ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yueyatang congshu 粵雅堂叢書

Mar 4, 2012 © Ulrich Theobald

Yueyatang congshu 粵雅堂叢書 "Collectanea of the Elegant Study of Canton" is a series of collectanea (congshu 叢書) in three series (bian 編) and 30 collections (ji 集) that includes 208 books with a length of 1,289 juan. It was compiled by the late Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wu Chongyao 伍崇曜 (1810-1863), actual name Wu Yuanwei 伍元薇, merchant name Wu Shaorong 伍紹榮, courtesy name Ziyuan 紫垣. Yueya is the name of Wu Chongyao's studio.

He hailed from Nanhai 南海, Guangdong, and came from a rich overseas merchant family. Wu Chongyao was also a member of the Yihe Guild 怡和行 and in 1854 supported the governor-general of Liang-Guang 兩廣, Yi Mingzhen 葉名琛 (1807-1859), for the recruitment of local militia against the armies of the rebels of the Heaven-and-Earth Society (tiandihui 天地會) that besieged Canton. He was therefore awarded the academic title of provincial graduate (juren 舉人) and the brevet titles (zhixian 職銜) of provincial administration commissioner (buzhengshi 布政使) and Grand Master of Glorious Happiness (ronglu dafu 榮祿大夫).

Wu Chongyao published three important series, namely Lingnan yishu 嶺南遺書, Yue shisanjia ji 粵十三家集, and Yueyatang congshu. The latter imitates the example of the Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書 and assembles old and modern texts that are arranged according the four traditional types of literature, but only books that had not been printed yet. There is not an original coherent version of the Yueyatang congshu, but there are many different prints from the original available that differ in the arrangement of the collections and the books that are included. Tan Ying 譚瑩 (1800-1871), director of the Xuehai College 學海堂, and editor of the poetry collection Dongzhitang shiji 東志堂詩集, had taken over the text-critical work for the Yueyatang congshu. For each book, a short preface is given that was presumable written by Tan Ying.

The texts included reach from the Song period 宋 (960-1279) to the contemporary authors, some of which are of great interest, like the Ming-period 明 (1368-1644) scholar Huang Shenghui's 黃省曾 (1496-1546) report on the Western countries, Xiyang chaogong lu 西洋朝貢錄, or a calendric study by the Qing period historian Qian Daxin 錢大昕 (1728-1804), Song-Liao-Jin-Yuan sishi shuorun kao 宋遼金元四史朔閏考. The importance of such texts for all kinds of scholars elevated the Yueyatang congshu to a high position in the history of congshu-type series.

Table 1. The series Yueyatang congshu 粵雅堂叢書
(Qing) 伍崇曜 Wu Chongyao (comp.)
1849-1875 edition of Master Wu from Nanhai 南海伍氏(伍崇曜)
書名, length in juan Title Author(s)
初編
第一集
南部新書 十卷 Nanbu xinshu (Song) 錢易 Qian Yi
中吳紀聞 六卷 Zhongwu jiwen (Song) 龔明之 Gong Mingzhi
志雅堂雜鈔 二卷 Zhiyatang zachao (Song) 周密 Zhou Mi
焦氏筆乘 六卷
續 八卷
Jiaoshi bicheng (Ming) 焦竑 Jiao Hong
東城雜記 二卷 Dongcheng zaji (Qing) 厲鶚 Li E
第二集
奉天錄 四卷 Fengtianlu (Tang) 趙元一 Zhao Yuanyi
咸淳遺事 二卷 Xianchun yishi (Song) NN
昭忠錄 一卷 Zhaozhonglu (Song) NN
月泉吟社 一卷 Yuequan yinshe (Song) 吳渭 Wu Wei (comp.)
谷音 二卷 Guyin (Yuan) 杜本 Du Ben (comp.)
河汾諸老詩集 八卷 He-Fen zhulao shiji (Yuan) 房祺 Fang Qi (comp.)
