ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Daozang jinghua lu 道藏精華錄

Aug 28, 2021 © Ulrich Theobald

Daozang jinghua lu 道藏精華錄 is a collection of Daoist writings compiled by Ding Fubao 丁福保 (1874-1952, Shouyizi 守一子), courtesy name Zhongyou 仲祐, style Chouyin Jushi 疇隱居士, from Changzhou 常州, Jiangsu. He was actually a Buddhist master, and also known as a translator, collector, and as a physician. His most important book is the dictionary Fojiao da cidian 佛學大辭典 (1922), which was practically a translation of Oda Tokunō's 織田德能 (1860-1911) Bukkyō daijiten 仏教大辞典 (1917).

Ding selected the most important and interesting writings of the Daoist Canon (Zhengtong) Daozang (正統)道藏 from the Ming period 明 (1368-1644), the series Daozang jiyao 道藏輯要, and books not included in this series, to put together a handy library of Daoist writings. The series includes 100 texts in ten collections with a total size of 148 juan.

Ding's collection includes scriptures and treatises, bibliographies, annotations and abstracts, biographies and formulas for longevity and health. He selected brief texts with no more than 10 juan length to give his readers at hand short texts introducing into the most important aspects of Daoism. He also added information at the end of some books.

Yet as a non-expert of Daoism, Ding Fubao did not hit the core of Daoist writings. Chen Yingning 陳攖寧 (1881-1969), for instance, explained that not each of the texts selected was really valuable or useful to understand the fundamental formulas of Daoist inner alchemy (danjue 丹訣).

The series was printed in Shanghai by the Yixue Shuju 醫學書局. It was reprinted in 1990 by the Zhejiang Guji Chubanshe 浙江古籍出版社 and in 2005 by the Beijing Tushuguan Chubanshe 北京圖書館出版社.

