
776 馬相伯先生文集
續編
新編
Ma Xiangbo xiansheng wenji
Xubian
Xinbian
(Rep) 馬良 Ma Liang
777 會澤筆記 Huize biji (Rep) 唐繼堯 Tang Jiyao
778 會澤四秩榮慶錄 Huize sizhi rongqing lu (Rep) NN
779 文端公年譜 中卷 Wen Duangong nianpu (Qing) 錢儀吉 Qian Yiji; 錢志澄 Qian Zhicheng (rev.)
780 劉武慎公年譜 第三卷 Liu Wushengong nianpu (Qing) 鄧輔綸 Deng Fulun, 王政慈 Wang Zhengci
第七十九輯
781 皇朝經世文新編續集 二十一卷 Huangchao jingshi wen xinbian xuji (Qing) 甘韓 Gan Han (comp.)
782 黃梨州學譜 不分卷 Huang Lizhou xuepu (Qing) 黃炳垕 Huang Binghou
783 王船山學譜 不分卷 Wang Chuanshan xuepu (Rep) 張西堂 Zhang Xitang
784 鏡湖自撰年譜 一卷 Jinghu zizhuan nianpu (Qing) 段光清 Duan Guangqing
785 近代秘密社會史料 六卷
首 一卷
Jindai mimi shehui shiliao
Shou
(Rep) 蕭一山 Xiao Yishan (comp.)
786 國民革命戰史初稿 第一輯 三卷 Guomin geming zhanzhi chugao 1 (Rep) 陳訓正 Chen Xunzheng
787 八年抗戰之經過 Banian kangzhan zhi jingguo (Rep) 何應欽 He Yingqin
788 京話 Jinghua (Rep) 姚穎 Yao Ying
789 國民大會錄 Guomin dahui lu (Rep) 張士超 Zhang Shichao (comp.)
790 黎元洪評傳 Li Hongyuan pingzhuan (Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong
第八十輯
791 段玉裁先生年譜 一卷 Duan Yucai xiansheng nianpu (Rep) 劉盼遂 Liu Pansui
792 高郵王氏父子年譜 一卷 Gaoyou Wangshi fuzi nianpu (Rep) 劉盼遂 Liu Pansui
793 朱九江先生傳 一卷 Zhu Jiujiang xiansheng zhuan (Qing) 簡朝亮 Jian Chaoliang
794 康南海書牘 二卷 Kang Nanhai shudu (Qing) 康有為 Kang Youwei
795 最近康南海文集 六卷 Zuijin Kang Nanhai wenji (Qing) 康有為 Kang Youwei
796 締造共和英雄尺牘 八卷 Digao gonghe yingxiong chidu (Rep) 榮朝申 Rong Chaoshen (comp.)
797 愛竹齋文鈔 (愛竹齋全稿) 一卷
詩鈔初編 一卷
續編 一卷
觀山紀要 一卷
茂名任內剿匪函牘撮錄 一卷
行年紀要 一卷
Aizhuzhai wenchao (Aizhuzhai wengao)
Shichao chubian
Xubian
Guanshan jiyao
Rongming rennei jiaofei handu cuolu
Xingnian jiyao
(Rep) 陳鵬超 Chen Pengchao
798 窺園留草 不分卷
窺園詞 一卷
(附)窺園先生自定年譜 一卷
Kuiyuan liucao
Kuiyuan ci
app. Kuiyuan xiansheng ziding nianpu
(Qing) 許南英 Xu Nanying
799 浙鴻爪印 二卷 Zhehong zhuayin (Rep) 程和 Cheng He
800 退醒廬筆記 二卷 Tuixinglu biji (Rep) 孫家振 Sun Jiazhen
第八十一輯
801 皇朝經世文新增時務續編 四十卷
洋務續編 八卷
Huangchao jingshi wen xinceng shiwu xubian
Yangwu xubian
(Qing) 甘韓 Gan Han (comp.)
802 閻潛丘先生年譜 四卷
(附)補正 一卷
(附)附錄 一卷
Yan Qianqiu xiansheng nianpu
app. Buzheng
app. Fulu
(Qing) 張穆 Zhang Mu; 夏定域 Xia Dingyu (suppl.); 張蔭麟 Zhang Yinlin (suppl.)
803 戴東原先生年譜 一卷 Dai Dongyuan xiansheng nianpu (Qing) 段玉裁 Duan Yucai
804 劉孟瞻先生年譜 二卷
附錄 一卷
校勘記 一卷
Liu Mengzhan xiansheng nianpu
Fulu
Jiaokanji
(Japan) 小澤文四郎 Ozawa Bunshirō
805 左文襄公家書 二卷 Zuo Wenxianggong jiashu (Qing) 左宗棠 Zuo Zongtang
806 吳中平寇記 八卷 Wuzhong pingkou ji (Qing) 錢勖 Qian Xun
807 東征要電佚存 五卷 Dongzheng yaodian shicun (Qing) 陳湜 Chen Shi (comp.)
808 李傅相歷聘歐美記 二卷 Li Fuxiang lipin Ou-Mei ji (USA) 林樂知 Lin Lezhi (Young John Allen, transl.); (Qing) 蔡爾康 Cai Erkang (comp.)
809 出使公牘 十卷
出使奏疏 二卷
Chushi gongdu
Chushi zoushu
(Qing) 薛福成 Xue Fucheng
810 宦遊紀略 六卷
續 一卷
Huanyou jilüe
Xu
(Qing) 桂超萬 Gui Chaowan
第八十二輯
811 國父墨寶 Guofu mobao (Rep) 孫文 Sun Wen (Sun Yat-sen)
812 黃留守書牘 二卷 Huang Liushou shudu (Rep) 黃興 Huang Xing
813 宋漁父先生傳略
遺著
哀誄
Song Yufu xiansheng zhuanlüe
Yizhu
Ailei
(Rep) 徐血兒 Xu Xue'er et al. (comp.)
814 當代黨國名人講演集 Dangdai dang-guo mingren jiangyan ji (Rep) 軍事新聞社 Junshi xinwen she (comp.)
815 當代名人新演講集 Dangdai mingren xin yanjiang ji (Rep) 陸翔 Lu Xiang (comp.)
816 吳興周夢坡先生年譜 一卷
附錄 一卷
Wu Xingzhou mengpo xiansheng nianpu
Fulu
(Rep) 周延祁 Zhou Yanqi
周夢坡畫史 一卷 Zhou Mengpo huashi (Rep) 周慶雲 Zhou Qingyun (draw.)
817 黃埔軍校與國民革命軍 Huangpu junxiao yu Minguo geming jun (Rep) 劉峙 Liu Qi
818 抗兵集 Kangbingji (Rep) 王蘧常 Wang Quchang
819 中國戰區中國陸軍總司令部處理日本投降文件彙編 二卷 Zhongguo zhanqu Zhongguo lujun zongsi lingbu chuli Riben touxiang wenjian huibian (Rep) 中國陸軍總司令部 Zhongguo lujun zongsiling bu (comp.)
820 孔庸之先生演講集 Kong Yongzhi xiansheng yanjiang ji (Rep) 孔庸之 Kong Yongzhi; 劉振東 Liu Zhendong (comp.)
第八十三輯
821 籌鄂龜鑒 七卷
首 一卷
Chou'e guijian
Shou
(Qing) 陳俠君 Chen Xiajun
俄事新書 二卷 Eshi xinshu (Qing) 陳俠君 Chen Xiajun (comp.)
822 拳匪紀事 Quanfei jishi (Japan) 佐原篤介 Sawara Tokusuke, (Qing) 浙西漚隱 Zhexi ouyin
823 庚子北京事變紀略 一卷 Gengzi Beijing shibian jilüe (Qing) 鹿完天 Lu Wantian
824 永清庚辛記略 一卷 Yongqing gengxin jilüe (Qing) 高紹陳 Gao Shaochen
825 庚子教案函牘 一卷 Gengzi jiao'an handu (Qing) 祝芾 Zhu Mi (comp.)
826 直東剿匪電存 四卷
首 一卷
Zhidong jiaofei diancun
Shou
(Qing) 林學瑊 Lin Xuezhen (comp.)
827 西巡回鑾始末記 六卷 Xixin huiluan shimo ji (Qing) 八詠樓主人 Bayonglou zhuren
828 勴堂文集 八卷
詩集 一卷
聯語錄存 一卷
Lütang wenji
Shiji
Lianyu lucun
(Qing) 顧家相 Gu Jiaxiang
829 遊歷日本考查商務日記 二卷 Youli Riben kaocha shangwu riji (Qing) 劉學詢 Liu Xuexun
830 清秘史十葉野聞 Qing mishi shiye yewen (Rep) 許指嚴 Xu Zhiyan
第八十四輯, 第八十五輯
831-850 皇朝經世文續編 一百二十卷 Huangchao jingshi wen xubian (Qing) 盛康 Sheng Kang (comp.)
第八十六輯
851 (欽定)平定回疆剿擒逆裔方略 八十卷
首 一卷
(Qinding) Pingding huijiang jiaochi niyi fanglüe
Shou
(Qing) 曹振鏞 Cao Zhenyong et al. (comp.)
852 嘉慶東巡紀事 三卷 Jiaqing dongxun jishi (Qing) NN
853 科布多政務總冊 不分卷 Kebuduo zhengwu zongce (Qing) 富俊 Fu Jun (comp.)
854 欽定總管內務府現行則例廣儲司 四卷 Qinding Zongguan neiwufu xianxing zeli guangchusi (Qing) imp. ord. Daoguang reign
855 滇事危言 二集 Dianshi weiyan (Rep) 楊覲東 Yang Jindong (comp.)
856 左文襄公征西史略 Zuo Wenxianggong zhengxi shilüe (Rep) 盧鳳閣 Lu Fengge
857 戊戌前康有為長興裡講學記 一卷 Wuxu qian Kang Youwei changxing li jiangxue ji (Qing) 康有為 Kang Youwei
858 康南海先生長安講演錄 Kang Nanhai xiansheng Chang'an jiangyan lu (Rep) 康有為 Kang Youwei; 鄧毅 Deng Yi, 張鵬一 Zhang Pengyi (rec.)
859 鐵帚集 (蕭伯瑤先生遺稿) 不分卷 Qianzhouji (Xiao Boyao xiansheng yigao) (Qing) 蕭瓊章 Xiao Qingzhang
860 我佛山人筆記 不分卷 Wo Foshen ren biji (Qing) 吳沃堯 Wu Woyao
第八十七輯
861 外交文牘民國元年至十年: Waijiao wendu Minguo yuan nian zhi shi nian: (Rep) 北京政府外交部 Beijing zhengfu waijiaobu (comp.)
修改稅則案 Xiugai shuize an
參戰案 Canzhan an
張勛逃匿荷蘭使館案 Zhang Xun taoni Helan shiguan an
中日軍事協議案 Zhong-Ri junshi xieyi an
福州中日人民鬬毆案 Fuzhou Zhong-Ri renmin dou'ou an
華乙船案 Hua yichuan an
廟街事件交涉案 Tingjie shijian jiaoshe an
中德協約及附件 Zhong-De xieyue ji fujian
862 關稅案牘彙編 不分卷 Guanshui andu huibian (Rep) 北京政府財政部 Beijing zhengfu caizhengbu (comp.)
863 理財便覽 十三卷
續 二卷
Licai bianlan (Qing) NN
864 遐庵彙稿 Xia'an huigao (Rep) 葉恭綽 Ye Gongchuo
865 全國農會聯合會第一次紀事 Quanguo nonghui lianhe hui di yi ci jishi (Rep) 陶昌善 Tao Changshan et al.
866 厲期室詩文存 二卷 Liqishi shiwen cun (Rep) 酆更 Feng Geng
867 葑里剩稿 四卷 Fengli shenggao (Rep) 張原煒 Zhang Yuanhui
868 嵩洛遊記 (石步山人遊記) 一卷
龍門造像雜記 一卷
盤山遊記 一卷
恆代遊記 一卷
Songluo youji (Shibu shanren youji)
Longmen zaoxiang zaji
Panshan youji
Hengdai youji
(Rep) 許同莘 Xu Tongxin
869 己未同年錄 Jiwei tongnian lu (Rep) 勵平 Li Ping et al.
870 國立東北大學廿周年紀念冊 Guoli dongbei daxue nian zhounian jinian ce (Rep) 臧啟芳 Zang Qifang
第八十八輯
871 英使謁見乾隆記實 Ying shi yejian Qianlong jishi (GB) 馬戛爾尼 Lord Macartney; 秦仲和 Qin Zhonghe (transl.)
872 慈禧外紀 Cixi waiji (Rep) 陳冷汰 Chen Lengtai, 陳詒先 Chen Yixian (transl.)
873 太平天國軼聞 Taiping tianguo yiwen (Rep) 進步書局 Jinbu shuju (comp.)
874 非宇館文存 十卷 Feiyuguan wencun (Rep) 蕭一山 Xiao Yishan
875 中華銀行史 Zhonghua yinhang shi (Rep) 周葆鑾 Zhou Baoluan
876 中國錢莊概要 Zhongguo qianzhuang gaiyao (Rep) 潘子豪 Pan Zihao
877 中國幫會三百年革命史 Zhongguo banghui sanbai nian geming shi (Rep) 劉聯珂 Liu Lianke
878 中國禁煙法令變遷史 Zhongguo jinyan faling bianqian shi (Rep) 于恩德 Yu Ende
879 中華民國憲法史料 Zhonghua minguo xianfa shiliao (Rep) 郭衛 Guo Wei (comp.)
880 別號索引 Biehao suoyin (Rep) 陳乃乾 Chen Naiqian
第八十九輯
881 胡文忠公遺集 十卷
首 一卷
(附)年譜 一卷
Hu Wenzhonggong yiji
Shou
app. Nianpu
(Qing) 胡林翼 Hu Linyi

(Qing) 夏先范 Xia Xianfan
882 王文敏公遺集 八卷 Wang Wenmingong yiji (Qing) 王懿榮 Wang Yirong; 劉承干 Liu Chenggan (comp.)
883 張夕庵先生年譜 一卷
附錄 一卷
Zhang Xi'an xiansheng nianpu
Fulu
(Rep) 鮑鼎 Bao Ding
884 柳快軒文集 二卷 Liukuaixuan wenji (Rep) 高澍然 Gao Shuran; 黃曾樾 Huang Cengyue (comp.)
885 東洲艸堂文鈔 二十卷 Dongzhoucaotang wenchao (Qing) 何紹基 He Shaoji
886 檐曝雜記 六卷 Yanpu zaji (Qing) 趙翼 Zhao Yi
887 無事為福齋隨筆 二卷 Wushiweifuzhai suibi (Qing) 韓泰華 Han Taihua
888 西遊筆略 一卷 Xiyou bilüe (Qing) 郭連城 Guo Liancheng; 郭棟臣 Guo Dongchen (comm.)
889 俄遊彙編 十二卷 E shi huibian (Qing) 繆佑孫 Miao Yousun
890 粵鹺紀實 Yuecuo jishi (Rep) 鄒琳 Zou Lin
第九十輯
891 國恥史要 Guochi shiyao (Rep) 梁心 Liang Xin
892 痛史 Tongshi (Rep) NN
893 君憲問題文電彙編 Junxian wenti wendian huibian (Rep) 籌安會 Chou'anhui (comp.)
894 洪憲慘史京畿軍政執法處冤獄錄
(附)袁政府時代殉難同志事略
Hongxian canshi Jingji junzheng zhifa chu yuanyu lu
app. Yuan zhengfu shidai xunnan tongzhi shilüe
(Rep) 王建中 Wang Jianzhong
復辟詳志 Fubi xiangzhi (Rep) 張戇盦 Zhang Gan'an
895 殷祺瑞 Yi Qirui (Rep) 費敬仲 Fei Jingzhong
三一八慘案始末記 Sanyiba can'aan shimo (Rep) 林本元 Lin Baoyuan
896 北征日記 四卷 Beizheng riji (Rep) 項士元 Xiang Shiyuan
897 西安事變史料 Xi'an shibian shiliao (Rep) NN
898 安瀾遺集 Anlan yiji (Rep) 戴安瀾 Dai Anlan
899 陸費伯鴻先生年譜 一卷 Lu Fei bo hong xiansheng nianpu (Rep) 鄭子展 Zheng Zizhan
900 近代二十家評傳 Jindai ershi jia pingzhuan (Rep) 王森然 Wang Senran
第九十一輯
901 辛亥革命與列強態度 Xinhai geming yu lieqiang taidu (Rep) 王光祈 Wang Guangqi (transl.)
