ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Xiangyan congshu 香艷叢書

May 8, 2012 © Ulrich Theobald

Xiangyan congshu 香艷叢書 is a series of collectanea of novellas compiled by an unidentified master called Chongtianzi 虫天子. It consists of 20 collections (ji 集), each with a length of 4 juan.

Table 1. The series Xiangyan congshu 香艷叢書
(Qing) 虫天子 Chongtianzi
1909-1911 edition by Zhongguo Xuefulun She 中國學扶輪社
書名, length in juan Title Author(s)
香艷叢書一集
鴛鴦牒 Yuanyangdie (Qing) 新安程羽文藎臣 Chen Yuwen (Jinchen)
美人譜 Meirenpu (Qing) 秀水徐震秋濤 Xu Zhen (Qiutao)
花底拾遺 Huadi shiyi (Qing) 番禺黎遂球美周 Li Suiqiu (Meizhou)
補花底拾遺 Bu huadi shiyi (Qing) 歙縣張潮山來 Zhang Chao (Shanlai)
十眉謠 Shimeiyao (Qing) 錢塘徐士俊野君 Yu Shijun (Yejun)
閒情十二憮 Xianqing shi'er wu (Qing) 莆田蘇士琨聖孚 Su Shikun (Shengfu)
黛史 Daishi (Qing) 句曲張芳菊人 Zhang Fang (Juren)
小星志 Xiaoxingzhi (Qing) 秣陵丁雄飛菡生 Ding Xiongfei (Hansheng); 江寧胡其毅致果 Hu Qiyi (Zhiguo, rev.)
胭脂紀事 Yanzhi jishi (Qing) 香山伍端隆國開 Wu Duanlong (Guokai)
十美詞紀 Shimei ciji (Qing) 吳江鄒樞貫衡 Zou Shu (Guanheng)
悅容編 Yuerongbian (Qing) 長洲衛泳懶仙 Weiyong Lanxian (rev.)
香天談藪 Xiangtian tansou (Qing) 震澤吳雷發夜鐘 Wu Leifa (Yezhong)
婦人集 Furenji (Qing) 宜興陳維崧其年 Chen Weisong (Qinian)
婦人集補 Furenji bu (Qing) 如皋冒丹書青若 Mao Danshu (Qingruo)
豔體連珠 Yanti lianzhu (Qing) 吳江閨秀葉小鸞瓊章 Guixiu Ye Xiaoluan (Qiangzhang)
侍兒小名錄拾遺 Shi'er xiaoming lu shiyi (Qing) 晉陽張邦畿 Zhang Bangji
補侍兒小名錄 Bu shi'er xiaoming lu (Song) 汝陰王銍 Wang Zhi
續補侍兒小名錄 Xubu shi'er xiaoming lu (Song) 晉陽溫豫 Wen Yu
妒律 Dulü (Qing) 海寧陳元龍廣陵 Chen Yuanlong (Guanglong)
三婦評牡丹亭雜記 Sanfu ping Mutanting zaji (Qing) 錢塘吳人吳山 Wuren (Wushan)
龜台琬琰 Guitai wanyan (Qing) 新安張正茂松如 Zhang Zhengmao (Songru)
潮嘉風月記 Chaojia fengyue ji (Qing) 山陰俞蛟清源 Yu Jiao (Qingyuan)
香艷叢書二集
三風十愆記 Sanfeng shiqian ji (Qing) 瀛若氏 Yingruoshi
豔囮二則 Yan'e er ze (Qing) 嚴思庵先生閑筆 Yansi'an Xiansheng (Xianbi)
筆夢敘
(附)顧仲恭討錢岱檄
Bimengxu
(app.) Gu Zhonggong tao Qian daixi
(Qing) NN
絳雲樓俊遇 Jiangyunlou junyu (Qing) NN
金姬小傳 Jin Ji xiaozhuan (Ming) 楊儀 Yang Yi
金姬傳別記 Jin Ji biezhuan ji (Ming) 楊儀 Yang Yi
滇黔土司婚禮記 Dian-Qian tusi hunli ji (Qing) 江陰陳鼎定九 Chen Ding (Dingjiu)
衍琵琶行 Yan pipa xing (Qing) 新建曹秀先冰持 Cao Xiuxian (Bingchi)
西湖小史 Xihu xiaoshi (Ming) 山陰李鼎和仲 Li Ding (Hezhong)
十國宮詞 Shiguo gongci (Qing) 秀水孟彬賦魚 Meng Bin (Fuyu)
十國宮詞 Shiguo gongci (Qing) 南彙吳省蘭泉之 Wu Shenglan (Quanzhi)
