ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shi Tao hua yulu 石濤畫語錄

May 5, 2023 © Ulrich Theobald

Kugua Heshang hua yulu 苦瓜和尚畫語錄 "Monk Bitter Melon's sayings on painting", also called Shi Tao hua yulu 石濤畫語錄 "Shi Tao's sayings on painting" or simply Huayulu 畫語錄 or Huapu 畫譜 (in a slightly different version), is a book on painting written during the early Qing period 清 (1644-1911) by Shi Tao 石濤 (1642-1708), original name Zhu Ruoji 朱若極, style Taidizi 大滌子, Dungen 鈍根, Shi Daoren 石道人, Kugua Heshang 苦瓜和尚, Xiazunzhe 瞎尊者, Qingxiang Chenren 清湘陳人, Qingxiang Laoren 清湘老人, Xingxiang Yiren 清湘遺人 or Dingling Laoren 零丁老人, clerical name Yuanji 原濟 (also written 元濟) or Daoji 道濟, from Quanzhou 全州, Guangxi.

The preface is dated 1710. The book is divided into 18 chapters. The first four chapters focus on the theory of painting, offering insights into the principles of this kind of art. Chapters 5 to 17 discuss the arrangement of landscape painting, mood, brushwork, composition, and the relationship between painting and calligraphy. The final chapter discusses the development of creativity. The core of Shi Tao's theory is the concept of "unity in painting" (yi hua 一畫), which he considers to be the fundamental principle and law of everything in the world, including painting. If painting is understood from the perspective of "unity", art is interpreted as "coming from the heart or mind", and also that painting is "the great method of the world's adaptability or change". The author discusses the relationship between subjectivity and objectivity, standards and freedom, inheritance and innovation, diversity and unity in the creation of landscape painting as based on the relationship between constancy and change, "all objects/beings" and "unity", "reception" and "insight". Shi points out the shortcomings of consuming the past without transforming it, and urges the painter to "borrow from the past to create a new present". The author thus contradicts the time-tested custom of imitating painters of the past without introducing new ideas.

The text is included in the series Zhaodai congshu xubian 昭代叢書續編, Lunhua jiyao 論畫輯要, Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, Cuilangganguan congshu 翠瑯玕館叢書, Sitongguzhai lunhua ji 四銅鼓齋論畫集, Qingsouge duhua shiba zhong 清瘦閣讀畫十八種 and Hualun congkan 畫論叢刊.

Sources:
Dong Wenyun 董文運 (2004). "Shi Tao hua yulu yihualun pingshu 石濤《畫語錄》“一畫論”評述", Xin meishu 新美術, 2004 (4): 57-60.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1991). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, part 8, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 264.
Li Ping 李平 (2008). "Cong yishu xinlixue xi Shi Tao hua yulu 從藝術心理學析石濤《畫語錄》", Yishu tansuo 藝術探索, 2008 (4): 66-67+159.
Luo Yonglai 羅勇來 (1993). "Fojiao zheli yu Shi Tao Huayulu 佛教哲理與石濤《畫語錄》", Meishu yanjiu 美術研究, 1993 (2): 29-32+37-28.
Shu Shijun 舒士俊 (1996). "Kugua Heshang hua yulu 苦瓜和尚畫語錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Meishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 823.
Su Jincheng 蘇金成, Hu Yuanyuan 胡媛媛 (2008). "Soujian qifeng da caogao: Shi Tao hua yulu yishu chuangzuo sixiang chutan 搜盡奇峰打草稿——《石濤畫語錄》藝術創作思想初探", Shuhua shijie 書畫世界, 2008 (3): 35-36.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Fanshu 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 572.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 305.
Wang Hongyin 王宏印 (2003). "Yiming bixiu, fazhang bucan: Shi Tao hua yulu Yingyi wenti tantao 意明筆透 法障不參—《石濤畫語錄》英譯問題探討", Waiyu yu waiyu jiaoxue 外語與外語教學, 2003 (11): 41-44.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 472.
Xue Yongnian 薛永年 (1992). "Kugua Heshang hua yulu 苦瓜和尚畫語錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 402.
Xu Jundong 徐俊東 (2008). "Chuyi Qing Shi Tao Huayulu zhong yihualun de meixue sixiang 芻議清石濤《畫語錄》中“一畫論”的美學思想", Meishu daguan 美術大關, 2008 (4): 24-25.
Wang Yuguang 王余光, Xu Yan 徐雁, eds. (1999). Zhongguo dushu da cidian 中國讀書大辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 1215.
Zhang Fa 張法 (2005). "Shi Tao Huayulu de huihua meixue tixi 石濤《畫語錄》的繪畫美學體系", Zhongguo wenhua yanjiu 中國文化研究, 2005 (3): 70-78.
Zhang Yumeng 張雨檬 (20219. "Qianxi Kugua Heshang hua yulu zhong de yihua huihua lilun 淺析《苦瓜和尚畫語錄》中的“一畫”繪畫理論", Meishu jiaoyu yanjiu 美術教育研究, 2021 (2): 42-43.
Zhao Lizhong 趙力忠 (1993). "Shi Tao hua yulu 石濤畫語錄", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 358.