ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Jianzhipu 牋紙譜

Mar 27, 2024 © Ulrich Theobald

Jianzhipu 牋紙譜 (箋紙譜), also called Shujianpu 蜀牋譜 (蜀箋譜) is a text on paper production in the region of Sichuan during the Tang 唐 (618-907) and Song 宋 (960-1279) periods. The Jianzhipu was written during the early Yuan period 元 (1279-1368) by Fei Zhu 費著, and it is usually attached to Fei's Suihua jili pu 歲華紀麗譜, together with Fei's book on Sichuan silks, Shujinpu 蜀錦譜.

The text briefly described the production and processing of paper, and enumerates outstanding products like Xue Tao jian 薛濤箋, Xie Gong zhi 謝公紙, or Guangdu zhi 廣都紙.

Sources:
Sichuan baike quanshu bianzuan weiyuanhui 《四川百科全書》編纂委員會, ed. (1997). Sichuan baike quanshu 四川百科全書 (Chengdu: Sichuan cishu chubanshe), 479.
Chen Qixin 陳啟新 (1996). "Dui Jianzhipu bu shi Yuandai Fei Zhu suo zhi de tantao 對《箋紙譜》不是元代費著所作的探討", Zhongguo zaozhi 中國造紙, 1996 (6): 68-70.
Xie Yuanlu 謝元魯 (2005). "Suihua jili pu, Jianzhipu, Shujinpu zuozhe kao 《歲華紀麗譜》《箋紙譜》《蜀錦譜》作者考", Zhonghua wenhua luntan 中華文化論壇, 2005 (2): 21-26.
蜀漢 (221-263)