ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Lingnan yishu 嶺南遺書 and Lingnan congshu 嶺南叢書

Feb 7, 2012 © Ulrich Theobald

Lingnan yishu 嶺南遺書

Lingnan yishu 嶺南遺書 is a series of collectanea (congshu 叢書) including books written in the region of Guangdong during the Ming 明 (1368-1644) and the early Qing 清 (1644-1911) periods. It was compiled by the Qing-period scholar Wu Chongyao 伍崇曜 (1810-1863), original name Yuanwei 元薇, "trade name" (shangmin 商名) Shaorong 紹榮, courtesy name Ziyuan 紫垣 or Liangfu 良輔, from Nanhai 南海, Guangdong. Wu was a son of Wu Bingjian 伍秉鑑 (1769-1843), the famous hong merchant Howqua (Haoguan 浩官), who was the owner of the famous library Yueya Studio 粵雅堂 and publisher of the series Yueyatang congshu 粵雅堂叢書.

Most of the titles included are concerned with history, others with classical learning. The series is arranged in 6 collections (ji 集) which were published in four batches between 1831 and 1861.

Lingnan congshu 嶺南叢書

Wu Lanxiu 吳蘭修 (1789-1839), courtesy name Shihua 石華, from Meizhou 梅州, Guandgong, compiled a much shorter series with a similar title, also including books on and written in the region of Lingnan. Three titles date from the Ming, and one from the Song period 宋 (960-1279). His Lingnan congshu 嶺南叢書 includes the books Taiquan xiangli 泰泉鄉禮 by Huang Zuo 黃佐 (1490-1566), Haiyu 海語 by Huang Zhong 黃衷 (1474-1553), Linghai yutu 嶺海輿圖 by Yao Yu 姚虞 (b. 1507), and Nanhai baiyong 南海百詠 by Fang Xinru 方信儒 (Song period).