啟禎宮詞 Qizhen gongci (Qing) 貴池劉城伯宗 Liu Cheng (Bozong)
海鷗小譜 Hai'ou xiaopu (Qing) 益都趙執信秋谷 Zhao Zhixin (Qiugu)
邵飛飛傳 Shao Feifei zhuan (Qing) 江陰陳鼎定九 Chen Ding (Dingjiu)
婦學 Fuxue (Qing) 會稽章學誠實齋 Zhang Xuecheng (Shizhai)
婦人鞋襪考 Furen xiewa kao (Qing) 莆田余懷澹心 Yu Huai (Danxin)
纏足談 Chanzutan (Qing) 錢塘袁枚子才 Yuan Mei (Zicai)
百花彈詞 Baihua tanci (Qing) 錢塘錢濤怒白 Qian Tao (Nubai)
今列女傳 Jin lienüzhuan (Qing) NN
李師師外傳 Li Shishi waizhuan (Qing) NN
紅樓百美詩 Honglou baimei shi () NN
百花扇序 Baihuashan xu (Qing) 趙杏樓 Zhao Xinglou
閑餘筆話 Xianyu bihua (Ming) 長洲湯傳楹卿謀 Tang CHuanqing (Qingmou)
香艷叢書三集
敝帚齋餘談(節錄) Bisaozhai yutan (Ming) 秀水沈德符景倩 Shen Defu (Jingqian)
影梅庵憶語 Yingmei'an yiyu (Qing) 如皋冒襄辟疆 Mao Xiang (Biqiang)
王氏復仇記 Wangshi fuchou ji (Qing) NN
紅樓葉戲譜 Honglou yexi pu (Qing) 德清鬘華室女史 Manhuashi Nüshi
釵小志 Chaxiaozhi (Tang) 朱揆 Zhu Kui
妝台記 Zhuangtaiji (Tang) 宇文氏 Master Yuwen
髻鬟品 Jihuanpin (Tang) 段柯古 Duan Kegu
漢雜事秘辛 Han zashi mixin (Han) NN
大業拾遺記 Daye shiyi ji (Tang) 顔師古 Yan Shifu
元氏掖庭記 Yuanshi yeting ji (Yuan) 天臺陶宗儀 Tao Zongyi
焚椒錄 Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
美人判 Meirenpan (Qing) 長洲尤侗悔庵 You Tong (Hui'an)
清閒供 Qingxiangong (Ming) 歙縣程羽文藎臣 Cheng Yuwan (Jinchen)
看花述異記 Kanhua shuyi ji (Qing) 武林王晫丹麓 Wang Zhuo (Danli)
新婦譜 Xinfupu (Qing) 湖上陸圻景宣 Lu Qi (Jingxuan)
新婦譜補 Xinfupu bu (Qing) 東海陳确乾初 Chen Que (Qianchu)
新婦譜補 Xinfupu bu (Qing) 東海查琪石丈 Cha Qi (Shizhang)
古豔樂府 Guyan yuefu (Qing) 吳江楊淮蕷蘭 Yang Huai (Yulan)
比紅兒詩注 Bihong ershi zhu (Qing) 嘉興沈可培向齋 Shen Kepei (Xiangzhai)
某中丞夫人 Mou zhongcheng furen (Qing) NN
妖婦齊王氏傳 Yaofu Qi Wangshi zhuan (Qing) 鵝湖逸士 Ehu Yishi
老狐談歷代麗人記 Laohu tan lidai liren ji (Qing) NN
宮詞 Gongci (Qing) 長州徐昂法大臨 Xu Angfa (Dalin)
天啟宮詞 Tianqi gongci (Ming) 秀水蔣之翹楚稚 Jiang Zhiqiao (Chuzhi)
啟禎宮詞 Qi-Zhen gongci (Qing) 侯官高兆固齋 Houguan Gaozhaoguzhai
香艷叢書四集
趙后遺事 Zhaohou yishi (Song) 秦醇 Qin Chun
金縷裙記 Jinlouqun ji (Tang) NN
冥音錄 Mingyinlu (Tang) 朱慶餘 Zhu Qingyu
三夢記 Sanmengji (Tang) 白行簡 Bai Xingjian
名香譜 Mingxiangpu (Song) 葉廷圭 Ye Tinggui
清尊錄 Qingzunlu (Song) 廉布 Lian Bu
蜀錦譜 Shujinpu (Yuan) 費著 Fei Zhu
春夢錄 Chunmenglu (Yuan) 鄭禧 Zhang Xi
牡丹榮辱志 Mudan rongru zhi (Song) 愚叟丘璩 Yusou Qiuju
芍藥譜 Shaoyaopu (Song) 王觀 Wang Guan
花經 Huajing (Song) 張翊 Zhang Yi
花九錫 Huajiuxi (Tang) 羅虬 Luo Qiu
瑤臺片玉甲種 Yaotai pianyu jia zhong (Ming) 施紹莘子野 Xinzi Ye ; 東海黃公 Donghai Huanggong (comp.)