揭文安公文粹 二卷 Jie Wen'angong wencui (Yuan) 揭傒斯 Jie Sisi
玉笥集 十卷 Yusiji (Yuan) 張憲 Zhang Xian
潞水客談 一卷
附錄 一卷
Lushui ketan (Ming) 徐貞明 Xu Zhenming
陶庵夢憶 八卷 Tao'an mengyi (Qing) 張岱 Zhang Dai
天香閣隨筆 二卷 Tianxiangge suibi (Ming) 李介 Li Jie
天香閣集 一卷 Tianxiangge ji (Ming) 李介 Li Jie
第三集
芻蕘奧論 二卷 Churao aolun (Song) 張方平 Zhang Fangping
唐史論斷 三卷 Tangshu lunduan (Song) 孫甫 Sun Fu
叔苴子內篇 六卷
外篇 二卷
Shujuzi neipian
Waipian
(Ming) 莊元臣 Zhuang Yuanchen
西洋朝貢典錄 三卷 Xiyang chaogong dianlu (Ming) 黃省曾 Huang Shengceng
五代詩話 十卷 Wudai shihua (Qing) 王士禛 Wang Shizhen (comp.); (Qing) 鄭方坤 Zheng Fangkun (rev., suppl.)
第四集
易圖明辨 十卷 Yitu mingbian (Qing) 胡渭 Hu Wei
四書逸箋 六卷 Sishu yijian (Qing) 程大中 Cheng Dazhong
古韻標準 四卷
詩韻舉例 一卷
Guyun biaozhun
Shiyun juli
(Qing) 江永 Jiang Yong; 戴震 Dai Zhen (suppl.)
四聲切韻表 一卷
凡例 一卷
Sisheng qieyun biao
Fanli
(Qing) 江永 Jiang Yong
緒言 三卷 Xuyan (Qing) 戴震 Dai Zhen
聲類 四卷 Shenglei (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
宋遼金元四史朔閏考 二卷 Song-Liao-Jin-Yuan sishi shuorun kao (Qing) 錢大昕 Qian Daxin; 錢侗增 Qian Tongceng (suppl.)
第五集
國史經籍志 五卷
附錄 一卷
Guoshi jingji zhi
Fulu
(Ming) 焦竑 Jiao Hong
文史通義 八卷 Wenshi tongyi (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
校讎通義 三卷 Jiaochou tongyi (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
第六集
經義考補正 十二卷 Jingyi kao buzheng (Qing) 翁方綱 Wang Fanggang
小石帆亭五言詩續鈔 八卷
卷首 一卷
Xiaoshifanting wuyan shi xuchao
Juanshou
(Qing) 翁方綱 Weng Fanggang (comp.)
蘇詩補注 八卷 Sushi buzhu (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
志道集 一卷 Zhidaoji (Song) 顧禧 Gu Xi
石洲詩話 八卷 Shizhou shihua (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
北江詩話 六卷 Beijiang shihua (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
玉山草堂續集 六卷 Yushan caotang xuji (Qing) 錢林 Qian Lin
第七集
虎鈐經 二十卷 Huqianjing (Song) 許洞 Xu Dong
打馬圖經 一卷 Dama tujing (Song) 李清照 Li Qingzhao
敘古千文 一卷 Xugu qianwen (Song) 胡寅 Hu Yin; (Song) 黃灝 Huang Hao (comm.)
草廬經略 十二卷 Caolu jinglüe (Ming) NN
字觸 六卷 Zichu (Qing) 櫟下老人 Lixia laoren (周亮工 Zhou Lianggong)
今世說 八卷 Jin shishuo (Qing) 王晫 Wang Zhuo
飲水詩集 一卷
詞集 一卷
Yinshui shiji
Ciji
(Qing) 性德 Xingde
第八集
雙溪集 十五卷
遺言 一卷
Shuangxiji
Yiyan
(Song) 蘇籀 Su Zhou
日湖漁唱 一卷
補遺 一卷
續補遺 一卷
Rihu yuchang
Buyi
Xu buyi
(Song) 陳允平 Chen Yunping
瑟譜 六卷 Sepu (Yuan) 熊朋來 Xiong Penglai
秋笳集 八卷
附錄 一卷
Qiujiaji
Fulu
(Qing) 吳兆騫 Wu Zhaojian
燕樂考原 六卷 Yanyue kaoyuan (Qing) 凌廷堪 Leng Tingkan
第九集
絳雲樓書目 四卷 Jiangyunlou shumu (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi (comp.); (Qing) 陳景雲 Chen Jingyun (comm.)
