ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Yihai zhuchen 藝海珠塵

May 28, 2012 © Ulrich Theobald

Yihai zhuchen 藝海珠塵 "Pearls from the sea of Classics spread out in the dust" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Qing-period 清 (1644-1911) scholar Wu Shenglan 吳省蘭 (1738-1810). It includes 206 books in 10 collections (ji 集) with a total length of 375 juan.

Wu Shenglan, courtesy name Quanzhi 泉之 or Jitang 稷堂, hailed from Nanhui 南匯, Jiangsu, and was Left Vice Minister of Works (gongbu zuo shilang 工部左侍郎), expositor-in-waiting (shijiang 侍講), and academician reader-in-waiting (shidu xueshi 侍讀學士). From childhood on he was fond of literature and is known as a famous collector, together with his brother Wu Shengqin 吳省欽 (1729-1803). Wu Shenglan's brother-in-law Qian Xifu 錢熙輔 (1790-1861, older brother of the famous editor Qian Xizuo 錢熙祚, d. 1844) later extended the series by two sections.

The Yihai zhuchen includes many different writings from all ages and styles, from commentaries on Confucian Classics to elementary learning, geography, "brush-notes" style essays, novellas, astronomy and poetry.

There are different editions of the series in which the sections are numbered either according to the Celestial Stems or according to materials. Although there is no preface nor an introductory explanation of the principles for the compilation, the collectanea is of a relatively high quality and includes a lot of important texts.

Table 1. The series Yihai zhuchen 藝海珠塵
(Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan (comp.)
Edition from the Jiaqing reign-period by Master Wu from Nanhui 南匯吳氏 (吳省蘭, Tingyitang 聽彝堂); facsimile 1850 by Master Qian from Jinshan 金山錢氏(錢熙輔, Shushixuan 漱石軒)
書名, length in juan Title Author(s)
甲集 (金集)
易象意言 一卷 Yixiang yiyan (Song) 蔡淵 Cai Yuan
詩論 一卷 Shilun (Song) 程大昌 Cheng Dachang
春秋或辯 一卷 Chunqiu huobian (Qing) 許之獬 Xu Zhixie
春秋三傳異同考 一卷 Chunqiu sanzhuan yitong kao (Qing) 吳陳琰 Wu Chenyan
春秋識小錄: Chunqiu shi xiaolu: (Qing) 程廷祚 Cheng Tingzuo
春秋職官考略 三卷 Chunqiu zhiguan kaolüe
春秋地名辨異 三卷
(附)晉書地理志證今 一卷
Chunqiu diming bianyi
app. Jinshu dili zhi zhengjin
左傳人名辨異 三卷Zuozhuan renming bianyi
中文孝經 一卷 Zhongwen xiaojing (Qing) 周春 Zhou Chun
孝經外傳 一卷 Xiaojing waizhuan (Qing) 周春 Zhou Chun
箴膏肓 一卷
起廢疾 一卷
發墨守 一卷
Zhengaomang
Qifeiji
Famoshou
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 王復 Wang Fu (comm.)
讀書瑣記 一卷 Dushu suoji (Qing) 鳳應韶 Feng Yingshao
轉注古義考 一卷 Zhuanzhu guyi kao (Qing) 曹仁虎 Cao Renhu
官韻考異 一卷 Guanyun kaoyi (Qing) 吳省欽 Wu Shengqin
續方言 二卷 Xu fangyan (Qing) 杭世駿 Hang Shijun
續方言補正 二卷 Xu fangyan buzheng (Qing) 程際盛 Cheng Jicheng
七十二候考 一卷 Qishier hou kao (Qing) 曹仁虎 Cao Renhu
江漢叢談 二卷 Jianghan congtan (Ming 陳士元 Chen Shiyuan
說叩 一卷 Shoukou (Qing) 葉抱崧 Ye Baosong
夾漈遺稿 三卷 Jiaji yigao (Song) 鄭樵 Zheng Qiao
可儀堂文集 二卷 Keyitang wenji (Qing) 俞長城 Yu Changcheng
聲調譜 一卷 Shengdiaopu (Qing) 趙執信 Zhao Zhixin
談龍錄一卷 Tanlonglu (Qing) 趙執信 Zhao Zhixin
乙集 (石集)
春秋經玩 四卷: Chunqiu jingwan: (Qing) 沈淑 Shen Shu
春秋左傳分國土名 二卷 Chunqiu Zuozhuan fenguo tudi ming
左傳職官 一卷 Zuozhuan zhiguan
左傳器物宮室 一卷 Zuozhuan qiwu gongshi
五經贊 一卷 Wujingzan (Qing) 陸榮秬 Lu Rongju; 徐堂 Xu Tang (comm.)
