ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shilei fu zhu 事類賦註

Oct 31, 2010 © Ulrich Theobald
Shilei fu zhu 事類賦註

Shilei fu zhu 事類賦註 "Commented rhapsodies on categorized matters", often abbreviated to Shileifu 事類賦, original name Yiziti fu 一字題賦 "Rhapsodies on single words", is an encyclopaedia compiled and annotated during the Song period 宋 (960-1279) by Wu Shu 吳淑 (947-1002), also called Wu Chu 吳俶, courtesy name Zhengyi 正儀.

The commentary (zhu 註) was written by Wu himself and is an integral part of the book. Wu Shu participated in the compilation of the large, officially issued encyclopaedias Taiping yulan 太平御覽, Taiping guangji 太平廣記 and Wenyuan yinghua 文苑英華 and has also compiled the books Jiang-Huai yiren lu 江淮異人錄 and Mige xiantan 秘閣閑談. He finished his encyclopaedia Shilei fu zhu in 993. It has a length of 30 juan (in a draft version just 20) and us divided into 14 parts, covering 100 topics. The Qing-period 清 (1644-1911) scholar Hua Ximin 華希閔 (1672—1751) has written an extension, Guang shilin fu 廣事類賦 in 40 juan.

The Shilei fu zhu is a general encyclopaedia covering many field of knowledge, from astronomy to biology. The title is derived from the fact that each topic is described in the shape of a rhapsody or prose-poem (fu 賦), and the commentary, written by the author himself, is explaining the sentences. This arrangement contributed to the high literary quality of the encyclopaedia. It was estimated as a valuable book in former times.

The earliest print dates from 1146 and was made by the Tea and Salt Commission Office (chayansi 茶鹽司). The most widespread Qing-period print is that of Hua Ximin's Jianguang Studio 劍光閣 from 1746. It was also printed in 1813 by Huang Pilie 黃丕烈 (1763-1825) in his series Shiliju congshu 士禮居叢書. The Shileifu is also included in the series Siku quanshu 四庫全書. In 1989, the Zhonghua Shuju Press 中華書局 published a modern edition.

Table 1. Contents of the Shilei fu zhu
1.-3. Heaven and astronomy
4.-5. 歲時 Seasons and time
6.-8. The Earth
9.-10. 寶貨 Jewels and commodities
11. Music
12.-14. 服用 Clothes and utensils
15.-16. 什物 Miscellaneous objects
17. 飲食 Drinking and food
18.-19. Birds
20.-23. Beasts
24.-25. 草木果鱗介 Herbs and trees, fruits, and scaly animals
26. Worms and insects

Shileifu tongbian 事類賦統編

Shileifu tongbian 事類賦統編 is collection of encyclopaedias compiled during the Qing period 清 (1644-1911) by Huang Baozhen 黃葆真. It is a joint publication of a series of encyclopaedias based on the model of the Song-period 宋 (960-1279) book Shilei fu zhu 事類賦注 by Wu Shu 吳淑 (947-1002), and includes the following supplements:

Table 2. Contents of the Shileifu tongbian 事類賦統編
廣事類賦 四十卷 Guang shileifu (1699) (Qing) 華希閔 Hua Ximin
續廣事類賦 三十卷 Xuguang shileifu (1798) (Qing) 王鳳喈 Wang Fengjie
廣廣事類賦 三十二卷 Guangguang shileifu (1808) (Qing) 吳世旃 Wu Shizhan
事類賦補遺 十四卷 Shileifu buyi (c. 1800) (Qing) 張均 Zhang Jun

The books are not arranged separately, but the entries have been dispersed according to encyclopaedic themes, so that the Tongbian can be viewed as a book by its own, and not as a series. The sources are, nevertheless, indicated, so that the five originals can be identified. Huang Baozhen added some poems from the encyclopaedias Yuanjian leihan 淵鑒類函 and Fenlei zijin 分類字錦 that are appended to the end of each chapter of the Tongbian.

A further supplement to the Shilei fu zhu not included in this collection is Shileifu buyi 事類賦補遺 with a length of 14 juan, compiled by Zhang Juntan 張均坦 (preface 1811).

Sources:
Cheng Zhangcan 程章燦 (2000). "Shilei fu zhu yin Han Wei Liuchao fu kao 《事類賦註》引漢魏六朝賦考", Guji zhengli yanjiu xuekan 古籍整理研究學刊, 2000 (2): 62-64.
Chi Wenjun 遲文浚, Xu Zhigang 許志剛, Song Xulian 宋緒連, eds. (1992). Lidai fu cidian 歷代賦辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 1426.
Li Bingzhong 李秉忠, Wei Canjin 衛燦金, Lin Conglong 林從龍, eds. (1990). Jianming wenshi zhishi cidian 簡明文史知識詞典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 661.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds.g (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2037, 2062.
Liu Pei 劉培 (2001). "Shileifu jianlun 《事類賦》簡論", Jinan Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 濟南大學學報(社會科學版), 2001 (5): 47-49.
Pu Ruizhi 蒲銳志 (2009). "Wu Shu Shileifu tili jianjie 吳淑《事類賦》體例簡介", Anhui wenxue 安徽文學(下半月), 2009 (6): 363.
Quan Ruxue 權儒學 (1990). "Song keben Wu Shu Shileifu 宋刻本吳淑《事類賦》", Wenxian 文獻, 1990 (2): 184-188+289.
Wang Yawen 王亞文 (2022). "Shilei fu zhu ji xufang zhuzuo xueshu neihan tanze 《事類賦註》及續仿著作學術內涵探賾", Ningbo Kaifang Daxue xuebao 寧波開放大學學報, 2022 (4): 54-59.
Wang Enbao 王恩保 (1997). "Wu Shu Shileifu yongyun yanjiu 吳淑《事類賦》用韻研究", Gu Hanyu yanjiu 古漢語研究, 1997 (3): 15-19.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 477.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 378.
Xu Jie 許結 (2020). "Shileifu de qianyin yu houxu 《事類賦》的前因與後續", Gudian wenxue zhishi 古典文學知識, 2020 (5): 142-146.
Zhang Jinxian 張金銑, Han Ting 韓婷 (2016). "Shileifu yu Zengbu shilei tongbian suo jian Song-Qing bowu guan zhi yanbian 《事類賦》與《增补事類統編》所見宋清博物觀之演變", Dongbei Nongye Daxue xuebao (Shehui kexue ban) 東北農業大學學報(社會科學版), 2016 (3): 62-67.
Zhao Hankun 趙含坤 (2005). Zhongguo leishu 中國類書 (Shijiazhuang: Hebei renmin chubanshe), 81-82, 381, 423, 428, 434, 437-438.
Zhou Duwen 周篤文, Lin Xiu 林岫 (1990). "Lun Wu Shu Shileifu 論吳淑《事類賦》", Wen-shi-zhe 文史哲, 1990 (5): 71-76.