ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yicun congshu 佚存叢書

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Yicun congshu 佚存叢書 "Collectanea of Surviving Books" (Japanese reading Isson sōsho) is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Japanese scholar Tianbao Shanren 天瀑山人 (Hayashi Taira 林衡, i.e. Hayashi Jūsai 林述斎, 1768-1841). It includes 17 books with a total length of 111 juan. All books assembled in the series are lost in China and have only been transmitted in private Japanese libraries. Each text is accompanied by a comment describing its textual history.

The series was compiled during the Kansei 寛政 (1789-1800) and Kyōwa 享和 (1801-1803) reign-periods and was reprinted in 1882 in Shanghai by Huang Cansheng 黃燦生.

Table 1. The series Yicun congshu 佚存叢書
(Japan) 林述斎 Hayashi Jūsai (comp.)
Guyi congshu 古逸叢書 edition; 1882 moveable-character edition by Master Huang from Hushang 滬上黃氏; 1924 edition by Shanghai Shangwu Yinshuguan 上海商務印書館; facsimile of Japanese original prints
書名, length in juan Title Author(s)
第一帙
古文孝經 一卷 Guwen xiaojing (Han) 孔安國 Kong Anguo
五行大義 五卷 Wuxing dayi (Sui) 蕭吉 Xiao Ji
臣軌 二卷 Chengui (Tang) 武則天 Empress Wu Zetian
樂書要錄殘 三卷 Yueshu yaolu (Tang) 武則天 Empress Wu Zetian
兩京新記 一卷 Liangjing xinji (Tang) 韋述 Wei Shu
李嶠雜詠百二十首 二卷 Li Jiao zayong baiershi shou (Tang) 李嶠 Li Jiao
第二帙
文館詞林殘 四卷 Wenguan cilin (can) (Tang) 許敬宗 Xu Jingzong et al.
文公朱先生感興詩 一卷 Wengong Zhu xiansheng ganxing shi (Song) 朱熹 Zhu Xi; 蔡模 Cai Mo (comm.)
武夷櫂歌 一卷 Wuyi dige (Song) 朱熹 Zhu Xi; 陳普 Chen Pu (comm.)
泰軒易傳 六卷 Taixuan Yizhuan (Song) 李中正 Li Zhongzheng
左氏蒙求 一卷 Zuoshi mengqiu (Yuan) 吳化龍 Wu Hualong
第三帙
唐才子傳 十卷 Tang caizi zhuan (Yuan) 辛文房 Xin Wenfang
王翰林集注難經 (難經集注) 五卷 Wang Hanlin jizhu Nanjing (Nanjing jizhu) (Ming) 王九思 Wang Jiusi et al.
第四帙
古本蒙求 (蒙求,蒙求集註) 三卷 Guben mengqiu (Mengqiu, Mengqiu jizhu) (Later Jin) 李瀚 Li Han
崔舍人玉堂類稿 (玉堂類稿) 二十卷
(附)西垣類稿 二卷
Cui sheren Yutang leigao (Yutang leigao)
app. Xiyuan leigao
(Song) 崔敦詩 Cui Dunshi
第五帙
周易新講義 十卷 Zhouyi xin jiangyi (Song) 龔原 Gong Yuan
第六帙
宋景文公集 三十二卷 Song Jingwengong ji (Song) 宋祁 Song Qi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2103.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 224.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 419.