天討 Tiantao (Rep) 章炳麟 Zhang Binglin (comp.)
902 國家主義論文集 第一集 Guojia zhuyu lunwen ji 1 (Rep) NN
903 孤軍 第二卷 第五六期合刊 政黨號 Gujun 2/5-6, Zhengdang hao (Rep) 孤軍社 Gujunshe (comp.)
904 胡先生紀念專刊 Hu xiansheng jinian zhuankan (Rep) 培英書局 Beiying shuju (comp.)
胡漢民先生 Hu Nanmin xiansheng (Rep) 梁寒操 Liang Hancao, 蕭次尹 Xiao Ciyin
905 陳子褒先生教育遺議 Chen Zibao xiansheng jiaoyu yiyi (Qing) 陳子褒 Chen Zibao
906 碩果亭詩 二卷
續 三卷
墨巢詞 一卷
續 一卷
Shuoguoting shi
Xu
Mochao ci
Xu
(Rep) 李宣龔 Li Xuangong
907 榆塞紀行錄 四卷 Yusai jixing lu (Rep) 李雲生 Li Yunsheng
龍沙鱗爪 Longsha linzhua (Rep) 閻毓善 Yan Yushan
908 菊隱叢譚近代軼聞 Juyin congtan jindai yiwen (Rep) 陶菊隱 Tao Juyin
健廬隨筆 Jianlu suibi (Rep) 杜保祺 Du Baoqi
909 謝鑄陳回憶錄 Xie Zhuchen huiyi lu (Rep) 謝健 Xie Jian
910 西行逐日記 Xixing zhuri ji (Rep) 葉夏聲 Ye Xiasheng
第九十二輯
911 潛庵先生全集 (湯文正公全集) 五卷
(附)困學錄 一卷
(附)潛庵先生志學會約 一卷
(附)潛庵先生疏稿 不分卷
Qian'an xiansheng quanji (Tang Wenzhenggong quanji)
app. Kunxuelu
app. Qian'an xiansheng zhixue huiyue
app. Qian'an xiansheng zhugao
(Qing) 湯斌 Tang Bin
912 陳清端詩集 十卷 Chen Qingrui shiji (Qing) 陳璸 Chen Bin; 丁宗洛 Ding Zongluo (comp.)
913 琉球入學見聞錄 四卷
首 一卷
Liuqiu ruxue jianwen lu
Shou
(Qing) 潘相 Pan Xiang
914 期不負齋政書 九卷
首 一卷
Qibufuzhai zhengshu
Shou
(Qing) 周家楣 Zhou Jiamei
915 戊戌政變記 Wuxu zhengbian ji (Rep) 梁啟超 Liang Qichao
916 康有為與戊戌變法 Kang Youwei yu Wuxu bianfa (Rep) 康同家 Kang Tongjia
917 凌滄集 Lingcang ji (Japan) 田辺華 Tanabe Haru
918 遊臺吟稿 一卷
(附)蓬萊飲湑集 一卷
Youtai yingao
app. Penglai yinxu ji
(Rep) 王亞南 Wang Yanan
(Rep) NN
919 太虛大師寰遊記 Taixu taishi huanyou ji (Rep) 釋滿智 Monk Manzhi, 釋墨禪 Monk Mochan (comp.)
920 西南旅行雜寫 Xinan lüxing zaxie (Rep) 向尚 Xiang Shang et al.
第九十三輯
921-930 碑傳集 一百六十卷
末 二卷
Beizhuanji
Mo
(Qing) 錢儀吉 Qian Yiji (comp.)
第九十四輯
931 鄭延平年譜 一卷 Zheng Yanping nianpu (Rep) 許浩基 Xu Haoji
932 傅青主先生年譜 一卷 Fu Qingzhu xiansheng nianpu (Qing) 丁寶銓 Ding Baoquan
933 曾文正公事略 四卷 Zeng Wenzhenggong shilüe (Qing) 王定安 Wang Ding'an
934 景紫堂文集 十四卷 Jingzitang wenji (Qing) 夏炘 Xia Xin
935 三願堂日記 一卷
(附)先大父自訂年表 一卷
Sanyuantang riji
app. Xian dafu ziding nianbiao
(Qing) 趙彥稱 Zhao Yancheng
(Rep) 趙鴻謙 Zhao Hongqian
936 山右讞獄記 一卷 Shanyou xianyu ji (Qing) 顧麟趾 Gu Linzhi
937 近代筆記過眼錄 Jindai biji guoyan lu (Rep) 徐一士 Xu Yishi (comp.)
938 袁枚評傳 Yuan Mei pingzhuan (Rep) 楊鴻烈 Yang Honglie
939 畏廬文集 不分卷 Weilu wenji (Qing) 林紓 Lin Shu
畏廬詩存 二卷 Weilu shicun (Qing) 林紓 Lin Shu
畏廬論文 一卷
續集 一卷
三集 一卷
Weilu lunwen
Xuji
Sanji
(Qing) 林紓 Lin Shu
940 蔡孑民先生言行錄 Cai Jiemin xiansheng yanxing lu (Rep) 蔡元培 Cai Yuanpei
第九十五輯
941 吳梅村年譜 一卷 Wu Meicun nianpu (Rep) 馬導源 Ma Daoyuan
942 洪北江先生年譜 一卷
附錄 一卷
Hong Beijiang xiansheng nianpu
Fulu
(Qing) 呂培 Lü Pei et al.
943 庸庵文編 四卷
文續編 二卷
文外編 四卷
海外文編 四卷
Yong'an wenbian
Wenxu
Wen waibian
Haiwai wenbian
(Qing) 薛福成 Xue Fucheng
944 西學東漸記 Xixue dongjian ji (Qing) 容閎 Rong Hong
945 藝風堂文集 七卷
外篇 一卷
藝風堂文續集 八卷
藝風堂文漫存辛壬藁 三卷
癸甲藁 四卷
乙丁稿 五卷
Yifengtang wenji
Waibian
Yifengtang wen xuji
Yiwentang wen mancun Xinren gap
Guijia gao
(Qing) 繆荃孫 Miao Quansun
946 眠琴閣遺文 一卷
遺詩 卷二
Minqinge yiwen
Yishi
(Qing) 何慶涵 He Qinghan
浣月樓遺詩 二卷
附刻 一卷
Huanyuelou yishi
Fuke
(Qing) 李楣 Li Mei
947 約盦詩錄 一卷 Yue'an shilu (Qing) 王紹薪 Wang Shaoxin
948 島居遺稿 二卷 Daoju yigao (Qing) 葉泰椿 Ye Taichun
949 滄江歲晚集 三卷 Cangjiang suiwan ji (Qing) 魏元戴 Wei Yuandai
950 市隱憶稿 一卷 Shiyin yigao (Qing) 市隱 Fei/Shi Yin
第九十六輯
951 甘泉鄉人稿 二十四卷
餘稿 二卷
(附)年譜 一卷
(附)四水子遺著 一卷
(附)邠農偶吟稿 一卷
Ganquan xiangren gao
Yugao
app. Nianpu
app. Sishuizi yizhu
app. Binnong ouyin gao
(Qing) 錢泰吉 Qian Taiji

(Qing) 錢應溥 Qian Yingpu
(Qing) 錢友泗 Qian Yousi
(Qing) 錢炳森 Qian Bingsen
952 翁松禪相國尺牘真跡 不分卷 Weng Songchan xiangguo chidu zhenji (Qing) 翁同和 Weng Tonghe
953 浙東籌防錄 四卷 Zhedong choufang lu (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
954 英杰歸真 一卷 Yingjie guizhen (Qing) 洪仁玕 Hong Rengan
955 崔東壁年譜 一卷
附錄 一卷
Cui Dongbi nianpu
Fulu
(Rep) 姚紹華 Yao Shaohua
956 黃蕘圃先生年譜 二卷 Huang Yaopu xiansheng nianpu (Qing) 江標 Jiang Biao
957 南澗文集 二卷 Nanjian wenji (Qing) 李文藻 Li Wenzao
958 希古堂尺牘 二卷 Xigutang chidu (Qing) 黃炳堃 Huang Bingkun
959 詩話 (黃遵憲詩論評) 二卷
(附)黃公度先生年譜 一卷
Shihua (Huang Daoxian shilun ping)
app. Huang Gongdu xiansheng nianpu
(Rep) 錢萼孫 Qian Esun
960 微尚老人自訂年譜 一卷 Weishang laoren dizing nianpu (Rep) 汪兆鏞 Wang Zhaoyong
第九十七輯
961 范忠貞公全集 四卷
首 一卷
附錄 一卷
Fan Zhongzhengong quanji
Shou
Fulu
(Qing) 范承謨 Fan Chengmo
962 簠齋尺牘 十二冊 Fuzhai chidu (Qing) 陳介祺 Chen Jieqi; 陳敬第 Chen Jingdi
963 潛廬隨筆 十三卷 Qianlu suibi (Rep) 甘鵬雲 Gan Pengyun
964 潛廬續稿 十二卷 Qianlu xugao (Rep) 甘鵬雲 Gan Pengyun
965 退庵筆記 十二卷 Tuilu biji (Qing) 夏荃 Xia Quan
966 舒藝室詩存 七卷
索笑詞 二卷
(附)存希閣詩錄 一卷
(附)夢蟾樓詩錄 一卷
Shuyishi shicun
Suoxiao ci
app. Cunxige shilu
app. Mengchanlou shilu
(Qing) 張文虎 Zhang Wenhu

(Qing) 繆征甲 Miao Zhengjia
(Qing) 劉壽萱 Liu Shouxuan
967 舒藝室隨筆 六卷
續筆 一卷
餘筆 三卷
Shuyishi suibi
Suibi
Yubi
(Qing) 張文虎 Zhang Wenhu
968 舒藝室雜箸甲編 二卷
乙編 二
剩稿 一卷
Shuyishi zazhu jiabian
Yibian
Shenggao
(Qing) 張文虎 Zhang Wenhu
969 忍古樓詩續 四卷 Rengulou shixu (Rep) 夏敬觀 Xia Jingguan
970 階平老人重遊泮水紀念冊 三卷 Jieping laoren chongyou Panshui jinian ce (Rep) 錢兆麒 Qian Zhaoqi et al. (comp.)
第九十八輯
971 中國國民黨第一二三四次全國代表大會彙刊 Zhongguo Guomindang di yi er san si ci quanguo daibiao dahui huikan (Rep) 中國國民黨中央執行委員會宣傳委員會 Zhongguo guomin zhongyang zhixing weiyuanhui xuanchuan weiyuanhui (comp.)
972 山西村政彙編 八卷
(附)修正村長副須知
(附)修正人民須知
(附)修正家庭須知
Shanxi cunzheng huibian
app. Xiuzheng cun zhang fu xuzhiapp. Xiuzheng renmin xuzhi
app. Xiuzheng jiating xuzhi
(Rep) 山西村政處 Shanxi cunzheng chu (comp.)
973 中國鐵路史 Zhongguo tielu shi (Rep) 曾鯤化 Zeng Kunhua
974 申報年鑒民國二十四年 Shenbao nianjian Minguo ershisi nian (Rep) 史量才 Shi Liangcai et al.
975 楊永泰先生言論集 Yang Yongtai xiansheng yanlun ji (Rep) 楊璇熙 Yang Xuanxi
976 王芃生先生紀念集 Wang Pengsheng xiansheng nijian ji (Rep) 邵毓麟 Shao Yulin et al.
977 風雲人物小志 Fengyun renwu xiaozhi (Rep) 何瑞瑤 He Ruiyao
978 現代中國作家筆名錄 Xiandai Zhongguo zuojia biming lu (Rep) 袁涌進 Yuan Yongjin
979 民國野史 Minguo yeshi (Rep) 許金城 Xu Jincheng (comp.)
980 浙西抗戰紀略 Zhexi kangzhan jilüe (Rep) 王梓良 Wang Ziliang (comp.)
第九十九輯
981-990 續碑傳集 八十六卷
首 二卷
Xu Beizhuanji
Shou
(Qing) 繆荃孫 Miao Quansun (comp.)
第一百輯
991-1000 碑傳集補 六十卷
首 二卷
末 一卷
Beizhuanji bu
Shou
Mo
(Rep) 閔爾昌 Min Erchang (comp.)
Table 2. The series Jindai Zhongguo shiliao congkan xubian 近代中國史料叢刊續編
(Rep) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
No. 書名, length in juan Title Author(s)
第一輯
1-9 曾文正公全集: Zeng Wenzhenggong quanji: (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
曾文正公奏稿 三十卷 Zeng Wenzhenggong zougao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
十八家詩鈔 二十八卷 Shibajia shichao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
經史百家雜鈔 二十六卷 Jingshi baijia zachao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
經史百家簡編 二卷 Jingshi bajia jianbian (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
鳴原堂論文 二卷 Mingyuantang lunwen (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
曾文正公詩集 四卷 Zeng Wenzhenggong shiji (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
曾文正公文集 四 卷
書札 三十三卷
批牘 六卷
Zeng Wenzhenggong wenji
Shuzha
Pidu
(Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
曾文正公雜著 四卷 Zeng Wenzhenggong zazhu (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
求闕齋讀書錄 十卷 Qiuquezhai dushu lu (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
求闕齋日記類鈔 二卷 Qiuquezhai riji leichao (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
孟子要略 五卷 Mengzi yaolüe (Song) 朱熹 Zhu Xi; (Qing) 劉傳瑩 Liu Chuanying, 曾國藩 Zeng Guofan (comm.)
曾文正公年譜 十二卷 Zeng Wenzhenggong nianpu (Qing) 黎庶昌 Li Shuchang
曾文正公家書 十卷 Zeng Wenzhenggong jiashu (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
曾文正公家訓 二卷 Zeng Wenzhenggong jiaxun (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
10 曾文正公大事記 四卷
榮哀錄 一卷
Zeng Wenzhenggong dash iji
Rong'ailu
(Rep) 王定安 Wang Ding'an (comp.)
哭曾滌生太傅 十二首 (曾文正公榮哀錄補)
曾太傅挽歌 百首 一卷
Lei Zeng Disheng taifu (Zeng Wenzhenggong Rong'ailu bu)
Zeng Taifu wange
(Qing) 劉蓉 Liu Rong
曾國藩未刊信稿 不分卷
附錄 一卷
Zeng Guofan weikan xingao
Fulu
(Qing) 曾國藩 Zeng Guofan; 江世榮 Jiang Shirong (comm.)
曾文正公全集編刊考略 Zeng Wenzhenggong quanji biankan kaolüe (Rep) 曾昭六 Zeng Zhaoliu
第二輯
11 丹魁堂自訂年譜 一卷
(附)感遇錄 一卷
(附)遺愛錄 一卷
Dankuitang ziding nianpu
app. Ganyulu
Yi'ailu
(Qing) 季芝昌 Ji Zhichang
12 張潛園書廣雅相國奏議 一卷 Zhang Qianyuan shu Guangya xiangguo zouyi (Qing) 張曾疇 Zhang Cengchou
13 白石山館詩 一卷 Baishishanguan shi (Qing) 陳沆 Chen Hang
14 清夜齋詩稿 一卷 Qingyezhai shigao (Qing) 魏源 Wei Yuan
15 何文貞公文集 二卷
首 一卷
遺集 一卷
He Wenzhengong wenji
Shou
Yiji
(Qing) 何桂珍 He Guizhen
16 劉葆真太史遺稿 二卷 Liu Baozhen taishi yigao (Qing) 劉毓麟 Liu Yulin
17-18 俞俞齋文稿初集 四卷
詩稿初集 二卷
Yuyuzhai wengao chuji
Shigao chuji
(Qing) 史念祖 Shi Nianzu
19 蘇盦文錄 二卷
駢文錄 五卷
詩錄 八卷
(附)詞錄 一卷
Su'an wenlu
Pianwenlu
Shilu
app. Cilu
(Qing) 楊葆光 Yang Baoguang
20 弗堂類藁 十五卷 Futang leigao (Rep) 姚華 Yao Hua
第三輯
21-23 英斂之先生日記遺稿 不分卷
(附)英斂之年譜及其思想
Ying Lianzhi xiansheng riji yigao
app. Ying Lianzhi nianpu ji qi sixiang
(Qing) 英華 Ying Hua; 方豪 Fang Hao (comm.)