閨律 Guilü 芙蓉外史 Furong Waishi
續豔體連珠 Xu yanti lianzhu (Ming) 沈宜修 Shen Yixiu
勝朝彤史拾遺記 Shengchao tongshi shiyi ji (Qing) 蕭山毛奇齡大可 Mao Qiling (Dake)
香艷叢書五集
玉臺書史 Yutai shushi (Qing) 錢塘厲鶚太鴻 Li'e Taihong (comp.)
北里志 Beilizhi (Tang) 孫棨 Sun Qi
教坊記 Jiaofangji (Tang) 崔令欽 Cui Lingqian
青樓集 Qinglouji (Yuan) 夏庭芝 Xia Tingzhi
麗情集 Liqingji (Song) 張君房 Zhang Junfang
荻樓雜抄 Dilou zachao () NN
琵琶錄 Pipalu (Tang) 段安節 Duan Anjie
魏王花木志 Weiwang huamu zhi (Northern Wei) 元欣 Yuan Xin
桂海花木志 Guihai huamu zhi (Song) 謝翱 Xie Ao
楚辭芳草譜 Chuci fangcao pu (Song) 范成大 Fan Chengda
瑤台片玉乙種 Yaotai pianyu yi zhong (Qing) 江詒秋珊 Jiangyi Qiushan; 東海黃公 Donghai Huanggong (comp.)
王翠翹傳 Wang Cuiqiao zhuan (Qing) 莆田余懷澹心 Yu Huai (Danxin)
擬合德諫飛燕書 Ni Hede lian Feiyan shu (Ming) 延陵吳從先 Wu Congxian
金小品傳 Jin Xiaopin lu (Ming) 延陵吳從先 Wu Congxian
徐郎小傳 Xu Lang xiaozhuan (Ming) 延陵吳從先 Wu Congxian
頓子真小傳 Dun Zizhen xiaozhuan (Ming) 延陵吳從先 Wu Congxian
妓虎傳 Jihuzhuan (Ming) 延陵吳從先 Wu Congxian
香本紀 Xiangbenji (Ming) 延陵吳從先 Wu Congxian (comp.)
楊娥傳 Yang E zhuan (Qing) 劉鈞 Liu Jun
黔苗竹枝詞 Qianmiao zhuzhi ci (Qing) 大興舒位立人 Shuweiliren
黑美人別傳 Mei meiren biezhuan (Qing) NN
某中丞 Mou zhongcheng () NN
女盜俠傳 Nü daoxia zhuan (Qing) 酉陽 Youyang
女俠翠雲娘傳 Nüxia Cui Yunniang zhuan (Qing) 秋星 Qiuxing
記某生為人唆訟事 Ji mousheng wei ren suosong shi () NN
記栗主殺賊事 Ji Li zhu sha zei shi (Qing) 潮聲 Chaosheng
女俠荊兒記 Nüxia Jing'er ji () NN
餘墨偶談(節錄) Yumo outan (Qing) 燕山孫樗詩樵 Sun Chu (Shiqiao)
香艷叢書六集
黑心符 Heixinfu (Tang) 于義方 Yu Yifang
漢宮春色 Hangong chunse (Jin) NN
竹夫人傳 Zhu furen zhuan (Song) 張耒文潜 Zhang Lei (Wenqian)
湯媼傳 Tang Ao zhuan (Ming) 吳寬 Wu Kuan
周櫟園奇緣記 Zhou Liyuan qiyuan ji (Qing) 徐忠以齋 Xu Zhong (Yizhai)
彩雲曲(有序) Caiyunqu (Rep) 恩施樊增祥雲門 Fan Zengxiang (Yunmen)
苗妓詩 Miaoji shi (Qing) 吳縣貝青喬子木 Bei Qingtiao (Zimu)
十國宮詞 Shiguo gongci (Qing) 長洲秦雲膚雨 Qin Yun (Fuyu)
梵門綺語錄(一) Fanmen yiyu lu (Qing) NN
琴譜序 Qinpu xu (Qing) 貴筑王錦季湘 Wang Jin (Jixiang)
代少年謝狎妓書 Dai shaonian Xie Xiaji shu (Ming) 公安袁中道小修 Yuan Zhongdao (Xiaoxiu)
小腳文 Xiaojiaowen (Qing) 曠望生 Kuangwangsheng
冷廬雜識(節錄) Lenglu zashi (Qing) 桐鄉陸以湉敬安 Lu Yitian (Jing'an)
韻蘭序(並引)(并引) Yunlanxu (Qing) 錢唐梁紹壬應來 Liang Shaoren (Yinglai)
迷樓記 Milouji (Tang) 韓偓 Han Wo