婦學 一卷 Fuxue (Qing) 章學誠 Zhang Xuecheng
天問略 一卷 Tianwenlüe (Ming) 陽瑪諾 Yang Manuo (Emmanuel Diaz)
海國聞見錄 一卷
(附)圖 一卷
Haiguo wenjian lu
app. Tu
(Qing) 陳倫炯 Chen Lunjiong
備邊屯田車銃議 一卷
車銃圖 一卷
倭情屯田議 一卷
Beibian tuntian chechong yi
Chechongtu
Woqing tuntian yi
(Ming) 趙士楨 Zhang Shizhen
番社采風圖考 一卷 Fanshe caifeng tukao (Qing) 六十七 Liushiqi
維西見聞紀 一卷 Weixi jianwen ji (Qing) 余慶遠 Yu Qingyuan
金川瑣記 六卷 Jinchuan suoji (Qing) 李心衡 Li Xinheng
朝鮮志 二卷 Chaoxianzhi (Chosŏn chi) (Ming) NN
至游子 二卷 Zhiyouzi (Song) 曾慥 Zeng Zao
夢占逸旨 八卷 Mengzhan yizhi (Ming) 陳士元 Chen Shiyuan
五總志 一卷 Wuzongzhi (Song) 吳炯 Wu Jiong
孔氏談苑 五卷 Kongshi tanyuan (Song) 孔平仲 Kong Pingzhong
讀書偶見 一卷 Dushu oujian (Qing) 吳騏 Wu Qi
學福齋雜著 一卷 Xuefuzhai zazhu (Qing) 沈大成 Shen Dacheng
岳忠武王集 一卷 Zue Zhongwuwang ji (Song) 岳飛 Yue Fei
丁孝子詩集 三卷 Ding xiaozi shiji (Yuan) 丁鶴年 Ding Henian
圭塘欸乃集 一卷 Guitang ainai ji (Yuan) 許有壬 Xu Youren, 許有孚 Xu Zoufu, 許楨 Xu Zhen, 馬熙 Ma Xi
刻燭集 一卷 Kezhuji (Qing) 曹仁虎 Cao Renhu et al.
丙集 (絲集)
鄭敷文書說 一卷 Zheng Fuwen Shushuo (Song) 鄭伯熊 Zheng Boxiong
舜典補亡 一卷 Shundian buwang (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
論語筆解 二卷 Lunyu bijie (Tang) 韓愈 Han Yu, 李翱 Li Ao; (Ming) 鄭鄤 Zheng Man (comm.)
論語絕句 一卷 Lunyu jueju (Song) 張九成 Zhang Jiucheng
孟子外書四篇 四卷 Mengzi waishu sipian (Song) 熙時子 Xishizi (comm.)
駁五經異義 一卷
補遺 一卷
Bo wujing yiyi
Buyi
(Han) 鄭玄 Zheng Xuan; (Qing) 王復 Wang Fu (comm.)
駢字分箋 二卷 Pianzi fenjian (Qing) 程際盛 Cheng Jicheng
武宗外紀 一卷 Wuzong waiji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
勝朝彤史拾遺記 六卷 Shengchao tongshi shiyi ji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
蜀檮杌 二卷 Shutaowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
東南防守利便 三卷 Dongnan fangshou libian (Song) 陳克 Chen Ke, 吳若 Wu Ruo; (Song) 呂祉 Lü Zhi (comp.)
