ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成

Mar 23, 2013 © Ulrich Theobald

Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成 "Collection of Chinese military writings", also called Zhongguo lidai bingshu jicheng 中國歷代兵書集成 "Collection of Chinese military writings through history, is a series of collectanea specialized on traditional military writings. It includes texts from the old corpus of the Seven Military Classics (Wujing qishu 武經七書) with the Sunzi bingfa 孫子兵法 or the Liutao 六韜 to the large group of Ming-period 明 (1368-1644) military books with writings like the Chouhai tubian 籌海圖編, Qi Jiguang's 戚繼光 (1528-1588) Jixiao xinshu 紀效新書 or Mao Yuanyi's 茅元儀 (1594-1640) encyclopaedia Wubeizhi 武備志, and such from the early Republican period (1911-1949).

The series includes 123 books in 50 volumes. A 51st volume includes a postface (Houji 後記) and an index (Mulu 目錄). It was published between 1987 and 1998 in a joint publication of the People's Liberation Army Press 解放軍出版社 in Beijing and the Liao-Shen Press 遼沈書社 in Shenyang 瀋陽, Liaoning.

Table 1. The series Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成
1987 and 1998 edition of the Jiefangjun Chubanshe 解放軍出版社 and Liao-Shen Shushe 遼沈書社
Vol. 書名, length in juan Title Author(s)
1 孫子 (孫子兵法) 三卷 Sunzi (Sunzi bingfa) (Zhou) 孫武 Sun Wu
吳子 二卷 Wuzi (Zhou) 吳起 Wu Qi
司馬法 三卷 Simafa (Zhou) 司馬穰苴 Sima Rangju
孫臏兵法 Sun Bin bingfa (Zhou) 孫臏 Sun Bin
尉繚子 五卷 Weiliaozi (Zhou) 尉繚 Wei Liao
六韜 六卷 Liutao (Zhou) 呂望 Lü Wang
風后握奇經 (握奇經) 一卷 Feng Hou Wojijing (Wojijing) (Han) 公孫弘 Hongsun Hong (comm.)
管子 卷一至卷三、卷六、卷十、卷十五 Guanzi 1-3, 6, 10, 15 (Zhou) 管仲 Guan Zhong; (Tang) 房玄齡 Fang Xuanling (comm.)
老子道經 (道德經) 一卷
老子德經 一卷
Laozi daojing (Daodejing)
Laozi dejing
(Zhou) 李耳 Li Er
墨子 卷五、卷十四至卷十五 Mozi 5, 14-15 (Zhou) 墨翟 Mo Di
商君書 卷一、卷三、卷五 Shangjunshu 1, 3, 5 (Zhou) 商鞅 Shang Yang
孟子 卷四 Mengzi 4 (Han) 趙岐 Zhao Qi (comm.)
荀子 卷十 Xunzi 10 (Zhou) 荀況 Xun Kuang; (Tang) 楊倞 Yang Jing (comm.)
韓非子 卷一、卷五 Hanfeizi 1, 5 (Zhou) 韓非 Han Fei
經法節選 (黃帝四經) Jingfa jiexuan (Huangdi sijing)
十大經節選 (黃帝四經) Shidajing jiexuan (Huangdi sijing)
稱 (黃帝四經) Cheng (Huangdi sijing)
鶡冠子 卷下 Heguanzi (part) (Song) 陸佃 Lu Dian (comm.)
呂氏春秋集釋 卷七至卷八 Lüshi qunqiu jishi 7-8 () 許維遹 Xu Weiyu
2 黃石公三略 三卷 Huangshi Gong sanlüe (Han) 黃石公 Huangshi Gong
言兵事書 一卷 Yan bingshi shu (Han) 晁錯 Chao Cuo
淮南鴻烈解 (淮南子) 卷十五 Huainan honglie jie (Huainanzi) 15 (Han) 劉安 Liu An; 許慎 Xu Shen (comm.)
潛夫論 卷五 Qianfulun 5 (Han) 王符 Wang Fu
魏武帝集 卷二至卷三 Wei Wudi ji 2-3 (Wei) 曹操 Cao Cao
諸葛忠武侯文集 卷二至卷四 Zhuge Zhongwuhou wenji 2-4 (Shu) 諸葛亮 Zhuge Liang
武侯八陳兵法輯略 一卷 Wuhou bazhen bingfa jilüe (Qing) 汪宗沂 Wang Zongyi (transm.)