劉無雙傳 Liu Wushuang zhuan (Tang) 薛調 Xue Tiao
步非煙傳 Bu Feiyan zhuan (Tang) 皇甫枚 Huangfu Mei
譚節婦祠堂記 Tan Jiefu citang ji (Ming) 慈溪烏斯道繼善 Wu Sidao (Jishan)
月夜彈琴記
(附)譚節婦對咏三十首)
Yueye tanqin ji
(app.) Tan Jiefu duiyong sanshi shou
(Ming) NN
醋說 Cushuo (Qing) 了緣子 Liaoyuanzi
戲擬青年上政府請馳禁早(婚書) Xini qingnian shang zhengfu qing chi jin zao hun shu (Qing) NN
自由女請禁婚嫁陋俗稟稿 Ziyou nü qing jin hunjia lousu binggao (Qing) NN
婦女贊成禁止娶妾律之大(會議) Funü zanchegn jinzhi quqie lü zhi da huiyi (Qing) NN
擬王之臣與其友絕交書(集經詩) Ni Wang Zhichen yu qi you juejiao shu ji jing shi (Qing) 吳山秀 Wu Xiushan
代某校書謝某狎客饋送局[帳啓] Dai mou xiao shu Xie mou xiake kuisong ju zhangqi (Qing) NN
懺船娘張潤金疏 Chanchuan niang Zhang Runjin shu (Qing) NN
冶遊自懺文 Yeyou zichan wen (Qing) NN
遊戲策問一則 Youxi cewen yi ze (Qing) 招招舟子 Zhaozhaozhouzi
冶遊賦(以“傷心三字點燈籠”為韻) Yeyou fu (Qing) 陳寅生 Chen Yinsheng
閨中十二曲 Guizhong shi'er qu (Qing) 繆蓮仙 Miao Lianxian
盤珠詞 Panzhu ci (Qing) 莊蓮佩 Zhuang Lianpei
鬘華室詩選 Manhuashi shi xuan (Qing) 清溪徐曼仙畹蘭 Xu Manxian (Yuanlan)
香艷叢書七集
梵門綺語錄(二) Fanmen yiyu lu (Qing) NN
恨塚銘 Henzhongming (Qing) 文冲舊侶陸伯周 Wenchong Jiulü (Lu Bozhou)
七夕夜遊記 Qiqi yeyou ji (Qing) 沈逢吉 Shen Fengji
俞三姑傳 Yu Sanniang zhuan (Qing) NN
過墟志感 Guoxu zhigan (Qing) 墅西逸叟 Shuxi Yisou
文海披沙摘錄 Wenhai pisha zhailu (Ming) 晉安謝肇淛在杭 Xie Zhaozhe (Zaihang)
述懷小序 Shuhuai xiaoxu (Qing) 閨秀朱文娟吟梅 Zhu Wenjuan (Yinmei)
河東君傳 Hedong jun zhuan (Qing) 武進陳玉璂賡明 Chen Yuji (Gengming)
懼內供狀 Junei gongzhuang (Qing) NN
靈應傳 Lingyingzhuan (Tang) NN
神山引曲 Chenshan qinqu (Qing) 玉泉樵子 Yuquan Qiaozi
宋詞媛朱淑真事略 Songci yuan Zhu Shu zhenshi lüe (Qing) NN
張靈崔瑩合傳 Zhang Ling Cui Ying hezhuan (Qing) 湘潭黃周星九煙 Huang Zhouxing (Jiuyan)
(劉氏)菊譜一 (Liushi) Jupu (Song) 劉蒙 Liu Meng
(史氏)菊譜二 (Shishi) Jupu (Song) 吳門史正志 Shi Zhengzhi
小螺庵病榻憶語
(附)越畹女史小傳
Xiaoluo'an bingta yiyu
(app.) Yuewan nü xiaoshi zhuan
(Qing) 孫道乾 Sun Daoqian
夢遊錄 Mengyoulu (Tang) 任蕃 Ren Fan
歌者葉記 Gezhe yeji (Tang) 沈亞之 Sheng Yazhi
香艷叢書八集
香蓮品藻 Xianglian pinzao (Qing) 評花御史方絢陶采(又号荔裳) Fang Xun (Taocai, Lichang)
金園雜纂 Jinyuan zazuan (Qing) 評花御史方絢荔裳(别号丹谷) Fang Xun (Taocai, Dangu)
貫月查 Guanyuecha (Qing) 評花御史方絢荔裳(又号金园) Fang Xun (Lichang, Jinyuan)
採蓮船 Cailianchuan (Qing) 香蓮博士方絢陶采(一字荔裳) Fang Xun (Taocai, Lichang)