炳爥偶鈔 一卷 Bingzhu ouchao (Qing) 陸錫熊 Lu Xixiong
讀史論略 一卷 Dushi lunlüe (Qing) 杜詔 Du Zhao
異魚圖贊 一卷 Yiyu tuzan (Ming) 楊慎 Yang Shen
龜經 一卷 Guijing () NN
古算器考 一卷 Gu suanqi kao (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
歷學疑問補 二卷 Lixue yiwen bu (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
半村野人閑談 一卷 Bancun yeren xiantan (Ming) 姜南 Jiang Nan
抱璞簡記 一卷 Baopu jianji (Ming) 姜南 Jiang Nan
一椶居詩稿 二卷 Yizongju shigao (Qing) 馮柷 Feng Zhu
丁集 (竹集)
春秋傳說例 一卷 Chunqiu chuanshuo li (Song) 劉敞 Liu Chang
饗禮補亡 一卷 Xiangli buwang (Qing) 諸錦 Zhu Jin
魯齋述得 一卷 Luzhai shude (Qing) 丁傳 Ding Chuan
唐史論斷 三卷 Tangshi lunduan (Song) 孫甫 Sun Fu
滇載記 一卷 Dianzaiji (Ming) 楊慎 Yang Shen
奉使俄羅斯行程錄 一卷 Fengshi Eluosi xingcheng lu (Qing) 張鵬翮 Zhang Penghe
外國竹枝詞 一卷´
(附)日本雜詩 一卷
Waiguo zhuzhi ci
app. Riben zashi
(Qing) 尤侗 You Tong, 尤珍 You Zhen; (Qing) 沙起雲 Sha Qiyun
異域竹枝詞 三卷 Yiyu zhupu ci (Qing) 福慶 Fuqing
海潮說 三卷 Haichaoshuo (Qing) 周春 Zhou Chun
三垣疏稿 三卷 Sanyuan shugao (Ming) 許譽卿 Xu Yuqing
閩中海錯疏 三卷 Minzhong haicuo shu (Ming) 屠本畯 Tu Benjun; 徐{火+勃} Xu Bo (comm.)
伸蒙子 三卷 Shenmengzi (Tang) 林慎思 Li Shensi
廣成子解 一卷 Guangchengzi jie (Song) 蘇軾 Su Shi
二儀銘補注 一卷 Eryiming buzhu (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
歷學答問 一卷 Lixue dawen (Qing) 梅文鼎 Mei Wending
蘇氏演義 二卷 Sushi yanyi (Tang) 蘇鶚 Su E
投瓮隨筆 一卷 Touweng suibi (Ming) 姜南 Jiang Nan
風月堂雜識 一卷 Fengyuetang zashi (Ming) 姜南 Jiang Nan
學圃餘力 一卷 Xuepu yuli (Ming) 姜南 Jiang Nan
王義士輞川詩鈔 六卷 Wang Zishi Fengchuan shi chao (Qing) 王澐 Wang Yun
戊集 (瓠集)
北郊配位尊西嚮議 一卷 Beijiao peiwei zun xixiang yi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
昏禮辨正 一卷 Hunli bianzheng (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
大小宗通繹 一卷 Daxiaozong tongshi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
四書索解 四卷 Sishu suojie (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling; 王錫 Wang Xi (comp.)
紀元要略 二卷
附補 一卷
Jiyuan yaolüe
app. Bu
(Qing) 陳景雲 Chen Jingyun; 陳黃中 Chen Huangzhong (suppl.)