王氏新書 一卷 Wangshi xinshu (Wei) 王基 Wang Ji
司馬彪戰略 一卷 Sima Biao Zhanlüe (Jin) 司馬彪 Sima Biao; (Qing) 黃奭 Huang Shi (transm.)
唐太宗李衛公問對 三卷 Li Taizong Li Weigong wendui (Tang) 李靖 Li Jing
衛公兵法輯本 三卷 Weigong bingfa jiben (Tang) 李靖 Li Jing; (Qing) 汪宗沂 Wang Zongyi (comp.)
太白陰經 十卷 Taibaiyin jing (Tang) 李筌 Li Quan
閫外春秋 卷四至卷五 Kunwai chunqiu (Tang) 李筌 Li Quan
道德經論兵要義述 四卷 Daodejing lunbing yaoyi shu (Tang) 王真 Wang Zhen
長短經 (兵權) 卷九 Changduanjing (Bingquan) (Tang) 趙蕤 Zhao Rui
射經 一卷 Shejing (Song) 王琚 Wang Ju
3-5 武經總要 前集 二十二卷
後集 二十一卷
Wujing zongyao Qianji
Houji
(Song) 曾公亮 Zeng Gongliang, 丁度 Ding Du et al.
5 武經總要 行軍須知 二卷 Wujing zongyao: Xingjun xuzhi (Song) NN
武經總要 百戰奇法 二卷 Wujing zongyao: Baizhan qifa (Song) NN
6 虎鈐經 二十卷 Huqianjing (Song) 許洞 Xu Dong
何博士備論 二卷 He boshi beilun (Song) 何去非 He Qufei
翠微先生北征錄 十二卷 Cuiwei xiansheng Beizhenglu (Song) 華岳 Hua Yue
兵籌類要 十卷 Bingchou leiyao (Song) 綦崇禮 Qi Congli
7 素書 一卷 Sushu (Huangshi Gong Sushu) (Han) 黃石公 Huangshi Gong; 張子房 Zhang Zifang; (Song) 張商英 Zhang Shangying (rec.)
嘉祐集 (權書) 卷二至卷三 Jiayouji (Quanshu) 2-3 (Song) 蘇洵 Su Xun
美芹十論 一卷
附錄一卷
Meiqin shilun
Fulu
(Song) 辛棄疾 Xin Qiji
守城錄 四卷 Shouchenglu (Song) 陳規 Chen Gui, 湯璹 Tang Shou
歷代兵制 八卷 Lidai bingzhi (Song) 陳傅良 Chen Fuliang
十一家注孫子 (宋本十一家注孫子) 三卷 Shiyijia zhu Sunzi (Songben Shiyijia zhu Sunzi) (Wei) 曹操 Cao Cao et al. (comm.)
8 施氏七書講義 四十二卷 Shishi qishu jiangyi (Song) 施子美 Shi Zimei (comm.)
9 十七史百將傳 (百將傳) 十卷 Shiqishi baijiang zhuan (Baijiangzhuan) (Song) 張預 Zhang Yu
百將傳續編 四卷 Baijiangzhuan xubian (Ming) 何喬新 He Qiaoxin
10 武經七書直解 (景印明本武經七書直解) 二十五卷 Wujing qishu zhijie (Yingyin Mingben Wujing qishu zhijie)
孫武子直解 三卷 Sunwuzi zhijie
吳子直解 二卷 Wuzi zhijie
司馬法直解 三卷 Simafa zhijie
11 唐太宗李衛公問對直解 三卷 Tang Zaizong Li Weigong wendui zhijie
尉繚子直解 五卷 Weiliaozi zhijie
三略直解 三卷 Sanlüe zhijie
六韜直解 六卷 Liutao zhijie
12 重刊孫子書校解引類 (孫子書) 三卷 Chongkan Sunzi shu jiao jie yin lei (Sunzi shu) (Ming) 趙本學 Zhao Benxue (comp.)
孫子參同 五卷 Sunzi cantong (Ming) 李贄 Li Zhi
13-14 唐荊川先生纂輯武編 前集 六卷
後集 六卷
Tang Jingchuan xiansheng zuanji wubian Qianji
Houji
(Ming) 唐順之 Tang Shunzhi; 焦竑 Jiao Hong (comm.)
