ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xu huapin 續畫品

Aug 24, 2012 © Ulrich Theobald

Don't confound this book with Li Sizhen's 李嗣真 Xu huapin lu 續畫品錄.

Xu huapin 續畫品 "Continued classification of painters", also called Hou huapin lu 後畫品錄 or Xu huapin lu 續畫品錄, is a critique on painters compiled during the Chen period 陳 (557-589) by Yao Zui 姚最 (536-602), of whose life practically nothing is known. He was influenced by Xie He's 謝赫 (fl. 500) book Gu huapin lu 古畫品錄, but was not quite satisfied by He's arguments for his classification, especially of the overrating of Lu Tanwei 陸探微 (d. c. 485) and the underestimation of Gu Kaizhi 顧愷之 (348-409). He therefore wrote a book to criticize Xie He's book, and to discuss the achievements of later artists.

The Xu huapin lu is arranged chronologically and not, as the Gu huapin lu, according to the six ranks that Xie He made use of. Yao's short book discusses the skills of 20 painters, beginning with Emperor Yuan 梁元帝 (r. 552-554) of the Liang dynasty 梁 (502-557) and ending with Xie Qian 解倩. Most painters are discussed separately, but there are also paragraphs comparing two or three persons directly, like Xi Baojun 嵇寶均 and Nie Song 聶松, or the monks Shengzhen 僧珍 and Sengjue 僧覺. The book is therefore only divided into 16 paragraphs. Yao Zui also provides interesting information to the content of the paintings, like those of Emperor Yuan, who loved to paint lotus or tripods. Some of these comments have also been added by later authors.

The language of the Xu huapin lu is very elegant and refined and geared to the lyrical style of prose that was popular during that time. Yet on the other hand, Yao Zui does not make greater contributions to the theory of painting. The book Lidai minghua ji 歷代名畫記 therefore criticizes Yao Zui's book as too short and lacking substance.

The Xu huapin lu was first printed during the Ming period 明 (1368-1644). It is included in the series Wangshi shuhua yuan 王氏書畫苑, Jindai mishu 津逮秘書, Shuofu 說郛, Yanbei ouchao 硯北偶鈔, Baichuan xuehai 百川學海, Meishu congshu 美術叢書, Congchu jicheng 叢書集成 and Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Bao Jianghua 鮑江華 (2002). "Yao Zui Xu huapin lu meixue sixiang chutan 姚最《續畫品》美學思想初探", Zhejiang xuekan 浙江學刊, 2002 (2).
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhonghua shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 46.
Chen Yiwei 陳禕瑋 (2020). "Yao Zui shengzu yu Xu huapin shengshu niandai kao 姚最生卒與《續畫品》成書年代考", Zhongguo shuhua 中國書畫, 2020 (12): 10-12.
Fan Bo 樊波 (1999). "Xie He he Yao Hui huihua meixue de piping lilun 謝赫和姚最繪畫美學中的批評理論", Shuhua yishu 書畫藝術, 1999 (1): 5-7.
Han Gang 韓剛 (2018). "Yao Zui Xu huapin chengshu yu liuchuan kaolüe 姚最《續畫品》成書與流傳考略", Yishu sheji yanjiu 藝術設計研究, 2018 (1): 9-14.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1794.
Ni Zhiyun 倪志雲, Ni Chunru 倪純如 (2019). "Yao Zui ji qi Xu huapin de xiezuo zai yanjiu 姚最及其《續畫品》的寫作再研究", Meishu xuebao 美術學報, 2019 (2): 3-12.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 696.
Qiu Ren 裘仁 (1996). "Xu huapin 續畫品", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 619.
Ruan Pu 阮璞 (1992). "Xu huapin 續畫品", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 948.
Shi Jie 施傑 (2002). "Xu huapin lu biekao《續畫品錄》别考", Meiyuan 美苑, 2002 (4): 57-59.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 285.
Wen Zhaotong 溫肇桐 (1982). "Yao Zui Xu huappin lu qiantan 姚最《續畫品錄》淺談", Meishu yu sheji 美術與設計, 1982 (1): 38-40+21.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 822.
Xia Ruchun 夏如春 (2010). "Qiantan Yao Zui ji qi Xu huapin 淺談姚最及其《續畫品》", Mei yu shidai 美與時代, 2010 (8): 89-90.