響屟譜 Xiangxiepu (Song) 楊無咎 Yang Wujiu
馮燕傳 Feng Yan zhuan (Tang) 沈亞之 Shen Yazhi
女官傳 Nüguanzhuan (Qing) 番禺屈翁山大均 Qu Wengshan (Dajun)
書葉氏女事 Shu Ye shi nü zhuan (Qing) 番禺屈翁山大均 Qu Wengshan (Dajun)
貞婦屠印姑傳 Zhenfu Tu Yingu zhuan (Qing) 瑞金羅臺山有高 Luo Taishan (Yougao)
虎丘吊真娘墓文 Huqiu Diao Zhennian muwen (Qing) 鎮海姚燮梅伯 Yao Xie (Meibo)
玉鉤斜哀隋宮人文 Yugou xie'ai Sui gongren wen (Qing) 鎮海姚燮梅伯 Yao Xie (Meibo)
玉梅後詞 Yumei houci (Qing) 况周頤夔笙 Kuang Zhouyi (Kuisheng)
雙頭牡丹燈記 Shuangtou mudan deng ji (Ming) 瞿佑 Qu You
玫瑰花女魅 Meiguihua nümei (Qing) NN
織女 Zhinü (Wudai) 牛嶠 Niu Jiao
蘇四郎傳 Su Silang zhuan (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
廬山二女 Lushan ernü (Liu-Song) NN
洞簫記 Dongxiaoji (Ming) 陸粲 Lu Can
五石瓠(節錄) Wu shihu (Qing) 貴池劉鑾輿父 Liu Luan (Yufu)
洛陽牡丹記 Luoyang mudan ji (Song) 歐陽修 Ouyang Xiu
王嬌傳 Wang Jiao zhuan (Qing) NN
記某生為人雪冤事 Ji mousheng wei ren xue yuan shi (Qing) NN
菽園贅談(節錄) Shuyuan zhuitan (Qing) 海澄邱煒萲蔽園 Qiu Weiyuan (Biyuan)
香咳集選存(一) Xiangheji xuancun (Qing) 任城許夔臣山服 Xu Kuichen (Shanfu, comp.)
香艷叢書九集
五代花月 Wudai huayue (Qing) 李調元雨村 Li Diaoyun (Yucun)
喬複生王再來二姬合傳 Qiao Fusheng Wang Zailai er ji hezhuan (Qing) 李渔笠翁 Li Yu (Liweng)
{忄蠡}母傳 Limu zhuan (Ming) 吳綫王鏊濟之 Wang Ao (Jizhi)
十八娘傳 Shiba niang zhuan (Qing) 趙古農 Zhao Gunong
真真曲 Zhenzhen qu (Ming) 崇德貝瓊廷琚 Bei Qiong (Tingju)
至正妓人行 Zhizheng jiren xing (Ming) 廬陵李禎昌棋 Li Zhen (Changqi)
圓圓傳 Yuanyuan zhuan (Qing) 陸次雲雲士 Luci Yunyun Shi
溫柔鄉記 Wen Rouxiang ji (Qing) 梁國正 Liang Guozheng
金漳蘭譜 Jinzhang lanpu (Song) 趙時庚 Zhao Shigeng
王氏蘭譜 Wangshi lanpu (Song) 王貴學 Wang Guixue
斷袖篇 Duanxiupian (Qing) 吳下阿蒙 Ameng (comp.)
鬱輪袍傳 Yu Lunpao zhuan (Tang) 鄭還古 Zheng Huangu
杜秋傳 Du Qiu zhuan (Tang) 杜牧 Du Mu
妙女傳 Miaonü zhuan (Tang) 顧非熊 Gu Feixiong
烈女李三行 Lienü Li san xing (Qing) 山陰胡天游稚威 Hu Tianyou (Zhiwei)
蘇小小考 Su Xiaoxiao kao (Qing) 錢塘梁紹壬應來 Liang Shaoren (Yinglai)
甲癸議 Jiakuiyi (Qing) 烏程嚴可均鐵橋 Yan Kejun (Tieqiao)
悼亡詞 Daowangci (Qing) 湯春生 Tang Chunsheng
夏閨晚景瑣說 Xiagui wanjing suoshuo (Qing) 湯春生 Tang Chunsheng
茯苓仙傳奇 Fuling xian chuanqi (Qing) 玉泉樵子 Yuquan Qiaozi (comp.)
香咳集選存(二) Xiangheji xuancun (Qing) 任城許夔臣山服 Xu Kuichen (Shanfu, comp.)
香艷叢書十集
玉臺畫史 Yutai huashi (Qing) 錢塘湯漱玉德媛 Tang Shuyu (Deyuan, comp.)
