ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jingxuntang congshu 經訓堂叢書

Sep 29, 2013 © Ulrich Theobald

Jingxuntang congshu 經訓堂叢書 "Collectanea of the Hall of Instructions in the Classics" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Bi Yuan 畢沅 (1730-1797). It includes 21 texts with a total length of 168 juan.

Bi Yuan was very interested in the Confucian Classics, historiography and the subject of "philology" or "lexicography" (xiaoxue 小學), particularly geography and bronze and stone inscriptions. During his time as governor of Shaanxi and governor-general of Hu-Guang 湖廣 he had among his retainers quite a few famous scholars like Qian Daxin 錢大昕 (1728-1804), Shao Jinhan 邵晉涵 (1743-1796), Zhang Xuecheng 章學誠 (1738-1801), Hong Liangji 洪亮吉 (1746-1809) or Huang Zhongze 黃仲則 (1749-1783), some of whom participated in the compilation of Bi Wan's history book Xu zizhi tongjian 續資治通鑒.

The texts assembled in the Jingxuntang congshu were all chosen for their practical character either as geographic treatises like the Shanhaijing 山海經, Sanfu huangtu 三輔黃圖 or Chang'an zhi 長安志, or as classical text like Yanzi chunqiu 晏子春秋, Lüshi chunqiu 呂氏春秋 or Mozi 墨子. Some texts were written by Bi Yuan himself, like his commentaries on ancient dictionaries, Shiming shuzheng 釋名疏證 and Shuowen jiezi jiuyin 說文解字舊音, or the geographic treatises Wang Yin Jinshu didao ji 王隱晉書地道記, Jinshu dili zhi xin buzheng 晉書地理志新補正, treatises on stone inscriptions like Guanzhong jinshi ji 關中金石記 and Zhongzhou jinshi ji 中州金石記. Quite outstanding is Hui Dong's 惠棟 (1697-1758) philological interpretation of the "Book of Changes" Yijing 易經, the Yi hanxue 易漢學.

All texts were critically revised by Bi Yuan and Sun Xingyan 孫星衍 (1753-1818) and printed in high quality. The oldest print was produced by Bi Yuan himself, and was reproduced in 1887 by the Datong Press 大同書局 in Shanghai.

Table 1. The series Jingxuntang congshu 經訓堂叢書
(Qing) 畢沅 Bi Yuan (comp.)
1783-1790 edition by Master Bi from Zhenyang 鎮洋畢氏; facsimile from 1887 by Shanghai Datong Shuju 上海大同書局
書名, length in juan Title Author(s)
李氏易傳 十七卷
(附)周易音義 一卷
Lishi yizhuan
Zhouyi yinyi
(Tang) 李鼎祚 Li Dingzuo; 陸德明 Lu Deming (comm.)
鄭氏周易 三卷 Zhengshi Zhouyi (Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Song) 王應麟 Wang Yinglin (comp.)
周易爻辰圖 一卷 Zhouyi yaochen tu (Qing) 惠棟 Hui Dong
鄭司農集 一卷 Zheng sinong ji (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
周易乾鑿度 二卷 Zhouyi qianzao du (Han) 鄭玄 Zheng Xuan
尚書大傳 四卷
(附)補遺 一卷
續補遺 一卷
考異 一卷
Shangshu dazhuan
app. Buyi
Xu buyi
Kaoyi
(Han) 伏勝 Fu Sheng; 鄭玄 Zheng Xuan (comm.); (Qing) 盧文弨 Lu Wenchao (comm.)
大戴禮記注 十三卷 Da Dai Liji zhu (Northern Zhou) 盧辯 Lu Bian
戰國策 三十三卷 Zhanguoce (Han) 高誘 Gao You (comm.)
匡謬正俗 八卷 Kuangmiu zhengsu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
摭言 (唐摭言) 十五卷 Zhiyan (Tangzhiyan) (Southern Han) 王定保 Wang Dingbao
北夢瑣言 二十卷 Beimeng suoyan (Song) 孫光憲 Sun Guangxian
封氏聞見記 十卷 Fengshi wenjian ji (Tang) 封演 Feng Yan
文昌雜錄 六卷
補遺 一卷
Wenchang zalu
Buyi
(Song) 龐元英 Pang Yuanying
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2080.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 143.