山海經補注 一卷 Shanhaijing buzhu (Ming) 楊慎 Yang Shen
海潮輯說 二卷 Haichao jishuo (Qing) 俞思謙 Yu Siqian
吾師錄 一卷 Wushilu (Ming) 黃淳耀 Huang Chunyao
聰訓齋語 二卷 Zongxunzhai yu (Qing) 張英 Zhang Ying
恆產瑣言 一卷 Hengchan suoyan (Qing) 張英 Zhang Ying
中星表 一卷 Zhongxingbiao (Qing) 徐朝俊 Xu Chaojun
木棉譜 一卷 Mumianpu (Qing) 褚華 Chu Hua
宜齋野乘 一卷 Yizhai yecheng (Song) 吳枋 Wu Fang
東原錄 一卷 Dongyuanlu (Song) 龔鼎臣 Gong Dingchen
文錄 一卷 Wenlu (Song) 唐庚 Tang Geng
呵凍漫筆 二卷 Adong manbi (Ming) 談修 Tan Xiu
墨畬錢═ 一卷 Mosheqian (Ming) 姜南 Jiang Nan
瓠里子筆談 一卷 Hulizi bitan (Ming) 姜南 Jiang Nan
洗硯新錄 一卷 Xiyan xinlu (Ming) 姜南 Jiang Nan
蓉塘記聞 一卷 Rongtang jiwen (Ming) 姜南 Jiang Nan
夏內史集 九卷
附錄 一卷
Xia neishi ji
Fulu
(Ming) 夏完淳 Xia Yuanchun
己集 (土集)
易緯乾坤鑿度 二卷 Yi wen qiankun zaodu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.
易緯是類謀 一卷 Yi wei shi lei mou (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
洪範統一 一卷 Hongfan tongyi (Song) 趙善湘 Zhao Shanxiang
說學齋經說 一卷 Shuoxuezhai jingshuo (Qing) 葉鳳毛 Ye Fengmao
辨定嘉靖大禮議 二卷 Bianding Jiajing dali yi (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
儒林譜 一卷 Rulinpu (Qing) 焦袁熹 Jiao Yuanxi
雲閑第宅志 一卷 Yunxian dizhai zhi (Qing) 王澐 Wang Yun
恥言 二卷 (Ming) 徐禎稷 Xu Zhenji
修慝餘編 一卷 Xiute yubian (Qing) 陳藎 Chen Jin
太玄解 一卷 Taixuan jie (Qing) 焦袁熹 Jiao Yuanxi
潛虛解 一卷 Qianxu jie (Qing) 焦袁熹 Jiao Yuanxi
素履子 一卷 Sulüzi (Tang) 張弧 Zhang Hu
握奇經解 一卷
(附)握奇經續圖 一卷
八陣總述 一卷
Wojijing jie
app. Wojijing xutu
Bazhen zongshu
(Han) 公孫弘 Gongsun Hong (comm.); (Jin) 馬隆 Ma Long (narr.)
黃帝授三子玄女經 一卷 Huangdi shou sanzi Xuannü jing () NN
肎綮錄 一卷 Kenqilu (Song) 趙叔向 Zhao Shuxiang
東皋雜鈔 三卷 Donghao zachao (Qing) 董潮 Dong Chao
茶餘客話 十二卷 Chayu kehua (Qing) 阮葵生 Ruan kuisheng
古今風謠 一卷 Gujin fengyao (Ming) 楊慎 Yang Shen
古今諺 一卷 Gujinyan (Ming) 楊慎 Yang Shen
聲調譜拾遺 一卷 Shengdiaopu shiyi (Qing) 翟翬 Zhai Hui
古詩十九首解 一卷 Gushi shijiushou jie (Qing) 張庚 Zhang Geng
庚集 (革集)
易稽覽圖 二卷 Yi xilan tu (Han) 鄭玄 Zheng Xuan (comm.)
詩說 一卷 Shishuo (Song) 張耒 Zhang Lei
詩疑 二卷 Shiyi (Song) 王柏 Wang Bo
左氏蒙求注 一卷 Zuoshi mengqiu zhu (Yuan) 吳化龍 Wu Hualong; (Qing) 許乃濟 Xu Naiji, 王慶麟 Wang Qinglin (comm.)