24-27 遲莊回憶錄 Chizhuang huiyi lu (ROC) 陳天錫 Chen Tianxi
28 曲石文錄 六卷 Qushi wenlu (Rep) 李根源 Li Genyuan
29 湘綺樓說詩 八卷
(附)附錄
Xiangqilou shuoshi
app. Fulu
(Qing) 王闓運 Wang Kaiyun
方湖類稿 Fanghu leigao (Rep) 汪國垣 Wang Guoyuan
光宣詩壇點將錄 一卷 Guangxu shitan dianjiang lu (Rep) 汪國垣 Wang Guoyuan
30 懷冰室集文 五編
詩 六編
譯詩 一編
詞 三編
Huaibingshi wenji
Shi
Yishi
Ci
(Rep) 王韶生 Wang Shaosheng
第四輯
31-34 茹經堂文集 一編 六卷
二編 九卷
三編 八卷
四編 八卷
五編 七卷
六編 七卷
(附)茹經先生自訂年譜 一卷
Rujingtang wenji yibian
Erbian
Sanbian
Sibian
Wubian
Liubian
app. Rujing xiansheng ziding nianpu
(Rep) 唐文治 Tang Wenzhi
35-36 康南海先生詩集 十五卷 Kang Nanhai xiansheng shiji (Qing) 康有為 Kang Youwei
37 官制議 十四卷 Guanzhiyi (Qing) 康有為 Kang Youwei
38 勞山集 不分卷 Laoshan ji (Qing) 黃孝紓 Huang Xiaoshu
39 郭允叔文鈔 一卷
詩鈔 一卷
Guo Xunshu wenchao
Shichao
(Rep) 郭象升 Guo Xiangsheng
40 汪旭初先生遺集 Wang Xuchu xiansheng yiji (Rep) 汪東 Wang Dong
第五輯
41 林文忠公日記 (嘉慶十七年至道光二十五年) Lin Wenzhonggong riji (1812-1899) (Qing) 林則徐 Lin Zexu
42 尺牘類函呈文書達衷集 (鴉片戰爭前中英交涉史料) 二卷 Chuci leihan cheng wen shu da zhong ji (Yapian zhanzheng qian Zhong-Ying jiaoshe shiliao) (Rep) 許地山 Xu Dishan
43 英法聯軍史料 Ying-Fa lianjun shiliao (Rep) 謝興堯 Xie Xingyao et al.
44 辛亥以後十七年職官年表 Xinhai yihou shiqi nian zhiguan nianbiao (Rep) 劉壽林 Liu Shoulin (comp.)
45-46 且頑七十歲自敘 不分卷
首 一卷
Qiewan qishi sui zixu
Xu
(Rep) 李安曾 Li Anceng
47 韜園詩集 八卷
續集 一卷
詩餘 一卷
Taoyuan shiji
Xuji
Shiyu
(Rep) 賈景德 Jia Jingde
48 釧影樓回憶錄 Chuanyinglou huiyi lu (Rep) 包天笑 Bao Tianxiao
49-50 長春詠 一卷
秣陵吟 一卷
Changchun yong
Moling yin
(Rep) 翁一鶴 Weng Yihe
第六輯
51-60 中復堂全集: Zhongfutang quanji: (Qing) 姚瑩 Yao Ying
東溟文集 六卷
外集 四卷
文後集 十四卷
文外集 二卷
Dongming wenji
Waiji
Wen houji
Wen waiji
(Qing) 姚瑩 Yao Ying
後湘詩集 九卷
二集 五卷
續集 七卷
Houxiang shiji
Erji
Xuji
(Qing) 姚瑩 Yao Ying
東溟奏稿 四卷 Dongming zougao (Qing) 姚瑩 Yao Ying
識小錄 八卷 Shixiaolu (Qing) 姚瑩 Yao Ying
東槎紀略 五卷 Dongchai jilüe (Qing) 姚瑩 Yao Ying
寸陰叢錄 四卷 Cunyin conglu (Qing) 姚瑩 Yao Ying
康輶紀行 十六卷 Kangyou jixing (Qing) 姚瑩 Yao Ying
中復堂遺稿 五卷
續編 二卷
Zhongfutang yigao
Xubian
(Qing) 姚瑩 Yao Ying
姚氏先德傳 六卷 Yaoshi xiande zhuan (Qing) 姚瑩 Yao Ying
中復堂全集年譜 一卷 Zhongfutang quanji nianpu (Qing) 姚浚昌 Yao Junchang
第七輯
61 漢文華語康熙皇帝聖論廣訓 不分卷 Hanwen Huayu Kangxi huangdi shenglun guangxun (Japan) 魚返善雄 Ogaeri Yoshio (comp.)
62-66 滿漢大臣列傳 八十卷 Man-Han dachen liezhuan (Qing) NN
67 清理紅本記 四卷 Qingli hongben ji (Rep) 奉寬 Feng Kuan (comp.)
68 讀書改過齋叢錄 不分卷 Dushugaiguozhai conglu (Qing) 陳鶴 Chen He
69 康熙與羅馬使節關系文書影印本 不分卷 Kangxi yu Luoma shijie guanxi wenshu yingyin ben (Rep) 陳垣 Chen Yuan (comp.)
70 乾嘉詩壇點將錄 一卷
(附)東林點將錄 一卷
Qian-Jia shitan dianjiang luapp. Donglin dianjiang lu (Qing) NN
乾嘉詩壇點將錄 一卷 Qian-Jia shitan dianjiang lu (Qing) NN
秦雲擷英小譜 一卷 Qin Yunjie ying xiao pu (Qing) 王昶 Wang Chang
第八輯
71 瀛寰考略 二卷
圖 二卷
Yinghuan kaolüe
Tu
(Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
72-75 康熙條約 一卷
雍正條約 一卷
乾隆條約 二卷
道光條約 八卷
Kangxu tiaoxyue
Yongzheng tiaoyue
Qianlong tiaoyue
Daoguang tiaoyue
(Rep) 許同華 Xu Tonghua et al. (comp.)
76 咸豐條約 十二卷 Xianfeng tiaoyue (Rep) 汪毅 Wang Yi, 張承棨 Zhang Chengqi (comp.)
77 同治條約 二十三卷 Tongzhi tiaoyue (Rep) 許同華 Xu Tonghua et al. (comp.)
78 光緒條約 一百二卷 Guangyu tiaoyue (Rep) 許同華 Xu Tonghua et al. (comp.)
79 宣統條約 十九卷 Xuantong tiaoyue (Rep) 許同華 Xu Tonghua et al. (comp.)
80 清季各國照會目錄 四冊 Qingji geguo zhaohui mulu 1-4 (Rep) 張德澤 Zhang Deze
第九輯
81 五十年來之中國經濟 (1896-1947) Wushi nian lai zhi Zhongguo jingji (Rep) 中國通商銀行 Zhongguo tongshang yinhang (comp.)
82 抗戰十年前之中國 (1927-1936) Kangzhan shi nian qia zhi Zhongguo (Rep) 中國文化建設協會 Zhongguo wenhua jianshe xiehui (comp.)
83-85 十年來之中國經濟 (1936-1945) Shi nian lai zhi Zhongguo jingji (Rep) 譚熙鴻 Tan Xihong (comp.)
86 中國近代貨幣史資料 (1822-1911) Zhongguo jindai huobi shi ziliao (Rep) NN
87 中國近代貨幣史 (1814-1919) Zhongguo jindai huobi shi (Rep) 魏建猷 Wei Jianyou
88 近百年來上海政治經濟史(1842~1937) Jin bai nian lai Shanghai zhengzhi jingji shi (USA) Hauser, Ernest O.; 越裔 Yue Yi (transl.)
89 甲午以來中日軍事外交大事紀要 Jiayu yilai Zhong-Ri junshi waijian dashi jiyao (Rep) 楊家駱 Yang Jialuo (comp.)
90 中國對日戰事損失之估計 (1937-1943) Zhongguo du Ri zhanshi sunshi zhi guji (Rep) 韓啟桐 Han Qitong (comp.)
第十輯
91 光宣列傳 四十卷
前編 二卷
附編 一卷
Guangxu liezhuan
Qianbian
Fubian
(Rep) 趙爾巽 Zhao Erxun et al. (comp.)
92 張濂卿先生詩文手稿 不分卷 Zhagn Lianqing xiansheng shiwen shougao (Qing) 張裕釗 Zhang Yuzhao
93 賀先生文集 四卷
附錄 一卷
He xiansheng wenji
Fulu
(Rep) 賀濤 He Tao
94 黃遵憲與日本友人筆談遺稿 Huang Zunxian yu Riben youren bitan yigao (Rep) 鄭子瑜 Zheng Ziyu, 実藤惠秀 Sanetō Keishū (comp.)
95 日本雜事詩 二卷
(附)其公度先生事實述略 一卷
Riben zashi shi
app. Qi gong du xiansheng shishi shulüe
(Qing) 黃遵憲 Huang Zunxian
(Qing) 黃遵楷 Huang Zunkai
96 日本國志 四十卷
首 一卷
Riben guo zhiShou (Qing) 黃遵憲 Huang Zunxian
97 梁任公知交手札 不分卷 Lian Rengong zhijiao shouzha (Rep) 梁啟超 Liang Qichao
98 雅堂文集 四卷
餘集 五卷
Yatang wenji
Yuji
(Rep) 連橫 Lian Heng
99 劍花室詩集 二卷
外集 二卷
(附)詞 一卷
Jianhuashi shiji
Waiji
app. Ci
(Rep) 連橫 Lian Heng
100 林獻堂先生紀念集 三卷 Lin Xiantang xiansheng jinian ji (ROC) 林大椿 Lin Dachun; 林獻堂先生紀念集編纂委員會 Lin Xiantang xiansheng jinian ji bianzuan weiyuanhui (comp.)
第十一輯
101 錫清弼制軍奏稿 八卷 Xi Qingbi zhijun zougao (Qing) 錫良 Yi Liang
102 墾務奏議 不分卷 Kenwu zouyi (Qing) 貽谷 Yi Gu
103 綏遠奏議 不分卷 Suiyuan zouyi (Qing) 貽谷 Yi Gu
104 蒙墾續供 不分卷 Mengken xugong (Qing) 貽谷 Yi Gu
105 中國邊疆圖籍錄 不分卷 Zhongguo bianjiang tuji lu (Rep 鄧衍林 Deng Yanlin (comp.)
106 西北叢編 Xibei congbian (Rep) 林競 Lin He
107 徐旭生西遊日記 Xu Xusheng xiyou riji (Rep 徐炳昶 Xu Bingchang
108 俄蒙回憶錄 E-Meng huiyi lu (ROC) 毛以亨 Mao Yiheng
109 建都論戰 Jiandu lunzhan (Rep) 王克 Wang Ke (comp.)
110 邊人芻言 Bianren chuyan (Rep) 格桑澤仁 Gesang Zeren
第十二輯
111-116 沈竹岑日記 不分卷 Shen Zhucen riji (Qing) 沈銘彝 Shen Mingyi
117 庸閑齋筆記 十二卷 Yongxianzhai biji (Qing) 陳其元 Chen Qiyuan
118 安樂鄉人詩 四卷 Anle xiangren shi (Rep) 金兆蕃 Jin Zhaofan
119 金問泗詩詞稿 不分卷 Jin Wensi shici gao (ROC) 金問泗 Jin Wensi
120 清談 十卷 Qingtan (Rep) 胡懷琛 Hu Huaichen
第十三輯
121 清代毗陵名人小傳稿 十一卷 Qingdai Piling mingren xiaozhuan gao (Rep) 張惟驤 Zhang Weixiang
122-125 愚齋存稿 一百卷
首 一卷
末 一卷
(附)東遊日記 一卷
Yuzhai cungao
Shou
Mo
app. Dongyou riji
(Qing) 盛宣懷 Sheng Xuanhuai
126 盛宣懷未刊信稿 不分卷
附錄 一卷
Sheng Xuanhuai weikan xingao
Fulu
(Qing) 盛宣懷 Sheng Xuanhuai
127 庚子都門紀事詩 六卷 Gengzi dumen jishi shi (Qing) 廷清 Ting Qing
128 張謇傳記 Zhang Jian zhuanji (Rep) 劉厚生 Liu Housheng
129 記章太炎先生 Ji Zhang Taiyan xiansheng (Rep) 沈廷國 Shen Tingguo
太炎文錄續編 七卷 Taiyan wenlu xubian (Rep) 章炳麟 Zhang Binglin
130 吳稚暉先生紀念集 Wu Zhihui xiansheng jinian ji (Rep) 楊愷齡 Yang Kailing
第十四輯
131-140 文芸閣廷式先生全集: Wenyunge Tingshi xiansheng quanji: (Rep) 趙鐵寒 Zhao Tiehan (comp.)
文廷式傳記資料 一卷 Wen Tingshi zhuanji ziliao (Rep) 趙鐵寒 Zhao Tiehan (comp.)
文芸閣先生年譜 一卷
(附)續 一卷
Wenyunge xiansheng nianpu
app. Xu
(Rep) 錢萼孫 Qian Esun
知過軒詩鈔 一卷 Zhiguoxuan shichao
雲起軒詞 一卷 Yunqixuan ci
南旋日記 一卷
湘行日記 一卷
東遊日記 一卷
Nanxuan riji
Xiangxing riji
Dongyou riji
奏議 一卷 Zouyi
芸閣先生書牘 二卷 Yunge xiansheng shudu
志林 一卷 Zhilin
琴風餘譚 一卷 Qinfeng yutan
羅霄山人醉語 一卷 Luoxiao shanren zuiyu
薌屑 一卷 Xiangxie
知遇軒隨錄 一卷 Zhiyuxuan suilu
讀書札記 不分卷 Dushu zhaji
讀孟子趙岐注札記 一卷 Du Mengzi Zhao Qi zhu zhaji
永樂大典輯佚書 不分卷 Yongle dadian jiyi shu
出三藏記集 殘 一卷 Chu sanzang jiji (Liang) 釋僧佑 Monk Sengyou
元史西北地附錄考 一卷 Yuanshi xibei di fulu kao
補晉書藝文志 六卷 Bu Jinshu Yiwenzhi
國朝諸人箸述目錄補編 (清人箸述目錄) 一卷 Guochao zhuren zhushu mulu bubian (Qingren zhushu mulu)
純常子枝語 四十卷 Chunchangzi zhiyu (Qing) 文廷式 Wen Tingshi
第十五輯
141-150 賭棋山莊所著書 Duqi shanzhuang suo zhu shu (Qing) 謝章鋌 Xie Zhangting
第十六輯
151-153 明清名人尺牘墨寶 第一集 六卷
第二集 六卷
第三集 六卷
Ming-Qing mingren chidu mobao 1
2
3
(Rep) NN
154 孫夏峰先生筆記 不分卷 Xun Xiafeng xiansheng biji (Qing) 孫奇逢 Sun Qifeng
155 祁叔穎尺牘詩稿 不分卷 Qi Shuying chidu shigao (Qing) 祁嶲藻 Qi Junzao
156 念樓集 八卷
外集 不分卷
Nianlou ji
Waiji
(Qing) 劉寶楠 Liu Baonan
157 兩般秋雨盦隨筆 八卷 Liangguqiuyu'an suibi (Qing) 梁紹壬 Liu Shaoren
158 折獄奇聞 四卷 Zheyu qiwen (Rep) 葛建初 Ge Jianchu (comp.)
159 中國鹽書目錄 Zhongguo jianshu mulu (Rep) 何維凝 He Weining (comp.)
160 中國金銀鎳幣圖說 Zhongguo jinyin niebi tushuo (Rep) 蔣仲川 Jiang Zhongchuan
第十七輯
161 魯岩所學集 十五卷
交遊記 一卷
餘事稿 二卷
Lu Yan suo xue ji
Jiaoyou ji
Yushi gao
(Qing) 張宗泰 Zhang Zongtai
162 越縵堂文集 十二卷 Yuemantang wenji (Qing) 李慈銘 Li Ciming; (Rep) 王重民 Wang Zhongmin (comp.)
