ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄

Aug 30, 2012 © Ulrich Theobald

Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄 "On famous paintings of the Tang period", also called Tangxian minghua lu 唐賢名畫錄 "On famous paintings by worthies of the Tang", is a critique on painters of the early Tang period 唐 (618-907) written by Zhu Jingxuan 朱景玄 (mid-9th cent.). He hailed from Wujun 吳郡 (modern Suzhou 蘇州, Jiangsu) and was an academician (xueshi 學士) in the Hanlin Academy 翰林院. The book Tushu jianwen zhi 圖畫見聞志 calls him Zhu Jingzhen 朱景真. The imperial bibliography in the official dynastic history Xintangshu 新唐書 calls his book Tang huaduan 唐畫斷 "Judgments on Tang painters", but in the encyclopaedia Wenxian tongkao 文獻通考 and the descriptive bibliography Zhizhai shulu jieti 直齋書錄解題, it is called Huaduan 畫斷 "Judgments on painters" or Tangchao huaduan 唐朝畫斷 "Judgments on Tang period painters". In Zhu Jingxuan's preface, the book has the short title Hualu 畫錄 "On painters" or "On paintings".

Zhu Jingxuan was of the opinion that although there were many treatises on ancient paintings, those older than from the Sui 隋 (581-618) or the Liang period 梁 (502-557) were not quite reliable. Even Li Sizhen's 李嗣真 (d. 696) Xu huapin lu 續畫品錄 from the early Tang period, he said, did not provide a lot of information on early painters, and for many persons, not even their qualities were mentioned. Zhu therefore decided to write a book in which only paintings were mentioned that he had inspected himself.

His guideline was Zhang Huaiguan's 張懷瓘 (early 8th cent.) book Shuduan 書斷, a critique on calligraphy, for which reason the Tangchao minghua lu is also called Huaduan. The short book of Zhu includes a description of the artistic skills of more than 120 painters, rated according to four categories, namely "inspired" (shen 神), "outstanding" (miao 妙), "competent" (neng 能), and "untrammeled" (yi 逸). The first three classes are divided into three sub-classes each. The objects of painting were classified in four different grades of difficulty, beginning with portraits of persons, a grade followed by animals, landscapes, and finally buildings and plants.

Zhu lamented that contemporary painters made themselves a name by mastering only one of these four different areas, while real experts like Wu Daozi 吳道子 (685-758) had professed in all categories. Wu Daozi was therefore rated as the best of all painters (1A), only followed by Zhou Fang 周昉 (c. 800; 1B). Yan Liben 閻立本 (601-673) and six other persons belonged to the class 1C. The lowest class only includes three persons, but there are three Tang princes mentioned in the preface, and the painters whom Li Sizhen mentioned in his book Xu huapin lu. The system of three or four categories of painters was already to be found in the books of Li Sizhen and Zhang Huaiguan and was thus by Zhu Jingxuan perpetuated and became the standard system for ranking the quality of traditional Chinese paintings.

The Tangchao minghua lu is included in the reprint series Wangshi shuhua yuan 王氏書畫苑, Xuejin taoyuan 學津討原, Meishu congshu 美術叢書, Siku quanshu 四庫全書 and Huapin congshu 畫品叢書. In 1985 Wen Zhaotong 溫肇桐 published a commented edition in the Sichuan meishu press 四川美術出版社.

Sources:
Chen Chiyu 陳池瑜 (2022). "Tangdai huihua yishu shixue guankui: Yi Houhualu, Zhenguan gongsi huashi, Tangchao minghua lu wei li 唐代繪畫藝術史學管窺——以《後畫錄》 《貞觀公私畫史》 《唐朝名畫錄》為例", Yishu baijia 藝術百家, 2022 (3): 11-19+27.
Chen Siyan 陳思言 (2019). "Zhongguo zaoqi huapin zhong de shenpin yu yipin: You Zhu Jingxuan Tangchao minghua lu tanqi 中國早期畫品中的“神品”與“逸品”——由朱景玄《唐朝名畫錄》談起", Mei yu shidai 美與時代, 2019 (7): 12-13.
Cui Jin 崔錦 (1997). "Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 810.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1797.
Lou Yi 樓弈 (2022). "Tangchao minghua lu xingqingguan yanjiu: Lun shen miao neng zhi pinping biaozhun 《唐朝名畫錄》情性觀研究——論神妙能之品評標準", Meishu jiaoyu yanjiu 美術教育研究, 2022 (12): 55-56.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 669.
Qiu Ren 裘仁 (1996). "Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 626.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 287.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 731.
Xue Yongnian 薛永年 (1992). "Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 804.
Ye Shengnan 葉勝男 (2012). "Tangchao minghua lu jiaokan yu yanjiu 《唐朝名畫錄》校勘與研究", Rongbaozhai 榮寶齋, 2012 (11): 126-133.
Zhang Jing 張晶 (2019). "Shen, miao, neng, yi silin lunhua: Zhu JIngxuan Tangchao minghua lu pingxi 神、妙、能、逸:四品論畫——朱景玄《唐朝名畫錄》評析", Meishu jiaoyu yanjiu 美術教育研究, 2019 (25): 111-117; 2019 (28): 113-116.
Zhao Lizhong 趙力忠 (1993). "Tangchao minghua lu 唐朝名畫錄", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 356.
Zhu Caoju 朱曹舉, Zhang Fuxia 張福俠 (2012). "Cong pin yi dao yipin yanjiu: Yi Gu huapin lu dao Tangchao minghua lu duandai wei ju 從品“逸”到“逸品”研究——以《古畫品錄》到《唐朝名畫錄》斷代為據", Meishu jiaoyu yanjiu 美術教育研究, 2012 (5): 8-11.