15-16 籌海圖編 十三卷 Chouhai tubian (Ming) 鄭若曾 Zheng Ruoceng (or 胡宗憲 Hu Zongxian)
16 海防圖論 一卷 Haifang tulun (Ming) 胡宗憲 Hu Zongxian
遼東軍餉論 一卷 Liaodong junxiang lun (Ming) 萬世德 Wan Shide
日本考略 一卷 Riben kaolüe (Ming) 殷都 Yin Du
17 火龍神器陣法 不分卷 Huolong shenqi zhenfa (Ming) NN
重刊續武經總要 八卷 Chongke Xu wujing zongyao (Ming) 趙本學 Zhao Benxue (comp.); 俞大猷 Yu Dayou (comm.)
18 紀效新書 十八卷
首一卷
Jixiao xinshu
Shou
(Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
紀效新書 十四卷 Jixiao xinshu (Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
19 練兵實紀 九卷
雜集 六卷
Liangbing shiji
Zaji
(Ming) 戚繼光 Qi Jiguang
20-24 登壇必究 四十卷 Dengtan bijiu (Ming) 王鳴鶴 Wang Minghe (comp.); 袁世忠 Yuan Shizhong (comm.)
25 運籌綱目 十卷 Yunchou gangmu (Ming) 葉夢熊 Ye Mengxiong
決勝綱目 十卷 Juesheng gangmu
陣紀 四卷 Zhenji (Ming) 何良臣 He Liangchen; 徐元 Xu Yuan (comm.)
26 草廬經略 十二卷 Caolu jinglüe (Ming) NN
投筆膚談 二卷 Toubi futan (Ming) 何守法 He Shoufa; 何守禮 He Shouli (comm.)
救命書 不分卷 Jiumingshu (Ming) 呂坤 Lü Kun; 喬允 Qiao Xun (rev.); (Qing) 張鵬翂 Zheng Pengfen (comm.)
27-36 武備志 二百四十卷 Wubeizhi (Ming) 茅元儀 Mao Yuanyi
37 車營扣答合編 (車營百八扣答說合編) 四卷 Cheying kouda hebian (Cheying baiba kou dashuo hebian) (Ming) 孫承宗 Sun Chengzong et al.
城守籌略 五卷 Chengshou choulüe (Ming) 錢栴 Qian Zhan (comp.)
兵壘 (白毫子兵壘) 七卷 Binglei (Baihaozi binglei) (Ming) 尹賓商 Yin Binshang; (Qing) 黃安 Huang An (comm.)
38-39 兵鏡 二十卷
綱目一卷
Bingjing
Gangmu
(Ming) 吳惟順 Wu Weishun, 吳鳴球 Wu Mingqiu (comp.)
40 八陣合變圖說 一卷 Bazhen hebian tushuo (Ming) 龍正 Long Zheng
鄉約 一卷;
塞語 一卷
Xiangyue
Saiyu
(Ming) 尹畊 Yin Geng
兵略對
大同鎮兵車操法
廣西選鋒兵操法 (正氣堂集)
Binglüedui
Datong zhen bing che zao fa
Guangxi xuan duo bing zao fa (Zhengqitang ji)
(Ming) 俞大猷 Yu Dayou
兵機要訣 不分卷 Bingji yaojue (Ming) 徐光啟 Xu Guangqi; 單侃 Shan Kan (comm.)
選練條格 不分卷 Xuanlian tiaoge (Ming) 徐光啟 Xu Guangqi; 韓霖 Han Lin (comp.)
火功挈要 三卷
諸器圖 (則克錄) 一卷
Huogong qieyao
Zhuqitu (Zekelu)
(Qing) 焦勖 Jiao Xun
三十六計 不分卷 Sanshiliu ji () NN
41 揭子宣先生兵法百言 三卷 Jie Zixuan xiansheng bingfa baiyan (Qing) 揭暄 Jie Xuan; 侯榮 Hou Rong (comm.)
乾坤大略 十卷
補遺一卷
Qiankun dalüe
Buyi
(Qing) 王余佑 Wang Yuyou
兵跡 十二卷 Bingji (Qing) 魏禧 Wei Xi (comp.); (Rep) 劉家立 Liu Jiawei
兵跡校勘記 一卷 Bingji jiaokanji (Rep) 劉家立 Liu Jiawei
兵謀 一卷 Bingmou (Qing) 魏禧 Wei Xi
42-43 重刊武經七書匯解 七卷
首 一卷
末 一卷
Chongkan Wujing qishu huijie
Shou
Mo
(Qing) 朱墉 Zhu Yong (comp.)
44-45 戊笈談兵 十卷 (原缺卷六上、卷十) Wuji tanbing (part) (Qing) 汪紱 Wang Fu
45 戊笈談兵補校錄 Xuji tanbing bujiao lu (Qing) 戴彭 Dai Peng (rec.)
