ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhonghua wenshi congshu 中華文史叢書

Mar 3, 2024 © Ulrich Theobald

Zhonghua wenshi congshu 中華文史叢書 is a series of collectanea of historiographical value compiled by Wang Youli 王有立. It was published between 1968 and 1969 by the Huawen Shuju Press 華文書局 in Taibei. It consists of 13 series that include books from the Yuan 元 (1279-1368) to the early Republican period. The collection includes private writings, official histories, and series of documents.

Table 1. The series Zhonghua wenshi congshu 中華文史叢書
(Taiwan) 王有立 Wang Youli (comp.)
1968-69 edition
書名, length in juan Title Author(s)
第一輯
唐大詔令集 一百三十卷 Tang da zhaoling ji (Song) 宋敏求 Song Minqiu (comp.)
(御選)明臣奏議 四十卷 (Yuxuan) Mingchen zouyi (Qing) imp. ord. (comp.)
國朝柔遠記 十八卷
(附)編 二卷
Guochao rouyuan ji
(app.) Bian
(Qing) 彭玉麟 Peng Yulin; 王子春 Wang Zichun (comp.)
西夏記 二十八卷 Xixiaji (Rep) 戴錫章 Dai Xizhang
虞文靖公道園全集詩 八卷
遺稿詩 八卷
文 四十四卷
Yu Wenjinggong Daoyuan quanji shi
Yigao shi
Wen
(Yuan) 虞集 Yu Ji
瀛環志略 十卷 Yinghuan zhilüe (Qing) 徐繼畬 Xu Jiyu
第二輯
中州名賢文表 三十卷 Zhongzhou mingxian wenbiao (Ming) 劉昌 Liu Chang (comp.)
(至順)鎮江志 二十一卷
首 一卷
附錄 一卷
(附)校勘記 二卷
(Zhishun) Zhenjiang zhi
Shou
Fulu(app.) Jiaokanji
(Yuan) 俞希魯 Xu Xilu
國初群雄事略 十二卷 Guochu qunxiong shilüe (Qing) 錢謙益 Qian Qianyi (comp.)
兩朝從信錄 三十五卷 Liangchao congxin lu (Ming) 沈國元 Shen Guoyuan
皇清職貢圖 九卷 Huang-Qing zhigong tu (Qing) 永璇 Yongxuan et al. (imp. ord. comp.)
琉球國志略 十六卷
(附)使琉球錄 一卷
Liuqiu guo zhilüe
(app.) Shi Liuqiu lu
(Qing) 周煌 Zhou Huang
第三輯
殊域周咨錄 二十四卷 Shuyu zhouzi lu (Ming) 嚴從簡 Yan Congjian
邊政考 十二卷 Bianzhengkao (Ming) 張雨 Zhang Yu
皇明九邊考 十卷 Huang-Ming jiubian kao (Ming) 魏煥 Wei Huan
皇明四夷考 二卷 Huang-Ming siyi kao (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
皇明像胥錄 八卷 Huang-Ming xiangxu lu (Ming) 茅瑞征 Mao Ruizheng
四夷考 八卷 Siyikao (Ming) 葉向高 Ye Xianggao
經略復國要編 十四卷
後附 一卷
Jinglüe fuguo yaobian
Houfu
(Ming) 宋應昌 Song Yingchang
玉樹調查記 二卷 Yushu diaocha ji (Rep) 周希武 Zhou Xiwu
黔書 四卷
續黔書 八卷
Qianshu
Xu Qianshu
(Qing) 田雯 Tian Wen
(Qing) 張澍 Zhang Shu
滇考 二卷 Diankao (Qing) 馮蘇 Feng Su
行邊紀聞 一卷 Xingbian jiwen (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
雷波瑣記 一卷 Leibo suoji (Ming) 劉文蔚 Liu Wenwei
西北墾務調查彙册 不分卷 Xibei kenwu diaocha huice (Qing) 西北墾務調查局 Xibei Kenwu Diaocha Ju (comp.)