述古堂藏書目 四卷
宋板書目 一卷
Shugutang cangshu mu
Songban shumu
(Qing) 錢曾 Qian Zeng
石柱記箋釋 五卷 Shizhu jijian shi (Qing) 鄭元慶 Zheng Yuanqing
林屋唱酬錄 一卷 Linwu changchou lu (Qing) 馬曰琯 et al. (comp.)
焦山紀遊集 一卷 Jiaoshan jiyou ji (Qing) 馬曰琯 Ma Riguan et al. (comp.)
沙河逸老小稿 六卷
嶰谷詞 一卷
Shahe yilao xiaogao
Xieguci
(Qing) 馬曰琯 Ma Riguan
南齋集 六卷
詞 二卷
Nanzhaiji
Ci
(Qing) 馬曰璐 Ma Rilu
第十集
九國志 十二卷 Jiuguozhi (Song) 路振 Lu Zhen; (Song) 張唐英 Zhang Tangying (suppl.)
胡子知言 六卷
疑義 一卷
附錄 一卷
Huzi zhiyan
Yiyi
Fulu
(Song) 胡宏 Hu Hong
蒿庵閑話 二卷 Gao'an xianhua (Qing) 張爾岐 Zhang Erqi
後漢書補注 二十四卷 Houhanshu buzhu (Qing) 惠棟 Hui Dong
後漢書補表 八卷 Houhanshu bubiao (Qing) 錢大昭 Qian Dazhao
二編
第十一集
詩書古訓 六卷 Shishu guxun (Qing) 阮元 Ruan Yuan
十三經音略 十三卷
附錄 一卷
Shisanjing yinlüe
Fulu
(Qing) 周春 Zhou Chun
說文聲系 十四卷 Shuowen shengxi (Qing) 姚文田 Yao Wentian
第十二集
鄭志 三卷
附錄 一卷
Zhengzhi
Fulu
(Han) 鄭康成 Zheng Kangcheng; (Wei) 鄭小同 Zheng Xiaotong (comp.)
文館詞林 (殘) 四卷 Wenguan cilin (Tang) 許敬宗 Xu Jingzong et al. (comp.)
兩京新記 (殘) 一卷 Liangjing xinji (Tang) 韋述 Wei Shu
新譯大方廣佛華嚴經音義 四卷 Xinyi dafang guangfo huayanjing yinyi (Tang) 釋慧苑 Monk Huiyuan
道德真經注 四卷 Daode zhenjing zhu (Yuan) 吳澄 Wu Cheng
太上感應篇注 二卷 Taishang ganying pian zhu (Qing) 惠棟 Hui Dong
歷代帝王年表 三卷 Lidai diwang nianbiao (Qing) 齊召南 Qi Zhaonan; (Qing) 阮福 Ruan Fu (suppl.)
紀元編 三卷
末 一卷
Jiyuanbian
Mo
(Qing) 李兆洛 Li Zhaoluo; (Qing) 六承如 Liuchengru (rec.)
第十三集
中興御侮錄 二卷 Zhongxing yuwu lu (Song) NN
襄陽守城錄 一卷 Xiangyang shoucheng lu (Song) 趙萬年 Zhao Wannian
宋季三朝政要 五卷
附錄 一卷
Songji sanchao zhengyao
Fulu
(Song) NN; (Song) 陳仲微 Chen Zhongwei
詞源 二卷 Ciyuan (Song) 張炎 Zhang Yan
精選名儒草堂詩餘 三卷 Jingxuan mingru caotang shiyu (Yuan) 鳳林書院 Fenglin shuyuan (comp.)
樓山堂集 二十七卷 Loushantang ji (Ming) 吳應箕 Wu Yingji
第十四集
朱子年譜 四卷
考異 四卷
Zhuyi nianpu
Kaoyi
(Qing) 王懋竑 Wang Maohong (comp.)
朱子論學切要語 二卷 Zhuzi lunxue qieyao yu (Qing) 王懋竑 Wang Maohong (comp.)
韓柳年譜 八卷 Han Liu nianpu (Qing) 馬曰璐 Ma Rilu (comp.)
韓文類譜 七卷 Han Wen leipu (Song) 魏仲舉 Wei Zhongju (comp.)