163 柳州府君年譜 二卷 Liuzhou fu jun nianpu (ROC) 楊曾勖 Yang Cengxun
164 苓泉居士自訂年譜 二卷 Lingquan jushi ziding nianpu (Rep) 楊壽楠 Yang Shounan
雲在山房詩選 一卷 Yunzaishanfang shixuan (Rep) 楊壽楠 Yang Shounan
雲在山房詞選 一卷 Yunzaishanfang cixuan (Rep) 楊壽楠 Yang Shounan
雲薖書札 一卷 Yunke shuzha (Rep) 楊壽楠 Yang Shounan
趨庭隅錄 一卷 Quting yulu (Rep) 楊景楠 Yang Jingnan et al. (comp.)
165 汪漢溪先生哀挽錄 一卷 Wang Manxi xiansheng aiwan lu (Rep) 張伯奇 Zhang Boqi (comp.)
166 季鸞文存 不分卷 Jiluan wencun (Rep) 張熾章 Zhang Chizhang
167 長毋相忘詩集 一卷 Changwu xiangwang shiji (Rep) 王陸一 Wang Luyi
長毋相忘詞集 一卷 Changwu xiangwang ciji (Rep) 王陸一 Wang Luyi
168 李嘯風先生詩文集 四卷 Li Xiaofeng xiansheng shiwen ji (Rep) 李夢彪 Li Mengbiao
169 吳鐵城先生紀念集 不分卷 Wu Tiecheng xiansheng jinian ji (Rep) 祝秀俠 Zhu Xiuxia et al. (comp.)
170 赤馬謠 七卷
續編 一卷
Chima yao
Xubian
(Rep) 翁一鶴 Weng Yihe
第十八輯
171 馬端敏公奏議 八卷 Ma Duanmingong zouyi (Qing) 馬新貽 Ma Xinyi
172-175 船政奏疏彙編 五十四卷 Chuanzheng zoushu huibian (Qing) 左宗棠 Zuo Zongtang (comp.)
176 海軍大事記 一卷
甲申戰事記 一卷
甲午戰事記 一卷
Haijun dashi ji
Jiashen zhanshi ji
Jiawu zhanshi ji
(Rep) 池仲祜 Chi Zhonghu
177 中法兵事本末 一卷 Zhong-Fa bingshi benmo (Rep) 羅敦曧 Luo Dunrong
中日兵事本末 一卷 Zhong-Ri bingshi benmo (Rep) 羅敦曧 Luo Dunrong
178 中日議和紀略 一卷 Zhong-Ri yihe jilüe (Rep) NN
179 侯官嚴氏叢刻: Hou Bingyan shi congke: (Qing) 嚴復 Yan Fu
上今上皇帝萬言書 一卷 Shang jin Shang Huangdi wanyan shu (Qing) 嚴復 Yan Fu
斯賓塞爾勸學篇 一卷 Sibinsaier quanxue pian (Qing) 嚴復 Yan Fu
原強 一卷 Yuanqiang (Qing) 嚴復 Yan Fu
救亡決論 一卷 Jiuwang juelun (Qing) 嚴復 Yan Fu
論世變之函 一卷 Lun shibian zhi han (Qing) 嚴復 Yan Fu
嚴幾道年譜 一卷 Yan Jidao nianpu (Rep) 王蘧常 Wang Quchang
180 張伯苓先生紀念集 不分卷 Zhang Boling xiansheng jinian ji (Rep) 郭榮生 Guo Rongsheng et al. (comp.)
第十九輯
181-184 粵海關志 三十卷 Yue haiguan zhi (Qing) NN
185 黃少司寇爵滋奏疏 二十卷
(附)黃爵滋奏疏研究 一卷
(附)許太常乃濟奏議 一卷
Huang shao sikou Juezi zou shu
app. Huang Juezi zoushu yanjiu
app. Xu taichang Naiji zouyi
(Qing) 黃爵滋 Huang Juezi
(Qing) 黃大受 Huang Dashou
(Qing) 許乃濟 Xu Naiji
186 各國約章纂要 六卷
首 一卷
附錄 一卷
Geguo yuezhang zuanyao
Shou
Fulu
(Qing) 勞乃宣 Lao Naixuan (comp.)
187 中國外交史 一卷 Zhongguo waijiao shi (Rep) 曾友豪 Zeng Youhao
188 華會見聞錄 一卷 Huahui jianwen lu (Rep 賈士毅 Jia Shiyi
189 太平洋會議前後中國外交內幕及其與梁士詒之關系 一卷 Taipingyang huiyi qianhou Zhongguo waijiao neifu ji qi yu Liang Shiyi zhi guanxi (ROC) 葉恭綽 Ye Gongchuo (narr.); 俞誠之 Yu Chengzhi (rec.)
190 中國省銀行史略 一卷 Zhongguo sheng yinhang shilüe (ROC) 郭榮生 Guo Rongsheng
第二十輯
191 太清太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業高皇帝實錄 十卷 Tai-Qing Taizu chengtian guangyun shengde shengong zhaoji liji renxiao ruiwu duanyi qin'an hongwen dingye Gao Huangdi shilu (Qing) imp. ord. QL 4
192 趙恭毅公剩藁 八卷 Zhao Gongyigong shenggao (Qing) 趙申喬 Zhao Shenqiao
193 趙裘萼公剩藁 四卷 Zhao Qiu'egong shenggao (Qing) 趙熊詔 Zhao Xiongzhao
194 思補齋筆記 八卷 Sibuzhai biji (Qing) 潘世恩 Pan Shi'en
195 欽定剿捕臨清逆匪紀略 十六卷 (Qinding) Jiaobu Linqing nifei jilüe (Qing) 舒赫德 Šuhede
196 餘冬璅錄 二卷 Yudong suolu (Qing) 徐堅 Xu Jian
197 平定教匪紀事 一卷
附 一卷
Pingding jiaofei jishi
Fu
(Qing) 勒保 Leboo
198 梧門詩話 十六卷 Wumen shihua (Qing) 法式善 Faššan
199 澹盦文存 二卷 Dan'an wencun (Rep) 吳道鎔 Wu Daorong
200 廣東藏書紀事詩 不分卷 Guangdong cangshu jishi shi (ROC) 徐紹棨 Xu Shaoqi
第二十一輯
201-204 湘潭袁氏家集 Xiang-Tan Yuanshi jiaji: (Qing) 袁樹勛 Yuan Shuxun
新政條議 一卷
附錄 一卷
Xinzheng tiaoyi
Fulu
(Qing) 袁樹勛 Yuan Shuxun
抑戒齋奏牘輯存 不分卷 Yijiezhai zoudu jicun (Qing) 袁樹勛 Yuan Shuxun
蘉庵文集 四卷 Mang'an wenji (Rep) 袁思亮 Yuan Silian
蘉庵文集 二卷 Mang'an wenji (Rep) 袁思亮 Yuan Siliang
冷芸詞 二卷 Lengyun ci (Rep) 袁思亮 Yuan Siliang
禮閼郵齋詩存 一卷 Li'eyouzhai shicun (Rep) 袁思永 Yuan Siyuan
繭齋詩餘 一卷 Jianzhai shiyu (Rep) 袁思永 Yuan Siyuan
學圃老人詞稿 一卷 Yuepu laoren cigao (Rep) 袁思古 Yuan Sigu
205 十八國遊歷日記 四卷 Shiba guo youli riji (Rep) 金紹城 Jin Shaocheng, 李方 Li Fang
藕廬詩草 一卷 Oulu shicao (Rep) 金紹城 Jin Shaocheng
206 兟莊文存 一卷
喁於館詩草 二卷
續草 一卷
南行紀事詩 一卷
補遺 一卷
Xinzhuang wencun
Yongyuguan shicun
Xucao
Nanxing jishi shi
Buyi
(Rep) 言敦源 Yan Dunyuan
影印袁徐兩公零簡 一卷 Yingyin Yuan-Xu lianggong lingjian (Rep) 袁世凱 Yuan Shikai, 徐世昌 Xu Shichang
207 將吏法言 八卷 Jiangli fayan (Rep) 徐世昌 Xu Shichang
208 安樂鄉人詩續 一卷
安樂鄉人七十後詩 一卷
Anle xiangren shixu
Anle xiangren qishi hou shi
(Rep) 金兆蕃 Jin Zhaofan
藥夢詞 二卷
續 一卷
藥夢七十後詞 一卷
Yaomeng ci
Xu
Yaomeng qishi hou ci
(Rep) 金兆蕃 Jin Zhaofan
209 高梧軒詩 十三卷 Gaowuxuan shi (Rep) 趙尊岳 Zhao Zunyue
210 中和月刊 第六卷 第一期至第四期 Zhonghe yuekan 6/1-4 (Rep) 中和月刊社 Zhonghe yuekan she (comp.)
第二十二輯
211 鴉吟集 (補學軒詩集) 四卷 Yayin ji (Buxuexuan shiji) (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
鶴唳集 (補學軒詩集) 四卷 Heli ji (Buxuexuan shiji) (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
212 補學軒文集 四卷 Buxuexuan wenji (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
補學軒文集 二卷 Buxuexuan wenji (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
213 補學軒文集續刻 四卷 Buxuexuan wenji xuke (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
補學軒文集續刻駢體 二卷 Buxuexuan wenji xuke pianti (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
制藝雜話 一卷 Zhiyi zahua (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
214 雞尾集 (補學軒詩集) 六卷 Jiwei ji (Buxuexuan shiji) (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
鷗閑集 (補學軒詩集) 六卷 Ouxian ji (Buxuexuan shiji) (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
215-216 補學軒文集 外集 四卷 Buxuexuan wenji waiji (Qing) 鄭獻甫 Zheng Xianfu
217 清代科舉考試述略 Qingdai keju kaoshi shulüe (Rep) 商衍鎏 Shang Yanliu
218 無錫楊氏三葉傳記碑志集 不分卷 Wuxi Yangshi sanye zhuanji beizhi ji (Rep) 楊愷齡 Yang Kailing (comp.)
219 芙蓉江上草堂詩稿 四卷 Furongjiangshangcaotang shigao (Qing) 金武祥 Jin Wuxiang
220 雪橋自訂年譜 不分卷 Xueqiao ziding nianpu (Rep) 楊鐘羲 Yang Zhongxi
雪橋詩話 十二卷 Xueqiao shihua (Rep) 楊鐘羲 Yang Zhongxi
第二十三輯
221 初使泰西記 四卷 Chushi Taixi ji (Qing) 宜垕 Yi Hou
222-225 曾惠敏公遺集 Zeng Huimingong yiji (Qing) 曾紀澤 Zeng Jize
226-228 普天忠憤全集 十四卷
首 一卷
Pu tian zhong fen quanji
Shou
(Qing) 孔廣德 Kong Guangde (comp.)
229 劉大將軍平倭戰記 初集 一卷
續集 一卷
三集 一卷
四集 一卷
五集 一卷
六集 一卷
Liu da jiangjun ping Wo zhanji Chuji
Xuji
Sanji
Siji
Wuji
Liuji
(Qing) NN
230 雪橋詩話續集 八卷 Xueqiao shihua xuji (Qing) 楊鐘羲 Yang Zhongxi
第二十四輯
231-233 范伯子文集 十二卷
集外文 一卷
附 一卷
詩集 十九卷
詩本事注 一卷
連語 一卷
(附)蘊素軒詩稿 五卷
(附)附 一卷
Fan Bozi wenji
Jiwai wen
Fu
Shiji
Shibenshi zhu
Lianyu
app. Wensuxuan shigao
app. Fu
(Qing) 范當世 Fan Dangshi; 曹文麟 Cao Wenlin (comm); 姚倚雲 Yao Yiyun (app.)
234 范伯子先生遺墨 二卷 Fan Bozi xiansheng yimo (Qing) 范當世 Fan Dangshi
235 帆影樓紀事 一卷
(附)鞠隱案牘彙存 一卷
Fanyinglou jishi
app. Juyin andu huicun
(Rep) 吳芝瑛 Wu Zhiying
236 晚晴集 一卷 Wanjing ji (Rep) 王縑 Wang Jian
237 莪慕室吟草 (永遠山長集) 一卷
武英殿吟草 一卷
詞存 一卷
文存 一卷
塞外吟草 一卷
美洲吟草 一卷
童話 一卷
補遺 一卷
鴻雪珍存 一卷
附 一卷
Womushi yincao (Yongyuan shanchang ji)
Wuyingdian yincao
Cicun
Wencun
Saiwai yincao
Meizhou yincao
Tonghua
Buyi
Hongxue zhencun
(Rep) 楊令茀 Yang Lingfu
238 瓜圃述異 二卷
靈感志異 一卷
Guapu shuyi
Linggan zhiyi
(Qing) 金梁 Jin Liang
239 睇向齋秘籙) 一卷 Dixiangzhai milu (Rep) 陳灨一 Chen Ganyi
240 雪橋詩話 三集 十二卷 Xueqiao shihua sanji (Qing) 楊鐘羲 Yang Zhongxi
第二十五輯
241-248 宣統己酉大政記 二十四冊 Xuantong jiyou dazheng ji 1-24 (Qing) 擷華書局 Jiehua shuju (comp.)
249-250 雪橋詩話 餘集 八卷 Xueqiao shihua yuji (Qing) 楊鐘羲 Yang Zhongxi
第二十六輯
251 粵東軍變記 不分卷 Yuedong junbian ji (Rep) 李介孺 Li Jieru
辛亥四川事變之我 Xinhai sichuan shibian zhi wo (Zhou) 周善培 Zhou Shanpei
252 辛亥革命史料 Xinhai geming shiliao (Rep) 張國淦 Zhang Guogan (comp.)
蘄水湯先生遺念錄 Jishui Tang xiansheng yinian lu (Rep) 湯化龍 Tang Hualong
253 南社紀略 Nanshe jilüe (Rep) 柳棄疾 Liu Qiji
254 鈕惕生先生遺札選集 不分卷 Niu Ti xiansheng yizha xuanji (Rep) 鈕永建 Niu Yongjian; 楊愷齡 Yang Kailing (comp.)
255 陳英士先生年譜 不分卷 Chen Yingshi xiansheng nianpu (Rep) 何仲簫 He Zhongxiao
梅川譜偈 一卷
行役吟並序 一卷
Meichuan puji
Xingyi yin bing xu
(Rep) 居正 Ju Zheng; 李基鴻 Li Jihong (comm.)
256 觀物化齋詩錄 二卷
入蜀集 一卷
山中酬唱集 二卷
臺員集 一卷
Guanwuhuazhai shilu
Ru Shu ji
Shanzhong chouchang ji
Taiyuan ji
(ROC) 但燾 Dan Tao
一枝廬詩鈔 五卷 Yizhilu shichao (ROC) 鄧家彥 Deng Jiayan
257 頤淵詩集 一卷 Yiyuan shiji (Rep) 經亨頤 Jing Hengyi
槐村詩草 一卷 Huaicun shicao (Rep) 鐘伯毅 Zhong Boyi
258-259 辛亥革命回憶錄 Xinhai geming huiyi lu (ROC) 甄冠南 Zhen Guannan
260 杜月笙先生紀念集初集 二集 Du Yuesheng xiansheng jinian ji chuji (ROC) 恆社旅臺同人 Hengshe youtai tongren (comp.)
第二十七輯
261-266 胡翼南全集 六十卷 Hu Yinan quanji (Qing) 胡禮垣 Hu Liyuan
267-270 政藝叢書壬寅全書 三卷 Zhengyi congshu renyin quanshu (Rep) 鄧實 Deng Shi (comp.)
第二十八輯
271-274 政藝通報癸卯全書 上中下篇 Zhengyi tongbao guimao quanshu 1-3 (Rep) 上海政藝通報社 Shanghai zhengyi tongbao she (comp.)
275-280 政藝通報丁未全書 上下編 Zhengyi tongbao dingwei quanshu 1-2 (Rep) 上海政藝通報社 Shanghai zhengyi tongbao she (comp.)
第二十九輯
281 太平天國起義記 Taiping tianguo qiyi ji (Switzerland) 韓文山 Han Wenshan (Theodore Hamberg); 簡又文 Jian Youwen (transl.)
太平天國詔諭 一卷 Taiping tianguo zhaoyu (Rep) 蕭一山 Xiao Yishan
282 太平天國革命史 Taiping tianguo geming shi (Rep) 王鐘麒 Wang Zhongqi
283 金陵兵事彙略 四卷 Jinling bingshi huilüe (Qing) 李圭 Li Gui
思痛記 二卷 Sitengji (Qing) 李圭 Li Gui
284-285 軍牘彙存 四卷 Jundu huicun (Qing) 方德驥 Fang Deji (comp.)
