ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yuefu zalu 樂府雜錄

Nov 11, 2010 © Ulrich Theobald

Yuefu zalu 樂府雜錄 "Miscellaneous notes on songs from the Music Bureau" is a "brush-record"-style (biji 筆記) collection of small essays written during the Tang period 唐 (618-907) by Duan Anjie 段安節, son of the writer Duan Chengshi 段成式 (c. 803-863) and brother-in-law of Wen Tingyun 溫庭筠 (801?-866).

The short collection was finished around 890. It includes notes to music, dances and plays. It is an important private compilation providing information on court music, dances, composers and actors, musical instruments and their use, as well as puppet theatre (kuileizi 傀儡子). The book ended with tables on musical modes and modal change that are unfortunately lost.

The Yuefu zalu can be regarded as a kind of supplement to the Jiaofangji 教坊記, an earlier text on the theme of music. It is a valuable source in this field and was later often quoted by official books as the Jiutangshu 唐書, Xintangshu 新唐書, Wenxian tongkao 文獻通考 or Yuefu shiji 樂府詩集.

It is included in the series Shoushange congshu 守山閣叢書, Shuofu 說郛, Xu baichuan xuehai 續百川學海, Gujin shuohai 古今說海 and Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Chou, Ying-hsiung (1986). "Yüeh-fu tsa-lu 樂府雜錄", in William H. Nienhauser, ed. The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press), 965-966.
Cong Tiejun 叢鐵軍 (2005). "Du Shigao ping Yuefu zalu zhi hubu: Ji lun Tang Kang Kunlun fanru pipa shi he qu 讀《史稿》評《樂府雜錄》之“ 胡部”—暨論唐康昆侖翻入琵琶是何曲", Zhongguo yinyuexue 中國音樂學, 2005 (4): 58-60.
Hu Qiping 胡企平 (1996). "Yuefu zalu 樂府雜錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 48.
Li Jiandong 李建棟 (2014). "Yuefu zalu jiyi 《樂府雜錄》輯佚", Anhui Shangmao Zhiye Jixue Xueyuan xuebao 安徽商貿職業技術學院學報, 2014 (2): 63-66.
Ming Yan 明言 (2021). "Yuefu zalu zhong de yinyue piping chutan 《樂府雜錄》中的音樂批評初探", Yinyue wenhua yanjiu 音樂文化研究, 2021 (3): 21-27+3.
Qi Congrong 齊從容 (1991). "Tangdai yinyue shishi jilüe: Duan Anjie he ta de Yuefu zalu 唐代音樂史書记略——段安節和他的《樂府雜錄》", Yinyue tansuo 音樂探索, 1991 (1): 15-17.
Qiao Changfu 喬長阜 (2003). "Yuefu zalu 樂府雜錄", in Bian Xiaoxuan 卞孝萱, ed. Tangdai wenxue baike cidian 唐代文學百科辭典 (Beijing: Hanyu da cidian chubanshe), 619.
Shi Ping 石平 (1997). "Yuefu zalu 樂府雜錄", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 891.
Wan Yunjun 萬雲駿 (1986). "Yuefu zalu 樂府雜錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhongguo wenxue 中國文學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 1214.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 264.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 186.
Yuan Mingren 袁明仁 et al., eds. (1992). San-Qin lishi wenhua cidian 三秦歷史文化辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 641.
Zhao Zecheng 趙則誠, Zhang Liandi 張連弟, Wan Wanchen 畢萬忱, eds. (1985). Zhongguo gudai wenxue lilun cidian 中國古代文學理論辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 223.