韓吏部文公集年譜 一卷 Han libu Wengong ji nianpu (Song) 呂大防 Lü Dafang (comp.)
韓文公歷官記 一卷 Han Wengong liguan ji (Song) 程俱 Cheng Ju
韓子年譜 五卷 Hanzi nianpu (Song) 洪興祖 Hong Xingzu (comp.)
柳先生年譜 一卷 Liu xiansheng nianpu (Song) 文安禮 Wen Anli (comp.)
疑年錄 四卷 Yinianlu (Qing) 錢大昕 Qian Daxin
續疑年錄 四卷補一卷 Xu yinianlu (Qing) 吳修 Wu Xiu
米海岳年譜 一卷 Mi Haiyue nianpu (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang (comp.)
元遺山先生年譜 三卷
(附)墓圖記略 一卷
Yuan Yishan xiansheng nianpu
app. Mutu jilüe
(Qing) 翁方綱 Weng Fanggang (comp.)
第十五集
崇文總目 五卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Chongwen zongmu
Buyi
Fulu
(Song) 王堯臣 Wang Yaochen et al. (comp.); (Qing) 錢東垣 Qian Dongyuan, 錢侗 Qian Tong (comp.)
菉竹堂書目 六卷 Luzhutang shumu (Ming) 葉盛 Ye Sheng (comp.)
菉竹堂碑目 六卷 Luzhutang beimu (Ming) 葉盛 Ye Sheng (comp.)
寒山堂金石林時地考 二卷 Hanshantang jinshilin shidi kao (Ming) 趙均 Zhao Yue
勝飲編 十八卷 Shengyinbian (Qing) 郎廷極 Lang Tingji
采硫日記 三卷 Cailiu riji (Qing) 郁永河 Yu Yonghe
嵩洛訪碑日記 一卷 Song-Luo fangbei riji (Qing) 黃易 Huang Yi
通志堂經解目錄 一卷 Tongzhitang jingjie mulu (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang (comp.)
蘇米齋蘭亭考 八卷 Sumizhai lanting kao (Qing) 翁方綱 Weng Fanggang
石渠隨筆 八卷 Shiqu suibi (Qing) 阮元 Ruan Yuan
第十六集
周官新義 十六卷
(附)考工記解 二卷
Zhouguan xinyi
app. Kaogongji jie
(Song) 王安石 Wang Anshi
爾雅新義 二十卷
附錄 一卷
敘錄 一卷
Erya xinyi
Fulu
Fulu
(Song) 陸佃 Lu Dian; (Qing) 宋大樽 Song Dazun (comp.)
孫氏周易集解 十卷 Sunshi Zhouyi jijie (Qing) 孫星衍 Sun Xingyan
春秋穀梁傳時月日書法釋例 四卷 Chunqiu Guliangzhuan shi yueri shufa shili (Qing) 許桂林 Xu Guilin
第十七集
群經音辨 七卷 Qunjing yinbian (Song) 賈昌朝 Jia Changchao
相臺書塾刊正九經三傳沿革例 (相臺五經) 一卷 Xiangtai shushu kanzheng jiujing sanzhuan moge li (Xiangtai wujing) (Song) 岳珂 Yue Ke
九經補韻 一卷
附錄 一卷
Jiujing buyun
Fulu
(Song) 楊伯喦 Yang Boyan; (Qing) 錢侗 Qian Tong (comm.)
詞林韻釋 二卷 Cilin yunshi (Song) NN
漢書地理志稽疑 六卷 Hanshu dili zhi xiyi (Qing) 全祖望 Quan Zuwang
國策地名考 二十卷
首 一卷
Guo-ce diming kao
Shou
(Qing) 程恩澤 Cheng Enze; (Qing) 狄子奇 Di Ziqi (commm.)
第十八集
儀禮石經校勘記 四卷 Yili shijing jiaokanji (Qing) 阮元 Ruan Yuan
隸經文 四卷 Lijingwen (Qing) 江藩 Jiang Pan
樂縣考 二卷 Yuexiankao (Qing) 江藩 Jiang Pan
國朝漢學師承記 八卷 Guochao hanxue shicheng ji (Qing) 江藩 Jiang Pan
國朝經師經義目錄 一卷 Guochao jingshi jingyi mulu (Qing) 江藩 Jiang Pan (comp.)