古鏡記 Gujingji (Sui) 王度 Wang Du
太恨生傳 Taihensheng zhuan (Qing) 徐瑶大壁 Xuyao Dabi
春人賦 Chunren fu (Qing) 古漢壽易順鼎實甫 Ding Shifu
廣東火劫記 Guangdong huoque ji (Qing) 閩中梁恭辰敬叔 Liang GOngchen (Jingshu)
姍姍傳 Shanshan zhuan (Qing) 武进黃永雲孫 Hoang Yong (Yunsun)
虞美人傳 Yu meiren zhuan (Qing) 沈廷桂 Shen Tinggui
黃竹子傳 Huang Zhuzi zhuan (Qing) 吳蘭修 Wu Lanxiu
春娘傳 Chunniang zhuan (Song) 汝陰王明清 Wang Mingqing
金華神記 Jinhua shenji (Song) 高郵崔公度伯易 Cui Gongdu (Boyi)
貞烈婢黃翠花傳 Zhenlie bi Huang Cuihua zhuan (Qing) NN
花仙傳 Huaxianzhuan (Qing) NN
薄命曲 Baomingqu (Qing) 孫學勤 Sun Xueqin
猗覺寮雜記 Yi jueliao zaji (Song) 桐鄉朱翌新仲 Zhu Yi (Xinzhong)
徐娘自述詩記 Xu niang zishu shiji (Qing) 繆艮 Miao Gen
物妖志 Wuyaozhi (Qing) 葆光子 Baoguangzi
(范村)梅譜 (Fancun) Meipu (Song) 范成大 Fan Chengda
梅品 Meipin (Song) 張功甫 Zhang Gongfu
洛陽牡丹記 Luoyang mudan ji (Song) 鄞江周氏周師厚 Zhou Shihou
陳州牡丹記 Chenzhou mudan ji (Song) 張邦基 Zhang Bangji
天彭牡丹譜 Tianpeng mudan pu (Song) 陸游 Lu You
海棠譜 Haitangpu (Song) 錢塘陳思 Chen Si
香艷叢書十一集
梵門綺語錄(三) Fanmen qiyu lu (Qing) NN
靈物志 Lingwuzhi (Tang) NN
花鳥春秋 Huaniao chunqiu (Qing) 天都張潮山來 Zhang Chao (Shanlai)
一歲芳華 Yisui fanghua (Ming) 程羽文葵園 Cheng Yuwen (Kuiyuan)
太曼生傳 Taimansheng zhuan (Qing) NN
黃九煙和楚女詩 Huang Jiuyan he chunü shi (Qing) 黃周星 Huang Zhouxing
千春一恨集唐詩六十首 Qianchun yihen ji Tangshi liulshi shou (Qing) 湘潭黃九煙 Huang Jiuyan
武宗外記 Wuzong waiji (Qing) 蕭山毛奇齡大可 Mao Qiling (Dake)
明制女官考 Mingzhi nüguan kao (Qing) 黃百家 Huang Baijia
閨墨萃珍 Guimo cuizhen (Qing) NN
婚啟 Hunqi (Qing) 剡源陳著子微 Chen Zhu (Ziwei)
遼陽海神傳 Liaoyang haishen zhuan (Ming) 蔡羽 Cai Yu
巫娥志 Wu'ezhi (Ming) NN
志許生奇遇 Zhi Xu Sheng qiyu (Tang) NN
志舒生遇異 Zhi Shu Sheng yuji (Tang) NN
集美人名詩 Ji meiren mingshi (Qing) 如皋冒襄辟疆 Mao Xiang (Biqiang)
姽嫿封(傳奇) Guihuafeng chuanqi (Qing) 楊恩壽 Yang Enshou
玄妙洞天記 Xuanmiao dongtian ji (Ming) NN
西湖遊幸記 Xihu youxing ji (Song) 周密 Zhou Mi
西湖六橋桃評 Xihu liuqiaotao ping (Qing) 曹之璜中玉 Cao Zhihuang (Zhongyu)
續髻鬟品 Xu Jihuanpin (Qing) 梁安鮑協中義孚 Bao Xiezhong (Yifu)
瓊花集 Qionghuaji (Ming) 郡人曹璿玉齋 Cao Xuan (Yuzhai, comp.)
香艷叢書十二集
淞濱瑣話(卷一、二) Songbin suohua (Qing) 長洲王韜仲弢甫 Wang Taozhong (Taofu)
湘煙小錄 Xiangyan xiaolu (Qing) 陳裴之 Chen Peizhi (comp.)
竹西花事小錄 Zhuxi huashi xiaolu (Qing) 芬利它行者 Fenli Taxingzhe (comp.)
燕台花事錄 Yantai huashi lu (Qing) 蜀西樵也 Shuxi Qiaoye (王增祺 Wang Zengqi)
喟庵叢錄(三則) Kui'an conglu (Qing) 休寧戴坤太素 Dai Kun (Taisu)
課婢約 Kebiyue (Qing) 王晫木庵 Wang Zhuo (Mu'an)
婦德四箴 Fude sizhen (Qing) 徐士俊野君 Xushi Junye Jun
桂枝香 Guizhixiang (Qing) 楊恩壽 Yang Enshou
夢粱香[=錄] Menglianglu (Song) 錢塘吳自牧 Chen Zimu
金釧記 Jinchuanji (Ming) NN
俠女希光傳 Xianü Xiguang zhuan () NN
百花園夢記 Baihua yuanmeng ji () NN
香艷叢書十三集
淞濱瑣話(卷三、四) Songbin suohua (Qing) 長洲王韜仲弢甫 Wang Taozhong (Taofu)
冬青館古宮詞 Dongqingguan gugong ci (Qing) 烏程張鑒秋水 Cheng Jian (Qiushui)
板橋雜記 Banqiao zaji (Qing) 三山余懷澹心 Yu Huai (Danxin)
珠江名花小傳 Zhujiang minghua xiaozhua (Qing) 支機生 Zhijisheng
金粟閨詞 百首 Jinli guici bai shou (Qing) 武原彭孫遹羡門 Peng Sunyu (Xianmen)
梅喜緣 Meixiyuan (Qing) 陽湖陳烺潜翁 Chen Lang (Qianweng, comp.); 鐵岭宗山嘯吾 Zong Shan (Xiaowu, rev.)