四翼附編 四卷 (Qing) 戴彭 Dai Pengshu (comp.)
奇門遁甲啟悟 一卷 Qimen dunjia qiwu (Qing) 朱榮懆 Zhu Rongzao (comp.)
防守集成 十六卷 Fangshou jicheng (Qing) 朱璐 Zhu Lu (comp.)
47 海國圖志 卷一至卷二、卷八十、卷八十四至卷九十三 Haiguo tuzhi 1-2, 18, 84-93 (Qing) 魏源 Wei Yuan
太平條規 一卷 Taiping tiaogui
太平軍目 一卷 Taiping junmu
行軍總要 一卷 Xingjun zongyao
兵要四則 一卷 Bingyao si ze
練勇芻言 五卷 Lianyong chuyan (Qing) 王鑫 Wang Zhen
曾文正公水陸行軍練兵志 四卷 Zeng Wenzhenggong shui-lu xingjun lianbing zhi (Qing) 王定安 Wang Ding'an (comp.)
長江水師全案 卷一至卷二 Changjiang shuishi quan'an 1-2 (Qing) 曾國藩 Zeng Guofan et al.
48 火器略說 Huoqi lüeshuo (Qing) 黃達權 Huang Daquan (transl.); 王韜 Wang Tao
直隸練軍馬步營制章程 Zhili lianjun ma-bu ying zhi zhangcheng
海防要覽 二卷 Haifang yaolüe (Qing) 李鴻章 Li Hongzhang, 丁日昌 Ding Richang
籌洋芻議 一卷 Chouyang chuyi (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
北洋海軍章程 Beiyang haijun zhancheng (Qing) 海軍衙門主持制訂 Haijun yaman zhuchi zhiding
洋防說略 卷下 Yangfang shuolüe (part) (Qing) 徐稚蓀 Xun Zhisun
淮軍武毅各軍課程 卷一、卷三至卷七 Huaijun wuyi gejun kecheng 1, 3-7
49 新建陸軍兵略錄存 卷一、卷八 Xinjian lujun binglüe lucun 1, 8 (Rep) 袁世凱 Yuan Shikai (comp.)
自強軍創制公言 二卷 Ziqiang jun chuangzhi gongyan (Qing) 沈敦和 Shen Dunhe (comp.); 洪恩波 Hong Enbo (rev.)
自強軍西法類編 卷一、卷七 Ziqiang jun xifa leibian (Qing) 沈敦和 Shen Dunhe (comp.); 洪恩波 Hong Enbo (rev.)
兵學新書 卷一至卷五、卷八至卷九 Bingxue xinshu 1-5, 8-9 (Qing) 徐建寅 Xu Jianyin (comp.)
兵法史略學 卷一 Bingfa shilüe xue (Rep) 陳慶年 Chen Qingnian (comp.)
50 訓練操法詳晰圖說 二十二冊 Xunlian caofa xiangxi tushuo (Rep) 袁世凱 Yuan Shikai (comp.)
曾胡治兵語錄 Zeng Hu zhibing yulu (Rep) 蔡鍔 Cai E (comp.)
51 中國兵書集成編後記 Zhongguo bingshu jicheng bian houji
中國兵書集成總目錄 Zhongguo bingshu jicheng zong mulu
Sources:
Li Zhengfu 李正夫 (1993). "Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成", in Shi Quanchang 石泉長, ed. Zhonghua baike yaolan 中華百科要覽 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 285.
Liu Qing 劉慶 (1996). "Zhongguo bingshu jicheng 中國兵書集成", in Feng Kezheng 馮克正, Fu Qingsheng 傅慶升, ed. Zhuzi baijia da cidian 諸子百家大辭典 (Shenyang: Liaoning renmin chubanshe), 425.
Pan Yinsheng 潘寅生, Guo Jiankui 郭建魁, ed. (1993). Zhonghua shehui kexue gongjushu cidian 中華社會科學工具書辭典 (Lanzhou: Gansu renmin chubanshe), 186.
Xu Baolin 许保林 (1987). "Woguo zui da de bingshu congshu Zhongguo bingshu jicheng kaishi bianji chuban 我国最大的兵书丛书《中国兵书集成》开始编辑出版", Junshi lishi yanjiu 军事历史研究, 1987 (1): 216.
Wang Shijin 王式金 (1987). "Zhongguo bingshu jicheng de bianji yu chuban 《中国兵书集成》的编辑与出版", Junshi lishi 军事历史, 1987 (3): 9.