ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Mice congshuo 秘冊叢說

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Mice congshuo 秘冊叢說 or Bice congshuo 祕册叢說 "Collectanea of secret volumes" is a series of collectanea (congshu 叢書) compiled by an anonymous scholar from the Ming period 明 (1368-1644). It includes 135 books with a total length of 136 juan.

Seen from the composition, the series is not of a very high quality because some important texts have been extracted from older series. Such texts are Su Shi's 蘇軾 (1037-1101) Wulei xianggan zhi 物類相感志 from the Shuofu 說郛, Yan Yu's 嚴羽 (died c. 1245) Canglang shihua 滄浪詩話 from the Baichuan xuehai 百川學海, Ma Wensheng's 馬文升 (1426-1510) Xingfu Hami ji 興復哈密記 and Xizheng shicheng ji 西征石城記 from some other collections. Part of the text has also been abbreviated and condensed, like Wang Shizhen's 王世貞 (1526-1590) Wuzong xunxing ji 武宗巡幸記 or Gu Yingtai's 谷應泰 (1620-1690) Hulan yuji 胡藍獄記.

On the other hand, the Mice congshuo includes texts that are not to be found in other collectanea, for instance, Yue Yuansheng's 岳元聲 (1557-1628) Jisheng fuzhouxian gujin renwu kao 畿省府州縣古今人物考, the anonymous Jisheng fuxian tuchan 畿省府縣土產, or Feng Yingjing's 馮應京 (1555-1606) Da-Ming yudi kao 大明輿地考.

The genre of unofficial histories is covered widely in the Mice congshu. Ni Qian's 倪謙 (1415-1479) Chaoxian jishi 朝鮮記事 is a rare account of Korea; the book San Yang zhuanglüe 三楊狀略 by Master Xueyuan Yishi 雪園逸史, Gao Dai's 高岱 (1508-1567) Shihengzhuan 石亨傳 and Chouluanzhuan 仇鸞傳 are useful biographies of high Ming period ministers; and the anomyous books Chuangguan 闖冠 and Jin ri sheng zhu ni yuan shu 金日升誅逆爰書 are chronicles of the very late Ming period. All these titles are not easily to be found elsewhere and are therefore highly valuable sources for the study of the history of the Ming period.

There is a manuscript version from the Ming period surviving.