國朝宋學淵源記 二卷
(附)記 一卷
Guochao songxue yuanyuan ji
app. Ji
(Qing) 江藩 Jiang Pan
顧亭林先生年譜 四卷
附錄 一卷
Gu Tinglin xiansheng nianpu
Fulu
(Qing) 張穆 Zhang Mu (comp.)
閻潛邱先生年譜 四卷 Yan Qianqiu xiansheng nianpu (Qing) 張穆 Zhang Mu (comp.)
第十九集
秋園雜佩 一卷 Qiuyuan zapei (Qing) 陳貞慧 Chen Zhenhui
倪文正公年譜 四卷 Ni Wenzhenggong nianpu (Qing) 倪會鼎 Ni Huiding (comp.)
南雷文定前集 十一卷
後集 四卷
三集 三卷
詩歷 四卷
世譜 一卷
附錄 一卷
Nanlei wending qianji
Houji
Sanji
Shili
Shipu
Fulu
(Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
程侍郎遺集 十卷
附錄 一卷
Cheng shilang yiji
Fulu
(Qing) 程恩澤 Cheng Enze
第二十集
李元賓文集文編 三卷
外編 二卷
續編 一卷
Li Yuanbao wenji wenbian
Waibian
Xubian
(Tang) 李觀 Li Guan; 陸希聲 Li Xisheng; (Song) 趙昂 Zhao Ang; (Qing) 秦恩復 Qin Enfu (comp.)
呂衡州文集 十卷
(附)考證 一卷
Lü Hengzhou wenji
app. Kaozheng
(Tang) 呂溫 Lü Wen; (Qing) 顧廣圻 Gu Guangqi
考證西昆酬唱集 二卷 Kaozheng Xikun chouchang ji (Song) 楊億 Yang Yi (comp.)
羅鄂州小集 六卷 Luo Ezhou xiaoji (Song) 羅願 Luo Yuan
羅郢州遺文 一卷 Luo Chengzhou yiwen (Song) 羅頌 Luo Song
樂府雅詞 六卷
拾遺 二卷
Yuefu yaci
Shiyi
(Song) 曾慥 Zeng Zao (comp.)
陽春白雪 八卷
外集 一卷
Yangchun baixue
Waiji
(Song) 趙聞禮 Zhao Wenli (comp.)
揅經室詩錄 五卷 Yanjingshi shilu (Qing) 阮元 Ruan Yuan
三編
第二十一集
孟子音義 二卷 Mengzi yinyi (Song) 孫奭 Sun Shi
兩漢博聞 十二卷 Liang-Han bowen (Song) 楊侃 Yang Kan
春秋五禮例宗 十卷 Chunqiu wuli lizong (Song) 張大亨 Zhang Daheng
兒易外儀 十五卷 Er Yi waiyi (Ming) 倪元璐 Ni Yuanlu
春秋國都爵姓考 一卷
(附)補 一卷
Chunqiu guodu juexing kao
app. Bu
(Qing) 陳鵬 Chen Peng; (Qing) 曾釗 Zeng Zhao
儀禮管見 三卷
附錄一卷
Yuli guanjian
Fulu
(Qing) 褚寅亮 Chu Yinliang
孝經今文音義 一卷 Xiaojing yinwen yinyi (Tang) 陸德明 Lu Deming
第二十二集
孝肅包公奏議 十卷 Xiaosu Baogong zouyi (Song) 包拯 Bao Cheng
續世說 十二卷 Xu shishuo (Song) 孔平仲 Sun Pingzhong
寶刻類編 八卷 Baoke leibian (Song) NN
書義主意 六卷
(附)群英書義 二卷
Shuyi zhuyi
app. Qunying shuyi
(Yuan) 王充耘 Wang Chongyun; 張泰 Zhang Tai
焦氏類林 八卷 Jiaoshi leilin (Ming) 焦竑 Jiao Hong
西域釋地 一卷
西陲要略 四卷
Xiyu shidi
Xichui yaolüe
(Qing) 祁韻士 Qi Yunshi
第二十三集
續談助 五卷: Xu tanzhu: (Song) 晁載之 Chao Daizhi (comp.)
