ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Huaquan 畫筌

Apr 5, 2023 © Ulrich Theobald

Huaquan 畫筌 "The creel of paintings" is a book on painting compiled in the early Qing period 清 (1644-1911) by Da Chongguang 笪重光 (1623-1692), courtesy name Zaishen 在莘, style Jiangshang Waishi 江上外史 or Yisou 逸叟, from Jingkou 京口 (today's Zhenjiang 鎮江, Jiangsu). He obtained his jinshi degree in 1652 and obtained the highest office of censor (yushi 御史). Da compiled a similar book on calligraphy, Shufa 書筏 "The raft of calligraphy".

The book on paintings, finished in 1668, is relatively short, and written in couplets (dui'ou 對偶). It discusses the theory of landscape painting and also touches the skills used to paint rocks, trees, personalities, flowers, and birds, and how to realize structural parts of an image by brush techniques and playing with the density of the ink. The text is enriched by critical remarks contributed by Wang Hui 王翬 (1632-1717) and Yun Shouping 惲壽平 (1633-1690). Tang Yifen 湯貽汾 (1778-1853) tried in his commentary Huaquan xilan 畫筌析覽 to create headlines for the ten segments of Da's book.

It is included in the series Zhaodai congshu 昭代叢書, Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, Huaxue xinyin 畫學心印, Cuilangganguan congshu 翠琅玕館叢書, Sitongguzhai lunhua jike 四銅鼓齋論畫集刻, Meishu congshu 美術叢書, Yilin mingzhu xuanji 藝林名著選輯 and Lidai lunhua mingzhu huibian 歷代論畫名著彙編. A modern, commented edition was published in 1982 by the Sichuan Renmin Chubanshe 四川人民出版社.

Sources:
Jiang Zhiqin 蔣志琴 (2015). "Da Chongguang Huaquan jingjie lun de neihan ji qi yiyi 笪重光《畫筌》境界論的內涵及其意義", Rongbaozhai 榮寶齋斋, 2015 (5): 130-141.
Jing Jianshe 荆建設 (2013). "Xushi xiangsheng, wu hua chu jie cheng miao jing: Qingdai hualunjia Da Chongguang Huaquan huihua sixiang yanjiu 虛實相生,無畫處皆成妙境”——清代畫論家笪重光《畫筌》繪畫思想研究", Mei yu shidai 美與時代时代, 2013 (9): 49-51.
Li Weikun 李維琨 (1996). "Huaquan 畫筌", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 789.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 306.
Wu Silei 吳思雷 (1983). "Tantan Da Chongguang de Huaquan 談談笪重光的《畫筌》", Meishu 美術, 1983 (3): 53-56+63.
Xing Shishan 邢志善 (1987). "Huaquan 畫筌", in Wang Xiangfeng 王向峰, ed. Wenyi meixue cidian 文藝美學辭典 (Shenyang: Liaoning daxue chubanshe), 681.
Xue Yongnian 薛永年 (1992). "Huaquan 畫筌", in Zhongguo da baike quanchu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 322.
Xue Yongnian 薛永年 (1980). "Huaquan qianxi 《畫筌》淺析", in Meishu yanjiu 美術研究, 1980 (1): 80-84+79.