Table 1. The series Mice congshuo 秘冊叢說
(Ming) NN (comp.)
書名, length in juan Title Author(s)
玉壺遐覽 一卷 Yuhu xialan (Ming) 胡應麟 Hu Yinglin
風騷旨格 一卷 Fengsao zhige (Tang) 釋齊己 Monk Qiji
滄浪詩話 一卷 Canglang shihua (Song) 嚴羽 Yan Yu
步天歌 一卷 Butiange () 雪園逸叟 Xueyuan Yisou
音律類義 一卷 Yinlü leiyi (Ming) 陸深 Lu Shen
歲時氣候論 一卷 Suishi qihou lun (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
遯窩叢錄 一卷 Dunwo conglu () 雪園逸叟 Xueyuan Yisou
中都帝典 一卷 Zhongdu didian (Ming) 袁文新 Yuan Wenxin
世廟四諫官 一卷 Shimiao sijian guan (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
經筵詞 一卷 Jingyanci (Ming) 陸深 Lu Shen
宋事始末 一卷 Songshi shimo (Ming) 高岱 Gao Dai
平漢錄 一卷 Pinghanlu (Ming) 宋濂 Song Lian
平吳錄 一卷 Pingwulu (Ming) 吳寬 Wu Kuan
毛詩草木鳥獸蟲魚疏 一卷 Maoshi caomu niaoshou chongyu shu (Wu) 陸璣 Lu Ji
物類相感志 一卷 Wulei xianggan zhi (Song) 蘇軾 Su Shi
籍沒記 一卷 Jimoji (Ming) 田藝蘅 Tian Yiheng
明輔起家考 一卷 Mingfu qijia kao (Ming) 徐儀世 Xu Yishi
病榻遺言 一卷 Bingta yiyan (Ming) 高拱 Gao Gong
三案 一卷 San'an ()
衆正標題 一卷 Zhongzheng biaoti ()
二十五忠詩 一卷 Ershiwu zhong shi (Ming) 孫承宗 Sun Chengzong
急就篇 一卷 Jijiupian (Han) 史游 Shi You
田家五行 一卷 Tianjia wuxing (Ming) 婁元禮 You Yuanli
種樹書 一卷 Zhongshushu (Yuan) 俞宗本 Yu Zongben
補衍 一卷 Buyan (Ming) 王文祿 Wan Wenlu
畿省府州縣古今人物 一卷 Jisheng fuzhouxian gujin renwu (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
畿省府縣土產 一卷 Jisheng fuxian tuchan ()
日本國考 一卷 Ribenguo kao (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
闖寇 一卷 Chuangkou ()
延攬志 一卷 Yanlanzhi (Ming) 高岱 Gao Dai
聖政記 一卷 Shengzhengji (Ming) 宋濂 Song Lian
封賞功臣記 一卷 Fengshang gongchen ji (Ming) 高岱 Gao Dai
王享記 一卷 Wangxiangji (Ming) 高岱 Gao Dai
忠臣錄 一卷 Zhongchenlu (Ming) 郎瑛 Lang Ying
造邦賢勳錄 一卷 Zaobang xianxun lu (Ming) 王禕 Wang Yi
明良錄 一卷 Minglianglu (Ming) 沈士謙 Shen Shiqian
高道記 一卷 Gaodaoji (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
本士記 一卷 Benshiji (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
藝妙記 一卷 Yimiaoji (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
道德經 一卷 Daodejing (Zhou) 李耳 Li Er (老子 Laozi)
永城紀略 一卷 Yongcheng jilüe (Ming) 馬士英 Ma Shiying
永牘 一卷 Yongdu (Ming) 馬士英 Ma Shiying
胡藍獄 一卷 Hulanyu (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
三楊狀略 一卷 San Yang zhuanglüe () 雪園逸叟 Xueyuan Yisou
石亨仇鸞傳 一卷 Shi Heng chouluan zhuan (Ming) 高岱 Gao Dai
革除紀 一卷 Gechuji ()
遼廢王事紀 一卷 Liao Feiwang shiji (Ming) 徐學謨 Xu Xuemo
陰符經 (黃帝陰符經) 一卷 Yinfujing (Huangdi yinfu jing) (Han) 張良 Zhang Liang
黃石公素書 一卷 Huangshi Gong sushu (Han) 黃石公 Huangshi Gong
參同契 (周易參同契 ) 一卷 Cantongqi (Zhouyi cantong qi) (Han) 魏伯陽 Wei Boyang
新書 一卷 Xinshu (Shu-Han) 諸葛亮 Zhuge Liang
十洲記 (海內十洲記) 一卷 Shizhouji (Hainei shizhou ji) (Han) 東方朔 Dongfang Shuo
洞天福地記 一卷 Dongtian fudi ji (Five Dynasties) 杜光庭 Du Guangting
九州地理 一卷 Jiuzhou dili (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
黃河考 一卷 Huanghekao (Ming) 張復 Zhang Fu
道統傳經 一卷 Daotong zhuanjing (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
小爾雅 一卷 Xiao erya (Zhou) 孔鮒 Kong Fu
月令 一卷 Yueling (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
使事紀略 一卷 Shishi jilüe (Ming) 陳侃 Chen Kan
朝鮮紀事 一卷 Chaoxian jishi (Ming) 倪謙 Ni Qian
貢市紀事 一卷 Gongshi jishi (Ming) 岳元聲 Yue Yuansheng
淮鹽紀事 一卷 Huaiyan jishi (Ming) 陳組綬 Chen Zushou
帝城景物略 一卷 Dicheng jingwu lüe (Ming) 劉侗 Liu Tong
天潢玉牒 一卷 Tianhuang yudie (Ming) 解縉 Xie Jin
椒宮舊事 一卷 Jiaogong jiushi (Ming) 王達 Wang Da
乾坤鑿度 二卷 Qiankun zaodu (Han) NN
元包 (元包經傳) 一卷 Yuanbao (Yuanbao jingzhuan) (Northern Zhou) 衛元嵩 Wei Yuansong
潛虛 一卷 Qianxu (Song) 司馬光 Sima Guang