十洲記 (海內十洲記) Shizhouji (Hainei shizhou ji) (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
洞冥記 Dongmingji (Han) 郭憲 Guo Xian
琵琶錄 Pipalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
北道刊誤志 Beidao kanwu zhi (Song) 王瓘 Wang Guan
乘軺錄 Chengdiaolu (Song) 路振 Lu Zhen
文武兩朝獻替記 Wen-Wu liangchao xianti ji (Tang) 李德裕 Li Deyu
牛羊日曆 Niuyang rili (Tang) 劉軻 Liu Ke
聖宋掇遺 Sheng-Song duoyi (Song) NN
沂公筆錄 Yigong bilu (Song) 王會 Wang Hui
竹譜 Zhupu (Jin) 戴凱之 Dai Kaizhi
筍譜 Sunpu (Song) 釋贊寧 Monk Zanning
硯錄 Yanlu (Song) 唐詢 Tang Xun
三水小牘 Sanshui xiaodu (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
漢武故事 Han Wu gushi (Han) 班固 Ban Gu
漢孝武内傳 (漢武帝内傳) Han Xiaowu neizhuan (Han Wudi neizhuan) (Han) 班固 Ban Gu
殷芸小說 Yin Yun xiaoshuo (Liang) 殷芸 Yin Yun
大業雜記 Daye zaji (Tang) 杜寳 Du Bao
營造法式 Yingzao fashi (Song) 李誡 Li Jie
綠珠傳 Lüzhuzhuan (Song) 樂史 Le Shi
膳夫經手錄 Shanfu jingshou lu (Tang) 楊曄 Yang Ye
益齋亂稿 十卷
拾遺 一卷
集志一卷
Yizhai luangao (Ik chai lan ko)
Shiyi
Jizhi
(Korea) 李齊賢 Yi Je-hyun
靜齋至正直記 四卷 Jingzhai zhizheng zhiji (Yuan) 孔齊 Kong Qi
鳳氏經說 三卷 Fengshi jingshuo (Qing) 鳳詔韶 Feng Zhaoshao
比雅 十九卷 Biya (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
廣釋名 二卷
首 一卷
Guang shiming
Shou
(Qing) 張金吾 Zhang Jinwu
求表捷術 九卷
對數簡法 二卷
續對數簡法 一卷
外切密率 四卷
假數測圓 二卷
Qiubiao jieshu
Duishu jianfa
Xu duishu jianfa
Waiqie mishuai
Jiashu ceyuan
(Qing) 戴煦 Dai Xu
第二十四集
乾道臨安志 十五卷 Qiandao Lin'an zhi (Song) 周淙 Wang Cong
京口耆舊傳 九卷 Jingkou qijiu zhuan (Song) NN
輿地碑記目 四卷 Yudi beiji mu (Song) 王象之 Wang Xiangzhi
紹興題名錄 一卷 Shaoxing timing lu () NN
寶佑登科錄 一卷 Baoyou dengke lu () NN
河朔訪古記 三卷 Heshuo fanggu ji (Yuan) 納新 Naxin (迺賢 Naixian)
長物志 十二卷 Changwuzhi (Ming) 文震亨 Wen Zhenheng
墨志 一卷 Mozhi (Ming) 麻三衡
唐昭陵石跡考略 五卷
謁唐昭陵記
Tang Zhaoling shiji kaolüe
Ye Tang Zhaoling ji
(Qing) 林侗 Lin Tong
瘞鶴銘考 一卷 Yihe mingkao (Qing) 汪士鋐 Wang Shihong
小山畫譜 二卷 Xiaoshan huapu (Qing) 鄒一桂 Zou Yigui
雲中紀程 二卷 Yunzhong jicheng (Qing) 高懋功 Gao Maogong
太清神鑒 六卷 Taiqing shenjian (Later Zhou) 王朴 Wang Pu
第二十五集
漢唐事箋前集 十二卷
後集 八卷
Han-Tang shijian qianji
Houji
(Yuan) 朱禮 Zhu Li
馭交紀 十二卷 Yujiaoji (Ming) 張鏡心 Zhang Jingxin; 冒起宗 Mao Qizong (rev.)