沈警遇神女記 Shen Jing yu shennü ji (Tang) 孫頠 Yu Wei
娟娟傳 Juanjuan zhuan () NN
香艷叢書十四集
淞濱瑣話(卷五、六) Songbin suohua (Qing) 長洲王韜仲弢甫 Wang Taozhong (Taofu)
石頭記評贊(原書此處只錄序、題詞,總評、分評在十九集卷三) Shitouji pingzan (Qing) 昊縣王希廉雪薌(香)Wang Xilian (Xuexiang)
石頭記評花(原書十九集卷四重複) Shitouji pinghua (Qing) NN
讀紅樓夢雜記 Du Hongoumeng zaji (Qing) 願為明鏡室主人 Mingjingshi Zhuren
紅樓夢竹枝詞 Hongloumeng zhuzhi ci (Qing) 合肥盧先駱半溪 Lu Xuanluo (Banxi)
紅樓夢題詞 Hongloumeng tici (Qing) 女史周綺 Nüshi Zhou Qi
紅樓夢賦 Hongloumeng fu (Qing) 蕭山青士沈謙 Shen Qian
紅樓夢問答 Hongloumeng wenda (Qing) 涂贏 Tu Ying
紅樓夢存疑 Hongloumeng cunyi (Qing) 涂贏 Tu Ying
大觀園圖説 Daguanyuan tushuo (Qing) NN
石頭記論贊 Shitouji lunzan (Qing) 涂贏 Tu Ying
紅樓百美詩 Honglou baimei shi (Qing) 潘容卿孚銘 Pan Rongqing (Fuming)
秦淮畫舫錄 Qinhuai huafang lu (Qing) 捧花生 Penghuasheng
香艷叢書十五集
淞濱瑣話(卷七、八) Songbin suohua (Qing) 長洲王韜仲弢甫 Wang Taozhong (Taofu)
帝城花樣 Dicheng huayang (Qing) 蕊珠舊史 Ruizhu Jiushi
花燭閒談 Huazhu xiantan (Qing) 于鬯 Yu Chang
南澗行 Nanjianxing (Qing) 歸安李煊西岑 Li Xuan (Xicen)
十洲春語 Shizhou chunyu (Qing) 二石生 Ershisheng
十二月花神議 Shi'eryue huashen yi (Qing) 德清俞樾曲園 Yu Yue (Quyuan)
林下詩談 Xinlia shitan (Song) NN
清溪惆悵集 Qingxi chouchang ji (Qing) 悔盦居士 Hui'an Jushi (comp.)
香艷叢書十六集
淞濱瑣話(卷九、一○) Songbin suohua (Qing) 長洲王韜仲弢甫 Wang Taozhong (Taofu)
閩川閨秀詩話 Minchuan guixiu shihua (Qing) 福州梁章鉅 Liang Zhangju
對山餘墨 Duishan yumo (Qing) 上海毛祥麟對山 Mao Xianglin (Duishan)
銀瓶征 Yinpingzheng (Qing) 德清俞樾曲園 Yu Yue (Quyuan)
吳絳雪年譜 Wu Jiangxue nianpu (Qing) 德清俞樾曲園 Yu Yue (Quyuan, comp.)
明宮詞 Minggongci (Qing) 南耕程嗣章 Cheng Sizhang; 石棣徐士愷 Xu Shikai (rev.)
十美詩 Shimeishi (Qing) 鮑皋 Bao Hao
(節錄)元周達觀真臘風土記 Yuan Zhou Daguan Zhenla fengtu ji (Yuan) 周達觀 Zhou Daguan
菊譜 Jupu (Song) 范成大 Fan Chengda
香艷叢書十七集
淞濱瑣話(卷十一、十二) Songbin suohua (Qing) 长洲王韜仲弢甫 Wang Taozhong (Taofu)
綠珠傳
(附)翾風傳
Lüzhuzhuan
(app.) Xuanfengzhuan
(Song) 樂史 Le Shi
陳張貴妃傳 Chen Zhang Guifei zhuan () NN
碧線傳 Bixianzhuan () NN
鞦韆會記 Qiuqian huiji (Ming) 李禎 Li Zhen
張老傳 Zhang Lao zhuan (Tang) 李復言 Li Fuyan
瑤台片玉甲種補錄 Yaotai pianyu jiazhong bulu (Ming) 施紹莘子野父 Xinzi Yefu
吳門畫舫錄 Wumen huafang lu (Qing) 西溪山人 Xixi Shanren (comp.)