Table 1. The series Lingnan yishu 嶺南遺書
(Qing) 伍崇曜 Wu Chongyao (comp.)
1831-1863 edition by Master Wu from Nanhai 南海伍氏(伍崇曜, Yueyatang Wenzi Huanyu Shi 粵雅堂文字歡娛室)
書名, length in juan Title Author(s)
第一集
雙槐歲鈔 十卷
附錄 一卷
Shuanghuai xuichao
Fulu
(Ming) 黃瑜 Huang Yu
廣州人物傳 二十四卷 Guangzhou renwu zhuan (Ming) 黃佐 Huang Zuo
翰林記 二十卷 Hanlinji (Ming) 黃佐 Huang Zuo
革除遺事(節本) 六卷 Gechu yishi (jieben) (Ming) 黃佐 Huang Zuo
春秋别典 十五卷 Chunqiu biedian (Ming) 薛虞畿 Xue Yuji
百越先賢志 四卷 Baiyue xianxian zhi (Ming) 歐大任 Ou Daren
第二集
劉希仁文集 一卷
附錄 一卷
Liu Xiren wenji
Fulu
(Tang) 劉軻 Liu Ke
理學簡言 一卷 Lixue jianyan (Song) 區仕衡 Qu Shiheng
平定交南錄 一卷 Pingding jiaonan lu (Ming) 丘濬 Qiu Jun
白沙語要 一卷 Baisha yuyao (Ming) 陳獻章 Chen Xianzhang
甘泉新論 一卷 Ganquan xinlun (Ming) 湛若水 Zhan Ruoshui
元佑黨籍碑考 一卷
慶元偽學逆黨籍 一卷
Yuanyou dangjibei kao
Qingyuan weixue nidang ji
(Ming) 海瑞 Hai Rui
疑耀 七卷 Yiyao (Ming) 張萱 Zhang Xuan
海語 三卷 Haiyu (Ming) 黃衷 Huang Zhong
郭給練疏稿 二卷 Guo Jijian shugao (Ming) 郭尚賓 Guo Shangbin
算迪 八卷 Suandi (Qing) 何夢瑤 He Mengyao
春秋詩話 五卷 Chunqiu shihua (Qing) 勞孝輿 Lao Xiaoyu
第三集
崔清獻公集 五卷 Cui Qingxiangong ji (Song) 崔與之 Cui Yuzhi
崔清獻公言行錄 三卷 Cui Qingxiangong yanxing lu (Song) 李肖龍 Li Xiaolong
羅浮志 十卷 (存卷五至十) Luofu zhi (Ming) 陳槤 Chen Lian
小學古訓 一卷 Xiaoxue guxun (Ming) 黃佐 Huang Zuo
龐氏家訓 一卷 Pangshi jiaxun (Ming) 龐尚鵬 Pang Shangpeng
昭代經濟言 十四卷 Zhaodai jingji yan (Ming) 陳子壯 Chen Zizhang
周易爻物當名 二卷 Zhouyi yaowu dangming (Ming) 黎遂球 Li Suiqiu
正學續 四卷 Zhengxuexu (Qing) 陳遇夫 Chen Yufu
史見 二卷 Shijian (Qing) 陳遇夫 Chen Yufu
迂言百則 一卷 Yuyan baize (Qing) 陳遇夫 Chen Yufu
第四集
周易本義注 六卷 Zhouyi benyi zhu (Qing) 胡方 Hu Fang
賡和錄 二卷 Genghelu (Qing) 何夢瑤 He Mengyao
救荒備覽 四卷
附錄 二卷
Jiuhuang beilan
Fulu
(Qing) 勞潼 Lao Tong
周易略解 八卷
附 二卷
Zhouyi lüejie
Fu
(Qing) 馮經 Feng Jing
群經互解 一卷 Qunjing hujie (Qing) 馮經 Feng Jing
算略 一卷 Suanlüe (Qing) 馮經 Feng Jing
周髀算經述 一卷 Zhoubi suanjing shu (Qing) 馮經 Feng Jing
粤臺徵雅錄 一卷 Yuetai zhengya lu (Qing) 羅元焕Luo Yuanhuan; (Qing) 陳仲鴻 Chen Zhonghong (comm.)
重訂三家詩拾遺 十卷 Chongding sanjiashi shiyi (Qing) 范家相 Fan Jiaxiang; (Qing) 葉鈞 Ye Jun (rev.)
第五集
楊議郎著書 一卷 Yang Yilang zhushu (Han) 楊孚 Yang Fu; (Qing) 曾釗 Zheng Zhao (comp.)
異物志 一卷 Yiwuzhi (Han) 楊孚 Yang Fu; (Qing) 曾釗 Zheng Zhao (comp.)
交州記 二卷 Jiaozhou ji (Jin) 劉欣期 Liu Xinqi; (Qing) 曾釗 Zheng Zhao (comp.)
始興記 一卷 Shixingji (Liu-Song) 王韶之 Wang Shaozhi; (Qing) 曾釗 Zheng Zhao (comp.)
潛虛述義 四卷
考義一卷
Qianxu shuyi
Kaoyi
(Qing) 蘇天木 Su Tianmu
五山志林 八卷 Wushan zhilin (Qing) 羅天尺 Luo Tianchi
測天約術 一卷 Cetian yueshu (Qing) 陳昌齊 Chen Changqi
呂氏春秋正誤 一卷 Lüshi chunqiu zhengwu (Qing) 陳昌齊 Chen Changqi
楚詞辨韻 一卷 Chuci bianyun (Qing) 陳昌齊 Chen Changqi
袁督師事跡 一卷 Yuan Dushi shiji (Qing) NN
嶺南荔支譜 六卷 Lingnan lizhi pu (Qing) 吳應逵 Wu Yingkui
南漢紀 五卷 Nanhanji (Qing) 吳蘭修 Wu Lanxiu
南漢地理志 一卷 Nanhan dili zhi (Qing) 吳蘭修 Wu Lanxiu
南漢金石志 二卷 Nanhan jinshi zhi (Qing) 吳蘭修 Wu Lanxiu
端溪硯史 三卷 Duanxi yanshi (Qing) 吳蘭修 Wu Lanxiu
粵詩蒐逸 四卷 Yueshi souyi (Qing) 黃子高 Huang Zigao
春秋古經說 二卷 Chunqiu gujing shuo (Qing) 侯康 Hou Kang
榖梁禮證 二卷 Guliang lizheng (Qing) 侯康 Hou Kang
補後漢書藝文志 四卷 Bu Houhanshu yiwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
補三國書文志 四卷 Bu Sanguo shuwen zhi (Qing) 侯康 Hou Kang
第六集
毛詩通考 三十卷 Maoshi tongkao (Qing) 林伯桐 Lin Botong
毛詩識小 三十卷 Maoshi shixiao (Qing) 林伯桐 Lin Botong
虞書命羲和章解 一卷 Yushu ming Xi He zhangjie (Qing) 曾釗 Zeng Zhao
蠡勺編 四十卷 Lishaobian (Qing) 凌揚藻 Ling Yangzao
紀夢編年 一卷
續編一卷
Jimeng biannian
Xubian
(Qing) 釋成鷲 Monk Chengjiu
Source:
Guanggong baike quanshu bianweihui 《廣東百科全書》編委會, ed. (1995). Guangdong baike quanshu 廣東百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 550.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 451.
Wang Zhaoming 王兆明, Fu Langyun 傅朗云, ed. (1991). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Dili 地理卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 199.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 488.
Zhang Yao 张瑶 (2021). "Liang zhong xiufu fangfa zai Lingnan yishu zhong de yingyong bijiao yanjiu 两种修复方法在《岭南遗书》中的应用比较研究", Tushuguan yanjiu yu gongzuo 图书馆研究与工作, 2021 (7): 37-41.