匡謬正俗 八卷 Kuangmiu zhengsu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
皇朝武功紀盛 四卷 Huangchao wugong jisheng (Qing) 趙翼 Zhao Yi
山海經圖贊 一卷
補遺 一卷
Shanhaijing tuzan
Buyi
(Jin) 郭璞 Guo Pu
明洪武四年進士登科錄 一卷 MIng Hongwu sinian jinshi dengke lu () NN
社事始末 一卷 Sheshi shimo (Qing) 杜登春 Du Dengchun
淞故述 一卷 (Ming) 楊樞 Yang Shu
南華經傳釋 一卷 Nanhua jingzhuan shi (Qing) 周金然 Zhou Jinran
經天該 一卷 Jingtiangai (Ming) 利瑪竇 Li Madou (Matteo Ricci)
地理古鏡歌 一卷 Dili gujing ge (Qing) 蔣平階 Jiang Pingjie
翻卦挨星圖訣考著 一卷 Fangua aixing tujue kaozhu (Qing) 戴鴻 Dai Hong
蘇沈良方 八卷 Su Shen liangfang (Song) 蘇軾 Su Shi, 沈括 Shen Kuo
一草亭目科全書 一卷 Yicaoting muke quanshu (Ming) 鄧苑 Deng Yuan
雲仙散錄 一卷 Yunxian sanlu (Tang) 馮贄 Feng Zhi
燕魏雜記 一卷 Yan Wei zaji (Song) 呂頤浩 Lü Yihao
叩舷憑軾錄 一卷 Kouxian pingshi lu (Ming) 姜南 Jiang Nan
交行摘稿 一卷 Jiaoxing cuigao (Ming) 徐孚遠 Xu Fuyuan
貞蕤稿略文 一卷
詩 一卷
Zhenrui gaolüe wen (Cheng yu ko ryak mun)
Shi
(Korea) 朴齊家 Puk Che-ka
拜經樓詩話 四卷 Baijinglou shihua (Qing) 吳騫 Wu Jian
辛集 (木集)
正易心法 一卷 Zhengyi xinfa (Song) 陳摶 Chen Tuan
學校問 一卷 Xuexiaowen (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
郊社禘祫問 一卷 Jiaoshe dixia wen (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
小國春秋 一卷 Xiaoguo chunqiu (Qing) 焦袁熹 Jiao Yuanxi
小兒語 一卷 Xiaoeryu (Ming) 呂得勝 Lü Desheng
續小兒語 一卷 Xu xiaoeryu (Ming) 呂坤 Lü Kun
捕蝗考 一卷 Buhuangkao (Qing) 陳芳生 Chen Fangsheng
滇南新語 一卷 Diannan xinyu (Qing) 張泓 Zhang Hong
松江衢歌 一卷 Songjiang quge (Qing) 陳金浩 Chen Jinhao
淞南樂府 一卷 Songnan yuefu (Qing) 楊光輔 Yang Guangfu
遠鏡說 一卷 Yuanjingshuo (Ming) 湯若望 Tang Ruowang (Adam Schall von Bell)
滇南憶舊錄 一卷 Diannan yijiu lu (Qing) 張泓 Zhang Hong
紀聽松庵竹鑪始末 一卷 Jiting song'an zhulu shimo (Qing) 鄒炳泰 Zou Bingtai
雜詠百二十首 二卷 Zayong baiershi shou (Tang) 李嶠 Li Jiao
月山詩集 四卷 Yueshan shiji (Qing) 恆仁 Heng Ren
月山詩話 一卷 Yueshan shihua (Qing) 恆仁 Heng Ren
鐮山草堂詩合鈔 二卷 Lushan caotang shi hechao (Ming) 王光承 Wang Guangcheng, 王烈 Wang Lie
四繪軒詩鈔 一卷 Sihuixuan shichao (Qing) 徐振 Xu Zhen
杜詩雙聲疊韻譜括略 八卷 Du shi shuangsheng dieyun pukuo lüe (Qing) 周春 Zhou Chun
壬集
尚書蔡注考誤 (尚書砭蔡編) 一卷 Shangshu Cai zhu kaowu (Shangshu fa Cai bian) (Ming) 袁仁 Yuan Ren
禘祫答問 一卷 Dixia wenda (Qing) 胡培翬 Hu Peihui
左氏釋 二卷 Zuoshi shi (Ming) 馮時可 Feng Shike
樂縣考 二卷 Yuexiankao (Qing) 江藩 Jiang Fan
經義知新記 一卷 Jingyi zhi xinji (Qing) 汪中 Wang Zhong
漢西京博士考 二卷 Han xijing boshi kao (Qing) 胡秉虔 Hu Bingqina
征南錄 一卷 Zhengnanlu (Song) 滕元發 Teng Yuanfa
保越錄 一卷 Baoyuelu (Yuan) 徐勉之 Xu Mianzhi
江表志 三卷 Jiangbiaozhi (Song) 鄭文寶 Zheng Wenbao
三楚新錄 三卷 Sanchu xinlu (Song) 周羽翀 Zhou Huichong
河源紀略承修稿 六卷 Heyuan jilüe chengxiu gao (Qing) 吳省蘭 Wu Shenlan
南嶽小錄 一卷 Nanyue xiaolu (Tang) 李沖昭 Li Chongzhao
泰山道里記 一卷 Taishan daoli ji (Qing) 聶{金+攵} Nie Qin
治蠱新方 一卷 Zhigu xinfang (Qing) 路順德 Lu Shunde; 繆福照 Miao Fuzhao (rev.)