西域行程記 一卷 Xiyu xingcheng ji (Ming) 陳誠 Chen Cheng, 李暹 Li Xian
西域番國志 一卷 Xiyu fanguo zhi (Ming) 陳誠 Chen Cheng, 李暹 Li Xian
萬歷三大征考 一卷
總圖 三種
Wanli san da zheng kaoZongtu san zhong (Ming) 茅瑞征 Mao Ruizheng
三雲籌俎考 四卷 Yunnan chouzu kao (Ming) 王士琦 Wang Shiqi
啟東錄 六卷 Qidonglu (Qing) 林壽圖 Lin Shoutu
布特哈志略 一卷 Buteha zhilüe (Rep) 孟定恭 Meng Dinggong
烏里牙蘇台志略 一卷 Wuliyasutai zhilüe (Rep) 孟定恭 Meng Dinggong
第四輯
忠義紀聞錄 三十卷 Zhongyi jiwen lu (Qing) 陳繼聰 Chen Jicong
散木居奏稿 二十五卷 Sanmuju zougao (Qing) 瑞洵 Ruixun
出使公牘 十卷 Chuchi gongdu (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
出使日記續刻 十卷 Chushi Ri ji xukan (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
桂林梁先生遺書 六種 Guilin Liang Xiansheng yishu (Qing) 梁煥鼐 Liang Huannai
黃遠先生遺著 二卷
(附)勘誤表
Huang Yuan Xiansheng yizhu
(app.) Jiaowubiao
(Rep) 黃遠庸 Huang Yuanyong
不忍雜志彙編初集 六卷
二集 六卷
Buren zazhi huibian chuji
Erji
(Qing) 康有為 Kang Youwei
吳稚暉先生文粹 四卷 Wu Zhiyun Xiansheng wencui (Rep) 吳稚暉 Wu Zhihui
中外大事彙記 Zhong-wai dashi huiji (Qing) 倚劍生 Yijiansheng
第五輯
西園聞見錄 一百七卷 Xiyuan wenjian lu (Ming) 張萱 Zhang Xun
明季實錄 一卷 Mingji shilu (Qing) 顧炎武 Gu Yanwu
嶺海焚余 三卷 Linghai fenyu (Ming) 金堡 Jin Bao
楊忠烈公文集 十卷
(附)表忠錄 一卷
(附)補遺 一卷
Yang Zhongliegong wenji
(app.) Biaozhonglu
(app.) Buyi
(Ming) 楊漣 Yang Lian
第六輯
復禮堂文集 十卷 Fulitang wenji (Qing) 曹元弼 Cao Yuanbi
撫吳公牘 五十卷 Fu Wu gongdu (Qing) 丁禹生 Ding Yusheng
戴盤四種紀略 Dai Pan si zhong jilüe (Qing) 戴盤 Dai Pan
江忠烈公遺集 二卷
首 一卷
附錄 一卷
Jiang Zhongliegong yiji
Shou
Fulu
(Qing) 江忠源 Jiang Zhongyuan
江忠烈公行狀 一卷
附錄 一卷
Jiang Zhongliegong xingzhuang
Fulu
(Qing) 左宗棠 Zuo Zongtang, 郭嵩燾 Guo Songtao
僊屛書屋初集年記 三十一卷 Xianping Shuwu chuji nianji (Qing) 黃爵滋 Huang Juezi
(增修)籌餉事例條款 二卷
(附)籌餉事例 一卷
(附)增修現行常例 一卷
(Zengxiu) Chouxiang shili tiaokuan
(app.) Chouxiang shili
(app.) Zengxiu xianxing changli
(Qing) imp. ord. (comp.)
倭文端公遺書 八卷
首 二卷
末 一卷
續刊 三卷
Wei Wenduangong yishu
Shou
Mo
Xukan
(Qing) 倭仁 Wesin
中華民國開國史 (中華民國臨時政府實錄) Zhonghua minguo kaoguo shi (Zhonghua minguo linshi zhengfu shilu) (Rep) 谷鐘秀 Gu Zhongxiu
國朝事略 八卷 Guochao shilüe (Qing) Jinling Jiang-Chu Bianyi Guanshu Ju 金陵江楚編譯官書局 (comp.)
