ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Huashu 化書

Aug 23, 2011 © Ulrich Theobald

Huashu 化書 "Book of transformation", also known was Qiqiuzi 齊丘子 "Master leveling the hills", is a Daoist writing compiled during the Southern Tang period 南唐 (937-975) by Tan Xiao 譚峭 (fl. 973), courtesy name Jingsheng 景升, of which not much is known. He hailed from Quanzhou 泉州 (modern Quanzhou, Fujian) and lived as a private person, studying various philosophical writings. He was especially fond of Daoism and settled down in the region of Mt. Zhongnan 終南山 to dedicate himself to the cultivation of the Dao 道 (the "Way"). As a Daoist "immortal", he is known for his extraordinary magic skills that allowed him to ride on a cloud, to drink endless volumes of wine, and to wear a leather coat in summer and a simple shirt in winter.

The book of 6 juan length is influenced by the author's perception of the hardships of life of the ordinary people. It stresses that every practitioner had to change (hua 化) his former attitudes and to adapt a thoroughly new lifestyle. The final incentive was to find the original natural Way, which was actually inherent in all objects and creatures, but had to be liberated to fully expand its power. The Huashu is a combination of Daoist practices like simplicity and austerity and of Confucian concepts of a peaceful society that can be reached if everybody displays kindheartedness and virtue.

The Huashu is included in the Daoist Canon Daozang 道藏 and the series Baoyantang miji 寶顏堂秘笈, Mohai jinhu 墨海金壺, Tang-Song congshu 唐宋叢書, Zhucong bielu 珠叢別錄, Bai mingjia shu 百名家書, Shuofu 說郛, Guang miji congkan 廣秘笈叢刊, Gezhi congshu 格致叢書, the Xu Daozang 續道藏 and the Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Contents of the Huashu 化書
1 道化 Transformation towards the Dao
2 術化 Transformation of skills
3 德化 Transformation of virtue
4 仁化 Transformation of kindheartedness
5 食化 Transformation of diet
6 儉化 Transformation of simplicity
Sources:
Andersen, Poul (2004). "Huashu", in Kristofer Schipper, Franciscus Verellen, eds. The Taoist Canon: A Historical Companion to the Daozang (Chicago, London: University of Chicago Press), Vol. 1, 309-311.
Chen Huaisong 陳懷松 (2019). "Lüelun Tan Qiao huashu de tidao sixiang: Benyuan yu jingjie 略論譚峭《化書》的體道思想——本原與境界", Huaxia wenhua 華夏文化, 2019 (4): 55-57.
Chen Mingshi 陳名實, Wang Bingqing 王炳慶 (2006). "Tan Qiao ji qi Huashu de hexie shehui xisiang 譚峭及其《化書》的和諧社會理想", Quanzhou Shifan Xueyuan xuebao 泉州師範學院學報, 2006 (1): 38-42.
Chen Ying 陳瑛, Xu Qixian 許啟賢, eds. (1989). Zhongguo lunli da cidian 中國倫理大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 128.
Cui Sheng 崔晟 (2007). "Xujing wuwei: Kan Tan Qiao Huashu zhong de liguo linian “虛靜無為”——看譚峭《化書》中的治國理念", Yibin Xueyuan xuebao 宜賓學院學報, 2007 (4): 113-114.
Dai Nianzu 戴念祖 (1995). "Huashu tiyao 《化書》提要", in Dai Nianzu 戴念祖, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Wulixue 物理學 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 1, 295-296.
Ding Zhenyan 丁禎彦 (1993). "Tan Qiao Huashu de shehui zhengzhi sixiang he zhexue sixiang 譚峭《化書》的社會政治思想和哲學思想", Zhongguo zhexue shi 中國哲學史, 1993 (3): 49-57.
Feng Yonggang 馮永剛 (2006). "Lun Tan Qiao Huashu de zhiguo sixiang 論譚峭《化書》的治國思想", Zongjiaoxue yanjiu 宗教學研究, 2006 (2): 149-152.
Gao Yu 高宇 (2012). "Tan Qiao de shehui lishi guan: Du Tan Qiao Huashu 譚峭的“社會歷史观——讀譚峭《化書》", Qunwen tiandi 群文天地, 2012 (1): 236.
Guo Jian 郭建 (1996). "Huashu 化書", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhengzhi falü 政治法律卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 238.
Guo Jian 郭健 (2004). "Tan Qiao Huashu yanjiu 譚峭《化書》研究", Huaqiao Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2004 (4): 103-108.
Huang Shirui 黃世瑞 (1991). "Tan Qiao yu ta de Huashu 譚峭與他的《化書》", Ziran zazhi 自然雜誌, 1991 (3): 218-219.
Liu Fang 劉芳, Wang Changzhong 王昌忠, Liu Yinwei 劉銀偉 (2013). "Daoshi Tan Qiao de kexue sixiang: Jian lun daojiao yu kexue de guanxi 道士譚峭的科學思想——兼論道教与科學的關係", Ziran bianzhengfa yanjiu 自然辯證法研究, 29 (10): 106-110.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1887.
Li Yao 李耀 (2013). "Tan Qiao Huashu de shehui zhengzhi pipan sixiang 譚峭《化書》的社會政治批判思想", Kejiao wenhui 科教文彙(上旬刊), 2013 (7): 77-79.
Qing Xitai 卿希泰 (1986). "Huashu 化書", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Zhexue 哲學 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 1, 309.
Pan Fu'en 潘富恩 (1992). "Huashu 化書", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 446.
Pan Yuting 潘雨廷, ed. (2003). Daozang shumu tiyao 道藏書目提要 (Shanghai Shanghai guji chubanshe), 133.
Su Jun 蘇君 (1993). "Huashu 化書", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 154.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 134.
Wang Zhubo 王竹波 (2008). "Tan Qiao ji qi huashu chutan 譚峭及其《化書》初探", Lilun jie 理論界, 2008 (2): 142-144.
Yin Daqiang 尹大强 (1997). "Zai yuanrong de huajing zhong: Du Tao Qiao Huashu 在圓融的化境中──讀譚峭《化書》", Zhongguo daojiao 中國道教,1997 (2): 49-30.
Zhang Jiyu 張繼禹 (1997). "Huashu 化書", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: GUoji wenhua chuban gongsi), 559.
Zhou Mengjiang 周夢江 (1997). "Huashu 化書", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zongjiao 宗教卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 863.