ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Hui'an ji 晦庵集

Jan 10, 2014 © Ulrich Theobald

Hui'an ji 晦庵集 "Collection from Twilight Studio" are the collected writings of the Southern Song period 南宋 (1127-1279) Neo-Confucian master Zhu Xi 朱熹 (1130-1200). The collection is 100 juan "scrolls" long, with two continuations, the Xuji 續集 (5 juan) and Bieji 別集 (7 juan). Zhu Xi's style was Hui'an 晦庵, for which reason part of the collection was originally called Hui'an ji 晦庵集 or Hui'an Zhu xiansheng wenji 晦庵朱先生文集 (or Hui'an xiansheng Zhu Wengong wenji 晦庵先生朱文公文集). His posthumous title was Zhu Wengong 朱文公, a circumstance leading to the collection's alternative title Zhu Wengong wenji 朱文公文集. From the 1688 edition on that was published by Cai Fangbing 蔡方炳 and Zang Meixi 臧眉錫 the title was Zhuzi daquan ji 朱子大全集, but was later abbreviated to Zhuzi daquan 朱子大全. Under this title it is also included in the imperial collectanea Siku quanshu 四庫全書, the Sibu congkan 四部叢刊, Sibu beiyao 四部備要 and the Hongshi Tangshijingguan congshu 洪氏唐石經館叢書. The compiler of the Hui'an ji is unknown, but some Ming period 明 (1368-1644) editions say that Zhu Xi's son Zhu Zaibian 朱在編 compiled the main part of the collection, and Yu Shilu 余師魯 the Bieji collection. The preface by Huang Yong 黃鏞 dates from 1265.
In the bibliography Zhizhai shulu jieti 書錄解題 the Hui'an ji is listed along with a 3 juan long annalistic biography called Ziyang nianpu 紫陽年譜 (Ziyang 紫陽 was another sobriquet of Zhu Xi).
The collection includes his most important philosophical writings like Sishu zhangju jizhu 四書集注 or Zhouyi benyi 周易本義, and his interpretation of the collection "Poetry of the South", Chuci jizhu 楚辭集注, a collection of commentaries to the "Book of Songs", Shi jizhuan 詩集傳, and his poems and prose writings, the Hui'an ji proper. These emcompass private writings like rhapsodies or poems, and also official writings like memorials and correspondence with the authorities. Yet a lot of Zhu Xi's writings are not included in the Hui'an ji, like his philosophical interpretation of history, the famous Tongjian gangmu 通鑒綱目.

Contents
1 賦 fu, 詞 ci, 琴操 qincao
1-10 詩 shi, 詩餘 shiyu
11-12 封事 fengshi
13-14 奏劄 zouzha
15 講義 jiangyi, 義狀 yizhuang, 劄子 zhazi
16-19 奏狀 zouzhuang
20-21 申請 shenqing
22-23 辭免 cimian
24-64 書 shu
65-74 雜著 zazhu
75-76 序 xu
77-80 記 ji
81-84 跋 ba
85 銘 ming, 箴 zhen, 贊 zan, 表 biao, 疏 shu, 啟 qi, 婚書 hunshu, 上梁文 shangliangwen
86 祝文 zhuwen
87 祭文 jiwen
88-89 碑 bei
90 墓表 mubiao
91-94 墓誌銘 muzhiming
95-98 行狀 xingzhuang
98 事實 shishi, 年譜 nianpu, 傳 zhuan
99-100 公移 gongyi correspondence with officals of other branches
續集 Xuji
1-5 書 shu
別集 Bieji
1-3 書 shu
4 詩 shi, 題跋 tiba
5 雜著 zazhu
6-7 公移 gongyi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2400.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gudian wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 617.
XXX (1988). "XXX", in Zhao Jihui 趙吉惠, Guo Hou'an 郭厚安, eds. Zhongguo ruxue cidian 中國儒學辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 467.
Pan Fusi 潘富恩 (1992). "Daxue yanyi 大學衍義", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Zhexue 哲學卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 549.