第七輯
渤海國志長編 二十卷
補遺 一卷
附錄 二卷
(附)通檢勘誤表
Bohai guozhi changbian
Buyi
Fulu
(app.) Tongjian kanwu biao
(Qing) 金毓黻 Jin Yufu
通制條格 殘 Tongzhi tiaoge can (Yuan) imp. ord. (comp.)
劉子全書 三十八卷
首 一卷
(附)行狀 一卷
(附)年譜 一卷
Liuzi quanshu
Shou
(app.) Xingzhuang
(app.) Nianpu
(Ming) 劉宗周 Liu Zongzhou
(Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
(Qing) 董瑒 Dong Yang
粵道貢國說 六卷 Yuedao gongguo shuo (Qing) 梁廷枏 Liang Tingnan
第八輯
太平天國官書 十種 Taiping Tianguo guanshi shi zhong (Rep) 葉恭綽 Ye Gongchuo (comp.)
太平天國叢書 十三種 Taiping Tianguo congshu shisan zhong (Rep) 謝興堯 Xie Xingyao (comp.)
太平野史 二十卷 Taiping yeshi (Rep) 王文濡 Wang Wenru
太平天國軼聞 四卷 Taiping Tianguo yiwen (Rep) NN
太平天國宮闈秘史 一卷 Taiping Tianguo gongwei mishi (Rep) 孫士晦 Sun Shihui
賊情彙纂 十二卷 Zeiqing huizuan (Qing) 張德堅 Zhang Dejian
曾文正公批牘 六卷 Zeng Wenzhenggong pidu (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan
張大司馬奏稿 八卷 Zhang Da Sima zougao (Qing) 張亮基 Zhang Liangji
山東軍興紀略 二十二卷 Shandong junxing jilüe (Rep) 潘遹 Pan Yu
中興名臣事略 八卷 Zhongxing mingchen shilüe (Qing) 朱孔彰 Zhu Kongzhang
第九輯
歸潛志 十四卷 Guiqianzhi (Yuan) 劉祁 Liu Qi
長白征存錄 八卷 Changbai zhengcun lu (Qing) 張鳳台 Zhang Fengtai
滿夷猾夏始末記 八編

外編 三編
Manyi huaxia shimo ji
Waibian
(Rep) 楊敦頤 Yang Dunyi
朔方道志 三十一卷
首 一卷
Shuofang daozhi
Shou
(Rep) 王臣之 Wang Chenzhi et al.
西域遺聞 一卷 Xiyu yiwen (Qing) 陳克繩 Chen Kesheng
(增訂)南詔野史 二卷 (Zengding) Nanzhao yeshi (Ming) 楊慎 Yang Shen; 胡蔚 Hu Wei (rev.)
百夷傳 一卷 Baiyizhuan (Ming) 錢古訓 Qian Guxun (comp.)
滇海虞衡志 十三卷 Diannan yuheng zhi (Qing) 檀萃 Tan Cui (comp.)
鎮撫事宜 五卷 Zhenfu shiyi (Qing) 松筠 Songyūn
苗防備覽 二十二卷 Miaofang beilan (Qing) 嚴如熤 Yan Ruyi
第十輯
李文恭公全集 Li Wengonggong quanji (Qing) 李星沅 Li Xingyuan
慎思居存稿 二卷 Shenxiju cungao (Qing) 湯修 Tang Xiu (comp.)
存誠齋文集 十四卷 Cunchengzhai wenji (Qing) 何曰愈 He Riyu
光宣列傳 四十卷
(附)校刻記附編 一卷
Guangxuan liezhuan
(app.) Jiaokanji fubian
(Rep) 金梁 Jin Liang (comp.)
三垣筆記 三卷
補遺 三卷
附識 四卷
補遺 一卷
附錄 一卷
Sanxuan biji
Buyi
Fushi
Buyi
Fulu
(Ming) 李清 Li Qing
得一錄 十六卷 Deyilu (Qing) 余治 Yu Zhi (comp.)
第十一輯
清人說薈初集 二十三卷
二集 三十卷
Qingren shuohui chuji
Erji
(Rep) 雷瑨 Lei Jin (comp.)