方圓闡幽 一卷 Fangyuan chanyou (Qing) 李善蘭 Li Shanlan
弧矢啟秘 二卷 Hushi qimi (Qing) 李善蘭 Li Shanlan
祛疑說 四卷 Quyishuo (Song) 儲泳 Chu Yong; (Qing) 朱清榮 Zhu Qingrong (rev.)
高東溪集 六卷
附錄 一卷
Gao Dongxi ji
Fulu
(Song) 高登 Gao Dong
選注規李 一卷 Xuanzhu gui Li (Qing) 徐攀鳳 Xu Panfeng
選學糾何 一卷 Xuanxue jiuhe (Qing) 徐攀鳳 Xu Panfeng
艇齋詩話 一卷 Tingzhai shihua (Song) 曾季狸 Zeng Jili
癸集
卦本圖考 一卷 Guaben tukao (Qing) 胡秉虔 Hu Bingqian
杲溪詩經補注 二卷 Haoxi shijing buzhu (Qing) 戴震 Dai Zhen
深衣考誤 一卷 Shenyi kaowu (Qing) 江永 Jiang Yong
春秋春王正月考 一卷
辨疑 一卷
Chunqiu chun wang zheng yue kao
Bianyi
(Ming) 張以寧 Zhang Yining
魏氏補證 六卷 Weish buzheng (Qing) 萬光泰 Wan Guangtai
河州景忠錄 一卷
附記 二卷
Hezhou jingzhong lu
Fulu
(Qing) 胡秉虔 Hu Bingqian
江上孤忠錄 一卷 Jiangshang huzhong lu (Qing) 黃明曦 Huang Mingxi; 黃懷孝 Huang Huaixiao, 龔丙吉 Gong Bingji (rev.)
元故宮遺錄 一卷 Yuan gugong yilu (Ming) 蕭洵 Xiao Xun
楚南小紀 一卷 Chunan xiaoji (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan
楚峝志略 一卷 Chudong zhilüe (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan
中衢一勺 三卷
附錄 四卷
Zhongqu yishao
Fulu
(Qing) 包世臣 Bao Shichen
錢幣考 二卷 Qianbikao (Qing) NN
傷寒論翼 二卷 Shanghanlun yi (Qing) 柯琴 Ke Qin
書法雅言 一卷 Shufa yayan (Ming) 項穆 Xiang Mu
庚子銷夏記校文 一卷 Gengzi suoxia ji jiaowen (Qing) 何焯 He Chao
辨言 一卷 Bianyan (Song) 員興宗 Yuan Xingzong
青巖叢錄 一卷 Qingyan conglu (Ming) 王禕 Wang Yi
五代宮詞 一卷 Wudai gongci (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan; 范重棨 Fan Zhongqi (comm.)
十國宮詞 一卷 Shiguo gongci (Qing) 吳省蘭 Wu Shenglan
靜安八詠集 一卷 Jing'an bayong ji (Yuan) 釋壽寧 Monk Shouning
詞旨 一卷 Cizhi (Yuan) 陸行直 Lu Xingzhi
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2084.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 162-164.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 81.