ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Mengqiu ji zhu 蒙求集註

Oct 31, 2010 © Ulrich Theobald

Mengqiuji 蒙求集 "Helpful collection for first education", also called Mengqiu 蒙求 or Lishi mengqiu 李氏蒙求, is a short encyclopaedia written during the late Tang period 唐 (618-907) by Li Han 李瀚 (d. 962). The title is also Mengqiu ji zhu 蒙求集註, referring to the commentary of the Song-period 宋 (960-1279) writer Xu Ziguang 徐子光. The original book had a length of 2 or 3 juan. The title is derived from the hexagram meng 蒙 ䷃ in the Confucian Classic Yijing 易經 "Book of Changes".

The special topic of this encyclopaedia are examples in history of good and evil behaviour. The 596 entries are arranged in rhymed double-pairs of short sentences, composed to make them easy to memorize. The encyclopaedia thus belongs to the group of textbooks for early learning. Li Liang 李良, a contemporary, has written a table to the book, the Mengqiu biao 蒙求表. The Mengqiu ji zhu is included in the series Siku quanshu 四庫全書.

The particular style of the Mengqiu has been copied by later authors, for example Wang Ling 王令 (1032-1059; author of Shiqishi mengqiu 十七史蒙求) from the Song period, or Hu Bingwen 胡炳文 (1250-1333) from the Yuan period 元 (1279-1368) who has written the Chunzheng mengqiu 純正蒙求.

Buzhu mengqiu 補注蒙求

Bu zhu mengqiu 補注蒙求 is a commentary to the Tang-period 唐 (618-907) encyclopaedia Mengqiu 蒙求 and was written during the Song period 宋 (960-1279) by Xu Ziguang 徐子光. It has a length of 3 juan. Xu has fused each two verses to pairs, to which he wrote a short commentary, as well as a very short headline (biaoti 標題) for each person characterising his moral conduct, like haoxian 好賢 "worthy person", xunli 循吏 "benevolent official", or xiaoyi 孝義 "filial and righteous". The commentary is therefore also called Biaoti buzhu mengqiu 標題補注蒙求 "Mengqiu with additional notes and headlines".

A Song-period print is preserved that is stored in the Museum of Shanghai (Shanghai Bowuguan 上海博物館).

Shiqishi mengqiu 十七史蒙求

Shiqishi mengqiu 十七史蒙求 is an encyclopaedia written during the Song period 宋 (960-1279) by Wang Ling 王令 (1032-1059), compiled in imitation to Li Han's 李瀚 (d. 962) Mengqiu 蒙求 from the Tang period 唐 (618-907). It has a length of 16 juan and quotes literary allusions from the official dynastic histories (at that time seventeen), but without chronological or topical divisions. It is written in four-character verses, in couplets of four verses. It is not known who had arranged the book and who commented the poems. The Shiqishi mengqiu was printed in 1710 by a Master Cheng 程.

Chunzheng mengqiu 純正蒙求

Chunzheng mengqiu 純正蒙求 is an encyclopaedia written during the Yuan period 元 (1279-1368) by Hu Bingwen 胡炳文 (1250-1333), compiled in imitation of Li Han's 李瀚 (d. 962) Mengqiu 蒙求 from the Tang period 唐 (618-907). The book has a length of 3 juan and includes 360 verses, arranged in topics, with commentaries. In the first part the human relationships and social hierarchy are treated, in the second part personal behaviour and comportment, in the third part human interactions. The book Bailudong gui 白鹿洞規 provided the ideas. It quotes many allusions from the Confucian Classics.

Guang mengqiu 廣蒙求

Guang mengqiu 廣蒙求 is a supplement to the Song-period 宋 (960-1279) encyclopaedia Shiqishi mengqiu 十七史蒙求. It was written during the Ming period 明 (1368-1644) by Yao Guanglu 姚光祿. In its structure, the Guang mengqiu imitates the Shiqishi mengqiu. Its double sentences, nonetheless, are not written in rhymes and therefore not very adequate for elementary learning. The comments of Yao Guanglu are rated as too short. The Guang mengqiu is 37-juan long.

Other books

Xunnü mengqiu 訓女蒙求 is a book for education of girls written during the Song period 宋 (960-1279) by Xu Boyi 徐伯益. It imitates Li Han's 李瀚 (d. 962) book Mengqiu 蒙求 but presents historical examples of women, arranged in several chapters. The text is written in four-character verses with rhymes. The book has not attracted a greater attention because the examples it provides are very commonplace and also to be found in many other books. The Xunnü mengqiu has been preserved in fragments quoted in the Ming-period 明 (1368-1644) encyclopaedia Yongle dadian 永樂大典.

Lidai mengqiu 歷代蒙求 was written by the by Song-period scholar Wang Rui 王芮. A commentary was written during the Yuan period 元 (1279-1368) by Zheng Zhensun 鄭鎮孫. Its content might have been similar to the Shiqishi mengqiu 十七史蒙求. It is lost.

