ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Wanjing 丸經

Jun 10, 2013 © Ulrich Theobald

Wanjing 丸經 "Classic of the ball" is a book on ball game written by an anonymous person of the Yuan period 元 (1279-1368), probably in 1343.

Ball gaming is already mentioned as nong wan 弄丸 in the chapter Xu Wugui 徐無鬼 in the Daoist book Zhuangzi 莊子 from the Warring States period 戰國 (5th cent.-221 BCE). During the Song 宋 (960-1279) and Yuan periods there was a game called chui wan 捶丸. The 2-juan-long Wanjing quotes statements from ancient books about each kind of ball games and comes to a number of 32 paragraphs.

The Wanjing is included in the series Congshu jicheng chubian 叢書集成初編.

Sources:
Cui Lequan 崔樂泉, Ren Tangke 任塘珂 (2017). "Cong Wanjing dui gudai chuiwan huodong de jizai kan Zhongguo chuantong tiyu yundong guan 從《丸經》對古代捶丸活動的記載看中國傳統體育運動觀", Chengdu Tiyu Xueyuan xuebao 成都體育學院學報, 2017 (5): 81-86+126.
Cui Lequan 崔樂泉 (2016). "Cong Wanjing jizai kan Zhonggguo gudai chuiwan yundong de jiben tezheng 從《丸經》記載看中國古代捶丸運動的基本特徵", Wuhan Tiyu Xueyuan xuebao 武漢體育學院學報, 2016 (11): 20-28.
Li Guochen 李國臣, Li Sujuan 李素娟 (2013). "Cong Wanjing kan gudai chuiyan yundong 從《丸經》看古代捶丸運動", Lantai shijie 蘭台世界, 2013 (3): 125-126.
Wang Jiashi 王家仕 (2005). "Cong Wanjing de banben kan Zhongguo gudai chuiwan de yanbian 從《丸經》的版本看中國古代捶丸的演變", Xi'an Tiyu Xueyuan xuebao 西安體育學院學報, 2005 (3): 61-63.
Wang Kunlun 王昆侖 (2014). "Wanjing shiyi 《丸經》試譯", Hebei Tiyu Xueyuan xuebao 河北體育學院學報, 2014 (3): 5-15; 2014 (4): 1-7.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 54.
Zheng Zhengkun 鄭振坤 (1993). "Wanjing 丸經", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 539.