ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Tianjia wuxing 田家五行

Jan 1, 2014 © Ulrich Theobald

Tianjia wuxing 田家五行 "The husbandman's Five Agents", is a book on the theory of the Five Agents (wuxing 五行). It also talks of the influence of the changes of Five Agents on agriculture, and is therefore sometimes classified as an agricultural treatise, and not one of the divinatory school of the Five Agents. The author was either Lou Yuanli 婁元禮 (or Lou Yuanshan 婁元善) from the Ming period 明 (1368-1644), or Lu Yong 陸泳 from the Qing period 清 (1644-1911).

The book has a length of 3 juan "scrolls". The first part describes methods of divination for agriculture during for each of the months of the year. The second part describes the seasonal phenomena in astronomy, geography, vegetation and the animal kingdom. The last part describes several methods of divination, like sanxun 三旬, liujia 六甲, qihou 氣候, juanji 涓吉 and xiangrui 祥瑞.

An abbreviated version of the book with the title Tianjia zazhan 田家雜占 "The husbandman's miscellaneous prognostications" is included in the series Guang baichuan xuehai 廣百川學海 and Shuofu xu 說郛續.

Sources:
Ding Yuping 丁玉平 (2013). "Lou Yuanli Tianjia wuxing zhong de qixiang zhihui 娄元礼《田家五行》中的气象智慧", Heilongjiang shi zhi 黑龙江史志, 2013 (21): 166-167.
Gao Liushui 高流水 (1996). "Tianjia wuxiing 田家五行", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典》(Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 432.
He Shengdi 賀聖迪 (1996). "Tianjia wuxing 田家五行", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Keji 科技卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 324.
Jiangsu Jianhu xian qizhan 江苏建湖县气象站 (1977). "Wuxiang cetian he Tianjia wuxing shi 《物象测天》和《<田家五行>释》", Qixiang 气象, 1977 (9): 32.
Li Shuxin 李树新, Wang Chong 王冲 (2014). "Tianjia wuxing yanyu de yongyun tedian 《田家五行》谚语的用韵特点", Neimenggu Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 内蒙古大学学报(哲学社会科学版), 2014 (5): 93-97.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文郁, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1649.
Wang Yuhu 王毓瑚, ed. (1964). Zhongguo nongxue shulu 中國農學書錄 (Beijing: Nongye chubanshe), 118.
Yang Wenheng 楊文衡 (1997). "Tianjia wuxing 田家五行", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, ed. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 315.
Zhou Zhaoji 周肇基 (1995). "Tianjia wuxing 田家五行", Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye lishi 農業歷史卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 318.
Zhu Lükuan 朱履寬 (1986). "Tianjia wuxing 田家五行", in Zhongguo nongye baike quanshu 中國農業百科全書, Vol. Nongye qixiang 農業氣象卷 (Beijing: Nongye chubanshe), 298.
Zi Wei 訾威, Du Zhengqian 杜正乾 (2014). "Jin sishi nian lai Tianjia wuxing yanjiu zongshu 近四十年来《田家五行》研究综述", in Nongye kaogu 农业考古, 2014 (6): 286-291.