ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Qunshu zhiyao 群書治要

Oct 31, 2010 © Ulrich Theobald

Qunshu zhiyao 群書治要 "Important matters of governance from all types of literature" is a political encyclopaedia written on imperial order during the Tang period 唐 (618-907) by the historian Wei Zheng 魏徵 (580-643), who is better known as the author of the official dynastic history Suishu 隋書. The book is also called Qunshu zhengyao 群書政要 or Qunshu liyao 群書理要, in order to avoid the personal name of Emperor Gaozong 唐高宗 (r. 649-683), Li Zhi 李治.

The originally 50-juan-long Qunshu zhiyao was submitted to the throne in 631 and was approved by Emperor Taizong 唐太宗 (r. 626-649). It includes quotations from the Confucian Classics (12 books), historiographical books (8 books) and the writings of the "masters and philosophers" (7 books). The compiler selected texts indicating reasons for the rise and downfall of states and dynasties. The sources reach from books of antiquity and to such from the Jin period 晉 (265-420).

The textual quality of these primary sources is rated as very good and reliable, so that the Qunshu zhiyao is an ideal tool for the reconstruction of the original wording of pre-Tang texts. The part on the Jin period includes historiographical works that are long since lost, like the 18 older official histories on the Jin, the so-called Shibajia jinshi 十八家晉史 (see Jinshu 晉書). Several other political treatises have also only survived as quotations in the Qunshu zhiyao, like the essays of Huan Tan 桓譚 (23 BCE-56 CE), Cui Shi 崔實 (d. 170), Zhongzhang Tong 仲長統 (180-220), Yuan Huai 袁淮, Jiang Ji 蔣濟 (d. 249 CE) or Huan Fan 桓范 (d. 249).

The original book was lost during the Northern Song period 北宋 (960-1126) and a copy to be imported from Japan during the 18th century for the compilation of the series Siku quanshu 四庫全書. In this version, the juan 4, 13 and 20 were missing. There is another Japanese print dated 1787. The Qunshu zhiyao is also reproduced in the series Sibu congkan 四部叢刊 and Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.

Sources:
Geng Zhendong 耿振東 (2009). "Qiantan Qunshu zhiyao, Tongdian, Yilin dui Guanzi de jilu 淺談《群書治要》、《通典》、《意林》對《管子》的輯錄", Xiangnan Xueyuan xuebao 湘南學院學報, 2009 (3): 25-30.
Gong Yueguo 鞏曰國, Zhang Yanli 張豔麗 (2015). "Qunshu zjiyao suo jian Guanzi yiwen kao 《群書治要》所見《管子》異文考", Guanzi xuekan 管子學刊, 2015 (3): 12-16+34.
Gu Wenguo 谷文國 (2015). "Qunshu zhiyao de guojia zhili sixiang chutan 《群書治要》的國家治理思想初探", Lilunjie 理論界, 2015 (8): 55-57.
Jin Guangyi 金光一 (2011). "Qunshu zhiyao huichuan kao 《群書治要》回傳考", Lilunjie 理論界, 2011 (9): 125-127.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds.g (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1997.
Lin Yixin 林溢欣 (2019). "Qunshu zhiyao yin Wu-Yue chunqiu tanwei: Jian lun jin chuan Wu-Yue chunqiu wei Huangfu Zun ben 《群書治要》引《吳越春秋》探微——兼論今傳《吳越春秋》為皇甫遵本", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2019 (1): 19-23.
Liu Haitian 劉海天, Li Ping 李萍 (2019). "Qunshu zhiyao bianzuan yuanze tanshu: Guanyu Zhenguan zhi zhi zhengzhi lilun sixiang zhi tedian 《群書治要》編纂原則探述——關於“貞觀之治”政治倫理思想之特點", Xiandai zhexue 現代哲學, 2019 (2): 149-154.
Liu Yuli 劉餘莉, Zhang Chao 張超 (2021). "Cong Qunshu zhiyao zhidao sixiang lun rujia shengxian zhengzhi tixi 從《群書治要》治道思想論儒家聖賢政治體系", Kongzi yanjiu 孔子研究, 2021 (4): 36-41+157-158.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典(Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 683.
Wang Wenhui 王文暉 (2018). "Cong gu xieben Qunshu zhiyao kan tongxingben Kongzi jiayu cundai de wenti 從古寫本《群書治要》看通行本《孔子家語》存在的問題", Zhongguo dianji yu wenhua 中國典籍語文化, 2018 (4): 113-119.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 910.
Wu Jinhua 吳金華 (2003). "Lüelun Riben gu xieben Qunshu zhiyao de wenxian jiazhi 略談日本古寫本《群書治要》的文獻價值", Wenxian 文獻, 2003 (3): 118-127.
Zhang Zhiwu 張智武 (1990). "Wei Zheng yu Qunshu zhiyao 魏徵與《群書治要》", Wenbo 文博, 1990 (3): 73+84.
Zhao Hankun 趙含坤 (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 34-35.