286 小滄桑記 二卷 Xiao cangsang ji (Qing) 姚濟 Yao Ji
287 浙中發匪紀略 一卷 Zhezhong fafei jilüe (Qing) 李應玨 Li Yingjue
金壇見聞記 二卷 Jintan jianwen ji (Qing) 強汝詢 Qiang Ruxun
288 軍興本末紀略 四卷 Junxing benmo jilüe (Qing) 謝蘭生 Xie Lansheng
李秀成供 一卷 Li Xiucheng gong (Qing) 李秀成 Li Xicheng (prov.); 曾國藩 Zeng Guofan (comp.)
289-290 蕩平發逆圖記 二十二卷
首 一卷
Dangping fani tuji (Qing) 唐蔭雲 Tang Yinyun (comp.)
第三十輯
291-300 光緒乙已年交涉要覽 編 二卷
下編 三卷
丙午年交涉要覽 上篇 一卷
中篇 二卷
下篇 四卷
丁未年交涉要覽 上篇 二卷
下篇 三卷
Guangxu yisi nian jiaoshe yaolan shangpian
Xiapian
Bingwu nian jiaoshe yaolan shangpian
Zhongpian
Xiapian
Dingwei nian jiaoshe yaolan shangpian
Xiapian
(Qing) 北洋洋務局 Beiyang yangwu ju (comp.)
第三十一輯
301-302 湘藩案牘鈔存 四卷 Xiangfan andu chaocun (Rep) NN
303-305 甌海觀政錄 八卷 Ouhai guanzheng lu (Rep) 黃慶瀾 Huang Qinglan
306 四川善後會議錄 Sichuan shanhou huiyi lu (Rep) 葉茂林 Ye Maolin (comp.)
307 謗書 四卷 Bangshu (Qing) 何震彝 He Zhenyi (comp.)
308 程氏遺稿 四種
(附)附錄
Chengshi yigao
app. Fulu
(Rep) 程嵩齡 Cheng Songling (comp.)
(Rep) 程大千 Cheng Daqian
星採吟草 一卷 Xingcai yincao (Qing) 程應軺 Cheng Yingdiao; (Rep) 程嵩齡 Cheng Songling (comp.)
浣花軒餘課 一卷 Huanhuaxuan yuke (Qing) 程應佐 Cheng Yingzuo; (Rep) 程嵩齡 Cheng Songling (comp.)
餘生閣詩鈔 一卷 Yushengge shichao (Qing) 程張蘭 Cheng Zhanglan; (Rep) 程嵩齡 Cheng Songling (comp.)
煙波漁唱詞 一卷 Yanbo yuchang ci (Qing) 程紹裘 Cheng Shaoqiu; (Rep) 程嵩齡 Cheng Songling (comp.)
309 吳州四程詩文集: Wuzhou sicheng shiwen ji: (Rep) 程嵩齡 Cheng Songling (comp.)
春暉草堂詩文稿 三卷 Chunhuicaotang shiwen gao (Qing) 程紹昌 撰 鈔本
因是齋詩文稿 三卷 Yinshizhai shiwen gao (Qing) 程宇光 Cheng Yuguang
延暉書屋詩文稿 二卷 Yanhui shuwu shiwen gao (Qing) 程祥芝 Cheng Xiangzhi
松承堂詩文稿 三卷 Songchengtang shiwen gao (Qing) 程祥棟 Cheng Xiangdong
310 城西草堂詩史 不分卷 Chengxicaotang shishi (Rep) 程嵩齡 Cheng Songling
第三十二輯
311-312 樂道堂文鈔 五卷
續鈔 一卷
Ledaotang wenchao
Xuchao
(Qing) 奕訢 Ihin
313-314 賡獻集 (樂道堂詩鈔) 一卷
岵屺懷音 一卷
廣四時讀書樂詩試帖 一卷
豳風詠 一卷
正誼書屋試帖詩存 二卷
樂道堂古近體詩 二卷
春帖子詞 一卷
樂道堂古近體詩續鈔 一卷
Gengxianji (Ledaotang shichao)
Huqi huaiyin
Guang sishi dushu yueshi shitie
Youfeng yong
Zhengyi shuwu shitie shicun
(Qing) 奕訢 Ihin
315-316 萃錦吟 八卷 Cuijinyin (Qing) 奕訢 Ihin (comp.)
317 戊戌變法檔案史料 不分卷 Wuxu bianfa dang'an shiliao (Rep) 國家檔案局明清檔案館 Guojia dang'an ju Ming-Qing dang'an guan (comp.)
318 戊戌變法人物傳稿 附錄 Wuxu bianfa renwu zhuan gao (Rep) 湯志鈞 Tang Zhijun (comp.)
319 故宮清錢譜 一卷 Gugong Qingqian pu (Rep) 黃鵬霄 Huang Pengxiao
320 黃氏憶江南館珍藏清代名人翰墨 一卷 Huangshi yi Jiangnan guan zhencang Qingdai mingren hanmo
第三十三輯
321-322 龔端毅公奏疏 八卷
附 一卷
Gong Duanyigong zoushu (Qing) 龔鼎孳 Gong Dingzi
323-326 撫黔奏疏 八卷 Fu Qian zoushu (Qing) 楊雍建 Yang Yongjian et al.
327-330 于清端公政書 八卷
外集 一卷
續集 一卷
Yu Qingduangong zhengshu
Waiji
Xuji
(Qing) 于成龍 Yu Chenglong
第三十四輯
331-338 胡文忠公遺集 八十六卷 Hu Wenzhonggong yiji (Qing) 胡林翼 Hu Linyi
339 潛廬類稿 十三卷 Qian'an leigao (Rep) 甘鵬雲 Gan Pengyun
340 觀休室詩 四卷
附錄 一卷
Guanxiushi shi
Fulu
(Rep) 王彭 Wang Peng
第三十五輯
341-350 交遊日錄 五冊 (民國八年至十二年)
新日堂日記 九冊 (民國十三年至二十六年)
Jiaoyou rilu (1919-1923)
Xinritang riji (1924-1937)
(Rep) 劉成志 Liu Chengzhi
第三十六輯
351-358 太平天國資料 Taiping tianguo ziliao
359-360 太平天國史料 Taiping tianguo shiliao
第三十七輯
361 義和團檔案史料 不分卷 Yihetuan dang'an shiliao (Rep) NN
362 拳案 二種 Juan'an (Rep) 勞乃宣 Lao Naixuan
363 平原拳匪紀事 一卷 Pingyuan juanfei jishi (Qing) 蔣楷 Jiang Kai
364 畿南濟變紀略 一卷 Jinan jibian jilüe (Qing) 劉春堂 Liu Chuntang
365 庚辛提牢筆記 一卷 Gengxin tilao biji (Qing) 白曾焯 Bai Cengchao
366 庚子拳亂資料 Gengzi juanluan ziliao (Rep) 左舜生 Zuo Shunsheng (comp.)
367 庚子京師褒恤錄 四卷 Gengzi jingshi baoxu lu (Rep) 王守恂 Wang Shouxun
庚子北京事變紀略 一卷 Gengzi Beijing shibian jilüe (Qing) NN
368 丘菽園居士詩集 初編 七卷
二編 一卷
三編 一卷
Qiu Shuyuan jushi shiji chubian
Erbian
Sanbian
(Rep) 丘煒萲 Qiu Huixuan
369 不平等條約的研究 不分卷
附錄 一卷
Bu pingdeng tiaoxue de yanjiu
Fulu
(Rep) 張廷灝 Zhang Tinghao
370 日本陸軍士官學校中華民國留學生名簿 一卷 Riben lujun shiguan xuexiao Zhonghua Minguo liuxuesheng mingbu (Japan) 陸軍士官學校 Rikugun shikan gakkō; 郭榮生 Guo Rongsheng (rev.)
第三十八輯
371-376 岑襄勤公奏稿 三十卷
首一卷
Cen Xiangqingong zougao
Shou
(Qing) 岑毓英 Cen Yuying
377 中法越南關系始末 不分卷 Zhong-Fa Yuenan guanxi shimo (Rep) 邵循正 Shao Xunzheng
378 劉永福傳 不分卷 Liu Yongfu zhuan (Rep) 李健兒 Li Jian'er
379 海外羈情 不分卷 Haiwai jiqing (Rep) 黃杰 Huang Jie
380 日清戰史講授錄 不分卷 Ri-Qing zhanshi jiangshou lu (Japan) 譽田甚八 Honda Jinpachi
第三十九輯
381 信及錄 不分卷 Xinjilu (Qing) 林則徐 Lin Zexu
鴉片事略 二卷 Yapian shilüe (Qing) 李圭 Li Gui
382 鴉片戰爭前中英交涉文書 不分卷 Yapian zhanzheng qian Zhong-Ying jiaoshe wenshu (Japan) 佐佐木正哉 Sasaki Masaya (comp.)
383-390 上海通志館期刊 第一卷第一期至第二第四期 Shanghai tongzhiguan qikan 1/1-2/4 (Rep) 上海通志館 Shanghai tongzhi guan (comp.)
第四十輯
391-393 近代中國鐵路資料 上中下冊 Jindai Zhongguio tielu ziliao 1-3 (Rep) 宓汝成 Mi Rucheng (comp.)
394 三水梁燕孫先生哀挽錄 不分卷 Sanshui Liang Yanshu xiansheng aiwan lu (Rep) NN
395-396 農隱廬文鈔 四卷 Nongyinlu wenchao (Rep) 王清穆 Wang Qingmu
397 止庵詩存 二卷
詩外集 一卷
Zhi'an shicun
Shi waiji
(Rep) 周學熙 Zhou Xuexi
398 顨盦集 七卷 Xun'an ji (Qing) 鄧濂 Deng Lian
399 清代捐納制度 Qingdai juanna zhidu (Rep) 許大齡 Xu Daling
400 清代碑傳文通檢 Qingdai beizhuan wen tongjian (Rep) 陳乃乾 Chen Naiqian
第四十一輯
401-404 鹿洲初集 二十卷
(附)行述 一卷
Luzhou chuji
app. Xingshu
(Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
405 平臺紀略 一卷
(附)鹿洲奏疏 一卷
Pingtai jilüe
app. Luzhou zoushu
(Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
405 東征集 六卷 Dongzhengji (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
407 鹿洲公案 二卷 Luzhou gong'an (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
408 修史試筆 二卷 Xiushi shibi (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
409 棉陽學準 五卷 Mianyang xuezhun (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
410 女學 六卷 Nüxue (Qing) 藍鼎元 Lan Dingyuan
第四十二輯
411-412 松龕先生全集: Songkan xiansheng quanji: (Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
松龕先生奏疏 二卷 Songkan xiansheng zoushu (Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
松龕先生文集 四卷 Songkan xiansheng wenji (Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
松龕先生詩集 二卷 Songkan xiansheng shiji (Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
兩漢幽並涼三州今地考略 一卷
漢志沿邊十郡考略一
Liang-Han You-Bing-Liang san zhou jindi kaolüe
Hanzhi yanbian shijun kaolüe
(Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
徐氏本支敘傳 一卷 Xushi benzhi xuzhuan (Qing) 徐繼畬 Xu Jishe
松龕先生傳 一卷 Songkan xiansheng zhuan (Qing) 楊篤 Yang Du
413 仙屏書屋初集文錄 十六卷 Xianping shuwu chuji wenlu (Qing) 黃爵滋 Huang Juezi
414-419 志頤堂文篇 (志頤堂詩文集) 三卷
詩 十二卷
題跋文 二卷
Zhiyitang wenpian (Zhiyitang shiwen ji)
Shi
Tiba wen
(Rep) 沙元炳 Sha Yuanbing
420 因社集 一卷 Yinshe ji (Rep) 楊愷齡 Yang Kailing (comp.)
楊楚孫先生詩集 三卷 Yang Chusun xiansheng shiji (ROC) 楊壽杓 Yang Shoubiao
第四十三輯
421 增訂戴秀陶先生編年傳記 Cengding Dai Xiutao xiansheng biannian zhuanji (ROC) 陳天錫 Chen Tianxi
422 回憶錄 Huiyilu (Rep) 陳布雷 Chen Bulei
423 百年一夢記 Bainian yimeng ji (Rep) 李基鴻 Li Jihong
424 潘公展先生言論選集 Pan Gongzhan xiansheng yanlun xuanji (ROC) 潘有猷 Pan Youyou; 陶百川 Tao Baichuan (comp.)
寸心吟草 Cunxin yincao (Rep) 潘有猷 Pan Youyou
425 曉晴齋散記 Xiaoqingzhai sanji (Rep) 胡博淵 Hu Boyuan
426 夢痕記 Menghenji (ROC) 朱鏡宙 Zhu Jingzhou
427 北伐行軍日記 Beifa xingjun riji (Rep) 歐振華 Ou Zhenhua
428 逸雲詩稿 Yiyun shigao (Rep) 陳逸雲 Chen Yiyun
429 全國教育會議報告 (民國十七年五月) Quanguo jiaoyu huiyi baogao (1928/5) (Rep) 中華民國大學院 Zhonghua minguo daxue yuan (comp.)
430 出席國民大會記 Chuxi guomin dahui ji (Rep) 朱克勤 Zhu Keqin
第四十四輯
431 甲寅雜志存稿 上下:
甲寅日刊存稿
獨立周報存稿
Jiayin zazhi cungao:
Jiayin rikan cungao
Duli zhoubao cungao
(Rep) 章士釗 Zhang Shizhao
432 章太炎先生家書 不分卷 Zhang Taiyan xiansheng jiashu (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
433 增訂中國憲法史 Cengding Zhongguo xianfa shi (Rep) 陳茹玄 Chen Ruxuan
434 新爾雅 Xin Erya (Rep) 汪榮寶 Wang Rongbao, 葉瀾 Ye Lan
435 英屬馬來半島 Yingshu Malai bandao (Rep) 朱鏡宙 Zhu Jingzhou
436-440 星洲十年 Xingzhou shinian (Rep) 星洲日報社 Xingzhou ribao she (comp.)
第四十五輯
441 國朝史料零拾 二卷 Guochao shiliao lingshi (Rep) 羅福頤 Luo Fuyi (comm.)
442 蘇州織造李煦奏折 不分卷 Suzhou zhizao Li Xun zouzhe (Qing) 李煦 Li Xu
443-447 施閣文 甲集 十卷
乙集 八卷
詩 二十卷
(附)鮚軒詩 八卷
(附)年譜 一卷
Shige wen jiaji
Yiji
Shi
app. Jiexuan shi
app. Nianpu
(Qing) 洪亮吉 Hong Liangji(Qing) 呂培 Lü Pei
448-449 蒼虯閣詩 十卷 Cangjiuge shi (Qing) 陳曾壽 Chen Cengshou
450 孫慕韓先生碑銘手札集 鈔本 Sun Mohan xiansheng beiming shouzha ji (Rep) 楊愷齡 Yang Kailing (comp.)
第四十六輯
451-456 藏事輯要 二十卷 Zangshi jiyao (Qing) 張其勤 Zhang Qiqin (comp.)
457 平番奏議 四卷 Pingfan zouyi (Qing) 那彥成 Nayancheng
458 竺國紀遊 四卷 Zhuguo jiyou (Qing) 周藹聯 Zhou Ailian
459 新疆概述 Xinjiang gaishu (Rep) 黃承恩 Huang Cheng'en
使藏紀程 Shi Zang jicheng (Rep) 黃承恩 Huang Cheng'en
460 伊寧事變紀略 Yining shibian jilüe (Rep) 陳力 Chen Li
第四十七輯
461-470 通商約章類纂 三十五卷 Tongshang yuezhang leizuan (Qing) 徐宗亮 Xu Zongliang (comp.)
第四十八輯
471 江楚會奏變法 三卷 Jiang-Chu huizou bianfa (Qing) 劉坤一 Liu Kunyi, 張之洞 Zhang Zhidong
472 變法經緯公例論 二卷 Bianfa jingwei gongli lun (Qing) 張鶴齡 Zhang Heling
473-476 變法自強奏議彙編 二十卷 Bianfa ziqiang zouyi huibian (Qing) 毛佩之 Mao Peizhi (comp.)
