ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Shupin 書品

Aug 24, 2012 © Ulrich Theobald

Shupin 書品 "Classification of calligraphy" is a book on the critics of ancient calligraphy written during the Liang period 梁 (502-557) by Yu Jianwu 庾肩吾 (487-551), courtesy name Zishen 子慎 or Shenzhi 慎之, who hailed from Xinye 新野 (modern Xinye, Henan) and was a famous writer and poet of his times. Apart from the small book Shupin, he has also written the critique Shuduan 書斷 (not the Shuduan 書斷 of Zhang Huaiguan 張懷瓘) and a collection of biographies called Nanshi benzhuan 南史本傳.

His Shupin is one of the oldest books on the theory of calligraphy. It critically investigates the works of more than 120 calligraphers from the Han 漢 (206 BCE-220 CE) to the Liang period and classifies them into nine different categories, according to the official categorization of eminent families during that time (zhongzhengpin 中正品). The best calligraphies were, according to Yu Jianwu, produced by Zhang Zhi 張芝 (d. 192), Zhong Yao 鍾繇 (151-230) and Wang Xizhi 王羲之 (303-361). Their style was profound and exhausted the artist's spirit in the shape of characters and words to such an extent that Yu called them "deification" (shenhua 神化) of the meaning.

The judgments of Yu Jianwu are quite reliable because he was an expert in the super-cursive "grass script" (caoshu 草書) himself. The lowest category included calligraphers like Xie Lingyun 謝靈運 (385-433), Yang Gu 羊祜 (221-278) and Pei Miao 裴邈 (3rd cent.). While a lot of the actual calligraphies, viz. copies of these, are lost, the book Shupin at least informs the reader about the wide range of different personal styles and abilities of calligraphers during the Han and Southern Dynasties periods 南朝 (420~589).

The Shupin is included in the series Xu baichuan xuehai 續百川學海, Guang Han-Wei congshu 廣漢魏叢書, Baoyantang miji 寶顏堂秘笈, Fashu yaolu 法書要錄, Shuofu 說郛, Sipin huichao 四品彙抄, Yanbei ouchao 硯北偶抄, Hubei xianzheng yishu 湖北先正遺書 and Siku quanshu 四庫全書.

Sources:
Beijing Dongfang Shoucangjia Xiehui 北京東方收藏家協會, ed. (1996). Zhonghua shoucang da cidian 中華收藏大辭典 (Beijing: Beijing Yanshan chubanshe), 28.
Cong Sifei 叢思飛 (2017). "Yu Jianwu Shupin pinping biaozhun shixi 庾肩吾《書品》品評標準試析", Zhongguo shufa 中國書法, 2017 (24): 45-48.
Cui Erping 崔爾平, ed. (1990). Shufa zhuanke yiyu cidian 書法篆刻術語辭典 (Xi'an: Shaanxi renmin chubanshe), 77.
Jiaoyu da cidian bianzuan weiyuanhui 《教育大辭典》編纂委員會, ed. (1992). Jiaoyu da cidian 教育大辭典, part 9, Zhongguo gudai jiaoyu shi 中國古代教育史 (Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe), Vol. 2, 137.
Li Chengzheng 李承臻 (2018). "QIanxi Yu Jianwu Shupin meixue sixiang 淺析庾肩吾《書品》美學思想", Zhongguo shufa 中國書法, 2018 (2): 80-83.
Li Weijun 李維君 (2017). "Yu Jianwu Shupin chuyi: Jian lun Shupin dui Tangdai shufa pinjian de yingxiang 庾肩吾《書品》芻議——兼論《書品》對唐代書法品鑒的影響", Zhongguo shufa 中國書法, 2017 (14): 177-180.
Li Xueqin 李學勤, Lü Wenyu 呂文鬰, eds. (1996). Siku da cidian 四庫大辭典 (Changchun: Jilin daxue chubanshe), Vol. 2, 1794.
Liu Heng 劉恒 (1993). "Shupin 書品", in Ru Xin 汝信, ed. Shijie baike zhuzuo cidian 世界百科著作辭典 (Beijing: Zhongguo gongren chubanshe), 360.
Qi Tinggui 戚廷貴, Liu Xiaoyan 劉孝嚴, Tang Shufan 唐樹凡, eds. (1992). Dong-xifang yishu cidian 東西方藝術辭典 (Changchun: Jilin jiaoyu chubanshe), 245.
Wu Feng 吳楓, ed. (1987). Jianming Zhongguo guji cidian 簡明中國古籍辭典 (Changchun: Jilin wenshi chubanshe), 169.
Wu Jiayin 吳嘉茵 (2017). "Yu Jianwu Shupin de shenmei quwei ji shufa shiguan 庾肩吾《書品》的審美趣味及書法史觀", Zhongguo shufa 中國書法, 2017 (24): 31-33.
Zhang Han 張函 (2016). "Yu Jianwu Shupin de piping fangfa 庾肩吾《書品》的批評方法", Shufa yanjiu 書法研究, 2016 (3): 15-23.
Zhang Qianchao 張潛超 (1996). "Shupin 書品", in Zhou Gucheng 周谷城, ed. Zhongguo xueshu mingzhu tiyao 中國學術名著提要, Vol. Yishu 藝術卷 (Shanghai: Fudan daxue chubanshe), 415.
Zhong Mingshan 鐘明善 (1992). "Shupin 書品", in Zhongguo da baike quanshu 中國大百科全書, part Meishu 美術 (Beijing/Shanghai: Zhongguo da baike quanshu chubanshe), Vol. 2, 737.