吳門畫舫續錄 (Qing) 個中生 Gezhongsheng
粉墨叢談 Fenmo congtan (Qing) 甲左夢畹生 Mengyuansheng (comp.); 小藍田侍者 Tian Shizhe (rev.)
香艷叢書十八集
續板橋雜記 Xu banqiao zaji (Qing) 珠泉居士 Zhuquan Jushi
畫舫餘談 Huafang yutan (Qing) 捧花生 Penghuasheng
白門新柳記
白門新柳補記
白門衰柳附記
Baimen xinliu ji
Baimen xinliu buji
Baimen shuailiu fuji
(Qing) 海陽許豫養和 Xu Yu (Yanghe); 同里楊亨曉嵐 Yang Heng (Xiaolan, rev.); 尹氏松竹草堂 Songzhucaotang (ed.)
懷芳記 Huaifangji (Qing) 萝摩庵老人 Mengmo'an Laoren; 麝月樓主人 Sheyuelou Zhuren (comm.)
青塚志 Qingzhongzhi (Qing) 永康胡鳳丹月樵 Hu Fengdan (Yueqiao, comp.)
香艷叢書十九集
花國劇談 Huaguo jutan (Qing) 淞北玉魫生 Yushensheng
雪鴻小記 Xuehong xiaoji (Qing) 珠泉居士 Zhuquan Jushi
珠江梅柳記 Zhujiang meiliu ji (Qing) 周友良 Zhou Youlang
泛湖偶記 Fahu ouji (Qing) 武林繆艮蓮仙 Miao Gen (Lianxian)
珠江奇遇記 Zhujing qiyu ji (Qing) 劉瀛 Liu Ying
沈秀英傳 Shen Xiuying zhuan (Qing) 武林繆艮蓮仙 Miao Gen (Lianxian)
南宋宮閨雜詠一百首 Nansong gonggui zayong (Qing) 上海趙棻儀姑 Zhao Fen (Yigu)
石頭記評贊 Shitouji pingzan
石頭記評花 Shitouji pinghua
香艷叢書二十集
笠翁偶集(摘錄) Liweng ouji (Qing) 湖上李漁 Li Yu
寄園寄所寄(摘錄) Jiyuan jisuo ji (Qing) 浙岸趙吉士恒夫 Zhao Jishi (Hengfu, comp.)
海陬冶遊錄 Haizou yeyou lu (Qing) 淞北玉魫生 Yushensheng
海陬冶遊附錄 Haizou yeyou fulu (Qing) 淞北玉魫生 Yushensheng
海陬冶遊餘錄 Haizou yeyou yulu (Qing) 淞北玉魫生 Yushensheng
紀唐六如軼事 Jitang liufu yishi (Qing) NN
西泠閨詠後序 Xiling guiyong houxu (Qing) 董壽慈東蘇 Dong Shouci (Dongsu)
六憶詞 Liuyici (Qing) 徐珂 Xu Ke (comp.)
春閨雜詠 Chungui zayong (Qing) 閩金門許雷地豫庭 Xu Leidi (Yuting)
秀華續詠 Xiuhua xuyong (Qing) 夾江雲生黃金石 Huang Jinshi
Sources:
Chen Wenxin 陈文新, Chen Jinlian 陈金莲 (2004). "Xiangyan congshu suo shou Qingdai chuanqi xiaoshuo tiyao 香艳丛书所收清代传奇小说提要", Pu Songling yanjiu 蒲松龄研究, 2004 (2) : 111-125.
Chen Wenxin 陈文新,Chen Jinlian 陈金莲 (2004). "Xiangyan congshu suo shou Qingdai chuanqi xiaoshuo tiyao (xu) 香艳丛书所收清代传奇小说提要(续)", Pu Songling yanjiu 蒲松龄研究 , 2004 (3): 127-132.
Duan Huaiqing 段怀清 (2019). "Wang Tao yu Yanshi congchao, Xiangyan congshu ji Yanshi shi’er zhong 王韬与艳史丛钞香艳丛书及艳史十二种", Fujian Shifan Daxue xuebao (Zhexue shehui kexue ban 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2019 (2): 64-70+169-170.
Wu Di 武迪, Wu Jiaru 吴佳儒 (2017). "Xiangyan congshu suo shou Hongloumeng ziliao kaoshu 香艳丛书所收红楼梦资料考述", Hongloumeng xuekan 红楼梦学刊, 2017 (6): 175-189.
Zheng Yunbo 鄭雲波, ed. (1992). Zhongguo gudai xiaoshuo cidian 中國古代小說辭典 (Nanjing: Nanjing daxue chubanshe), 350.