Table 1. The series Daozang jinghua lu 道藏精華錄
(Rep) 丁福保 Ding Fubao (守一子 Shouyizi)
書名, length in juan Title Author(s)
第一册
道藏目錄詳註 四卷 Daozang mulu xiangzhu (Ming) 白雲霽 Bai Yunji
道藏輯要總目 一卷 Daozang jiyao zongmu () NN
讀道藏記 一卷 Du Daozang ji (Rep) 劉師培 Liu Shipei
道譜源流圖 一卷 Daopu yuanliu tu () NN
第二册
道學指南 不分卷 Daoxue zhinan () 損損齋主人 Sunsunzhai Zhuren
說齋 一卷 Shuozhai () NN
說戒 一卷 Shuojie () NN
禁忌篇 一卷 Jinjipian () NN
戒忌禳災祈善法 一卷 Jieji rangzai qishan fa () NN
爐火監戒錄 一卷 Luhuo jianjie lu (Song) 俞炎 Yu Yan
將攝保命篇 一卷 Jiangshe baoming pian () NN
服氣長生辟榖法 一卷 Fuqi changsheng bigu fa () NN
天隱子養生書 一卷 Tianyinzi yangsheng shu () NN
養性延命錄 一卷 Yangxin yanming lu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing (comp.)
至言總養生論 一卷 Zhiyan zong yangsheng lun () NN
怡情小錄 一卷 Yiqing xiaolu (Ming) 沈仕 Shen Shi; (Qing) 馬大年 Ma Danian (rec.)
養生膚語 一卷 Yangsheng weiyu (Ming) 陳繼儒 Chen Jiru
攝生月令 一卷 Shesheng yueling (Song) 姚稱 Yao Cheng
攝生消息論 一卷 Shesheng xiaoxi lun (Jin) 丘處機 Qiu Chuji
攝生三要 一卷 Shesheng sanyao (Ming) 袁黃 Yuan Huang
攝養枕中方 一卷 Sheyang zhenzhong fang (Tang) 孫思邈 Sun Simiao
眞誥篇 一卷 Zhengaopian (Song) 曾慥 Zeng Zao
古仙導引按摩法 一卷 Guxian daoyin anmo fa () NN
修齡要指 一卷 Xiuling yaozhi (Ming) 冷謙 Leng Qian
黃帝陰符經 一卷 Huangdi yinfujing (Tang) 張果 Zhang Guo (comm.)
陰符天機經 一卷 Yinfu tianji jing () NN
集註陰符經 一卷 Jizhu Yinfujing () NN
陰符經疏 三卷 Yinfujing shu (Tang) 李筌 Li Quan
老君太上虛無自然本起經 一卷 Laojun taishang xuwu ziran benqi jing () NN
太上赤文洞古經註 一卷 Taishang chiwen dong gu jing zhuan () 長筌子 Changquanzi
太上老君說了心經 一卷 Taishang laojun shuo liaoxin jing () NN
高上玉皇心印經 一卷 Gaoshang yuhuang xinyin jing () NN
太上老君說常淸靜經註 一卷 Taishang laojun shuo chang qingjing jing zhu (Yuan) 李道純 Li Daochun
老君淸淨心經 一卷 Laojun qingjing xinjing () NN
太上老君內觀經 一卷 Taishang laojun neiguan jing () NN
洞玄靈寶定觀經註 一卷 Dongxuan lingbao dingguan jing zhu () NN
老子說五廚經註 一卷 Laozi shuo wuchu jing zhu (Tang) 尹愔 Yin Yin
廣成子解 一卷 Guangchengzi jie (Song) 蘇軾 Su Shi
神仙可學論 一卷 Shenxian kexue lun (Tang) 吳筠 Wu Yun
坐忘論 一卷 Zuowanglun (Tang) 司馬承禎 Sima Chengzhen
玄宗正旨 一卷 Xuanzong zhengzhi (Tang) 呂嵓 Lü Yan
仙籍旨訣 三卷 Xianji zhijue () 裴鉶 Pei Xing et al.
諸眞語錄 一卷 Zhuzhen yulu () NN
眞仙要語 一卷 Zhenxian yaoyu () NN
七部語要 一卷 Qibu yuyao () NN
七部名數要記 一卷 Qibu mingshu yaoji () NN
丹陽眞人語錄 一卷 Danyang zhenren yulu (Song) 王頣中 Wang Yizhong
文昌帝君救劫開心聰明大洞眞經 三卷 Wenchang dijun jiuque kaixin congming dadong zhenjing () NN
太上老君內日用妙經 一卷
外日用妙經 一卷
Taishang laojun neiri yong miaojing
Wairi yong miaoji
() NN
浮黎鼻祖金華祕訣 一卷 Fuli bizu jinhua bijue (Han) 葛玄 Ge Hong (comm.)
太上純陽眞君了三得一經 一卷 Taishang chunyang zhenjun liaosan deyi jing () NN
太上無極混元一炁度人妙經 一卷 Taishang wuji hunyuan yiwu duren miaojing () NN
周易參同契發揮 三卷 Zhouyi cantong qi fahui (Song) 俞琰 Yu Yan
第三册
周易參同契釋疑 一卷 Zhouyi cantong qi shiyi (Song) 俞琰 Yu Yan
周易參同契正義 三卷 Zhouyi cantong qi zhengyi (Qing) 董德寧 Dong Dening
金碧古文龍虎上經註疏 三卷 Jinbi guwen longhu shangjing zhushu (Song) 王道 Wang Dao