清代軼聞 十卷 Qingdai yiwen (Rep) 裘毓麐 Qiu Yulin
康熙政要 二十四卷 Kangxi zhengyao (Qing) 章梫 Zhang Qin
皇朝政典舉要 八卷 Huangchao zhengdian juyao (Japan) 增田貢 Masuda Mitsugu; (Qing) 毛淦 Mao Gan (comp.)
軌政紀要初編 九卷
次編 三卷
Guizheng jiyao chubian
Cibian
(Qing) 陳毅 Chen Yi (comp.) (Qing) 陳宗蕃 Chen Zongfan (comp.)
八旗文經 五十六卷
作者考 三卷
敘錄 一卷
Baqi wenjing
Zuozhe kao
Xulu
(Qing) 楊鐘羲 Yang Zhongxi (comp.)
第十二輯
柏枧山房文集 十六卷
續集 一卷
詩集 十卷
續集 二卷
駢體文 二卷
Baijian Shanfang wenji
Xuji
Shiji
Xuji
Piantiwen
(Qing) 梅曾亮 Mei Zengliang
心白日齋集 六卷 Baixinrizhai ji (Qing) 尹耕雲 Yin Gengyun
庚辛泣杭錄 十六卷 Gengxin qi Hang lu (Qing) 丁丙 Ding Bing (comp.)
清代文字獄檔 第一輯至第八輯 Qingdai wenzi yudang 1-8 (Rep) 故宮博物院文獻館 Gugong Buwuyuan Wenxianguan (comp.)
籌海初集 四卷 Chouhai chuji (Qing) 關天培 Guan Tianpei
金陵瑣志 三種 Jinling suozhi san zhong (Qing) 陳作霖 Chen Zuolin
瀛壖雜志 六卷 Yingxu zazhi (Qing) 王韜 Wang Tao
乘查筆記 一卷 Chengcha biji (Qing) 斌椿 Binchun
東北文獻零拾 六卷 Dongbei wenxian lingshi (Rep) 金毓黻 Jin Yufu
心史叢刊 一集至三集 Xinshi congkan 1-3 (Rep) 孟森 Meng Sen
第十三輯
吉林外記 十卷
(附)刊誤 一卷
Jilin waiji
(app.) Kanwu
(Qing) 薩英額 Saying'e
吉林地理記要 二卷 Jilin dili jiyao (Rep) 魏聲和 Wei Shenghe
吉林交涉彙編 四卷
首 一卷
附錄 一卷
Jilin jiaoshe huibian
Shou
Fulu
(Qing) 汪士仁 Wang Shiren
戡定新疆記 八卷 Kanding Xinjiang ji (Qing) 魏光燾 Wei Guangtao
東三省韓俄交界道理表 一卷 Dongsansheng Han-E jiaojie daoli biao (Qing) 聶士成 Nie Shicheng
黑龍江通志綱要 不分卷 Heilongjiang tongzhi gangyao (Qing) 金梁 Jin Liang
黑龍江輿圖說 一卷 Heilongjiang yutu shuo (Qing) 屠寄 Tu Ji
嶺海異聞錄 五種 Linghai yiwen lu wu zhong (Qing) 陳坤 Chen Kun (comp.)
柬埔寨以北探路記 十五卷 Jianpuzhai yibei tanlu ji (France) 晃西士加尼 Francis Garnier
滇南雜志 二十四卷
(附)顧陸遺詩 一卷
Diannan zazhi
(app.) Gu Lu yishi
(Qing) 曹樹翹 Cao Shuqiao
(Qing) 顧廷璋 Gu Tinggui, 陸孝曾 Lu Xiaozeng
雲南北界勘察記 八卷
附錄 二卷
Yunnan beijie kancha ji
Fulu
(Rep) 尹明德 Yin Mingde et al.
西藏通覽 二卷 Xizang tonglan (Japan) 山县初男 Yamagata Hatsuo; (Qing) 吳季昌 Wu Jichang (transl.)
西招圖略 一卷

圖說 一卷
(附)路程 二卷
Xizhao tulüe
Tushuo
(app.) Lucheng
(Qing) 松筠 Songyūn
俺答前志 二卷 Yanda qianzhi (Ming) 馮時可 Feng Shike
蒙古律 不分卷 Menggu lü (Qing) 多爾濟麒慶 Duo'erji Linqing et al.
Sources: