ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Baicheng 稗乘

Jun 17, 2012 © Ulrich Theobald

Baicheng 稗乘 "Unofficial chronicles" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by an anonymous Ming-period 明 (1368-1644) scholar. With a length of only 4 juan, the Baicheng is relatively short collection.

It was printed during the Wanli reign-period 萬曆 (1573-1619) and came into the ownership of Sun You'an 孫幼安 in 1618 who undertook a text-critical revision. He was of the opinion that the compiled might have been Huang Changling 黃昌齡.

The Baicheng is implicitly divided into four categories, namely Shilüe lei 史略類 (historiography), Xungu lei 訓詁類 (lesser learning or instructions), Shuojia lei 說家類 (narrations), and Ershi lei 二氏類 (Daoism and Buddhism). It includes excerpts of 42 books mostly of Ming-period authors that were assembled with a rather mediocre amount of diligence.

The Baicheng was republished in 1986 by the Zhongguo Shudian Press 中國書店.

Table 1. The series Baicheng 稗乘
(Ming) 黃昌齡 Huang Changling ? (comp.)
Edition of the Wanli reign-period
書名, length in juan Title Author(s)
晉文春秋 一卷 Jinwen chunqiu () NN
漢武事略 一卷 Han Wu shilüe (Han) 班固 Ban Gu
明皇十七事 (次柳氏舊聞) 一卷 Minghuang shiqi shi (Ci Liushi jiuwen) (Tang) 李德裕 Li Deyu
一統肇基錄 一卷 Yitong jilu (Ming) 夏原吉 Xia Yuanji
聖君初政記 一卷 Shengjun chuzheng ji (Ming) 沈文 Shen Wen
在田錄 一卷 Zaitianlu (Ming) 張定 Zhang Ding
椒宮舊事 一卷 Jiaogong jiushi (Ming) 王達 Wang Da
東朝紀 一卷 Dongchaoji (Ming) 王泌 Wang Bi
明良錄略 一卷 Mingliang lulüe (Ming) 沈士謙 Shen Shiqian
逐鹿記 一卷 Suiluji (Ming) 王褘 Wang Yi
造邦賢勳錄略 一卷 Zaobang xianxun lulüe (Ming) 王禕 Wang Yi
趙氏二美遺踪 一卷 Zhangshi ermei yizong (Song) 秦醇 Qin Chun
元氏掖庭侈政 一卷 Yuanshi yeting chizheng (Yuan) 陶宗儀 Tao Zongyi
(樂善錄略 一卷) (Leshan lulüe) (Song) 李昌齡 Li Changling
積善錄 一卷
續積善錄 一卷
Jishanlu
Xu jishanlu
(Song) 黃廣大 Huang Guangda
(Song) 馮夢周 Feng Mengzhou
兩鈔摘腴 一卷 Liangchao zhaiyu (Yuan) 史浩 Shi Hao
希通錄 一卷 Xitonglu (Song) 蕭參 Xiao Shen
訓子言 一卷 Xunziyan (Ming) 袁黃 Yuan Huang
因話錄 一卷 Yinhualu (Tang) 趙璘 Zhao Lin
松窗錄略 一卷 Songchuang lulüe (Tang) NN
家世舊聞 一卷 Jiashi jiuwen (Song) 陸游 Lu You
隨隱漫錄 Suiyin manlu (Song) 陳世崇 Chen Shichong
攬轡錄 一卷 Lanpeilu (Song) 范成大 Cheng Dachang
驂鸞錄 一卷 Canluanlu (Song) 范成大 Cheng Dachang
吳船錄 一卷 Wuchuanlu (Song) 范成大 Cheng Dachang
解酲語 一卷 Jiechengyu (Yuan) 李材 Li Cai
萬松閣記客言 一卷 Wansongge keyan (Ming) 陳吳才 Chen Wucai
鳳凰臺記事 一卷 Fenghuangtai jishi (Ming) 馬生龍 Ma Shenglong
已瘧編 一卷 Yibüebian (Ming) 劉玉 Liu Yu
殉身錄 一卷 Xunshenlu (Ming) 裘玉 Qiu Yu
雲蕉館紀談 一卷 Yunjiaoguan jitan (Ming) 孔邇 Kong Er
壟起雜事 一卷 Longqi zashi (Ming) 劉泌 Liu Bi
熙朝樂事 一卷 Xichao leshi (Ming) 田汝成 Tian Rucheng
適園語錄 一卷 Shiyuan yulu (Ming) 陸樹聲 Lu Shusheng
螘談 二卷 Yitan (Ming) 顧聖之 Gu Shengzhi
禪玄顯敎編 一卷 Chanxuan xianjiao bian (Ming) 楊溥 Yang Pu
摩訶般若波羅蜜多心經 (心經) 一卷 Moke bore bolimido xinjing (Xinjing) (Ming) 林兆恩 Li Zhao'en (transl.)
三十國記 (佛國記) 二卷 Sanshiguo ji (Foguoji) (Jin) 釋法顯 Monk Faxian
宗禪辯 一卷 Zongchanbian (Song) 張商英 Zhang Shangying
廣成子 一卷 Guangchengzi (Song) 蘇軾 Su Shi (comm.)
常淸靜經 一卷 Changqing jingjing (Ming) 林兆恩 Li Zhao'en (comm.)
保生要錄 一卷 Baosheng yaolu (Song) 蒲虔貫 Pu Qianguan
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2068.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 759.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 888.
Wu Feng 吳楓, ed. (1994). Zhonghua gu wenxian da cidian 中華古文獻大辭典, Vol. Wenxue 文學卷 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 714.
Xie Guozhen 谢国桢 (1961). "Ming-Qing biji baicheng suo jian lu 明清笔记稗乘所见录", Wenwu 文物, 1961 (3): 1-7.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 347.