入藥鏡 一卷 Ruyaojing () 崔希範 Cui Xifan; (Yuan) 王玠 Wang Jie et al. (comm.)
靈寶畢法 一卷 Lingbao bifa (Han) 鍾離權 Zhongli Quan; (Tang) 呂嵓 Lü Yan (transm.)
鍾呂傳道集 一卷 Zhong-Lü chuandao ji (Qing) NN
唱道眞言 五卷 Changdao zhenyan () 鶴臞子 Hequzi
胎息經註 一卷 Taixijing zhu () 幻眞先生 Huanzhen Xiansheng
胎息經疏 一卷 Taixijing shu (Ming) 王文祿 Wang Wenlu
漁莊錄 一卷 Yuzhuanglu () NN
紫淸指玄集 一卷 Ziqing zhixuan ji (Song) 白玉蟾 Bai Yuchan; (Qing) 董德寧 Dong Dening (comp.)
悟眞篇正義 三卷 Wuzhenpian zhengyi (Qing) 董德寧 Dong Dening
悟眞外篇 一卷 Wuzhen waipian (Song) 張伯端 Zhang Boduan
第四册
性命雙修萬神圭旨 (性命圭旨) 四卷 Xingming shuangxiu wanshen guizhi (Xingming guizhi) (Ming) NN
規中指南 一卷 Guizhong zhinan () 陳沖素 Cheng Chongsu
悟玄篇 一卷 Wuxuanpian () 余洞眞 Yu Dongzhen
孫不二元君法語 一卷 Sun Bu'er Yuanjun fayu (Jurchen-Jin) 孫不二 Sun Bu'er
孫不二元君傳述丹道祕書 三卷 Sun Bu'er Yuanjun chuanshu dandao bishu (Jurchen-Jin) 孫不二 Sun Bu'er (narr.)
金丹大成集 五卷 Jindan dacheng ji (Yuan) 蕭廷芝 Xiao Tingzhi (narr.)
還源篇 一卷 Huanyuanpian (Song) 石泰 Shi Tai
復命篇 一卷 Fumingpian (Song) 薛道光 Xue Daoguang; (Qing) 董德寧 Dong Dening (comp.)
翠虛篇 一卷 Cuixupian (Song) 陳楠 Chen Nan; (Qing) 董德寧 Dong Dening (comp.)
金丹要訣 一卷 Jindan yaojue (Ming) 伍守陽 Wu Shouyang
天仙正理直論增註 不分卷 Tianxian zhengli zhilun zengzhu (Ming) 伍守陽 Wu Shouyang, 伍守虛 Wu Shouxu
伍眞人丹道九篇 一卷 Wu Zhenren daodan jiu pian (Ming) 伍守陽 Wu Shouyang
老子中經 二卷 Laozi zhongjing () NN
太淸中黃眞經 不分卷
(附)釋論 一卷
Taiqing zhonghuang zhenjing
(app.) Shilun
() 中黃眞人 Zhonghuang Zhenren (comm.)
第五册
上淸黃庭內景經 一卷 Shangqing huangting neijing jing () 務成子 Wuchengzi (comp., comm.)
太上黃庭外景經 一卷 Taishang huangting waijing jing () 梁邱子 Liang Qiuzi (comm.)
太上黃庭外景經 一卷 Taishang huangting waijing jing () 務成子 Wuchengzi (comm.)
靈寶洞玄自然九天生神章經 一卷 Lingbao dongxuan ziran jiutian shengshen zhangjing () NN
黃庭遁甲緣身經 一卷 Huangting dunjia yuanshen jing () NN
枕中記 一卷 Zhenzhongji () NN
天蓬神呪 一卷
(附)北帝祝法
Tianfeng shenzhou
(app.) Beidi zhufa
() NN
列仙傳校正本 二卷 Liexianzhuan jiaozheng ben (Han) 劉向 Liu Xiang; (Qing) 王照圓 Wang Zhaoyuan (comm.)
神仙傳 十卷 Shenxianzhuan (Jin) 葛洪 Ge Hong
續仙傳 三卷 Xuxianzhuan (Southern Tang) 沈汾 Shen Fen
疑仙傳 三卷 Yixianzhuan (Song) 玉簡 Yu Jian
華陽陶隱居內傳 三卷 Huayang taoyinju neizhuan (Song) 賈嵩 Jia Song
濟祖師文集 一卷 Ji Zushi wenji (Song) 釋道濟 Monk Daoji
海內十洲三島記 (海內十洲記) 一卷 Hainei shizhou sandao ji (Hainei shizhou ji) (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
別國洞冥記 (洞冥記) 一卷 Bieguo dongming ji (Dongmingji) (Han) 郭憲 Guo Xian
洞天福地記 一卷 Dongtian fudi ji (Former Shu) 杜光庭 Li Guangting
西山羣仙會眞記 一卷 Xishan qunxian huizhen ji (Tang) 施肩吾 Shi Jianwu; () 李竦 Li Song (comp.)
長春眞人西遊記 二卷 Changchun zhenren xiyou ji (Yuan) 李志常 Li Zhichang
金蓮正宗記 一卷 Jinlian zhengzong ji (Yuan) 秦志安 Qin Zhi'an
太上感應篇纘義 二卷 Taishang ganyingpian zanyi (Qing) 俞樾 Yu Yue
Sources:
Boltz, Judith M. (2008) "Daozang jinghua lu", in Fabrizio Pregadio, ed. Encyclopedia of Taoism (London/New York: Routledge), 340-341.