四十二章經 一卷 Sishier zhang jing (Han) 迦葉摩騰 Jiayemoteng, 竺法蘭 Zhufalan (transl.)
風后握奇經 (握奇經) 一卷 Feng Hou woji jing (Wojijing) (Han) 公孫弘 Gongsun Hong
西銘 一卷 Ximing (Song) 張載 Zhang Zai
忠經 一卷 Zhongjing (Han) 馬融 Ma Rong
女孝經 一卷 Nü xiaojing (Tang) 鄭□ Zhang N
天變邸抄 一卷 Tianbian dichao (Ming) 金日升 Jin Risheng
緹騎紀略 一卷 Tiqi jilüe ()
開讀傳信 一卷 Kaidu chuanxin (Ming) 金日升 Jin Risheng
詔獄慘言 : 天啟乙丑楊左六君子事 一卷 Zhaoyu canyan: Tianqi yichou Yang Zuo liu junzi shi (Ming) 燕客 Yan Ke
東林點將錄 一卷 Donglin dianjiang lu (Ming) 王紹徽 Wang Shaohui
誅逆爰書 一卷 Zhuni yuanshu (Ming) 金日升 Jin Risheng
逆案 一卷 Ni'an ()
武宗巡幸記 一卷 Wuzong xunxing ji (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
大禮記 一卷 Daliji (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
文皇佐命三臣傳 一卷 Wenhuang zuoming sanchen zhuan (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
三功臣傳 一卷 San gongchen zhuan (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
逆藩三記 一卷 Nifan sanji (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
四朝幸閹記 一卷 Sichao xingyan ji (Ming) 何喬遠 He Qiaoyuan
星變志 一卷 Xingbianzhi (Ming) 抱甓外史 Baopi waishi
國變錄 一卷 Guobianlu (Ming) 吳邦策 Wu Bangce
大明輿地考 一卷 Da-Ming yudi kao (Ming) 馮應京 Feng Yingjing
明帝捷錄 一卷 Mingdi jielu (Ming) 鄭以偉 Zheng Yiwei
官制考 一卷 Guanzhikao (Ming) 朱健 Zhu Jian
明祖約紀 一卷 Mingzu yueji (Ming) 呂毖 Lü Bi
東朝紀 一卷 Dongchaoji (Ming) 王泌 Wang Bi
藩獻記 一卷 Fanxianji (Ming) 朱謀㙔 Zhu Mouhan
歲華紀麗 一卷 Suihua jili (Tang) 韓鄂 Han E
真靈位業圖 一卷 Zhenling weiye tu (Liang) 陶弘景 Tao Hongjing
群輔錄 一卷 Qunfulu (Jin) 陶潛 Tao Qian
譚子化書 (化書) 一卷 Tanzi huashu (Huashu) (Southern Tang) 譚峭 Tan Qiao
兩同書 一卷 Liangtongshu (Five Dynasties) 羅隱 Luo Yin
帝系 一卷 Dixi ()
北征錄 一卷 Beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征後錄 一卷 Beizheng houlu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi
北征記 一卷 Beizhengji (Ming) 楊榮 Yang Rong
北使錄 一卷 Beishilu (Ming) 李實 Li Shi
南巡日錄 一卷 Nanxun rilu (Ming) 陸深 Lu Shen
平夏錄 一卷 Pingxialu (Ming) 黃標 Huang Biao
平胡錄 一卷 Pinghulu (Ming) 陸深 Lu Shen
北平錄 一卷 Beipinglu (Ming) NN
定秦晉錄 一卷 Ding Qin Jin lu (Ming) 高岱 Gao Dai
麋黔紀事 一卷 Mi Qian jishi (Ming) 高岱 Gao Dai
平浙閩錄 一卷 Ping Zhe Min lu (Ming) 高岱 Gao Dai
平雲南錄 一卷 Ping Yunnan lu (Ming) 高岱 Gao Dai
平鄧葉二寇傳 一卷 Ping Deng Ye erkou zhuan (Ming) 高岱 Gao Dai
河北盜 一卷 Heibeidao ()
天隱子 一卷 Tianyinzi (Tang) 司馬承禎 Sima Chengzhen
塵諧 一卷 Chenxie (Ming) 徐學謨 Xu Xuemo
諸家要指 一卷 Zhujia yaozhi (Ming) 徐常吉 Xu Changji
書史紀原 一卷 Shushi jiyuan (Ming) 夏浸之 Xia Qinzhi
佩觿 一卷 Peixi (Song) 郭忠恕 Guo Zhongshu
字鵠 一卷 Zigu (Song) 顏愍楚 Yan Minchu
金壺字考 一卷 Jinhu zikao (Song) 釋適之 Monk Shizhi
白蓮教 一卷 Bailianjiao ()
國本紀 一卷 Guobenji (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
播州定亂記 一卷 Bozhou dingluan ji (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
寧夏變紀 一卷 Ningxia bianji (Qing) 谷應泰 Gu Yingtai
庚戌俺答志 一卷 Gengxu yanda zhi (Ming) 馮時可 Feng Shike
興復哈密記 一卷 Xingfu Hami ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
西征石城記 一卷 Xizheng Shicheng ji (Ming) 馬文升 Ma Wensheng
大同定亂志 一卷 Dadong dingluan zhi (Ming) 高岱 Gao Dai
備忘錄 一卷 Beiwanglu (Ming) 梅純 Mei Chun
備遺錄 一卷 beiyilu (Ming) 張芹 Zhang Qin
靖難功臣錄 一卷 Jingnan gongchen lu (Ming) 朱當{氵+眄} Zhu Dangmian
奉天刑賞錄 一卷 Fengtian xingshang lu (Ming) 袁褧 Yuan Jiong
否泰錄 一卷 Pitailu (Ming) 劉定之 Liu Dingzhi
復辟錄 一卷 Fubilu (Ming) 楊瑄 Yang Xuan
Sources:
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, ed. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 2074.
http://ndweb.iis.sinica.edu.tw/rarebook/Search/Series/Basic/View.jsp?PK_ID=2461.