477-478 中外交涉類要表目 一卷
光緒通商綜核表目 一卷
Zhong-wai jiaoshe leiyao biaomu
Guangxu tongshang zongge biaomu
(Rep) 錢恂 Qian Xun
479 光緒通商列表 一卷 Guangxu tongshang liebiao (Qing) 楊楷 Yang Kai
480 四川通飭章程 二卷 Sichuan tongchi zhangcheng (Qing) 鐘慶熙 Zhong Qingxi
第四十九輯
481-482 民國大事類表 (民國十八年一月至二十六年十一月) Minguo dashi leibiao (1929/1-1937/11) (Rep) 人文月刊社 Renwen yuekan she (comp.)
483 參與國際聯合會調查委員會中國代表處說帖 不分卷 Canyu guoji lianhe hui diaocha weiyuanhui Zhongguo daibiao chu shuotie (Rep) 顧維鈞 Gu Weijun
484 國難會議紀錄 不分卷 Guonan huiyi jilu (Rep) 國難會議秘書處 Guonan huiyi mishuchu (comp.)
485 十九路軍興亡史 不分卷 Shijiu lujun xingwang shi (Rep) 丘國珍 Qiu Guozhen
486 第四軍紀實 不分卷 Disijun jishi (Rep) 張發奎 Zang Fakui
487 剿匪紀實 不分卷 Jiaofen jishi (Rep) 薛岳 Xue Yue
488 胡宗南上將年譜 五卷 Hu Zongnan shangjiang nianpu (Rep) 胡宗南上將年譜編纂委員會 Hu Zongnan shangjiang nianpu bianzuan weiyuanhui (comp.)
489 戎幕半生 不分卷 Rongmu bansheng (Rep) 劉琛 Liu Chen (narr.); 章君轂 Zhang Gu (rec.)
490 許世英先生紀念集 不分卷 Xu Shiying xiansheng jinian ji (Rep) 黃伯度 Huang Bodu (comp.)
第五十輯
491 徐愚齋自敘年譜 不分卷
(附)上海雜記 二卷
Xu Yuzhai zixu nianpu
app. Shanghai zaji
(Qing) 徐潤 Xu Run
492 東遊六十四日隨筆 不分卷 Dongyou liushisi ri suibi (Qing) 李春生 Li Chunsheng
493 京師譯學館校友錄 不分卷
國立北京大學職員履歷表 不分卷
Dongshi yixueguan jiaoyou lu
Guoli Beijing daxue zhiyuan lüli biao
(Rep) 陳初 Chen Chu (comp.)
494 清末各省官自費留日學生姓名表 Qingmo gesheng guan zifei liu Ri xuesheng xingming biao (Rep) NN
495 當代中國人物志 (民國二十六年度版) Dangdai Zhongguo renwu zhi (1937) (Rep) 廠民 Changmin (comp.)
496 當代中國實業人物志 (民國三十七年度版) Dangdai Zhongguo shiye renwu zhi (1948) (Rep) 徐盈 Xu Ying (comp.)
497 史家陳寅恪傳 Shijia Chen Yinke zhuan (Rep) 汪榮祖 Wang Rongzu
498 海外工讀十年紀實 Haiwai gongdu shinian jishi (Rep) 盛成 Sheng Cheng
499 旅美鱗爪 You mei linzhua (Rep) 嚴仁穎 Yan Renying
500 第三屆太平洋國交討論會紀要 Di san jie taipingyang guo jiaotao lunhui jiyao (Rep) 蘇上達 Su Shangda, 祁仍奚 Qi Rengxi (comp.)
第五十一輯
501 贈言 (閩海贈言) 六卷 Zengyan (Minhai zengyan) (Ming) 沈有容 Shen Yourong (comp.)
臺海使槎錄 八卷 Taiwan shicha lu (Qing) 黃叔璥 Huang Shujing
502 臺灣府志 十卷
圖 一卷
Taiwan fu zhi
Tu
(Qing) 高拱乾 Gao Gongqian (comp.)
503 臺灣關系文獻集零 Taiwan guanxi wenxian jiling (Rep) 吳幅員 Wu Fuyuan (comp.)
504 臺灣對外關系史料 不分卷 Taiwan duiwai guanxi shiliao (ROC) 臺灣銀行經濟研究室 Taiwan yinhang jingji yanjiu shi (comp.)
清季臺灣洋務史料 不分卷 Qingji Taiwan yangwu shiliao (ROC) 臺灣銀行經濟研究室 Taiwan yinhang jingji yanjiu shi (comp.)
505 甲戌公牘鈔存 不分卷 Jiaxu gongdu chaocun (Rep) 王元稚 Wang Yuanzhi (comp.)
清代臺灣職官印錄 不分卷 Qingdai Taiwan zhiguan yinlu (ROC) 百吉 Bai Ji (comp.)
506 臺灣詩乘 六卷 Taiwan shicheng (ROC) 連橫 Lian Heng (comp.)
臺灣詩薈雜文鈔 不分卷 Taiwan shihui zawen chao (ROC) 連橫 Lian Heng (comp.)
507 臺灣語典 四卷 Taiwan yudian (ROC) 連橫 Lian Heng (comp.)
雅言 不分卷 Yayan (ROC) 連橫 Lian Heng (comp.)
508 臺灣 不分卷 Taiwan (ROC) 袁克吾 Yuan Kewu
509 臺灣 不分卷 Taiwan (ROC) 李絜非 Li Jiefei
臺灣革命史 不分卷 Taiwan geming shi (ROC) NN
510 臺灣省各機關職員錄 不分卷 Taiwan sheng ge jiguan zhiyuan lu (ROC) 臺灣行政長官公署人事室 Taiwan xingzheng zhangguan gongshu renshi shi (comp.)
第五十二輯
511 舟車所至 Zhouche suo zhi (Qing) 鄭光祖 Zheng Guangzu (comp.)
512 英吉利國記 一卷 Yingjili guo ji (Qing) 梁廷柟 Liang Tingnan
藏事陳略 一卷 Zangshi chenlüe (Rep) NN
中國撫綏西藏略 一卷 Zhongguo fuxui Xizang lüe (Rep) 傅柏銳 Fu Borui (comp.)
英國謀通西藏略 一卷 Yingguo mou tong Xizang lüe (Rep) 傅柏銳 Fu Borui (comp.)
513 中國經營西域史 Zhongguo jingying Xiyu shi (Rep) 曾問吾 Zeng Wenwu
514 西北邊界地名譯漢考證 二卷 Xibei bianjie diming yi Han kaozheng (Qing) 許景澄 Xu Jingcheng
515 俄國西伯利東偏紀要 一卷 Eguo Xiboli dongpian jiyao (Qing) 曹廷杰 Cao Tingjie
516 守邊輯要 一卷
(附)葉爾羌守城紀略 一卷
Shoubian jiyao
app. Yeerqiang shoucheng jilüe
(Qing) 壁昌 Bi Chang
517 蒙古簡史新編 Menggu jianshi xinbian (Rep) 孫福坤 Sun Fukun
518 盛京奏議 不分卷 Shengjing zouyi (Qing) NN
519 龍江公牘存略 Longjiang gongdu cunlüe (Rep) 何煜 He Yu
520 奉天邊務輯要 一卷 Fengtian bianwu jiyao (Rep) 李廷玉 Li Tingyu et al.
吉林剿撫蒙亂詳細報告書 Jilin jiaofu mengluan xiangxi baogao shu (Rep) 裴共勛 Pei Gongxun
第五十三輯
521-523 梁任公近著 三卷 Liang Rengong jinzhu (Rep) 梁啟超 Liang Qichao
524 國防論 Guofanglun (Rep) 蔣方震 Jiang Fangzheng
525 新兵制與新兵法 Xin bingzhi yu xin bingfa (Rep) 蔣方震 Jiang Fangzheng
526-527 張君勱先生九秩誕辰紀念冊 Zhang Junli siansheng jiuzhi tanchen jinian ce (Rep) 孫亞夫 Sun Yafu, 楊毓滋 Yang Yuzi (comp.)
528-529 左舜生選集 Zuo Shunsheng xuanji (Rep) 左舜生 Zuo Shunsheng
530 迷惘集 Miwang ji (Rep) 張忠紱 Zhang Zhongfu
第五十四輯
531 戊午雜志 一至二期 Wuwu zazhi 1-2 (Rep) 戊午雜志社 Wuwu zazhi she (comp.)
532 參議院公報 第一期 第一至六冊 Canyiyuan gongbao 1/1-6 (Rep) 參議院公報科 Canyiyuan gongbao ke (comp.)
533-540 善後會議公報 第一至九期 民國十四年 Shanhou huiyi gongbao 1925/1-9 (Rep) 善後會議秘書廳 Shanhou huiyi mishu ting (comp.)
第五十五輯
541-550 大中華雜志 第一卷 第一至十二期, 第二卷 第一至十二期 Da Zhonghua zazhi 1/1-12 to 2/1-12 (Rep) 梁啟超 Liang Qichao (comp.)
第五十六輯
551-560 民權素 第一至十七集 Minquansu 1-17 (Rep) 劉鐵冷 Liu Tieling, 蔣著超 Jiang Zhuchao (comp.)
第五十七輯 至 第五十九輯
561-590 建設委員會公報 第一至第七十七期 Jianshe weiyuanhui gongbao 1-77 (Rep) 建設委員會 Jianshe weiyuan hui (comp.)
第六十輯
591-593 中書典故彙紀 八卷 Zhongshu diangu huiji (Qing) 王正功 Wang Zhenggong; 趙輯寧 Zhao Jining (comm.)
594-600 越縵堂日記 不分卷
(附)索引 三卷
Yuemantang riji
app. Suoyin
(Qing) 李慈銘 Li Ciming; 吳語亭 Wu Yuting (comm.)
(Qing) 金梁 Jin Liang
第六十一輯
601-604 樊榭山房集 十卷
續集 十卷
文集 八卷
集外詩 (遊仙百詠) 三卷
集外詞 (秋林琴雅) 四卷
集外曲 (迎鑾新曲) 二卷
又集外詩 一卷
集外詞 一卷
集外文 一卷
(附)振綺堂詩存 一卷
(附)松聲池館詩存 四卷
Fanxie shanfang ji
Xuji
Wenji
Jiwai shi (youxian baiyong)
Jiwai ci (Qiulin qinya)
Jiwai qu (Yingluan xinqu)
You jiwai shi
Jiwai ci
Jiwai wen
app. Zhenqitang shicun
app. Songshengchiguan shicun
(Qing) 厲鶚 Li E(Qing) 汪憲 Wang Xian
(Qing) 汪璐 Wang Lu
605-610 樊山集 Fanshan ji
第六十二輯
611 中國近代史工業資料 第一輯 Zhongguo jindai shi gongye ziliao (Rep) 孫毓棠 Sun Yutang (comp.)
612 中國厘金史 上下冊 Zhongguo lijin shi 1-2 (Rep) 羅玉東 Luo Yudong
613 中國金融年鑒 (民國二十八年版) Zhongguo jinrong nianjian (1937) (Rep) 沈雷春 Shen Leichun (comp.)
614 中國縣銀行年鑒 (民國三十七年版) Zhongguo xian yinhang nianjian (1946) (Rep) 王沿津 Wang Yanjin (comp.)
615 南通張季直先生逝世四十周年紀念集 Nantong Zhang Jizhi xiansheng shshi sishi zhounian jinian ji (ROC) 李通甫 Li Tongfu (comp.)
616 波逐六十年 Bozhu liushi nian (ROC) 胡光麃 Hu Guangbiao
617 周佩箴先生全集 Zhou Peizhen xiansheng quanji (ROC) 王洵端 Wang Xunduan (comp.)
618 俞鴻鈞先生紀念集 Yu Hongjun xiansheng jinian ji (Rep) 俞氏紀念委員會 Yushi jinian weiyuanhui (comp.)
619 霍寶樹先生逝世五周年紀念文集 Huo Baoshu xiansheng shishi wu zhounian jinian wenji (ROC) 張心洽 Zhang Xinqia et al. (comp.)
620 尹仲容先生紀念集 Yin Zhongrong xiansheng jinian ji (ROC) 尹氏紀念委員會 Yinshi jinian weiyuanhui (comp.)
第六十三輯
621-624 (欽定)宮中現行則例 四卷 (Qinding) Gongzhong xianxing zeli (Qing) Guangxi reign imp. ord.
625 內務府慶典成案 三卷
禮部慶典成案 一卷
工部慶典成案 一卷
Neiwufu qingdian cheng'an
Libu qingdian cheng'an
Gongbu qingdian cheng'an
(Qing) Qianlong reign imp. ord.
626 清代各地將軍都統大臣等年表 Qingdai ge di jiangjun dutong dachen deng nianbiao (Rep) 章伯絳 Zhang Bojiang (comp.)
627 京秩王公大小官員每歲俸銀考數 二卷 Jingzhi wanggong daxiao guanyuan mei sui fengyin kaoshu (Qing) NN
清季新設職官年表 不分卷 Qingji xinshe zhiguan nianbiao (Rep) 錢寶甫 Qian Baofu (comp.)
628 清代地理沿革表 不分卷 Qingdai dili yange biao (Rep) 趙泉澄 Zhao Quancheng
629 黃氏憶江南館珍藏清代名人翰墨續集 不分卷 Huangshi yi Jiangnan guan zhencang jindai mingren hanmo xuji (Rep) 黃蔭普 Huang Yinpu (comp.)
630 黃氏憶江南館珍藏近代名人翰墨 不分卷 Huangshi yi Jiangnan guan zhencang jindai mingren hanmo (Rep) 黃蔭普 Huang Yinpu (comp.)
第六十四輯
631 遼東疏稿 四卷 Liaodong shugao (Ming) 畢自肅 Bi Zisu
632-634 清史論叢 第一集至第三集 Qingshi luncong 1-3 (Rep) 存萃學社 Cuncui xueshe (comp.)
635 眉廬叢話餐櫻廡隨筆 Meilu conghua canyingwu suibi (Rep) 沈蕙風 Shen Huifeng
636 曾胡譚薈 不分卷 Zenghu tanhui (Rep) 徐一士 Xu Yishi
637-639 凌霄一士隨筆 不分卷 Lingxiao Yishi suibi (Rep) 徐一士 Xu Yishi
640 清末職官表 不分卷 Qingmo zhiguan biao (Rep) NN
第六十五輯
641-649 左文襄公全集
(附)張大司馬奏稿 四卷
(附)駱文忠公奏稿 十卷
Zuo Wenxianggong quanji
app. Zhang Dasima zougao
app. Lu Wenzhonggong zougao
(Qing) 左宗棠 Zuo Zongtang
(Qing) 張亮基 Zhang Liangji
(Qing) 洛秉章 Luo Bingzhang
650 征西紀略 四卷 Zhengxi jilüe (Rep) 曾毓瑜 Zeng Yuyu
西寧軍務節略 一卷 Xining junwu jielüe (Rep) 奎順 Kui Shun (comp.)
辛亥新疆伊犁亂事本末 一卷 Xinhai Xinjiang Yili luanshi benmo (Rep) 袁大化 Yuan Dahua
第六十六輯
651 近代書院學校制度變遷考 一卷 Jindai shuyuan xuexiao zhidu bianqian kao (Rep) 謝國楨 Xie Guozhen
萬木草堂憶舊 一卷 Wanmucaotang yijiu (Rep) 盧湘父 Lu Xiangfu
清季各省興學史 一卷 Qingji ge sheng xingxue shi (Rep) 黃炎培 Huang Yanpei
652 近代中國教育史料 一卷 Jindai Zhongguo jiaoyu shiliao (Rep) 舒新城 Shu Xincheng (comp.)
653-654 北京大學研究所國學門月刊 第一卷 第一號至第一八號 Beijing daxue yanjiusuo guoxuemen yuekan 1/1-18 (Rep) 國立北京大學研究所國學門 Guoli Beijing daxue yanjiusuo guoxue men (comp.)
655-657 大學院公報 第一年 第一期至第六期 Dayuexuan gongbao 1/1-6 (Rep) 大學院公報編輯處 Daxueyuan gongbao bianji chu (comp.)
658-660 越風 第一期至第二十四期 Yuefeng 1-24 (Rep) 黃萍蓀 Huang Pingsun (comp.)
第六十七輯
661-670 近代中國國內外大事記 (光緒二十九年至民國三十年) Jindai Zhongguo guonei-wai dashi ji (1904-1941) (Rep) 李振華 Li Zhenhua (comp.)
