ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhupu 竹譜

Nov 11, 2010 © Ulrich Theobald

There are several books with the title Zhupu 竹譜 "On bamboo". The first is a book attributed to Dai Kaizhi 戴凱之 (see Dai Kaizhi's Zhupu), who lived during the Southern Dynasties period 南朝 (420~589). A second one was written during the Yuan period 元 (1279-1368) by Li Kan 李衎 (1244-1320). A third book with the title Zhupu, compiled during the Qing period 清 (1644-1911), was a product of Chen Ding 陳鼎 (see Chen Ding's Zhupu). The book Sunpu 筍譜 by the Song-period 宋 (960-1279) monk Zanning 贊寧 (919-1001) is sometimes also referred to with the title Zhupu.

Li Kan's book on bamboo painting, which is also called Zhupu xianglu 竹譜詳錄, is the result of long personal experience in painting. Li Kan, courtesy name Zhongbin 仲賓, style Xizhai Daoren 息齋道人, hailed from Jiqiu 薊丘 (modern Fengtai district 豐臺 in Beijing) and was a Grand Academician (daxueshi 大學士) in the Jixian Hall 集賢殿. He was granted the title of Duke of Ji 薊國公, with the posthumous title of Duke Wenjian 薊文簡公 (李文簡). Li Kan was a disciple of the painter Huang Dan 黄澹. In 1264, he arrived in Qiantang 錢塘 close to Hangzhou 杭州 (at the time the capital of the Southern Song empire), Zhejiang, where he was able to admire the paintings of the famous artists of Wenzhou 文州 and Huzhou 湖州, and was inspired to specialize on the painting of bamboo. Li Kan has also written the treatises Huazhu 畫竹 "Painting bamboo" and Mozhu 墨竹 "Depicting bamboo with ink". His paintings with the titles Siqing 四清 "The four pures", Mozhu 墨竹 "Bamboo in ink" and Shuangsong 雙松 "Two pine trees" have survived.

Figure 1. Illustrations from Li Kan's 李衎 painting book Zhupu 竹譜
Two figures demonstrating the application of strength in softness (rouhe zhong yao guli 柔和中要骨力) and of uprightness in beauty (wanmei zhong qiu gangzheng 婉媚中求剛正). Siku quanshu 四庫全書 edition.

The Zhupu was originally 20-juan-long, but the format was in later editions reduced to 10 juan. It is accompanied with a preface and is divided into four chapters. The chapter on the qualities of bamboo is the most detailed. It describes six various types (pin 品 "qualities") of bamboo, the shape of leafs and stalks, their colour, and extraordinary shapes. His descriptions are illustrated with the help of pictures that show how leafs are bent and nodes are shaped. Yet these descriptions only show extraordinary types or species of bamboo, not the normal appearance.

Li Kan's Zhupu is included in the series Zhibuzuzhai congshu 知不足齋叢書, Shuofu 說郛, Wangshi shuhua yuan 王氏書畫苑, Tang-Song congshu 唐宋叢書, Meishu congshu 美術叢書 and Siku quanshu 四庫全書.

Table 1. Contents of Li Kan's 李衎 Zhupu 竹譜
竹譜詳録 Detailed notes
畫竹譜 The painting of bamboo
墨竹譜 The use of in to paint bamboo
竹態譜 Properties of bamboo
竹品譜:全徳品 Kinds of bamboo: Perfect vibrancy
竹品譜:異形品 Kinds of bamboo: Extraordinary shapes (1-2)
《玉篇》云並小竹 Smaller bamboos mentioned in the encyclopaedia Yupian
異色品 Outstanding types of colours
神異品 Types emanating unusual spirit
似是而非竹品 [Plants] looking like bamboo which are not bamboo
有名而非竹品 [Plants] called bamboo which are not bamboo
Sources:
Chen Jiayi 陳佳儀, Zhang Zhi’an 張治安 (2003). "Yuan Li Kan Zhupu xiaotan 元李衎《竹譜》小探", Meishu xuebao 美術學報, 2003 (4): 14-15.
Cui Jin 崔錦 (1997). "Zhupu 竹譜", in Men Kui 門巋, Zhang Yanjin 張燕瑾, eds. Zhonghua guocui da cidian 中華國粹大辭典 (Xianggang: Guoji wenhua chuban gongsi), 811.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1806.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 720.
Sun Xiaoli 孫小力 (1996). "Zhupu 竹譜", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 681.
Sun Ying 孫影 (2012). "Li Kan Zhupu dui Yuandai zhpu de yingxiang 李衎《竹譜》對元代竹譜的影響", Mei yu shidai 美與時代, 2012 (1): 57-59.
Tao Mingjun 陶明君, ed. (1993). Zhongguo hualun cidian 中國畫論辭典 (Changsha: Hunan chubanshe), 293.
Yang Xin 楊新 (1982). "Yidian qingfeng jing baidai: Tan Li Kan hua zhu 一點清風驚百代——談李衎畫竹", Zijincheng 紫禁城, 1982 (4): 35+34+33+3.
Zhang Junheng 張鈞成 (1993). "Zhupu tiyao《竹譜》題要", in Gou Cuihua 茍萃華, ed. Zhongguo kexue jishu dianji tonghui 中國科學技術典籍通彙, part Shengwu 生物卷 (Zhengzhou: Henan jiaoyu chubanshe), Vol. 2, 1-2.
Zhao Tianye 趙天葉 (2020). "Li Kan Zhupu xianglu ge banben kaoxi 李衎《竹譜詳錄》各版本考析", Meishu shixue 美術史學, 2020 (3): 118-121.