ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Chuxueji 初學記

Oct 31, 2010 © Ulrich Theobald

Chuxueji 初學記 "Notes to first learning" is an encyclopaedia written during the Tang period 唐 (618-907) on imperial order by a team of compilers under the supervision of Zhang Yue 張說 (667-731), Xu Jian 徐堅, Wei Shu 韋述 (d. 757), She Qin 佘欽, Shi Jingben 施敬本, Li Rui 李銳, and Sun Jiliang 孫季良.

The book was finished in 728. Its purpose was to provide a handbook for the imperial princes for the first steps of studying. It consists of 30 juan in 23 parts covering 313 topics. The book quotes from pre-Tang literature as well as from belles-lettres of the first century of the Tang period. The quotations were selected according to literary quality. The Chuxueji is therefore a great help for a text-critical study of received texts also quoted in this encyclopaedia. The topics covered are not as vast as in the much more famous Yiwen leiju 藝文類聚, but the quality of the Chuxueji is higher.

Each topic is explained in three steps, firstly with a general introduction (xushi 敘事), secondly by an explanatory part written in double-pairs of sentences (shidui 事對), an finally by the quotation of ancient poems and prose literature (shiwen 詩文). The Chuxueji is of a very high value because it quotes from a lot of sources on history, geography and social and cultural questions that are long since lost.

Prints from the Song period 宋 (960-1279) are lost, but there are still three prints from the Ming period 明 (1368-1644) available (one from 1531 by the Guipi Studio 桂坡館, one from 1534 by Jin Pan 晉藩, and one from 1583 by Xu Shouming's 徐守銘 Ningshou Studio 寧壽堂), as well as the print from 1888 by Master Huang's 黃氏 Yunshi Studio 蘊石齋. The Chuxueji is included in the series Guxiangzhai xiuzhen ben congshu 古香齋袖珍本叢書 and Siku quanshu 四庫全書. The Zhonghua Shuju Press 中華書局 has published a modern edition in 1962, reprinted in 1979.

Table 1. Contents of the Chuxueji 初學記
1.-2. Heaven and astronomy
3.-4. 歲時 Seasons and time
5.-7. The earth
8. 州郡 Administrative geography
9. 帝王 Rulers
10. 中宮 The central palace
諸宮 Other palaces
帝戚 Imperial relatives
11.-12. 職官 State offices
13.-14. Rituals
15.-16. Music
17.-19. Man
20. 政理 Politics
21. Civilian affairs
22. Military affairs
23. 道釋 Daoism and Buddhism
24. 居處 Architecture
25. 器物 Tools and utensils
26. 服食 Clothing and food
27. 寶器 (花草附) Jewels (app. Flowers and herbs)
28. 果木 Fruits and trees
29. Beasts
30. 鳥 (鱗介蟲附) Birds (app. Scaly and creeping animals)
Sources:
Chen Qiankun 陳乾坤 (2020). "Cong leishu de bianzhuan kan Tang-Song shuxue guannian zhi liubian: Yi Chuxueji he Taiping yulan wei li 從類書的編撰看唐宋書學觀念之流變——以《初學記》和《太平御覽》為例", Shufa jiaoyu 書法教育, 2020 (12): 78-82.
Chen Qinghui 陳清慧, Xiao Yu 肖禹 (2009). "Mingdai Jin Fan Xuyitang ben Chuxueji 明代晉藩虛益堂本《初學記》考論", Tushuguan zazhi 圖書館雜誌, 2009 (1): 64-69.
Duan Yuquan 段玉泉 (2006). "E cang Heishui wenxian Chuxueji canpian bukao 俄藏黑水城文獻《初學記》殘片補考", Ningxia shehui kexue 寧夏社會科學, 2006 (1): 109-110.
He Jun 何軍 (1993). "Chuxueji 初學記", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 602.
Huang Junjie 黃俊傑 (2010). "Cong Yiwen leiju he Chuxueji de yinwen kan chu-Tang de wenxue chuanbo 從《藝文類聚》和《初學記》的引文看初唐的文學傳播", Zhongguo yunwen xuekan 中國韻文學刊, 2010 (2): 11-15.
Kamran Ditter, Alexei (2015). "Chuxue ji", in Cynthia L. Chennault, et al., eds. Early Medieval Chinese Texts: A Bibliographical Guide (Berkeley: Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley), 52-57.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 656.
Li Lingling 李玲玲 (2014). "Chuxueji zhengyin wenxian tili tantao: Yi jingbu wenxian wei zhongxin 《初學記》徵引文獻體例探討———以經部文獻為中心", Zhejiang Shifan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 浙江師範大學學報(社會科學版), 2014 (3): 80-84.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds.g (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2035.
Liu Quanbo 劉全波 (2020). "Chuxueji, Yiwen leiju bijiao yanjiu: Yi shiwen wei zhongxin de kaocha 《初學記》《藝文類聚》比較研究———以“詩文”為中心的考察", Xihua Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 西華師範大學學報(哲學社會科學版), 2020 (3): 76-83.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 683.
Qi Guohong 祁國宏 (2007). "Tangdai leishu de wenxue chuanbo gongneng: Yi Beitang shuchao, Yiwen leiju, Chuxueji deng dui Qu Song cifu de chuanbo wei li 唐代類書的文學傳播功能—以《北堂書鈔》、《藝文類聚》、《初學記》等對屈宋辭賦的傳播為例", Xin shiji tushuguan 新世紀圖書館, 2007 (6): 44-46+1.
Tang Wen 唐雯 (2003). "Yiwen leiju, Chuxueji yu tang-chu wenxue guannian 《藝文類聚》、《初學記》與唐初文學觀念", Xi'an Lianhe Daxue xuebao 西安聯合大學學報, 2003 (1): 77-80.
Wang Jingzhou 王京州 (2019). "Songben Chuxueji liubu kao 宋本《初學記》流布考", Qinghua Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 清華大學學報(哲學社會科學版), 34 (1): 119-125+197.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 449.
Zhang Guizhen 張桂珍 (1997). "Chuxueji 初學記", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 729.
Zhang Zhanshu 張展舒, Qian Jian 錢健 (1985). "Yi Chuxueji wei li pouxi fenlei mulu yu zhuti mulu jiehe de leishu mulu 以《初學記》為例剖析分類目錄與主题目錄結合的類書目錄", Tushuguan yanjiu 圖書館學研究, 1985 (5): 62-63+117.
Zhao Yunfeng 趙雲峰, Liu Xueli 劉學禮 (1987). "Woguo zui zao de dong-zhiwuxue jiaokeshu: Chuxueji hou si juan zhi yanjiu 我國最早的動植物學教科書——《初學記》後四卷之研究", Shengwuxue zazhi 生物學雜誌, 1987 (1): 26-29.
Zhu Sijie 朱思洁, Zhang Cheng 張成 (2021). "Goujian Zhongguo leishu shujuju de yiyi ji shijian: Yi Chuxueji wei li 構建中國類書數據庫的意義及實踐——以《初學記》為例", Hanzi wenhua 漢字文化, 2021 (24): 157-159.
Zhao Hankun 趙含坤 (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 43-44.