Zuoshi mengqiu zhu 左氏蒙求注 was written by the Yuan-period scholar Wu Hualong 吳化龍 and is enriched by a commentary compiled during the Qing period 清 (1644-1911) by Xu Naitao 許乃濤 and Wang Qinglin 王慶麟. The Zuoshi mengqiu is an imitation of Shiqishi mengqiu 十七史蒙求 but is focusing on quotations from the historiographic Confucian Classic Zuozhuan 左傳. It is written in four-character verses, the commentary is in prose. The book has the appearance of a primer for ancient history.

Biaoti buzhu mengqiu 標題補注蒙求 is an enlarged commentary to Li Han's Mengqiu and its commentary by Xu Ziguang 徐子光, the Buzhu mengqiu 補注蒙求. The book was compiled by the Ming-period scholar Gu Qilun 顧起綸 (1517—1587). It has a length of 3 juan, but the original version was probably as large as 8 juan. There were two different versions in circulation during the 18th century, a 2-juan version with original commentary of Xu Ziguang, and a 3-juan version with a headline (biaoti 標題) indicating the moral comportment of the person in regard. There is a print from 1573 made in Gu Qilun's Qizi Studio 奇字齋.

Liushi mengqiu buzhu 李氏蒙求補注 in 6 juan is another commentary to Li Han's Mengqiu written by the Qing-period scholar Jin Sanjun 金三俊. The main sources of Jin's commentary were histories and their commentaries. His book is enriched with short biographies.

Sources:
Cai Chunjuan 蔡春娟 (2019). "Yuandai xian cun liang bu Lidai mengqiu kao 元代現存兩部《歷代蒙求》考", Ningxia shehui kexue 寧夏社會科學, 2019 (6): 166-171.
Gong Qindi 宮欽第 (2010). "Cong Shiqishi mengqiu yong yun kan Beisong Jiang-Huai fangyan 從《十七史蒙求》用韻看北宋江淮方音", Huzhou Shifan Xueyuan xuebao 湖州師範學院學報, 2010 (5): 95-97+119.
Guo Li 郭麗 (2011). "Mengqiu zuozhe ji zuo nian xin kao 《蒙求》作者及作年新考", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2011 (3): 49-58.
Huang Zhenyun 黄震雲 (2023). "Siku quanshu zongmu zhi Mengqiu jizhu tiyao zuozhe kaobian 《四庫全書總目》之《蒙求集注》提要作者考辨", Sikuxue 四庫學, 8: 25-36.
Jiang Wenmin 姜文閔, Han Zongli 韓宗禮, eds. (1988). Jianming jiaoyu cidian 簡明教育辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin jiaoyu chubanshe), 578.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidan 教育大辭典, part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 215, 216.
Li Jun 李軍 (2018). "Mengqiu zuozhe Li Han shengping shiji kaoshi 《蒙求》 作者李瀚生平事迹考實", Dunhuangxue jikan 敦煌學輯刊, 2018 (3): 176-186.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 1, 755; Vol. 2, 2036, 2037, 2045, 2046, 2053.
Liang Zhongyi 梁忠義, Che Wenbo 車文博, eds. (1989). Shiyong jiaoyu cidian 實用教育辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 642.
Lu Ming 魯明, Hu Ke 胡珂 (2018). "Wang Ling Shiqishi mengqiu zheng wei 王令《十七史蒙求》證僞", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化論叢, 2018: 130-154.
Tang Wen 唐雯 (2008). "Mengqiu zuozhe xin kao 《蒙求》作者新考", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍與文化, 2008 (3): 18-22.
Wang Jiachuan 王嘉川 (2019). "Gu ming bi xu si yi, xun ming geng xu ze shi: Shiqishi mengqiu yanjiu 顧名必須思義 循名更需責實——《十七史蒙求》研究", Shixue yuekan 史學月刊, 2019 (5): 102-112.
Weng Zhenting 翁振亭 (1997). "Mengqiu 蒙求", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 281.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 218, 876.
Zhang Jian 章劍 (2012). "Tang gu zhu Mengqiu kaolüe: Jian lun Mengqiu zai Riben de liuchuan yu jieshou 唐古注《蒙求》考略——兼論《蒙求》在日本的流傳與接受", Tianzhong xuekan 天中學刊, 27 (1): 75-78.
Xiong Li 熊麗 (2013). "Shiqishi mengqiu bianxie zhong de shixue yishi fenxi 《十七史蒙求》編寫中的史學意識分析", Wenjiao ziliao 文教資料, 2013 (2): 88-89.
Yang Yuemei 楊悦梅 (2022). "Chunzheng mengqiu diangu ciyu yanjiu 《純正蒙求》典故詞語研究", Zuojia tiandi 作家天地, 2022 (34), 82-85.
Zhao Hankun 趙含坤 (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 50, 138, 140, 162, 144, 173, 174, 221, 269, 482-483.
Zhou Lasheng 周臘生 (2006). "Mengqiu zuozhe jiujing shi na ge Li Han: Siku quanshu zongmu tiyao shulou 《蒙求》作者究竟是哪个李瀚 ——《四庫全書總目提要》疏漏", Ningbo Zhiye Jishu Xueyuan xuebao 寧波職業技术學院學報, 10 (3): 66-67+81.