三國志補注 六卷 Sanguozhi buzhu (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
述學內篇 三卷
外篇 一卷
補遺 一卷
別錄 一卷
Shuxue neipian
Waipian
Buyi
Bielu
(Qing) 汪中 Wang Zhong
黔書 四卷 Qianshu (Qing) 田雯 Tian Wen
續黔書 八卷 Xu Qianshu (Qing) 張澍 Zhang Shu
煙霞萬古樓文集 六卷
詩選 二卷
仲瞿詩錄 一卷
Yanxiawangulou wenji
Shixuan
Zhongzhai shilu
(Qing) 王曇 Wang Tan
梅邊吹笛譜 二卷
補錄 一卷
Meibian chuidi pu
Bulu
(Qing) 凌廷堪 Ling Tingkan
第二十六集
帝範 二卷 Difan (Tang) 李世民 Li Shiming (唐太宗 Tang Taizong); NN (comm.)
臣軌 二卷 Chengui (Tang) 則天武后 Zetian Wuhou (Wu Zetian 武則天); (Tang) NN (comm.)
群書治要 五十卷 Qunshu zhiyao (Tang) 魏徵 Wei Zheng et al. (comp.)
四聲等子 一卷 Sisheng dengzi () NN
第二十七集
周易新講議 十卷 Zhouyi xin xiangyi (Song) 龔原 Gong Yuan
泰軒易傳 六卷 Taixuan yizhuan (Song) 李中正 Li Zhongzheng
崔舍人玉堂類稿 二十卷
西垣類稿 二卷
附錄一卷
Cui sheren yutang leigao
Xiyuan leigao
Fulu
(Song) 崔敦詩 Cui Dunshi
第二十八集
唐才子傳 十卷 Tang caizi zhuan (Yuan) 辛文房 Xin Wenfang
樂經律呂通解 五卷 Yuejing lülü tongjie (Qing) 汪烜 Wang Hui (汪紱 Wang Fu)
六書轉注錄 十卷 Liushu zhuanzhu lu (Qing) 洪亮吉 Hong Liangji
延令宋板書目 (季滄葦藏書目) 一卷 Yanling Songban shumu (Licang weicang shumu) (Qing) 季振宜 Ji Zhenyi
墨緣彙觀錄 四卷 Moyuan huiguan lu (Qing) 松泉居士 Songquan Jushi (安岐 An Qi)
第二十九集
兒易內儀以 六卷 Er yi neiyi yi (Ming) 倪元璐 Ni Yuanlu
蜀中名勝記 三十卷 Shuzhong mingsheng ji (Ming) 曹學佺 Cao Xuequan
補宋書刑法志 一卷 Bu Songshu xingfa zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
補宋書食貨志 一卷 Bu Songshu shihuo zhi (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
晉宋書故 一卷 Song-Jinshu gu (Qing) 郝懿行 Hao Yixing
第三十集
姑溪居士文集 五十卷
後集 二十卷
Guxi jushi wenji
Houji
(Song) 李之儀 Li Zhiyi
授堂文鈔 八卷 Shoutang wenchao (Qing) 武億 Wu Yi
南北朝文鈔 二卷 Nanbeichao wenchao (Qing) 彭兆蓀 Peng Zhaosun (comp.)
Sources:
Gao Bingli 高炳礼 (1997). "Wu Chongyao, Tan Ying yu Yueyatang congshu 伍崇曜、谭莹与《粤雅堂丛书》", Tushuguan luntan 图书馆论坛, 1997 (1): 74.
Guangdong baike quanshu bianweihui 《廣東百科全書》編委會, ed. (1995). Guangdong baike quanshu 廣東百科全書 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 901.
Li Chunguang 李春光 (1988). "Yueyatang congshu shulüe 《粤雅堂丛书》述略", Guangdong shehui kexue 广东社会科学, 1988 (1): 118-124.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2088.
Lingnan wenhua baike quanshu bianji weiyuanhui 《嶺南文化百科全書》編輯委員會, ed. (2006). Lingnan wenhua baike quanshu 嶺南文化百科全書》 (Beijing: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 829.
Luo Zhihuan 罗志欢 (1997). "Yueyatang congshu jiaokan ji qi bayu kaolüe 《粤雅堂丛书》校勘及其跋语考略", Wenxian 文献, 1997 (1): 258-266.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 186-190.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 851.