ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Lidai xiaoshi 歷代小史

May 1, 2012 © Ulrich Theobald

Lidai xiaoshi 歷代小史 "Lesser histories through the ages" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by the Ming-period 明 (1368-1644) collector Li Shi 李栻 (jinshi degree 1565). It includes 106 books with a total length of 106 juan.

From these figures it can be seen that the historiographical books included in the Lidai xiaoshi are only very short excerpts of the originals. Each book is introduced by a short preface written by Chen Wenzhu 陳文燭 (b. 1525, jinshi degree 1565). There is unfortunately no guideline to the compilation at the beginning of the series, so that the working structure and objective of the compiler is not very clear. It has therefore also been criticised as not of a very high standard.

There is a surviving print from the Wanli reign-period 萬曆 (1573-1619), but in with two different editions.

Table 1. The series Lidai xiaoshi 歷代小史
(Ming) 李栻 Li Shi (comp.)
Ming-period edition
書名, length in juan Title Author(s)
路史 一卷 Lushi (Song) 羅泌 Luo Bi
王子年拾遺記 (拾遺記) 一卷 Wang Zinian Shiyiji (Shiyiji) (Jin) 王嘉 Wang Jia; (Liang) 蕭綺 Xiao Qi (rec.)
西京雜記 一卷 Xijing zaji (Han) 劉歆 Liu Xin (or [Jin] 葛洪 Ge Hong)
漢武故事 一卷 Han Wu gushi (Han) 班固 Ban Gu
世說新語 一卷 Shishuo xinyu (Liu-Song) 劉義慶 Liu Yiqing
大業雜記 一卷 Daye zaji (Tang) 杜寳 Du Bao
煬帝海山記 一卷 Yangdi haishan ji (Tang) 韓偓 Han Wo
煬帝開河記 一卷 Yangdi kaihe ji (Tang) 韓偓 Han Wo
煬帝迷樓記 一卷 Yangdi milou ji (Tang) 韓偓 Han Wo
隋遺錄 一卷 Suiyilu (Tang) 顏師古 Yan Shigu
隋唐嘉話 一卷 Sui-Tang jiahua (Tang) 劉餗 Liu Su
唐語林 一卷 Tangyulin (Song) 王讜 Wang Dang
翰林志 一卷 Hanlinzhi (Tang) 李肇 Li Zhao
松窗雜錄 一卷 Songchuang zalu (Tang) 李濬 Li Jun
次柳氏舊聞 一卷 Ci Liushi jiuwen (Tang) 李德裕 Li Deyu
朝野僉載 一卷 Chaoye qianzai (Tang) 張鷟 Zhang Zhuo
卓異記 一卷 Zhuoyiji (Tang) 李翱 Li Ao
開天傳信記 一卷 Kai-Tian chuanxin ji (Tang) 鄭棨 Zheng Qi
開元天寶遺事 一卷 Kaiyuan-Tianbao yishi (Five Dynasties) 王仁裕 Wang Renyu
江行雜錄 一卷 Jiangxing zalu (Song) 廖瑩中 Liao Yingzhong
中朝故事 一卷 Zhongchao gushi (Five Dynasties) 尉遲偓 Yuchi Wo
龍城錄 一卷 Longchenglu (Tang) 柳宗元 Liu Zongyuan
避暑漫抄 一卷 Bushu manchao (Song) 陸游 Lu You
幽閒鼓吹 一卷 Youxian guchui (Tang) 張固 Zhang Gu
北夢瑣言 一卷 Beimeng suoyan (Song) 孫光憲 Sun Guangxian
杜楊雜編 一卷 Duyang zabian (Tang) 蘇鶚 Su E
集異記 一卷 Jiyiji (Tang) 薛用弱 Xue Yongruo
鄴侯外傳 一卷 Ye Hou waizhuan (Tang) 李蘩 Li Fan
三楚新錄 一卷 San-Chu xinlu (Song) 周羽翀 Zhou Yuzhong
江南別錄 一卷 Jiangnan bielu (Song) 陳彭年 Chen Pengnian
默記 一卷 Moji (Song) 王銍 Wang Zhi
蜀檮杌 一卷 Shu taowu (Song) 張唐英 Zhang Tangying
燕翼詒謀錄 一卷 Yanyi yimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
孫公談圃 一卷 Songgong tanpu (Song) 孫升 Sun Sheng; 劉延世 Liu Yanshi (rec.)
聞見雜錄 一卷 Wenjian zalu (Song) 蘇舜欽 Su Shunqin
行營雜錄 一卷 Xingying zalu (Song) 趙葵 Li Kui
鐵圍山叢談 一卷 Tieweishan congtan (Song) 蔡絛 Cai Tiao
高齋漫錄 一卷 Gaozhai manlu (Song) 曾慥 Zeng Zao
談淵 一卷 Tanyuan (Song) 王陶 Wang Tao
春明退朝錄 一卷 Chunming tuichao lu (Song) 宋敏求 Song Minqiu
玉堂雜記 一卷 Yutang zaji (Song) 周必大 Zhou Bida
錢氏私志 一卷 Qianshi sizhi (Song) 錢愐 Qian Mian
桐陰舊話 一卷 Tongyin jiuhua (Song) 韓元吉 Han Yuanji
揮麈錄 一卷 Huichenlu (Song) 楊萬里 Yang Wanli (or 王明清 Wang Mingqing)
王氏揮麈錄 (揮麈錄) 一卷 Wangshi huichen lu (Huichenlu) (Song) 王明清 Wang Mingqing
晉公談錄 一卷 Jingong tanlu (Song) 丁謂 Ding Wei
王文正筆錄 一卷 Wang Wenzheng bitan (Song) 王曾 Wang Ceng
貴耳集 一卷 Gui'erji (Song) 張端義 Zheng Duanyi
古杭雜記 一卷 Gu Huang zaji (Yuan) 李有 Li You
國老談苑 一卷 Guolao tanyuan (Song) 王君玉 Wang Junyu
清夜錄 一卷 Qingyelu (Song) 俞文豹 Yu Wenbao
宣政雜錄 一卷 Xuanzheng zalu (Song) 江萬里 Jiang Wanli
艮嶽記 一卷 Genyueji (Song) 張淏 Zhang Hao
閑燕常談 一卷 Xianyan changtan (Song) 董{艹/弅} Dong Fen
退齋筆錄 一卷 Tuizhai bilu (Song) 侯延慶 Hou Yanqing
避戎嘉話 一卷 Burong jiahua (Song) 石茂良 Shi Maoliang
朝野僉言 一卷 Chaoye qianyan (Song) NN
朝野遺記 一卷 Chaoya yiji (Song) NN
白獺髓 一卷 Baitasui (Song) 張仲文 Zhang Zhongwen
齊東野語 一卷 Qidong yeyu (Song) 周密 Zhou Mi
桯史 一卷 Tingshi (Song) 岳珂 Yue Ke
遼志 (契丹國志) 一卷 Liaozhi (Qidan guo zhi) (Song) 葉隆禮 Ye Longli
金志 (大金國志) 一卷 Jinzhi (Da-Jin guo zhi) (Song) 宇文懋昭 Yuwen Maozhao
松漠紀聞 一卷 Songmo jiwen (Song) 洪皓 Hong Hao
北轅錄 一卷 Beiyuanlu (Song) 周輝 Zhou Hui
蒙韃備錄 一卷 Mengda beilu (Song) 孟珙 Meng Gong
北邊備對 一卷 Beibian beidui (Song) 程大昌 Cheng Dachang
西使記 一卷 Xishiji (Yuan) 劉郁 Liu Yu
自警篇 一卷 Zijingpian (Song) 趙善璙 Zhao Shanliao
厚德錄 一卷 Houdelu (Song) 李元綱 Li Yuangang
韓忠獻遺事 一卷 Han Zhongxian yishi (Song) 強至 Qiang Zhi
王文正遺事 一卷 Wang Wenzheng yishi (Song) 王素 Wang Su
萊公遺事 一卷 Laigong yishi (Song) NN
南村輟耕錄 (輟耕錄) 一卷 Nancun chuogeng lu (Chuogenglu) (Ming) 陶宗儀 Tao Zongyi
遂昌山樵雜錄 一卷 Suichang shanqiao zalu (Yuan) 鄭元佑 Zheng Yuanyou
東園友聞 一卷 Dongyuan youwen (Yuan) NN
廣客談 一卷 Guang ketan (Yuan) NN
稗史集傳 一卷 Baishi jizhuan (Yuan) 徐顯 Xu Xian
翦勝野聞 一卷 Jiansheng yewen (Ming) 徐禎卿 Xu Zhenqing
野記 一卷 Yeji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
平夏錄 一卷 Pingxialu (Ming) 黃標 Huang Biao
清溪暇筆 一卷 Qingxi xiabi (Ming) 姚福 Yao Fu
琅琊漫抄 一卷 Langya manchao (Ming) 文林 Wen Lin
病逸漫記 一卷 Bingyi manji (Ming) 陸釴 Lu Yi
震澤紀聞 一卷 Zhenze jiwen (Ming) 王鏊 Wang Ao
皇明紀略 一卷 Huang-Ming jilüe (Ming) 皇甫錄 Huangfu Lu
北征錄 一卷 Beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征記 一卷 Beizhengji (Ming) 楊榮 Yang Rong
西征石城記 一卷 Xizheng shicheng ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
興復哈密記 一卷 Xingfu Hami ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
復辟錄 一卷 Fubilu (Ming) 楊瑄 Yang Xuan
可齋雜記 一卷 Kezhai zaji (Ming) 彭時 Peng Shi
否泰錄 一卷 Pitailu (Ming) 劉定之 Liu Dingzhi
謇齋瑣綴錄 一卷 Jianzhai xuochuo lu (Ming) 尹直 Yin Zhi
古穰雜錄 一卷 Gurang zalu (Ming) 李賢 Li Xian
兩湖麈談錄 一卷 Lianghuang chentan lu (Ming) 許浩 Xu Hao
復齋日記 一卷 Fuzhai riji (Ming) 許浩 Xu Hao
繼世紀聞 一卷 Jishi jiwen (Ming) 陳洪謨 Chen Hongmo
江海殲渠記 一卷 Jianghai jianqu ji (Ming) 祝允明 Zhu Yunming
損齋備忘錄 一卷 Sunzhai beiwang lu (Ming) 梅純 Mei Chun
靖難功臣錄 一卷 Jingnan gongchen lu (Ming) 朱當㴐 Zhu Dangmian
備遺錄 一卷 Beiyilu (Ming) 張芹 Zhang Qin
星槎勝覽 一卷 Xingcha shenglan (Ming) 費信 Fei Xin
真臘風土記 一卷 Zhenla fengtu ji (Yuan) 周達觀 Zhou Daguan
炎徼紀聞 一卷 Yanjiao jiwen (Ming) 田汝成 Tain Rucheng
滇載記 一卷 Dianzaiji (Ming) 楊慎 Yang Shen
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2071.
Shanghai tushuguan 上海圖書館, ed. (1982). Zhongguo congshu zonglu 中國叢書綜錄 (Shanghai: Shanghai guji chubanshe), Vol. 1, 640-641.