ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wenguan cilin 文館詞林

Jun 9, 2022 © Ulrich Theobald

Wenguan cilin 文館詞林 was an anthology of early Chinese poetry and prose texts compiled by Xu Jingzong 許敬宗 (592-672) and Liu Bozhuang 劉伯莊 (mid-7th cent.) during the early Tang period 唐 (618-907). The collection was finished in 657 and included texts from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the early Tang. It had a total length of 1,000 juan and arranged the treasury of texts into ten categories or more. Most of the texts were not found in the official dynastic histories of famous earlier anthologies like Wenxuan 文選.

The texts were belonging to the literary genres of regular poems (shi 詩), eulogies (song 頌), stone inscriptions (bei碑), imperial edicts (zhao 詔), imperial orders (chi 敕), commands (ling 令), instructions (jiao 教), memorials (ce 策), accusations (tanshi 彈事), and biographies of literati (wenshi zhuan 文士傳).

The book was lost in the early Song period 宋 (960-1279), however, some fragments of a total length of 4 juan had survived in Japan that were included in Hayashi Taira's 林衡 (i.e. Hayashi Jūsai 林述斎, 1768-1841) series Isson sōsho 佚存叢書. This fragment collection is also found in the series Yueyatang congshu 粵雅堂叢書. Yang Shoujing 楊守敬 (1839-1915) was able to reconstruct a further lot of 19 juan, and Dong Kang 董康 (1867-1947) retrieved 5 more fascicles. Yang's fragments are included in Li Shouchang's 黎庶昌 (1837-1898) series Guyi congshu 古逸叢書. In 1914, Zhang Junheng 張鈞衡 (1872-1927) united the fragments and included the total of 28 juan in his own series Shiyuan congshu 適園叢書. Dong Kang himself published in 1924 an edition of 17 juan with the title Canben Wenguan cilin 殘本文館詞林.

The bibliographical chapter in the official dynastic history Xintangshu 新唐書 lists Cui Xuanwei's 崔玄暐 (639-706) commentary Xunzhu Wenguan cilin 訓注文館詞林, but it is lost.

Sources:
Fu Junlian 伏俊璉, Yao Jun 姚軍 (2019). "Ri cang Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin zhong Liang-Han wen de wenxian jiazhi 日藏弘仁本《文館詞林》中兩漢文的文獻價值", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2010 (1): 1-4.
Jiang Lüjia 蔣旅佳 (2013). "Wenguan cilin wenti fenlei jianshu yu yingxiang 《文館詞林》文體分類建樹與影響", Hubei Minzu Xueyuan xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 湖北民族學院學報(哲學社會科學版), 2013 (5): 88-90+160.
Lai, S.F. (1986). “Wen-kuan tz‘u-lin 文館詞林”, in William H. Nienhauser, ed. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 893.
Li Zhaolu 李兆祿 (2013). "Ri cang Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin zhong Nanbeichao wen de wenxian jiazhi 日藏弘仁本《文館詞林》中南北朝文的文獻價值", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2013 (1): 6-9+25.
Lin Jiali 林家驪 (1988). "Riben ying Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin ji qi wenxian jiazhi 日本影弘仁本《文館詞林》及其文獻價值", Hangzhou Daxue xuebao 杭州大学学报, 1988 (4): 93-100+147.
Lin Jiali 林家驪 (1989). "Riben ying Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin yu woguo xian-Tang yiwen 日本影弘仁本《文館詞林》與我國先唐遺文", Wenxian 文獻, 1989 (2): 17-31.
Lin Jiali 林家驪, Deng Chenglin 鄧成林 (2020). "Riben ying Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin yu Quanliangwen, Quanchenwen 日本《影弘仁本〈文館詞林〉》與《全梁文》《全陳文》", Zhejiang shehui kexue 浙江社會科學, 2020 (7): 115-123+160.
Lin Jiali 林家驪, Deng Chenglin 鄧成林 (2021). "Riben ying Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin yu Quansongwen, Quanqiwen 日本《影弘仁本〈文館詞林〉》與《全宋文》《全齊文》", Sichuan Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 四川師範大學學報(社會科學版), 2021 (2): 151-160.
Lin Jiali 林家驪, He Mali 何瑪麗 (2019a). "Riben ying Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin yu Beichaowen 日本《影弘仁本〈文館詞林〉》與北朝文", Zhejiang Daxue xuebao (Renwen shehui kexue ban) 浙江大學學報(人文社會科學版), 2019 (1): 161-172.
Lin Jiali 林家驪, He Mali 何瑪麗 (2019b). "Riben ying Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin yu Quanjinwen 日本《影弘仁本〈文館詞林〉》與《全晉文》", Zhejiang shehui kexue 浙江社會科學, 2019 (4): 118-128+159.
Liu Yu 劉育 (2017). "Beijing Daxue Tushuguan guancang Wenguan cilin banben shulüe 北京大學圖書館館藏《文館詞林》版本述略", Tushuguan yanjiu yu gongzuo 圖書館研究與工作, 2017(9): 87-90.
Luo Guowei 羅國威 (1994). "Wenguan cilin kanbu yuanliu shulüe 《文館詞林》刊布源流述略", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 1994 (3): 30-32.
Qian Zhonglian 錢仲聯 (1986). "Wenguan cilin 文館詞林", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 930.
Qiao Changfu 喬長阜 (2003). "Wenguan cilin 文館詞林", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 495.
Wang Wenwen 汪雯雯 (2016). "Chu_Tang zongji bianzuan de daguo qiiang yu wenhua shuchu: Yi Wenguan cilin banben huanliu yu fenlei jiegou wei zhongxin 初唐總集編纂的大國氣象與文化輸出——以《文館詞林》版本環流與分類結構為中心", Jiamusi Daxue shehui kexue xuebao 佳木斯大學社會科學學報, 2016 (5): 110-113.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 109.
Xu Yunhe 許雲和 (2007). "Ri cang Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin juanci mining zhi queti canpian kaobian 日藏弘仁本《文館詞林》卷次不明之闕題殘篇考辨", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2007 (5): 21-24.
Xu Yunhe 許雲和 (20113). "Ri cang Hongren (Kōnin) ben Wenguan cilin yu Tang xiu Wenguan cilin 日藏弘仁本《文館詞林》與唐修《文館詞林》", Zhongshan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 中山大學學報( 社會科學版), 2011 (5): 55-63.