ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Fashu yaolu 法書要錄

Aug 30, 2012 © Ulrich Theobald

Fashu yaolu 法書要錄 "Important records on model calligraphy", also called Shuxue yaolu 書學要錄, is a book on calligraphy written during the mid-Tang period 唐 (618-907) by Zhang Yanyuan 張彥遠 (early 8th cent.), courtesy name Aibin 愛賓. He hailed from Hedong 河東 (modern Yongji 永濟, Shanxi) and was a descendant of Zhang Jiazhen 張嘉貞 (666-729), who had been Counsellor-in-chief of Emperor Xuanzong 唐玄宗 (r. 712-755). He climbed the ladder of career to the post of regional inspector (cishi 刺史) of Shuzhou 舒州, then vice director (yuanwailang 員外郎) in the Ministry of War (bingbu 兵部), and finally chief minister in the Court of Judicial Review (dali qing 大理卿). He has also written the book Lidai minghua ji 歷代名畫記, a description of famous paintings through the ages.

The 10-juan-long Fashu yaolu is a description of the works of calligraphers from the Eastern Han 後漢 (25-220 CE) to the mid-Tang period and quotes from many several treatises written by ancient masters. For half a dozen of texts, Zhang Yanyuan only listed the title without quoting them, like Wang Xizhi's 王羲之 (303-361) Jiaozi jingbi lun 教子敬筆論, Cai Yun's 蔡惲 Shu wu ding ti lun 書無定體論, Zhang Huaiguan's 張懷瓘 (early 8th cent.) Liutishu 六體書, or Yan Shigu's 顏師古 (581-645) Zhu Jijiuzhang 注急就章. The content is arranged chronologically. The Shufa yaolu is important because it quotes from many sources that are otherwise not transmitted, like Dou Xi's 竇息 (fl. 769) book Shushufu 述書賦, or Wang Xizhi's Youjun shuji 右軍書記, or writings by Yu Jianwu 庾肩吾 (487-551) and Li Sizhen 李嗣真 (d. 696). It also lists the titles of more than 460 calligraphies created by Wang Xizhi, of which only a very small part has survived.

The Shufa yaolu is included in the series Jindai mishu 津逮秘書, Xuejin taoyuan 學津討原, Wangshi shuhua yuan 王氏書畫苑, Congshu jicheng chubian 叢書集成初編 and Siku quanshu 四庫全書. In 1984, an annotated edition appeared in the Renmin Meishu Chubanshe 人民美術出版社, compiled by Fan Xiangyong 范祥雍, Qi Gong 啟功 and Huang Miaozi 黃苗子. Hong Pimo 洪丕謨 published an annotated edition in 1986 in the Shanghai Shuhua Chubanshe 上海書畫出版社.

Sources:
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhonghua shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 28.
Chen Zhiping 陳志平 (2018). "Fashu yaolu de liang be banben xitong ji xiangguan wenti kaoshu 《法書要錄》的兩個版本系統及相關問題考述", Wenyi yanjiu 文藝研究 2018 (2): 130-145.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1796.
Liu Heng 劉恒 (1993). "Fashu yaolu 法書要錄", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 361.
Sun Baofa 孫寶發 (1997). "Fashu yaolu 法書要錄", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 837.
Wei Bin 韋賓 (2005). "Fashu yaolu dui Lidai minghua ji hualun de yingxiang 《法書要錄》對《歷代名畫記》畫論的影像", Meishu guancha 美術觀察, 2005 (2): 86-88.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 549.
Xu Qianmao 許前茂 (1996). "Fashu yaolu 法書要錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 466.
Zhao Guoying 趙國英 (1993). "Fashu yaolu 法書要錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Wenwu bowuguan 文物·博物館 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), 145.
Zhu Guantian 朱關田 (1992). "Fashu yaolu 法書要錄”, in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 209.