第六十八輯
671-672 黃公度先生傳稿 Huang Gongdu xiansheng zhuangao (ROC) 吳天任 Wu Tianren
673 式洪室詩文 一卷
(附)梁慶桂傳 一卷
Shihongshi shiwen
app. Liang Qinggui zhuan
(Rep) 梁慶桂 Liang Qinggui
(Rep) 梁嘉彬 Liang Jiabin
674 梁誠的出使美國 Liang Cheng de chushi Meiguo (Rep) 羅香林 Luo Xianglin
675 半生雜記 Bansheng zaji (Rep) 李紹昌 Li Shaochang
676-677 余嘉錫論學雜著 不分卷 Yu Jiaxi lunxue zazhu (Rep) 余嘉錫 Yu Jiaxi
678 今傳是樓詩話 不分卷 Jinchuanshilou shihua (Rep) 王揖唐 Wang Jitang
679 近世人物志 一卷 Jinshi renwu zhi (Rep) 金梁 Jin Liang
680 清代名人墨跡 一卷 Qingdai mingren moji (Rep) NN
第六十九輯
681-682 惜抱軒文集 十六卷
後集 十卷
Xibaoxuan wenji
Houji
(Qing) 姚鼐 Yao Nai
683-686 大雲山房文稿 初集 四卷
二集 四卷
言事 二卷
Dayun shanfang wengao chuji
Erji
Yanshi
(Qing) 惲敬 Yun Jing
687 茗柯文藁 (陽湖張惠言先生手稿) 一卷
茗柯詞 一卷
Mingke wengao (Yanghu Zhang Huiyan xiansheng shougao)
Mingke ci
(Qing) 張惠言 Zhang Huiyan
688 晦明軒稿 一卷 Huimingxuan gao (Qing) 楊守敬 Yang Shoujing
689 蜀遊吟草 (湉廬遺稿) 一卷
浮海詩存 二卷
Shuyou yincao (Tianlu yigao)
Fuhai shicun
(Rep) 程懋圻 Cheng Maoqi
690 湘潭袁氏家集: Xiang-Tan Yuanshi jiaji: (Rep) 袁榮法 Yuan Rongfa
滄洲詩稿 一卷 Cangzhou shigao
玄冰詞 一卷 Xuanbing ci
唐宋詞曲宮調經見表
(附)考略
Tang-Song ciqu gongdiao jingjian biao
app. Kaolüe
第七十輯
691-698 李文忠公奏稿 (李文忠公全集) 八十卷
朋僚函稿 二十卷
譯署函稿 二十卷
遷移蠶池口教堂函稿 一卷
海軍函稿 四卷
電稿 四十卷
Li Wenzhonggong zougao (Li Wenzhonggong quanji)
Pengliao hangao
Yishu gangao
Qianyi Canchi Koudongtang hangao
Haijun hangao
Diangao
(Qing) 李鴻章 Li Hongzhang
699 李鴻章致潘鼎新書札 一卷 Li Hongzhang zhi Pan Dingxin shuzha (Qing) 李鴻章 Li Hongzhang
李文忠公鴻章年譜 Li Wenzhonggong Hongzhang nianpu (Rep) 李書春 Li Shuchun
700 李鴻章年日譜 Li Hongzhang nian-ripu (Rep) 竇宗一 Bao Zongyi
第七十一輯
701-704 中東戰紀本末 八卷 Zhongdong zhanji benmo (USA) 林樂知 Lin Lezhi (transl.); (Qing) 蔡爾康 Cai Erkang (comp.)
705-706 抗戰八年 Kangzhan banian (ROC) 王平 Wang Ping
707-708 海南抗戰紀要 Hainan kangzhan jiyao (ROC) 海南抗戰紀要編輯組 Hainan kangzhan jiyao bianji zu (comp.)
709 八年抗戰與臺灣光復 Banian kangzhan yu Taiwan guangfu (ROC) 何應欽 He Yingqin
710 在日辦理賠償歸還工作綜述 Zai Ri bianli peichang guihuan gongzuo zongshu (Rep) 中華民國駐日代表團日本賠償及歸還物資接收委員會 Zhongha minguo zhu Ri daibiaotuan Riben peichang ji guihuan wuzi jieshou weiyuanhui (comp.)
第七十二輯
711-720 皇朝經世文統編 一百七卷 Huangchao jingshi wenbian tongbian (Qing) 邵之棠 Shao Zhitang (comp.)
第七十三輯
721-730 碑傳集 三編 五十卷 Beizhuanji sanbian (Rep) 汪兆鏞 Wang Zhaoyong (comp.)
第七十四輯
731 沈光文斯庵先生專集 Shen Guang wen si an xiansheng zhuanji (ROC) 侯中一 Hou Zhongyi (comp.)
732 東槎紀略 五卷 Dongcha jilüe (Qing) 姚瑩 Yao Ying
733 東溟奏稿 四卷 Dongming zougao (Qing) 姚瑩 Yao Ying
734 劉銘傳撫臺前後檔案 二卷
附錄 一卷
Liu Mingchuan fu Tai qianhou dang'an
Fulu
(Qing) 劉銘傳 Liu Mingchuan
735-736 法軍侵臺檔 十卷
大事年表 一卷
Fajun qin Tai dang
Dashi nianbiao
(Rep) 伯琴 Bo Qin (comp.)
737 法軍侵臺檔補編 五卷 Fajun qin Tai dang bubian (Rep) 吳幅員 Wu Fuyuan (comp.)
738-740 臺灣通史 三十六卷 Taiwan tongshi (Rep) 連橫 Lian Heng
第七十五輯
741-744 昭代名人尺牘小傳 二十四卷 Zhaodai mingren chidu xiaozhuan (Qing) 吳修 Wu Xiu
745-748 昭代名人尺牘續集 Zhaodai mingren chidu xuji (Rep) 陶湘 Tao Xiang
749 清代名人書札 不分卷 Qingdai mingren shuzha (Rep) NN
750 歷代名人年譜總目 不分卷 Lidai mingren nianpu zongmu (Rep) 王寶先 Wang Baoxian
第七十六輯
751 鳳臺祗謁筆記 一卷
圖 一卷
Fengtai zhiye biji
Tu
(Qing) 董恂 Dong Xun
永寧祗謁筆記 一卷
圖 一卷
Yongning zhiye biji
Tu
(Qing) 董恂 Dong Xun
752 故都變遷記略 十卷
附錄 一卷
Gudu bianqian jilüe
Fulu
(Rep) 余啟昌 Yu Qichang
753 江南園林志 Jiangnan yuanlin zhi (ROC) 童寯 Tong Jun
754 江蘇兵事紀略 二卷 Jiangsu bingshi jilüe (Qing) 陳作霖 Chen Zuolin
755 嚴陵記略 (兩浙宦遊紀略) 一卷
東甌記略 一卷
桐溪記略 一卷
Yanling jilüe (Liang-Zhe huanyou jilüe)
Dong'ou jilüe
Tongxi jilüe
(Qing) 戴盤 Dai Pan
義烏兵事紀略 一卷 Yiwu bingshi jilüe (Rep) 黃侗 Huang Tong
756 廣西善後芻義 一卷 Guangxi shanhou chuyi (Rep) 蕭鳳韶 Xiao Fengshao
757-758 治臺必告錄 八卷 Zhitai bigao lu (Qing) 丁曰健 Ding Yuejian
759-760 西北視察記
(附)江河水災視察記
Xibei shicha ji
app. Jianghe shuizai shicha ji
(Rep) 陳賡雅 Chen Gengya
第七十七輯
761-765 丁中丞政書: Ding Zhongcheng zhengshu: (Qing) 丁日昌 Ding Richang; 溫廷敬 Wen Tingjing (comp.)
撫吳奏稿 六卷 Fu Wu zougao (Qing) 丁日昌 Ding Richang
撫閩奏稿 四卷 Fu Min zougao (Qing) 丁日昌 Ding Richang
藩吳公牘 十五卷 Fan Wu gongdu (Qing) 丁日昌 Ding Richang
巡滬公牘 七卷 Xun Hu gongdu (Qing) 丁日昌 Ding Richang
淮鹺摘要 三卷 Huaicuo zhaiyao (Qing) 丁日昌 Ding Richang
淮鹺公牘 一卷 Huaicuo gongdu (Qing) 丁日昌 Ding Richang
766-770 敏求軒述記 十六卷 Minqiuxuan shuji (Qing) 陳世箴 Chen Shizhen
第七十八輯
771-774 文貞公集 十二卷
(附)年譜 一卷
Wenzhengong ji
app. Nianpu
(Qing) 張玉書 Zhang Yushu
(Qing) 丁傅靖 Ding Fujing
775-780 小倉山房文集 三十五卷 Xiaocang shanfang wenji (Qing) 袁枚 Yuan Mei
第七十九輯
781-782 王文直公遺集 六卷
首 一卷
Wang Wenzhigong yiji
Shou
(Qing) 王東槐 Wang Donghuai
783-784 顯志堂稿 十二卷
首 一卷
Xianzhitang gao
Shou
(Qing) 馮桂芬 Feng Guifen
785-790 明清進士題名錄索引 六冊 Ming-Qing jinshi timing lu suoyin 1-6 (Rep) 朱保炯 Zhu Baoqiong, 謝沛霖 Xie Peilin
第八十輯
791 南通張季直先生傳記
(附)嗇翁自訂年譜 二卷
(附)年表 一卷
Nantong Zhang Jizhi xiansheng zhuanji
app. Seweng ziding nianpu
app. Nianbiao
(Rep) 張孝若 Zhang Xiaoruo

(Qing) 張謇 Zhang Jian
792 菊隱叢譚六君子傳 Juyin conttan liu junzi zhuan (Rep) 陶菊隱 Tao Juyin
793-794 民國十周年紀事本末 Minguo shi zhounian jishi benmo (Rep) 許指嚴 Xu Zhiyan
795 民國十年之吳佩孚
(附)吳佩孚戰史
Minguo shinian zhi Wu Peifu
app. Wu Peifu zhanshi
(Rep) 改造湖北同志會 Gaizao Hubei tongzhihui (comp.)
(Rep) 得一齊主人 Deyizhai zhuren
796 東方雜志五卅事件臨時增刊 Dongfang zazhi wu-sa shijian linshi cengkan (Rep) 東方雜志社 Dongfang zazhi she (comp.)
797 淞滬血戰回憶錄
(附)淞滬中日血戰初集
Song-Hu xuezhan huiyi lu
app. Song-Hu Zhong-Ri xuezhan chuji
(Rep) 翁照垣 Weng Zhaoyuan
(Rep) 愛華 Ai Hua
798-799 中國全面抗戰大事記 第一輯第二輯 Zhonghua quanmian kangzhan dashi ji 1-2 (Rep) 華美晚報 Huamei wanbao (comp.)
800 浪跡十年 Langji shinian (Rep) 陳達 Chen Da
第八十一輯
801-802 清末籌備立憲檔案史料 不分卷 Qingmo choubei lixian dang'an shiliao (Rep) NN
803 中華民國憲法史料 Zhonghua Minguo xianfa shiliao (Rep) 張溶西 Zhang Rongxi, 岑德彰 Cen Dezhang et al. (comp.)
804 中華民國憲法草案說明書 (民國二十九年七月) Zhonghua Minguo xianfa cao'an shuoming shu (1940/7) (Rep) 立法院中華民國憲法草案宣傳委員會 Lifayuan Zhonghua Minguo xianfa cao'an xuanchuan weiyuanhui (comp.)
805 憲政要覽 Xianzheng yaolan (Rep) 楊紀 Yang Ji (comp.)
行憲述要
(附)行憲法規
Xingxian shuyao
app. Xingxian fagui
(Rep) 戴君曠 Dai Junkuang (comp.)
806 中國憲政史話 Zhongguo xianzheng shihua (ROC) 劉振鎧 Liu Zhenkai
807-808 子馨文在 四卷 Ziqing wenzai (Rep) 吳其昌 Wu Qichang
809 珠況滄海:李萬居先生傳記 Zhukuang canghai: Li Wanju xiansheng zhuanji (ROC) 楊瑞先 Yang Ruixian
810 左舜生先生紀念集 Zuo Shunsheng xiansheng jinian ji (Rep) 周寶三 Zhou Baosan (comp.)
第八十二輯
811-812 吉林外記 十卷
(附)寧古塔記略 一卷
Jilin waiji
app. Ningguta jilüe
(Qing) 薩英額 Sa'ingga
(Qing) 吳振臣 Wu Zhenchen
813-814 履園叢話 二十四卷 Lüyuan conghua (Qing) 錢泳 Qian Yong
815 辛亥殉難記 五卷
首 一卷
Xinhai xunnan ji
Shou
(Qing) 金梁 Jin Liang
816 隆裕皇太后大事記 一卷 Longyu Huang Taihou dashi ji (Qing) 富察敦崇 Fuca Duncung
甲子清室密謀復辟文證 一卷 Jiazi qingshi mimou fubi wenzheng (Rep) 金梁 Jin Liang
817 滿洲國記實 Manzhouguo jishi (ROC) 李念慈 Li Nianci
818 宣統皇帝秘聞 Xuantong huangdi miwen (Rep) 潘際坰 Pan Jijiong
819 五二三蒙難二十周年紀念文集 Wu-er-san mengnan ershi zhounian jinian wenji (ROC) 五二三紀念文集編輯委員會 Wu-er-san jinian wenji bianji wenyuanhui (comp.)
820 羅大愚先生紀念集 Luo Dayu xiansheng jinian ji (Rep) 羅大愚先生紀念集編輯委員會 Luo Dayu xiansheng jinian ji bianji weiyuanhui (comp.)
第八十三輯
821 鄭子尹年譜 八卷 Zheng Ziyin nianpu (Rep) 凌惕安 Ling Ti'an
822 潛廬詩錄 六卷 Qianlu shilu (Rep) 甘鵬雲 Gan Pengyun
823 微尚齋雜文 六卷 Weishangzhai zawan (Rep) 汪兆鏞 Wang Zhaoyong
824 國學論叢 第一卷第三號 王靜安先生紀念號 Guoxue luncong 1/3: Wang Jing'an xiansheng jinian hao (Rep) 國學論叢刊行會 Guoxue luncong kanxing hui (comp.)
825 現代中國文學史 Xiandai Zhongguo wenxue shi (Rep) 錢基博 Qian Jibo
826 不匱室詩鈔 八卷
詩餘 一卷
Buguishi shichao
Shiyu
(Rep) 胡漢民 Hu Hanmin
黃梅花屋詩稿 一卷 Huangmei huawu shigao (Rep) 陳融 Chen Rong
827 宋臺秋唱 三卷
(附)宋臺集 一卷
Songtai qiuchang
app. Songtai ji
(Qing) 蘇澤東 Su Zedong
(Qing) 潘小盤 Pan Xiaopan
更生記 (琅玕館叢箸 第三種) Gengshengji (Langganguan congzhu 3) (Rep) 冼玉青 Xian Yuqing
828 石船詩存 Shichuan shicun (ROC) 陳毓華 Chen Yuhua
829 猛悔樓詩 Menghuilou shi (Rep) 王世鼐 Wang Shinai
830 魚千里齋隨筆 Yuqianlizhai suibi (Rep) 李漁叔 Li Yushu
第八十四輯
831 中國近代史參考資料 Zhongguo jindai shi cankao ziliao (Rep) NN
832 辛亥革命畫史 Xinhai geming huashi (Rep) 江漢出版社 Jianghan chubanshe (comp.)
833 庚申粵人驅賊始末記
(附)粵軍回師紀略
Gengshen Yueren quzei shimo ji
app. Yuejun huishi jilüe
(Rep) 譚微中 Tan Weizhong
(Rep) 周康燮 Zhou Kangxie
834 革命軍第一次東征實戰記
(附)棉湖大捷五十周年紀念特刊
Gemingjun diyici dongzheng shizhan ji
app. Mianhu dajie wushi zhounian jinian tekan
(Rep) 劉秉粹 Liu Bingcui
(Rep) 棉湖大捷五十周年紀念籌備會 Mianhu dajie wushi zhounian jinian choubei hui (comp.)
835 五車書室見聞錄 Wuche shuwu jianwen lu (ROC) 帥學富 Shuai Xuefu
836 七十浮生塵影錄 Qishi fusheng chenying lu (Rep) 鄧翔海 Deng Xianghai
837 正定王氏家傳 六卷
(附)覺華龕詩存 一卷
Zhengding Wanghi jiazhuan
app. Juehuakan chicun
(Qing) 王耕心 Wang Gengxin
(Qing) 王蔭祜 Wang Yinhu
838 西清王氏重刊族譜 不分卷 Xiqing Wangshi congkan zupu (ROC) 王孝綺 Wang Xiaoqi
839 耘農七十文存 Yunnong qishi wencun (ROC) 沈雲龍 Shen Yunlong (comp.)
840 國聞周報 (名人錄時人彙錄) (自民國十四年至民國二十六年) Guowen zhoubao (Mingren lu shiren huilu) (1925-1937) (Rep) 李振華 Li Zhenhua (comp.)
第八十五輯
841 臺陽見聞錄 二卷 Taiyang jianwen lu (Tang) 贊袞 Zangun
842 巡臺退思錄 不分卷 Xun Tai tuisi lu (Qing) 劉璈 Liu Ao
843 臺灣日記與稟啟 三卷
附錄 二卷
Taiwan riji yu bingqi
Fulu
(ROC) 胡傳 Hu Chuan
844-850 臺案彙錄 甲集 三卷
附錄 一卷
乙集 四卷
丙集 八卷
丁集 五卷
戊集 六卷
附錄 一卷
己集 八卷
Tai an huilu jiaji
Fulu
Yiji
Bingji
Dingji
Wuji
Fulu
Jiji
(Rep) 百吉 Bai Ji (comp.)
第八十六輯
851-853 武昌革命史 前編
正編
補遺
Wuchang geming shi qianbian
Zhengbian
Buyi
(Rep) 曹亞伯 Cao Yabo
854 湖北革命知之錄 Hubei geming zhi zhi lu (Rep) 張難先 Zhang Nanxian
855 文學社武昌首義紀實 Wenxueshe Wuchang shouyi jishi (Rep) 章裕昆 Zhang Yukun
梅楞章京筆記
(附)陸軍官佐表
(附)殉難臣民芳名表
Meilang Zhangjing biji
app. Lujun guanzuo biao
app. Xunnan chenmin fangming biao
(Rep) 丁士源 Ding Shiyuan
856 共和國關鍵錄 Gongheguo guanjian lu (Rep) 劉汝霖 Liu Rulin et al. (comp.)
857 張世膺烈士遺墨 Zhang Shiying lieshi yimo (Rep) 張世膺 Zhang Shiying
山居憶語 Shanju yiyu (Rep) 趙世萱 Zhao Shixuan
858 革命史譚 Geming shi tan (Rep) 陸丹林 Lu Danlin
859 中國革命史 Zhongguo geming shi (Rep) 貝華 Bei Hua (comp.)
860 民國職官表 (民國元年一月起民國七年六月止) Minguo zhiguan biao (1912/1-1918/6) (Rep) 東方雜志社 Dongfang zazhi she (comp.)
現代史料 Xiandai shiliao (Rep) 汪中 Wang Zhong
第八十七輯
861 聯俄與仇俄問題討論集 Lian E yu chou E wenti taolun ji (Rep) 章進 Zhang Jin (comp.)
862 中國共產黨之透視 Zhongguo gongchandang zhi toushi (Rep) 中國國民黨中央組織部調查科 Zhonguo guomindang zhongyang zuzhibu diaocha ke (comp.)
863-864 共匪西竄記 Gongfei xicuan ji (Rep) 胡羽高 Hu Yugao (comp.)
865 蘇俄據東北:第二次世界大戰結束時蘇俄侵據東北經過紀要 Su-E ju dongbei: Dierci shijie dazhan jieshu shi Su-E qinju dongbei jingguo jiyao (ROC) 董彥平 Dong Yanping
866 美國與中國之關系 (特別著重一九四四年至一九四九年之一時期) Meiguo yu Zhongguo zhi guanxi (Tebie zhuzhong 1944-1949) (USA) 美國國務院 Meiguo guowuyuan (comp.)
867-868 為甚麼失去大陸 上下冊 Wei shenme shiqu dalu 1-2 (ROC) 陳孝威 Chen Xiaowei
869 和談覆轍在中國 Hetan fuzhe zai Zhongguo (Rep) 張九如 Zhang Jiuru
870 我的回憶 Wo de huiyi (ROC) 劉峙 Liu Shi
第八十八輯 至 第九十二輯
871-920 皇朝政典類纂 五百卷 Huangchao zhengdian leizuan (Qing) 席裕福 Xi Yufu
第九十三輯
921-922 辛卯侍行記 六卷 Xinmao daixing ji (Qing) 陶保廉 Tao Baolian
923 中國鐵路志 Zhongguo tielu zhi (Rep) 凌鴻勛 Ling Hongxun
924 鐵路電信七十五周年紀念刊 Tielu dianxin qishiwu zhounian jinian kan (Rep) 王開節 Wang Kaijie, 修城 Xiu Cheng, 錢其琛 Qian Qichen
925 郵政六十周年紀念刊
(附)附篇
Youzheng liushi zhounian jinian kan
Fupian
(Rep) 何縱炎 He Congyan
(Rep) 王開節 Wang Kaijie
926 中國公路史 Zhongguo gonglu shi (ROC) 周一士 Zhou Yishi
927 漢冶萍公司史略 Hanyeping gongsi shilüe (Rep) 金漢升 Jin Hansheng
928 石油人史話 第一輯第二輯 Shiyouren shihua 1-2 (Rep) 凌鴻勛 Ling Hongxun et al.
929 東北之交通
(附)東北抗日的鐵路政策
Dongbei zhi tiaotong
app. Dongbei kang Ri de tielu zhengce
(Rep) 王奉瑞 Wang Fengrui
(Rep) 張恪惟 Zhang Kewei
930 中國商戰失敗記:中國四十年海關商務統計圖表 Zhongguo shangzhan shibai ji: Zhongguo sishi nian haiguan shangwu tongji tubiao (Rep) 黃炎培 Huang Yanpei, 龐淞 Pang Song (comp.)
第九十四輯
931-932 疏稿 五卷
備員條略 一卷
Shugao
Beiyuan tiaolüe
(Qing) 郭秀 Guo Xiu
933 華野郭公年譜 一卷 Huaye Guo Gong nianpu (Qing) 郭廷翼 Guo Tingyi
934 顏習齋先生年譜 二卷 Yan Xizhai xiansheng nianpu (Qing) 李塨 Li Gong; 王源 Wang Yuan (rev.)
935 李恕谷先生年譜 五卷 Li Shugu xiansheng nianpu (Qing) 馮辰 Feng Chen
936 魏叔子年譜 一卷 Wei Shuzi nianpu (Rep) 溫聚民 Wen Jumin
937 梁質人年譜 一卷 Liang Zhiren nianpu (Rep) 湯中 Tang Zhong
938 心史叢刊 一集至三集: Xinshi congkan 1-3: (Rep) 孟森 Meng Sen
一集
 奏銷案 一卷 Zouxiao an
 朱方旦案 一卷 Zhu Fangdan an
 科場案 一卷 Kechang an
 順天闈 一卷 Shuntian wei
 大獄記略綴餘 一卷 Dayu jilüe chuoyu
 江南闈 一卷 Jiangnan wei
 河南山東山西闈 一卷 Henan Shandong Shanxi wei
二集
 西樓記傳奇考 一卷 Xilouji chuanqi kao
 王紫稼考 一卷 Wang Zijia kao
 橫波夫人考 一卷 Hengbo furen kao
 孔四貞事考 一卷 Kong sizhen shi kao
 金聖嘆考 一卷
 (附)羅隱秀才 一卷
Jin Sheng tan kao
app. Luo Yin xiucai
三集
 袁了凡斬蛟記考 一卷 Yuan Liaofan zhanjiao ji kao
 董小宛考 一卷 Dong Xiaowan kao
 小說題跋 二卷 Xiaoshuo tiba
 丁香花 一卷 Dingxianghua
 字貫案 一卷 Ziguan an
 閑閑錄案 一卷 Xianxian lu'an
939 中國歷史教科書 (原名 本朝史講義) Zhongguo lishi jiaokeshu (Benchao shi jiangyi) (Rep) 汪榮寶 Wang Rongbao
940 觚剩 八卷
續編 四卷
Gusheng
Xubian
(Qing) 鈕琇 Niu Xiu
第九十五輯
941 鴉片戰爭的研究資料篇 不分卷 Yapian zhanzheng de yanjiu ziliao pian (Japan) 佐佐木正哉 Sasaki Masaya (comp.)
942 鴉片戰爭史 不分卷 Yapian zhanzheng shi (Rep) 武堉干 Wu Yugan
943 鴉片戰爭史實考 二卷 Yapian zhanzheng shishi kao (Rep) 姚薇元 Yao Weiyuan
944 太平天國革命史 不分卷 Taiping tianguo geming shi (Rep) 張霄鳴 Zhang Xiaoming
945 太平天國史稿 不分卷 Taiping tianguo shigao (Rep) 羅爾綱 Luo Ergang
946 金田之遊及其他 (太平天國雜記 第二輯) Jintian zhi you ji qita (Taiping tianguo zaji 2) (Rep) 簡又文 Jian Youwen
947 湘軍新志 不分卷 Xiangjun xinzhi (Rep) 羅爾綱 Luo Ergang
948 多忠勇公勤勞錄 四卷 Duo Zhongwugong qinlao lu (Qing) 雷正綰 Lei Zhengwan
949 張公襄理軍務紀略 六卷 Zhang Gongxiang li junwu jilüe (Qing) 丁運樞 Ding Yunshu et al. (comp.)
950 同光風雲錄 二卷 Tong-Guang fengyun lu (ROC) 邵鏡人 Shao Jingren
第九十六輯
951 張君勱先生七十壽慶紀念論文集 Zhang Junli xiansheng qishi shouqing jinian lunwen ji (ROC) 王雲五 Wang Yunwu et al. (comp.)
952 四十自述 不分卷
(附)師門五年記 一卷
(附)紀念胡適之先生專集 一卷
Sishi zishu
app. Shimen wu nian ji
app. Jinian Hu Shizhi xiansheng zhuanji
(Rep) 胡適 Hu Shi

(ROC) 葉公超 Ye Gongchao et al.
953 我在六十歲以前 一卷 Wo zai liushi sui yiqian (Rep) 馬夷初 Ma Yichu
954 徐志摩年譜 不分卷 Xu Zhimo nianpu (ROC) 陳從周 Chen Congzhou
新文學家回想錄 (儒林清話) 不分卷 Xin wenxuejia huixiang lu (Rulin qinghua) (Rep) 程靖宇 Cheng Jingyu
955 麗白樓自選詩 不分卷
附錄 一卷
Libailou zixuan shi
Fulu
(Rep) 林庚白 Lin Gengbai
956 狄君武先生遺稿 六卷 Di Junwu xiansheng yigao (ROC) 狄膺 Di Ying
957 劉大中先生伉儷追思錄 不分卷
續篇 一卷
Liu Dazhong xiansheng kangli zhuisi lu
Xupian
(ROC) 于宗先 Yu Zongxian et al.
958 圜府瑣記 一卷 Huanfu suoji (ROC) 朱揆初 Zhu Kuichu
綺情樓雜記 第一集一 Qiqinglou zaji (ROC) 喻血輪 Yuxuelun
959 中國近代之報業 不分卷 Zhongguo jindai zhi baoye (Rep) 趙君豪 Zhao Junhao
960 大江南線 不分卷 Da Jiangnan xian (Rep) 曹挺岫 Cao Tingxiu
第九十七輯
961-968 張季子九錄 八十卷:
(附)張南通先生榮哀錄 十卷
Zhang Jizi jiulu:
app. Zhang Nantong xiansheng rong'ai lu
(Rep) 張謇 Zhang Jian
(Rep) 許彭年 Xu Pengnian, 孔容照 Kong Rongzhao
政聞錄 十九卷 Zhengwenlu
實業錄 八卷 Shiyelu
教育錄 六卷 Jiaoyulu
自治錄 四卷 Zizhilu
慈善錄 一卷 Cishanlu
文錄 十九卷 Wenlu
詩錄 十卷 Shilu
專錄 十卷 Zhuanlu
外錄 三卷 Wailu
969 江蘇省政述要 不分卷 Jiangsu shengzheng shuyao (Rep) 陳果夫 Chen Guofu
970 江蘇省政府政情述要 不分卷 Jiangsu sheng zhengfu zhengqing shuyao (Rep) 王懋功 Wang Maogong
第九十八輯
971-973 粵閩巡視紀略 六卷 Yue-Min xunshi jilüe (Qing) 杜臻 Du Zhen
974 內自訟齋文選 一卷
(附)年譜 一卷
Neizisongzhai wenxuan
app. Nianpu
(Qing) 周凱 Zhou Kai
斯未信齋雜錄 不分卷 Siweixinzhai zalu (Qing) 徐宗干 Xu Zonggan
975-976 板橋集 六卷
詞鈔 一卷
Banqiao ji
Cichao
(Qing) 鄭燮 Zheng Xie
977 冬心先生集 四卷 Dongxin xiansheng ji (Qing) 金農 Jin Nong
978-979 袖海樓雜著: Xiuhailou zazhu: (Qing) 黃汝成 Huang Rucheng
袖海樓文錄 六卷 Xiuhailou wenlu (Qing) 黃汝成 Huang Rucheng
古今歲實考 一卷 Gujin suishi kao (Qing) 戴震 Dai Zhen; 錢大昕 Qian Daxin (suppl.); 黃汝成 Huang Rucheng (comm.)
古今朔實考 一卷 Gujin shuoshi kao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin; 黃汝成 Huang Rucheng (comm.)
日知錄刊誤合刻 四卷 Rizhilu kanwu hekan (Qing) 黃汝成 Huang Rucheng
980 杭城辛酉紀事詩 一卷 Hangcheng xinyou jishi shi (Qing) 東郭子 Dongguozi, 蒿目生 Gao Musheng
古槐書屋詞 二卷
補遺 一卷
Guhuai shuwu ci
Buyi
(Rep) 俞平伯 Yu Pingbo
第九十九輯
981-983 皇清紀念五表 三十二卷 Huang-Qing jinian wubiao (Rep) 朱彭壽 Zhu Pengshou
984 江忠烈公遺集 二卷
補遺 二卷
附錄 一卷
(附)行狀 一卷
Jiang Zhongliegong yiji
Buyi
Fulu
app. Xingzhuang
(Qing) 江忠源 Jiang Zhongyuan

(Qing) 鄧瑤 Deng Yao
985 陽湖趙惠甫先生年譜 (上海學術界月刊第二卷第一期至第四期) 一卷 Yanghu Zhao Huifu xiansheng nianpi (Shanghai xueshujie yuekan 2/1-4) (Rep) 陳乃乾 Chen Naiqian
986-987 李鴻章新傳 不分卷 Li Hongzhang xinzhuan (Rep) 雷祿慶 Lei Luqing
988 中國近代史四講 不分卷 Zhongguo jindai shi si jiang (ROC) 左舜生 Zuo Shunsheng
989 中國近時外交史 不分卷 Zhongguo jinshi waijiao shi (Rep) 劉彥 Liu Yan
990 俄帝侵略中國簡史 不分卷 E di qinlüe Zhongguo jianshi (Rep) 郭廷以 Guo Tingyi
第一百輯
991-994 平定關隴紀略 十三卷 Pingding guanlong jilüe (Qing) 易孔昭 Yi Kongzhao, 胡孚駿 Hu Fujun, 劉然亮 Liu Ranliang
995-996 同治甲戌日兵侵臺始末 四卷 Tongzhi jiaxu Ri bing qin Tai shimo (Qing) NN
997-998 督河奏疏 十卷 Duhe zoushu (Qing) 許振禕 Xu Zhenyi
999 輶軒抗議 二卷 Youxuan kangyi (Qing) 余乾耀 Yu Qianyao
1000 弢園尺牘 八卷 Taoyuan chidi (Qing) 王韜 Wang Tao
Sources:
Wang Yun 王云, Cui Jianli 崔建利 (2007). "Jianxi Jindai Zhongguo shiliao congkan de xueshu jiazhi 简析《近代中国史料丛刊》的学术价值", Minguo dang'an 民国档案, 2007 (4): 132-136.
Zhu Congbing 朱从兵, Zhang Xiuying 张秀英 (1990). "Xue xi xing lu, dang shi yu zu xia: Tan bianzhuan Jindai Zhongguo shiliao congkan zhuanti mulu 学似行路,当始于足下——谈编撰《近代中国史料丛刊专题目录》", Guangxi Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 1990 (1): 44-48.